[ ] Delos — 206 BC
1                              θε[οί].
λόγο̣ς ἱερο[ποι]ῶν τῶν ἱεροποιησάντ[ων] ἐπ[ὶ ἄρ]χον[τος Καλλίου, Ἀπολλοδώρου τοῦ δεῖνα],
[Κ]λεο̣σ[τ]ρ[ά]του τοῦ Πολυστράτου ὄντ[ος τοῦ] ἐνιαυτ[οῦ ἐμβολίμου. τόδε παρελάβομεν]
ἀργύριον ἐν Ἀρτεμισίωι παρὰ ἱεροποιῶν [τῶν][π]ὶ Σ[τησίλεω? Πολύβου καὶ Μικύθου],
5 παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέως τοῦ τῆς πόλε[ως τοῦ δεῖνα τοῦ δεῖνα, τοῦ τῶν ἱερο]-
ποιῶν Σκύλακος τοῦ Λεοντ[ι][δ]ου δραχμὰς ․Μ𐅆̣ΗΗ — — — — — — — — — — — — — — — —
ἔθεσαν εἰς Ἀρτεμ̣ίσιον ταμίαι Ἀντίγονος Τελεσαρ[χίδου, Ἀπολλόδωρος Μαντιθέου εἰς ἀπόδοσιν τῶν]
[ὀφ]ειλομένων χρημάτων τῶι θεῶι δραχμὰς ΜΧΧΗΗΗ — — — — — — — — — — — — — — — —·
[κ]εφ̣αλὴ τοῦ ἐν Ἀρτεμισίωι σὺν τῶι τῶν αὐλητῶν [μισθῶι — — — — —. ἀπὸ τούτου ἐξεί]-
10 λ̣ομεν μηνὸς Γα[λαξ]ιῶνος παρούσης βουλῆς [καὶ] γρα[μματέων — — — — — — — — — — —]
ΜΧΧΧΧ· τοῦτο ἐδανείσ[α]μεν τῆι πόλει κ[ατ][τ]ὸ ψ[ήφισμα τοῦ δήμου καὶ προδανεισταῖς]
[τοῖς] β̣ουλ̣ευτ[α]ῖς τοῖς ἐ[πὶ Κ]αλλί[ου] Ἀνδ̣ρόλ̣αι Εὐκλ̣[είδου, Ἀπολλοδώρωι? Φωκαι]-
έως, Ἀμε[ι]ν[ί]αι Δεξιθ̣έ̣ου, Διδύμω[ι] Δημάκου, [Ἐ]παινέ[τωι Ξενοτίμου?, Σωτίωνι?]
Δημοχάρους, Θεμισταγ̣όραι Λάμπ̣ωνος, Διαίτωι Ἀ̣[γοράλλου?, — — — — — — — — — —]
15 καὶ τοῖς ταμίαις Ἀντιγόνωι Τελεσαρχίδου, Ἀπολλο[δώρωι Μαντιθέου, — — — — — — — —]
Πολύβωι Καλλιδίκου, Φ̣ερεκλε[ί]δε[ι] Πυθοκ̣λέους, Πολυ[— — — — — — — — — — —, Τιμοξένωι?]
Ἄμνου, Διογένει Διογένους δραχμὰς ΜΧΧΧΧ. κα[ὶ][λλας ἐξείλομεν — — — — — — — — —]
μεν ․ε․․․․ν?· ἄλ[λο] ἐξείλομεν εἰς τὰ ἔργα μηνὸς ․․α[— — — — — — — — — — — — — — παρού]-
σης βουλῆς [καὶ] γραμματέων ․․․· καὶ ἄλλο ἐξείλομ[εν ἀργύριον? εἰς τὸν μισθὸν τῶν αὐλη]-
20 τῶν δραχμὰς {Χ}ΧΧΧΗΗΗΗ𐅄ΔΔ· καὶ ἔ[δ]ομεν τοῖς εἱρ̣ημ̣[ένοις? σιτώναις? Διογένει?]
Τελέσωνο[ς], Λυσιξένωι Τιμησιδήμου, Διακρίτωι Ἀ̣[ρ]κ̣[έοντος? —number—· λοιπὸν — — —]·
τοῦτο παρέδομεν ἐν Ἀρτεμισίωι ἱεροποιοῖς Εὐκλείδ[ει καὶ Τελεσαρχίδει — — — — — —]
θένου? καὶ γραμματέων. vac.? καὶ τ[όδε] ἄλλ[ο] ἀρ[γύριον εἰσήκει· ἐνηρόσιων· παρὰ τῶν]
Καλλι[φ]άντου κ[λ]ηρον[όμ]ων Πύργων ΗΗΔΔΔΔ𐅃̣ΙΙΙ· πα[ρὰ τοῦ δεῖνα —property, rent—· παρὰ Νικομάχου καὶ Ξενο]-
25 [κ]ράτου Ῥάμνων [κ]αὶ Ν[ικ]οῦ χώρου ΗΗΗΗ𐅄̣Δ𐅂̣· παρὰ Ἀλ[— — —property, rent—· παρὰ]
Ἀ̣λ̣[κ]ιμάχου Ἱπποδρόμου [𐅅]ΗΔΔ𐅂̣𐅂̣· παρὰ Με[τω]νύμου ὧι [ἔλαττον εὗρεν Φυταλιὰ τὸ ἐπι]-
[β]άλλον αὐτῶι μέρος [Δ]Δ[𐅃ΙΙ]Ι· [π]αρὰ [Φ]ι[λ]ο[νί]κ̣ου καὶ [Ξένω]ν[ος τῶν Φερεκλείδου τοῦ Φιλονίκου]
{το[ῦ] ἐμ Πανόρμωι?} [Η]𐅄[․․· τ]ῆς [λίμ]νης [π]αρ̣’ Ἀλκιμάχου Δ[—· —tenant, property, rent—· παρὰ τοῦ δεῖνα Λειμῶ]-
νος ΗΗ𐅄ΙΙ· παρὰ Λάμπρ̣ωνος [Π]ο[ρ]θ̣μοῦ [𐅅]Η<𐅄>ΔΔΔΔ𐅂̣?· Π̣αν[όρ]μου [Ἀντίγονος ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ· Φανόδικος Χαρητεί]-
30 ας 𐅅ΗΗΗΗ<Δ𐅃Ι//>?· [․․ί]ν̣η̣ς? Σκιτωνείας ΗΗΗ[Δ]𐅂· Κ̣[λ]εόκρι[τος? —property, rent —· Λιμνῶν — —]
νος καὶ Νίκαρχος ΗΗΔ{Δ}𐅂̣𐅂̣· Πολύξενος Ἄκρας Δήλ[ου — —· Ἔμπεδος Σολόης καὶ Κορα]-
κ̣ιῶν ΗΗΗ𐅄𐅂𐅂̣𐅂𐅂̣· Συνώνυμος Ἱερομβρότου ὑπὲρ Κ[αλλισθένους τῆς ἐγγύης τῶν]
Σω̣σιμ[α]χείων 𐅄ΔΔ𐅃̣· Τιμόστρατος ὑπὲρ Ἀριστ[οδίκου? Διονυσίου Η𐅄ΔΔΔΔ?. καὶ τόδε]
ἄλλ[ο εἰσήκει τῶν ἐνοικίων]· Ἐπισθένης τῆς Ἀρκέ(οντος) ΔΔ̣Δ̣𐅃· ἐ[κ? τῶν Ἐφέ]-
35 σου Θεόδωρος [τ]ὸ αὐτοῦ μ̣έρος 𐅄· καὶ Αὐτόνομος [τ]ῆς [ἐγγύης 𐅄· Φερε]-
[κ]λείδης τῶν ἀ[ν]δρώνω̣ν 𐅄Δ𐅂̣𐅂̣𐅂̣[𐅂]· Εὔτυχος Ἐπ̣ισθενεία̣[ς Η𐅃· — — — — —]
νος 𐅄Δ𐅂𐅂· παρὰ τῶν τοῦ ἀ[ν]δρ[ῶνο]ς ΔΔΔΔ𐅃̣𐅂̣[𐅂]𐅂𐅂· Θεω̣ρύ[λος τοῦ δεῖνα καὶ ὁ δεῖνα]
Θεω̣ρύλου τὸ ἐπιβά[λλ]ον αὐτοῖς τῆς ἐγγύης ἐ — — — — — — — — — — — — —
․․․․υσ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
40 [κ]α̣ὶ [τ]όδε̣ εἰσ[ήκ]ει π̣α[ρὰ] τῶν τὰ ἐ̣γ[κύκλια] τέλη πριαμένων· τοῦ — — — — —
ΔΔ𐅃․․· τοῦ πορ[θμεί]ου τοῦ ε[ἰ]ς Μύκ̣[ον]ον Ἀριστείδης ΔΔ․· τῶν [— — — — — —· τὸ ἐν]-
νόμιο̣ν τῆς ἰσθ̣μ̣οῦ ΔΔ̣ κατ[ὰ τὸ ἥ]μ[υσ]υ· τοῦ εἰς ․․․․․μισ —
τῶν ΣΠ․․․․ων τῶν ․․․ΑΛΙΣΕΡ․․․․ΕΚΤΑΓ․․․ομ—
ΠΙΚΑΛΩΝ․․․δ․․․․ικ․․․․․․ον—
45 [κ]α[ὶ] τόδε ἄλλ[ο ἀργύρι]ον [εἰσ]ή̣κ̣[ει] Γ․․Σ․․ΥΠΩ—
σιο․․․ τῶν ἐ[γγυῶ]ν? παρὰ [Ἀρκ?]έοντ[ος]
τησ․․․σ․․ΗΡΕΙΩ․․․․․τ․․․σσ—
ΚΗΘΙΣ․․․ΓΗ․․τ․․ω․․․․ΘΩΝΑΝΕΟΡ—
σι․․․․․ΟΣΠΙΠ․․․αδίου τοῦ ἀγο[ρασθέντος? {²⁷Ἀγο[ράλλου?}²⁷ —]
50 σο․․․․․․․․ΣΧΑΤ․․․․․ΑΙΡ—
Ἀντιγόνου καὶ Ἀπολλοδώρου —
․․ τῶν ἐπισ[τατ][ν? ․]ΟΣΟΥ—
στησι[λ]ε[ί]ων? —
․․․․ τοῦ τεσ—
55 ․․․․․․․στρ—
Search Help