ID 1412
[ ] Delos — 166-157/6 BC
frg. a.1                remains of 3 lines
4                                     — ἧς ὁλ[κὴ]
5                               — [ὁλκὴ] δρα. ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂 —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκ]ὴ δρα. Δ𐅃𐅂̣[— — — περισκελίδιον? λεῖον ἀργ]υροῦν περι[κεχ]ρυ[σωμ]έ̣[νον — — — — — — — — — — — — — — — —. ἐν τῶι Λητώιωι· — — — —]
[— — — — — — ὑποδημάτων κοίλων ζεῦγ]ος· θρόνον ἐφ’ [οὗ κάθηται ξύλινον]· χελωνίδ[α] ἔχου[σαν ἐ]νπαίσ[μα]τα ἐ̣λ̣ε[φάντινα· τράπ]εζα[ν — — — — —]
[— — — — — — — — — — — θυμιατήρι]ον πομπικὸν ἔχ̣[ον ἐπίπυρον χαλκ]οῦν· λιβανωτ̣[ίδα· ῥιπίδ]α λαβὴν ἔχουσ[αν — — — —]
[— — — — — — — — — ἀνδριαντίδ]ιον οὐκ ἔχον τ[ὸν δεξιὸν? βρα]χίονα· πίνακα[ς ἀναθεματικ?]οὺς τέτταρας· — — — — ο̣ν̣ ξύλινον — — — —
10 [— — — — — — — — — — — — — τύπιον — — —] ἐνδέξια τοῦ ἀγά[λματος· — — — — — θρό]νον [τῆς ἱερήας καὶ χελω]νίδα μ[ικράν· πίνακ]α χαλκ[οῦν], ἀνάθημ[α — — —]
[— — — — — — — — — — — ἀσπιδίσκα]ς̣ χαλκᾶς τέ[τταρας — — — — — — — — — — — — — — ἀσπιδίσκας χ]αλκᾶς [δύο]· ἐπίπυρ[ον — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — ἀνδριάντα γ]υναικεῖον ἐ[πὶ βάσεως — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]· κλεῖν ἀν[άπ]αιστον [τ][ν ἔνδον θυρῶν — — —]
[— — — ἐν τῶι τοῦ Ἀνίου· ἀπολλωνίσκον χαλκοῦν ἐπ]ὶ βάσεως [— — — — — —. ἐν τῶι γυμνασίωι· χαλκᾶ· δεξιᾶς] εἰσιόντων εἰς τὸν [π]ερίστ[υλον]
[— — — — — — — — — — — — — — λ]αμπάδ[α ἐν τῶι τοίχωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κορυθήκην — — — — — ἔ]χουσαν χάλκωμ[α] ἀνεπίγ[ρα]-
15 [φον — — — — — — — — — — — — — — — — λαμπά]δα, ἀν[άθεμα Δημοκράτου] Ἀ̣θ̣[ηναίου· Ἡρακλῆν — — — — — — — — — ἀνάθε]μα Ἀφθονήτου· ἐν ἀ[ρι]στερᾶι τοῦ
[ἀποδυτηρίου· Ἔρωτα — — — — — — — — — — ἐνδέ]ξια [τοῦ Ἔρωτος· λαμπάδα ἐν τ]ῶι τοίχωι, ἀν[άθεμα — — — — — — — — — —· ἄλ]λο ἀνδριαντίδιο[ν] ὡς δίπουν ἐν
[τῶι τοίχωι — — — — — — — — — — — Ἡρακλῆν — — — — ἀνάθεμα Ἀπολλ]οδώρου [καὶ Τληπολέμου]· ἀπ[ολ]λωνίσκον ὡς ποδιαῖον [— — — — — — — — — ἀν]άθεμα Μαντιθέ[ου] καὶ Ἀριστέα· ἄλλο
[ἀνδριαντίδιον — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἀνδριάντα] τέλειον [γυμνὸν ἐν] τῶι ἐξεδ[ρίωι ἔχοντα ῥαβδόν, ἀνάθεμα Δηλίων· ἄλλο ἐν τῶι ἐξεδ]ρίωι ἀνδρια[ντί]διον ὡς δίπουν ἐν
[τῶι τοίχωι — — — — — — — — — Ἡρακλῆν — — — — ἀναβολὴν ἔ]χοντα ἀν[επίγραφον· παλλάδιο[ν] ὡς δίπουν ἐν θυρίδι, ἀ[νάθεμα — — — — —· λαμπά]δας δύο· ζ[ώι]δια ὡς δυεῖν ποδ[ῶν]
20 [— — — — — — — — — ἀνάθεμα — — — — — — — — —] Εὐμένου[ς· ἐν τῆι σ]φαιρίστ[ραι ἐπὶ το]ῦ ὡρολογίου· [— — — — — — — — — πρὸς τῶι ἀ]ποδυτηρίω[ι ἀ]νδριάντα γυναικεῖον
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀσπίδας χα]λκᾶς δ[έκα ἐν τῶι ἐ]πισ[τα]σίωι· [ἄσ]τατα· χαλκ — — — — — — — — — — ν· ὑδρίας δ[ύο] ὧν τὴν μὲν μίαν
[ἐντελῆ — — — — — — — — — — — — — — —· ῥαντήριον ἐντ]ελέ[ς· ἀσκοὺς δύο ἀνε]πιγράφου[ς — — — — — — — — — —]· ληνοὺς [με]τεώρους τρεῖς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τοῖς — — — συγγω]νίο[ις· ὡρολόγιον ἐ]πὶ κιονίου· ἀσ[πίδας — — — — — — — — — — — — — — περιχ[ρύσο]υς 𐅃· ἄλλας γρα[φὰς ἐ]-
[χούσας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — περιχρύσους ἀσπ[ίδας — —· ἀμφο]ρεῖς δύο Εὐαγί[ωνος Ἀ]θη[ναίου. ἐν τῶι Σαμοθρακείωι· — — — — — — —] ἀνδ[ρι]αντίδιον — — —
25 [— — — — — — — — — — κανοῦν — — — ἔχον — — — ὦς] ἕν· στέφαν[ον ἀργυροῦν ὃν] ἔχει ὁ Ἡρακλῆς, ἀ[νάθεμ]α Μάρκου, [ὁλκὴ 𐅂𐅂· πῖλοι ἀργυροῖ δύο, ἀνάθεμα] Μαάρκου Ῥωμαίου, ὧ[ν]
[ὁλκὴ — — — — — —· ἀγάλματα ξύλι]ν̣α ἐφ’ [ἵππων. ἐν τ]ῶι προστόω[ι· ἀνδριαντίδι]ον λίθινον ἐπὶ βάσεως λιθίνης, ἀνάθεμα Ἀντιδό[του Τυρίου· τράπεζα λι]θίν[η ἐφ’] ἧς πῖλοι λ[ίθ]ινοι δύο. ἐν τ[εῖ]
[αὐλεῖ· — — — — — — Ἡρακλῆ? ἐπὶ βάσεως λιθίν]η̣ς. ἐν τ[ῶι προστό]ωι· κλεῖναι ξύ[λιναι 𐅃 καὶ] ἄλλαι κατεαγ[εῖαι] τέτταρες· ἄγκυρα ξυλίνη δίβολος· [σκυτάλ]ιον ἐβέν[ινον ἅλυσιν ἔχον σιδηρᾶν ․․․]
[— — — — — — — — — — πελέκι]ον καὶ ἀπ’ [ἀγκύρας] σιδήριον κ[ίρκον ἔχ]ον κα[ὶ ἄγκυρ]α ξυλίνη τ[ὸν? ․․․․․]η μόλυβδον ἀποκεκομμένη· λύχνον χαλκοῦν τὸ ἄνω[θεν] οὐκ ἔχον. ἐ[ν] τῶ<ι> Ἀφροδ[ισίωι]·
[τὸ ἄγαλμα τῆς θεοῦ λίθινον ἔχον φιάλ̣[ην ἐν τεῖ δεξι]ᾶι ξυλί[νην ἐπίχρυσον· ἐνώιδια χ[ρυσᾶ ἃ [ἔχει ἡ θεὸς ὧ]ν ὁλ[κὴ δραχμ]αὶ 𐅂𐅂, ἀνάθεμα Δημητρίας· τράπεζαν [λι]θίνην· θυμιατή[ριο]ν χαλκ[οῦν]· ἀφροδίσ[ιον ․․]
30 [— — — — — — ἀν]άθεμα Ἐ[χενίκης· ἄλλ]ο ἐπὶ βά[σεως λιθίνης, ἀνάθεμα Κτησ[ωνίδου· ἄλλ[ο ἐ]πὶ κιονίου, [ἀνάθεμα Προμ]αθίωνος· ἄλλο ἐπὶ βάσεως, ἀνάθημ[α] Πραξιμένου· ἄλλ[ο] μικρόν, ἀ[νάθεμ]α Στησ[ικράτης· ἄλλα]
[ἐλάττονα τρία ὧν τὰ δύ]ο κολοβά· [πίνακας ἀναθ]εμα[τικοὺς δύο· θύραι τοῦ ναο]ῦ ἔχουσαι ἀ[σπι]δίσκας δύ[ο χαλκᾶς καὶ ἥλου]ς χαλκοῦς ὧν ἐνλείπουσιν πέ[ν]τε· κάτροπτον χαλκ[ο]ῦν κα[ὶ ἐπίσπασ]τρον — — — —
[— — — κιγκλίδας ξυλ]ίνας δύ[ο καὶ χελώ]νιον· ἐ[ν τῶι προδόμωι· βάθ]ρα λίθινα δύο καὶ Ἔ[ρω]τα χαλκο[ῦν ἐπὶ βάσεως καὶ] χῆνα· ἐξάλειπτρον ὑάλινον ἐν [π]λινθείωι, ἀνάθεμα Ἐχ[ε]νί[κης· — — — — — — —]
[— — — — — — — λευκ]ώματα τρία· [ἄλλα ἐλ]άττο[να δύο· πίνακα ξύλι]νον, ἀνάθεμα Στησίλε[ω] αἱ ἐκτὸ[ς θύραι τοῦ ναοῦ ῥόπτρ]ον ἐπίσπαστρον ἔχουσα[ι]· χαλκᾶς ἀσπιδίσκας [δ]ύο· κλ[εῖν ἀνάπαισ[τον — — — — — — —· πί]-
[νακας ὀροφικ]οὺς ἐνν[έ]α. τὰ ἐκτὸς τ[οῦ ναοῦ· ἀ]νδ[ριάντα ἐπὶ βάσεως], ἀνάθεμα Στησίλεω· [ἄλλ]ον γυ[ναικεῖον, ἀνάθεμα Στησίλ]εω· οἶκο[ι ἐν] τῷ ἱερῷ [τεθ]υρωμένοι κεραμωτ[οὶ κ]λεῖς οὐκ ἔ[χ]οντες οὐ]δὲ αἱ ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ]
35 [θύραι κλεῖς οὐκ ἔ]χουσαι. καὶ προσ[παρεδώκ]αμε[ν· χιτῶνα ἐρεοῦν λευ]κόν, ἀνάθεμα ἱερήα[ς Ε]ὐδώρ[ας. ἐν τῶι Ἡραίωι· — — — — — — — — — — — τρ]άπεζαι λίθιναι δύο· [θυ]μιατήριον [χ]αλκοῦν· ἀγ[άλματα — — — — —]
[θύρωμα ἔχον ἥλ]ους χαλκ[οῦς ὧν εἷ]ς ἐ[λλείπει· ἐπίσπαστρον ἕν]· ἀσπιδίσκας τρεῖ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — —. ἐν τῶι] τῆς Ἀγαθῆ[ς Τύχ]ης ἱερῶι· ἄγ[αλμα — — — — — —]
[— — — — ἔχο]ν̣ Ἀ̣μ̣[αλθείας κέρας] περ[ικεχρυσωμένον· στέφανον ὃν] ἔχει ἡ θεὸς [— — — — — — — — — — καὶ ἐν τῆι δε]ξ[ιᾶι σκῆπτρον — — —· ζῶια λίθ]ινα δέκα̣ — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — φιά]λας? — — — — — — πινακίσκον λ]ίθινον· κ[όγχους — — — — — τὰ ἄκρα ἔχον]τ̣ας [ξύλινα περικεχρυσωμέν]α· κέρας — — — — — — — —]
[— — ἔχον τὸ κάτω μέρος ξύλι]ν̣ον̣ [ἐπίχρυσον καὶ χεῖλος ἀργυροῦν περί]θετο[ν — — — — — — — — — — — — — — ἐφ’ οὗ πλόκι]ον χρ[υσοῦν διάλιθον οὐκ ἐντε]λὲς ἔχον — — — — — —]
40 — — — — — — — — — Υ[— — — — — πίνακας — — — — — — δύο, τὸν μὲν ἐνδέξια, τὸν δ]ὲ ἐν[αρίστερα. χελώνην] ὑπὸ τῇ τ[ραπέζει — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — κιγ]κλίδα· πίλους [— — — — — — — — — ἔχοντας ἀσ]τ̣ερίσκο[υς περιηργυρωμέ]νους· κριο[ῦ κεφαλὴ — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —· ἐπὶ] τῶν [εἴσω] θυ[ρῶν — — — — — — — — — — — — —· τραπέζιον λίθ]ινον κατε̣[αγός· βάθρα λί]θ̣ιν[α· στή]λα[ς — — — — — — — —]
[— — — — — — — —· λευκώματα δύο ξύλινα γραφ]ὰ̣ς̣ ἔχοντα· ἐπὶ τῶν ἔξ[ω θυρῶν — — — — —· κλεῖν — — — — — — — λαβὴν ἔχουσ]αν ξυλίν̣[ην. ἐν τῶι Κυν]θ[ίωι· ἐ]ν τῶ[ι οἰκῶι — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — θυμιατήριον χαλκο]ῦν πομπικόν· κρ[ατῆρα — — — — — — — — — — — — — — —· κλίνας σ]ανιδ[ωτὰς — — — ἐ]χούσας τρ[απ]έζια ὑπό[σπαστα ἐξ ἑ]αυτῶν — — — —]
45 [— — — — — — — — — — — — — — — — ἀνάθημα Δη]μέου τοῦ Αὐτ[οκλέους· — — — — — — — — — — — — —, ἀνάθημα Τελέ]σ̣ω̣[νος? τοῦ Αὐτο]κλέους· θύρ[ω]μα ἔχον ἥ[λους χαλκ]οῦς — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — κλίνας] σανιδωτὰ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· θύρωρα ἐντελὲς ἔχον χαλκοῦς] ἥλους· ἐσχαρ[ί]ον χαλκοῦν π̣[αλαιόν· τ]ριαίνα[ς — — — —]
[— — — — — — — — — — θυμιατήριον παλαιόν· κ̣[αὶ τάδε ἐκ τοῦ Σαραπιείου ἅ ἐστιν ἐν τῶι τῆς Ἀρτέμιδος ναῶι· — — στέφανον ἐ]ν κιβωτίωι [θ]αλλοῦ λίθον ἔ[χοντα, ὃν] ἀνέθηκ[αν οἱ] συμβαλ[ό]-
[μενοι — — — — — — — — — φύλλα ἔχοντα σὺν τοῖς ἀ]ποπεπτω[κόσιν — — — — — — — — — — — — οὗ ὁλ]κὴ σὺ[ν τοῖ λίθωι κα]ὶ τοῖς λιναρί[ο]ις δρα. Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄ̣[λλον ἐ]ν κιβωτίω[ι] μυρρίνη[ς]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀνεπί]γραφον, οὗ ὁ[λκὴ — — — —· ποτήριον — — — ἐφ’ οὗ ἐπιγραφ]ή· Καίβων Κα̣[ίβωνος καὶ Ξε]ναινώ, ὁ[λκ]ὴ̣ δρα. 𐅄Δ𐅃[𐅂𐅂ΙΙΙΙ· ἄλ]λο ἐφ’ ο[ὗ] ἐπιγραφή·
50 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο — — — — — —, ὁλκὴ δὲ δρα.] ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄ[λλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν ἐφ’] ἱερέως [Σ]ατύρου, ὁλ-
[κὴ δὲ δρα. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο] ἐ̣φ̣’ οὗ ἐπιγραφή· Φανοτ[έλης Κεῖος — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θε[ρα]-
[πευτῶν — — — — — — — — —· ἄλλο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ δ]ὲ δρα. ΔΔΔΔ· ἄλλο [ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν ἐφ’ ἱερέως Σ]ωτίωνος τ[οῦ]
[Σωτίωνος, ὁλκὴ δὲ δρα. — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπ]ιγραφή· Ἀρχίδαμο[ς — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὁλκὴ δὲ] δρα. [— — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐ]πι[γρα]φή· Σεύθης — — — — — — — — —
55 [— — — — — — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Στράτων ․․․․]γένου Πά[ριος, Φιλώτα]ς Πρωτ[έου] Ἡρακλεώ[της — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευ]τῶν
[— — — — — — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Ποσίδεο]ς Ἡρακλεώτ[ης ἐφ’ ἱε]ρέως Οἴκω[νο]ς τοῦ Δι[δύμου· — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —· ἄλλο ἐφ’] οὗ ἐπιγ[ρα]-
[φή — — — — — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Σαραπι]ασταὶ οὓς συνήγ[αγεν] Μεννέας, ὁ[λ]κὴ δὲ [δρα. — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· — — — — — — — — Σωτ]έλης Σω[τέ]-
[λου — — — — — — — — — — — — — — — ἀπὸ τῶν γερ]ῶν, ὁλκὴ δὲ δρα. ΔΔΔ𐅃𐅂[Ι]ΙΙ· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγρα[φ]ή· Θ[άσιος? — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τ]ὸ κοινὸν τῶν θ[ε]-
[ραπευτῶν], ἐφ’ ἱερέ[ως — — — — — — — — — —, ὁλ]κὴ δὲ δρα. 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦτ[ο ἄ]γει ἔλαττον τετρώ[βολον· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· τὸ κοινὸν τῶν θεραπευτῶν ἐφ’ ἱερέω]ς Ἀρχία τοῦ Ἐμ-
60 [μενίδου, ὁλκ]ὴ δὲ δραχμαὶ ΔΔΔΔ[𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο τὸ προσευ]ρεθὲν ἐν τῇ παραδόσει ἐφ’ [ο]ὗ ἐπιγραφή· Ἀπολλώνιος μ̣ε̣[λανηφόρος — — —· σκάφιον ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Μεννέας Κλ]έωνος ἔχον ἐν ἑαυ-
[τῶι πρόσω]πον Σαράπιος καὶ Ἴσιος, ὁλκὴ δὲ σ[ὺν τῶι κατ]τιτέρωι δρα. ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· ἄλλο [ἐφ’ ο]ὗ ἐπιγραφή· Δάμων [Μενεκλέους — — — — ἔχον πρόσωπα Σαράπιδος καὶ Ἴ]σ̣ιδος, ὁλκὴ δὲ σὺν
[τῶι καττιτ]έρωι δρα. 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφ[ή· Κρίτ]ων καὶ Ἀπολλώνιος ἀπὸ τῆ[ς ἐργα]σίας δεκάτην ἔχ[ο]ν ἐ[ν ἑαυτῶι — — — — — — — — — — ὁλκὴ — — —] δρα. 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλλο ἐ-
[φ’ οὗ ἐπιγραφ]ή· Σώπατρος Ἕρμωνος Βαργυλιήτ[ης, ἔχον ἐν ἑ]αυτῶι πρόσωπον̣ Σ]αράπιος καὶ Εἴσιος, ὁλκὴ δὲ [— — — — — — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἀριστ]όδημος, ἔχον ἐν ἑαυτῶι
[πρόσωπον Σ]αράπιδος, ὁλκὴ δὲ σὺν τῶι καττιτέ[ρωι δρα. — —· ἄλλο ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή]· Μέντωρ, ἔχο[ν] ἐν ἑαυτ[ῶι — — — — — — — — — — — — —, ὁλκὴ δὲ σὺν τῶι καττιτέ]ρωι δρα. 𐅄𐅂· ἄλλο λεῖον ἐφ’ [οὗ]
65 [ἐπιγραφή· Φίλ]ων Μητροδώρου Μασσαλιήτης ἐφ’ ἱερέ[ως — — — — — — — — — —], ὁλκὴ δὲ δρα. [Δ]Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ἄλ[λο σκάφιον ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Μεννέας Κλέωνος καὶ Ἀρίστων Καλλικράτου] Καρπασεῶται, ὁλκὴ δὲ [σὺν]
[τῶι μολύβδ]ωι δρα. 𐅄𐅃𐅂ΙΙΙ· ἄλλο λεῖον ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· [Θεόξενος Αἰσχρίωνος Κασ]σα[νδρεὺς ἀπὸ] τῆς ἐργα[σίας — — — —· ἄλλο — — — — — — — — ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· Ἄ]λυπις Συρακοσία, ὁλκὴ δ[ὲ δρα. — —]
[— —· ἄλλο λεῖο]ν ἐφ’ οὗ ἐπιγραφή· ο[ἱ] συμβαλόμενοι εἰς τὸ[ν βωμόν — — — — —]· ἄλλο λε[ῖον ἐφ’ οὗ] ἐπιγραφή· — — — — — — — — — — — — — — — — δ]ρα. ΔΔΔΔ𐅂𐅂· ἄλλο τετρυ[πημένον ἐφ’ οὗ]
[ἐπιγραφή· Πολύφ]ιλος καὶ Καλλ[ικρά]τηα καὶ Ἀγησίδικ[ος, ὁλκὴ δὲ σὺν τῶι καττιτέρ]ωι δρα. Δ[𐅃𐅂ΙΙ· ἄλλ]ο λεῖ[ον — — — — — — — — — — — — — — —]· φιάλην καρυωτὴ[ν ὡς τριπάλασ]-
[τον ἔχουσαν] πρόσωπον Σαρ[άπ]ιος, ἐφ’ ἧς ἐπιγρα[φή· οἱ συμβαλόμενοι εἰς τὸν βω]μόν, ὁλκὴ δὲ [δρα. — — — — — — — — — — — —· ἄλλην — — — — — ἐφ’ ἧς ἐ]πιγραφή· Χαριγ[νὼ — — — — —]
70 [—, ὁλκὴ δὲ δ]ραχμαὶ 𐅄Δ[Δ]Δ𐅂𐅂𐅂
frg. b               — — — — —
1          — [τ]οῦ κύκλ[ου]
            — πέντε ὧν̣ —
         — [δ]οράτιον, τὴν δὲ ἀ[κροστόλιον]
[θώρακα ὑφ]αντὸν λινοῦν ἔχ[οντα ἀσπιδίσκας]
5          — [π]εριηργυρωμένην ἐ[ντελῆ]
    — [τὴν κατ]ὰ πρύμναν· ὀροφὴν ἐν —
              — ωι τοῦ νεωρίου· πί[νακ?]
              — υς· Ἀθηνᾶν νίκας χα[λκᾶς]
          — [ἄλλο?]ν ἀριστερὰ στέφ̣α̣[νον?]
10                       — ω․․ι̣ν̣ο̣ν̣ —
                        — — — —
frg. c                                  — —
1                                 — ο̣ι̣ —
                           — ωι ἀθύρω̣[τον]
                           — ν ξύλινον —
                             — παρέδω[κεν?]
5                            — ι δεξιᾶς τομ̣ —
[ἀνάθεμα Κριτοδήμου τοῦ Πρεπε]φύλου· ἄλλον —
                           — λλι̣․․ιοιαξ̣ι —
                           — μέγαν, ἀν̣[άθεμα?]
frg. d.1                    ι —
               — φανου προ —
               — ωι ἔχουσ[α]
               — ράτωνος Μα̣ —
5      [θυρεὸν? π]εζικὸν ἐν πλ[αισίωι?]
                — α, ἀνάθεμα —
                — α̣ν σιδηρᾶν ἀ —
[πρὸς τῶι — — —]α κίονι· ἀσπίδα
                  — Μακεδον —
10                    — κληω̣ —
                     — λ —
frg. e                                               — [περικε]-
1 [φαλαίας] δύο· ξύλινα· θυ[ρεὸν πεζικὸν]
         — ἄλλο περίχ[ρυσον]
[— — ἐν τῶι] ναῶι· πίνακ[ας εἰκονικοὺς]
                  ΑΣ
5              ΑΙ
— — — — — — ονιους δύο —
               4 lines illegible
11 ἔχοντα γραφὴν γυνα̣[ικείαν]
μηθέα ἀνεπιγραφ —
         — κ̣ωτο․ε —
frg. f.1               — [ἐ]ν κιβ[ω]-
[τ — — — — — — πτέ?]ρυξ
                  — ιαν
[— — — — — σκά?]φιον
5             — οσπα
[— — — — — — — φ]ιάλας
[— — — — ἐν πλινθ]είωι ὡς
[— — — — — — ἀνα]τεθείσα[ς]
[ὑπὸ τοῦ δήμου ἀ]πὸ τῶν
10 [προσόδων χορεῖ]α ὧν ἀν[έ]-
[θηκαν Νικίας Νι]κηράτου
— — — — — — — — — — ειασυσ
— — — — — — — — — — α βασίλισ-
[σα — — — καὶ? Φι]λέται-
15 [ρος — — — — τα]ῦτα δὲ
[— — — — — παρεδώκ]αμεν
               — σ̣άρχου
               — είους ου
               — λέοντος
20 [— — — — — παρεδώ]κ̣αμεν
[— — — — — — — — Σ]αράπι-
[δι? — — — — — — —]ασ̣ει
                 — δη —
frg. g.1        — τ̣α —
[γρα]φὴν ἀνά[θημα]
frg. h — — —
1 της —
․λ —
αλ —
․ο —
5 ․․νει —
ἔχοντα ἔνκαυμα, ἀ[νάθεμα — — ἀνάθεμα βασιλέως Πτολεμαίου]
τοῦ Λυσιμάχου —
ἄλλον ἐν πλα[ισίωι — — — — — — — — — — — — — ἀνάθεμα Ἰσι]-
δώρου —
10 φους ε[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὴν ἐπιγρα]-
φὴν [οὐκ ἦν σ]υνιδε[ῖν]
κα — — — — δυο τ —
        — ον̣τ̣ος τ̣ι̣μ̣ —
       — ιδοκ̣ —
15 ․․χρυσου
․․․ι ὧν ὁλκὴ δρα. —
ναν̣ —
ν —
πο —
20   7-8 lines effaced
28 ω —
σο —
30 τα —
ν
ε̣
Search Help