[ ] Delos — 269 BC
face A.1 θεοί.
λόγος ἱεροποιῶν τῶν ἱεροποιησάντων ἐπ’ ἄρχοντος Χαρίλα Ἀπημάντου τοῦ Ἀρκέοντος, Χαρίλα τοῦ Ἀντιγόνου. τάδε παρελάβομεν παρ’ ἱεροποιοῦ τοῦ ἱεροποιήσαντος ἐπ’ ἄρχοντος Μειλιχίδου Πλεισταινέτου
τοῦ Τελέσωνος καὶ τοῦ υἱοῦ τοῦ Πελάγωνος Λάμπωνος, παρούσης βουλῆς καὶ γραμματέων τοῦ τῆς πόλεως Φιλαίθου τοῦ Νησιώτου, τοῦ τῶν ἱεροποιῶν Σωστράτου τοῦ Στράτωνος· ἐκ τοῦ θησαυρο[ῦ]
[τοῦ] ἐν τῶι <ἱ>ερῶι τοῦ Ἀπόλλωνος ἀργυρίου δ̣ρ̣α̣χμὰς ∶Η̣𐅃̣𐅂̣𐅂̣𐅂̣𐅁̣∶ χαλκοῦ [∶]𐅄𐅂𐅂∶ ῥοδίας δραχμὰς [∶]𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ∶ κώιαν ∶𐅂[∶] κ̣αὶ ψίλλιον· ἐκ τ̣ο̣ῦ̣ θησαυροῦ τοῦ ἐν Ἀσκληπιείωι δραχμὰς ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ἐκ θησαυροῦ τοῦ ἐν Ἀφροδισίωι ∶ΙΙ∶ ἐν Ἀρτ[ε]-
5 μισίωι ἀργυρίου νομίσματος ∶ΧΧΧ𐅅̣𐅃̣∶ κ̣αὶ̣ ἄ̣λ̣λ̣ο̣ ἀργύριον παρελάβομεν παρὰ Πλεισταινέτου καὶ Λάμπωνος δραχμὰς̣ [∶]𐅆ΧΧΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ̣∶ καὶ ἄλλο ἀργύριον εἰσήκει ἐπὶ τῆς ἡμετέρας
ἀρχῆς· παρὰ Πίστου τοῦ Ξένωνος τὸ δάνειον ὃ ἔφη ὀφείλειν τῶι θεῶι δραχμὰς ∶𐅅̣Η̣Η̣Η̣𐅄̣Δ̣Δ̣∶ παρ’ ἐπιμελητῶν τοῦ θεάτρου Τιμησιδήμου τοῦ Ἀντικράτους, Ἀνδρομένου τοῦ Ξένωνος,
Εὐδήμου τοῦ Ἄμνου ὃ ἔφασαν εἰσ[ελθ]εῖν? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Φ̣ά̣ν̣ου ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂̣∶ Ἀντίοχος Νέωνος [∶]Δ𐅃𐅂𐅂Ι∶ Κυδ[ι]-
θάλης Ἀντιγόνου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ∶Η∶ παρὰ βουλῆς ὃ ἔφασαγ κατα-
βαλεῖν Τιμόθεμιν Τ̣— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀντιπάτρου. καὶ τόδε εἰσήκει·
10 δορκαδίου ὃ ἐπρίατο Ἀ̣ν[τίο]χ[ος? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῶι ἀργυρίωι ὧι ἐδανείσα-
μεν τοῖς ἐ[πι]μεληταῖς τῆς στοᾶς δραχμὰς [∶]ΧΧ̣Η̣Δ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Καλοδίκου δραχμαὶ ∶Δ𐅃𐅂․․․
παρὰ ․λ․․κου τοῦ Εὐέλθοντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — παρὰ ταμίου ∶ΗΗΗΔΔΔΙΙΙ𐅁∶ παρ̣ὰ̣ Φ̣ι̣λ̣ί̣-
[ο]υ ὃ κατα․Λ․ΤΛ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶι] ἀργυρίωι ὧι ἐδανείσαμ̣[εν]
δ[ρ]αχμὰ[ς ․]Κ․․ΙΔΙΜ̣Η̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δραχμὰς ∶ΧΧΗΗΗΗΔ𐅂ΙΙ∶ Ἀμ․․․
15 δραχμὰς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — του, Ξενοκλείδου τοῦ Ἀριστοβούλου ․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ομένους τῶν ἡμιωβελίων ∶ΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ
παρὰ Πυρ[ρί]ου [— — —.            ]   vac.
[τ]άδε εἰσήκει μισθώματα παρὰ τῶν γεωργούντων τὰ τεμένη τὰ τοῦ θεοῦ ∶ παρὰ Κλεινίου τοῦ Ὀρθίου Πύργων ∶ΧΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅁Χ∶ παρὰ Ἱερομβρότου τοῦ Ἐτεοκλείδου
[τ]οῦ Κεραμείου ∶Η[𐅄]Δ𐅃𐅂∶ [π]αρὰ Ἀπολλοδ[ώ]ρου τοῦ Ξενομήδους Πορθμοῦ ∶Χ̣ΗΗΗΗ𐅄𐅂𐅂∶ παρ’ Ἐνπεδοκλέους τοῦ Χαριλέον[τος] Χαρητείας ∶Χ𐅅ΗΗΗ∶ παρὰ Διδύμου τοῦ Καλλιδίκου Σκιτωνεί-
20 ας ∶𐅅𐅄Δ∶ παρὰ Τελέσωνος τοῦ Αὐτοκλέους Σολόης καὶ Κορακιῶν [∶]Η̣ΗΗ𐅄ΔΔ[𐅂𐅂]∶ παρὰ Τιμησιδήμου καὶ Ἀριστοδίκου τῶν Ἀντικράτους Χαρωνείας ∶ΧΗ[∶] παρὰ Ὁδοιτέλου[ς]
Λειμῶνος ∶ΗΗΗΙ̣Ι̣∶ π[αρὰ] Ξένωνος τοῦ Τελέσωνος Ἐπισθενείας ∶𐅅̣Η̣Δ̣𐅂𐅂∶ παρὰ Χαρίλα τοῦ Τιμησιδήμου Ἄκρας Δήλου [∶]𐅅Δ𐅂𐅂Ι̣Ι̣∶ παρὰ τῶν Ἀντιγόνου τοῦ Ἀνέκτου κληρονό-
μων Ῥάμνων [∶]ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ̣𐅂Ι̣Ι̣𐅀/∶ παρὰ Ἀρησιμβρότου τοῦ Πολυξένου Πανόρμου 𐅅̣ΗΗΗΔΔΔ[∶] παρὰ Χοιρύλου τοῦ Τελέσωνος Λιμνῶν 𐅅𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ παρὰ Διακρίτου τοῦ Καλλισθένους
Φυταλιᾶς 𐅄Δ[Δ𐅂𐅂]∶ παρὰ Κ[α]λ[λισθέ]νου[ς τοῦ Διακρίτου] Φοινίκων 𐅅̣Η̣Η̣[ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶] παρὰ Ἱ̣π̣π̣άκ̣ου τοῦ Δ̣η̣λίκου τοῦ Λυκωνείου ∶Η̣․Ι̣Ι̣Ι̣∶ πα[ρὰ ․․․․․]ο[υ?] το̣[ῦ] Θαρσυδίκου Νικοῦ χώρου ΗΗΗ∶ vac. παρὰ Τε-
λεσάνδρου τοῦ Παρμενίωνος Διονυσίου ∶𐅅̣Η̣․․∶ παρὰ Πολύβου τοῦ Διοδότου τοῦ Σω[σι]μαχείου ∶Η𐅄∶ παρὰ Ἀντικράτους τοῦ Τιμησιδήμου τοῦ Ἱπποδρόμου καὶ τῆς
25 Ἀφέσεως [∶𐅅]Η̣[ΗΔ]ΔΔ𐅂𐅂𐅀Χ. ἐξ ἐνοικίων· παρὰ Ἀνδρόλα τῆς Σωσιλείας ∶ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ παρὰ Μάχωνος τῆς Χαρητείας τοῦ ἀνδρῶνος [∶Δ]ΔΔ𐅂∶ παρὰ Ἐτεοκλείδου οὗ Ἔφεσος
Η̣ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ [παρὰ — —]κου τῆς οἰκίας τῆς Ἐπ̣ι̣σ̣θ̣ε̣ν̣ε̣ί̣α̣ς̣? 𐅄̣Δ̣Δ̣Δ̣Δ̣[∶ παρὰ Διονυσί]ου τῆς Πυθᾶ ∶ΔΔ∶ παρὰ Φιλοχάρους τῆς γυναικωνίτιδος ∶𐅄ΔΔΔ∶ π[αρ][Δημέ]ου τῶν οἰκημάτων τῶν πρὸς τοῖς σιδηρείοις ∶Δ̣ΔΔΔ∶ τῆς Ὀρθοκλέους πα-
ρὰ Βοήθου 𐅄[∶] παρ’ Ἀπολλοδώρου τῆς Ἐπισθενείας 𐅄̣[Δ∶ παρ’ Ἀριστοβούλου] τῆς Ἀριστοβούλου 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁∶ παρὰ Σ[ωτ]ᾶ τοῦ ἀνδρῶνος τοῦ κάτω τῆς Χαρητείας ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ τῶν οἰκημάτων τῶν ὑπὸ τῆι Χαρητεία[ι]
παρὰ Ἀρισστοδήμου 𐅄̣[∶] τοῦ ξυ[λ]ῶνος παρὰ Δεξικράτους ΔΔ𐅃∶ τοῦ ἑτέρου ξυλῶνος παρὰ Ἀριστοδήμου ΔΔ𐅃· τῶν οἰκημάτων τῶν πρὸς τεῖ θαλάττει καὶ τῶν ἐπὶ τούτοις παρὰ Φίλτου 𐅄ΔΔ·
[τ]ῆς Ἐπισθε̣νείας τ[ῆς] ἑτέρας παρ’ Ἀπολλωνίου ∶𐅄Δ∶ vac. ἐξ ἐγκυκλίων· τοῦ λιμένος παρὰ Σκύμνου ΔΔΔ𐅃∶ παρὰ Τηλεμνήστου τοῦ πορθμείου τοῦ εἰς Ἀπολλώνιον 𐅄𐅃∶ παρὰ Κλεοκρίτου
30 τοῦ ὁλκοῦ τοῦ ἐν Νήσω[ι ․․∶] παρὰ Ἀνδρομένου τοῦ πορθμείου τοῦ εἰς Ῥήνειαν ∶ΗΗ∶ παρὰ Θήριος στροφέων ․․ 𐅂𐅂𐅂𐅁̣∶ παρὰ Προκλέους ἡμιωβελίων 𐅄𐅂𐅂∶ παρὰ Προκλέους [αἱ]ρεσίων 𐅄ΔΔ∶ παρὰ Κράτ[ω]-
νος τοῦ πεντηκοστολογίου 𐅅̣ΗΔ· παρὰ ․․․․κλέους τῆς πορφύρας ∶𐅄ΙΙ. τάδε εἰσήκει ἐκ τῆς φιάλης· Ληναιῶνος ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Ἱεροῦ ∶𐅂𐅂Ι∶ Γαλαξιῶνος ∶𐅂𐅂𐅂Ι∶ Ἀρτεμισιῶνος ∶𐅂ΙΙΙ∶ Ταργηλιῶνος ∶𐅂𐅂Ι∶ Πανήμου ∶𐅂𐅂Ι∶ Ἑκατ[ομ]-
βαιῶνος ∶𐅂ΙΙΙΙ𐅁𐅀∶ Μεταγειτνιῶνος ∶𐅂ΙΙΙΙ̣∶ Βουφονιῶνος ∶𐅂𐅂∶ Ἀπατουριῶνος ∶𐅂ΙΙΙ∶ Ἀρησιῶνος ∶𐅂ΙΙΙΙ𐅀∶ Ποσιδεῶνος ∶𐅂𐅂Ι∶ τάδε ἀνάλω[τ]αι· Ληναιῶνος· χοῖρος παρὰ Νίκωνος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι 𐅂𐅂∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ Ἀριστοκλεῖ τοὺς [θη]-
σαυροὺς δύο ἀνοίξαντι 𐅂∶ [εἰ]ς τὰ φῶ̣τα Παρμένοντι τὴν ἡμίτεαν ἐπισκευάσαντι καὶ κωνήσαντι 𐅂∶ μισθωτοῖς τοὺς ὄχους ἀνακαθάρασι τοὺς ἐν τῶι ἱερῶι ∶𐅂𐅂𐅂∶ Θεοδήμωι ἐσχάραν ξυλώσαντι 𐅂ΙΙΙ∶ ἱερισταῖς εἰς σπον-
δὰς ∶Δ∶ Ἱεροῦ· χοῖρος παρὰ Πυρραίθου τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ λαμπὰς Ι̣𐅁̣∶ λεύκωμα κατα[λευ]κώσαντι ∶Ι̣𐅁̣∶ Ἐ̣χε̣μάντι κλειδίον ἐπὶ τῆι Χαλκοθήκηι ∶Ι̣𐅁̣∶ στιβάδας ἐγβαλοῦσι ∶𐅂∶ Ἐπικράτει λευκώματος ∶𐅂∶ παρ’ Ἐχεμάντιος μολύβδου μ[ναῖ]
35 ἑπτὰ ὥ̣στε̣ Ε̣ΞΕΧΕ․․․․Ω․․․․․․․․․․․․Χ․ΛΤΟΥ τιμὴ [∶]𐅃̣𐅁∶ τὸγ κώθωνα ἐπισκευάσαντι ∶𐅂𐅂𐅂∶ τῆς Χαρητείας τοῦ ἀνδρῶνος τὴν θύραν ἐπισκευάσαντι Δεινομένει ∶𐅃𐅂∶ τῆς ἀργυρίδος καὶ τοῦ κρατηρίσκου ὦτα ἐπιθέντι [Πο]-
σειδωνίωι ∶ΙΙΙ∶ εἰς ἆθλα ∶𐅄∶ Θεοδήμωι τὴν θύραν ἐπισκευάσαντι τοῦ Νεωκορίου ∶𐅂∶ Γαλαξιῶνος· χοῖρος παρὰ Λάμπωνος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ ξύλον εἰς τὸ ἄγαλμα
τοῦ Διονύσου ∶ΔΔΔ𐅃∶ Ἀριστοθάλει τὸ ἄγαλμα τῶι Διονύσωι ἐργασαμένωι ∶𐅃𐅂𐅂∶ Νουμάκωι γράψαντι ∶𐅃𐅂𐅂∶ Ῥόδωνι ὁδοποήσαντι ∶𐅂ΙΙ∶ Φιλοκράτει τὸν ποταμὸν vac.
τοῦ Λευκοθίου ἀνακαθάραντι καὶ τὸ Λευκόθιον ∶𐅂∶ εἰς κόσμησιν τῶι ἀγάλματι τοῦ Διονύσου ∶Δ𐅂𐅂∶ τὴν σκηνὴν τὴν ἐν τῶι θεάτρωι ἀνακαθάρασι ∶𐅂Ι∶ κόπρον ἐγβαλόντι ἐκ τοῦ ἱεροῦ ∶ΙΙ∶ σφό[γ]-
γοι εἰς τὴν κόσμησιν ∶𐅂∶ ἐλαίου λευκοῦ χοεῖς δύο ∶𐅂𐅂𐅂Ι∶ νίτρον ∶ΙΙΙ𐅁𐅀∶ μύρου ῥοδίνου παρὰ Κομβάρ̣ιος τρία ἡμικοτύλια ∶𐅃𐅂∶ ἦρον ὠνουμένων ἔδωκεν Φιλανδρίδης Ἐχεσθένους Πάριος ∶𐅃̣·
40 [τ]ῶι θεῶι ἀνηλώσαμεν· vac. τὸν ἦρον ἐνδήσαντι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τέλος ἐν Πάρωι τοῦ ἤρου ∶𐅂𐅂∶ κατακο{κο}μίσασι {²⁶κατακομίσασι}²⁶ ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ συνεξελομένοις ἐν Δήλωι καὶ ἀνακομίσασιν μισθωτοῖς ∶𐅂𐅂∶ σχοινίον παρὰ Πύρ-
[ρ]ου εἰς τὴν παλαίστραν ∶𐅃∶ Ἀρτεμισιῶνος· χοῖρος παρὰ Σαγγαρίου τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ Νικοτέλει Σεριφίωι τοῦ Βρέμητος τὸ καταπεσὸν ἀνοικοδομήσαντι καὶ ἀποστρώσαν-
τι ∶Δ𐅃∶ Βριτομαρτίοις τῶι χορῶι τῶι γυναικῶν ῥυμὸς ∶Ι∶ λαμπάδες ∶𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ χοῖρος τὴν Νῆσον τὴν ἱερὰγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Ἐχεμάντι σκαφεῖον κατασκευάσαντι εἰς τὴν παλαίστραν ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙ·
․․․․ες ∶𐅁∶ παρὰ Τέλλωνος στρωτῆρες δύο ὥστε κλίμα<κε>ς εἰς τὸ θέατρον ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Θεοδήμωι κλιμακτῆρας παρασ[χ]όντι καὶ κατασκευάσαντι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ μισθωτοῖς τὴν ὁδὸν τὴν ἐν Νήσωι ἀνακαθά-
[ρα]σι 𐅂𐅂∶ Ἐχεμάντι κάδον τὸν ἐν τῆι παλαίστραι ἐπισκευάσαντι ∶𐅂𐅂∶ Θαργηλιῶνος· χοῖρος παρὰ Σωνίκου τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ μισθωτοῖς ἀνενέγκασι τὰς κεραμίδας καὶ τοὺς
45 καλυπτῆρας εἰς τὰ Δώδεκα ∶𐅂𐅂∶ ἐπίκρασις Διοσκούροις ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πανήμου· χοῖρος παρὰ Σωνίκου τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ Θεοδήμωι ἐργασαμένωι ἀντίθη<μ>α? ἐπὶ τὰς πύλας
τὰς κατὰ Κουροτρόφον ∶𐅂ΙΙΙ∶ Κλε[<ιν>ο]πόλιδι Θηραίωι τοὺς τοίχους παροικοδομήσαντι ἐπὶ τῆς γεφύρας τῆς ἐπὶ τοῦ Ἡρακλείου ∶Δ∶ Ἑκατομβαιῶνος· χοῖρος παρὰ Νίκωνος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι
𐅂𐅂𐅂∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ Θεοτιμίδει τὸγ Κερατῶνα καὶ τὸ ξύλωμα καὶ τὰς θύρας καὶ τῶν ἄλλων ὅσα ἤλειψε μισθὸς ∶ΔΔ𐅃∶ πίσσης παρὰ Ἀντιγένους Κλαζομενίου μετρηταὶ ἐννέα ἡμιαμφόριον, ὁ μ[ε]-
τρητὴς ∶ΔΔ𐅃ΙΙΙ∶ ὥστε χρῖσαι τὸγ Κερατῶνα καὶ τἄλλα, ἡ πᾶσα τιμὴ ∶ΗΗΔΔΔ𐅃𐅂[𐅂𐅂]∶ Μεταγειτνιῶνος· χοῖρος παρὰ Λάμπωνος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ ἱερείαις εἰς κόσ-
μησιν τοῦ ἱεροῦ τῆς Ἥρας ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂̣𐅁∶ ἱ{ι}ερείαις {²⁶ἱερείαις}²⁶ ἐπὶ Δήμητρα εἰς ἱερὰ ∶𐅃∶ εἰς ἔλαιον ∶ΙΙΙ∶ Φιλοκράτει τοὺς βωμοὺς τοὺς ἐν τῶι Θεσμοφορίωι ἐξαλείψαντι καὶ τἄλλα ὅσα ἔδει ποήσαντι μισθὸς
50 𐅃𐅂∶ ὀβελίσκοι δρύϊνοι δύο εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Δήμητρος, τιμὴ ∶Δ𐅂𐅂∶ Θεοτιμίδει τὰ χαλκία ἐπισκευάσαντι ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ χοῖρος καθάρασθαι τὸ ἱερὸν τῆς Δήμητρος ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Ἐπικράτει τὰς
θύρας ἐπισκευάσαντι τῆς στοᾶς τῆς ἐπὶ τῶι ἱερῶι τῆς Δήμητρος ∶𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ∶ εἰς τὴν θυσίαν τῆι Δήμητρι προσαναλώσαμεν ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅀∶ ξύλα καὶ κληματίδες καὶ ῥυμοὶ τὰ ἱερεῖα ἑψ̣ῆσαι ∶𐅂Ι̣Ι̣Ι∶ λ̣ί-
[κ]νωι? ∶𐅂∶ Βουφονιῶνος· χοῖρος παρὰ Τιμησιδήμου τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂Ι∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ παρὰ Ἀκριδίωνος μόλυβδος ὥστε εἰς τὸ Κύνθιον τάλαντον μναῖ τρεῖς, τιμὴ 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅀· Δεινομένει τὸ[γ]
[γ]αυλὸν ξυλώσαντι τὸν ἐκ τῆς παλαίστρας ∶𐅂ΙΙ∶ Φιλοκράτει τὸν ποταμὸν ἀνακαθάραντι τὸν ἐν τῶι Λευκοθίωι καὶ τὸ Λευκόθιον ∶𐅂∶ Ἀπατουριῶνος· χοῖρος παρὰ Ἀριστοδίκου τὸ ἱερὸν
[κ]αθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ Διονυσίωι τέγη καταχρίσαντι ἐν τῶι ἱερῶι τῶι Ἀρχηγέτου ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ Σωσθένει τὰς θύρας ἐπισκευάσαντι τοῦ πεντηκοστολογίου ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Ἐπιτέλει τῆς Χαρη-
55 τείας οἰκίας τοῖχον ἐνακεσαμένωι ∶Δ𐅂𐅂∶ Ἕρμωνι τέγη ἐπισκευάσαντι τοῦ πεντηκοστολογίου ∶Δ∶ Ἀρησιῶνος· χοῖρος τὸ ἱερὸγ καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ στήλη ὥστε λόγον ἀναγράψαι
[Δ]Δ𐅃∶ βατὴρ τῆι στήληι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τοῖς ἀπενέγκασι ∶𐅂𐅂∶ Κλεινοπόλι ἀνακεσαμένωι τοῖχον ἐν τῆι οἰκίαι ἣ ἦν Ὀρθοκλέους δραχμαὶ ∶Δ𐅃∶ χαρτία πέντε ἀνὰ ∶𐅂𐅂Ι∶ ἡ πᾶσα τιμὴ ∶ΔΙΙΙΙΙ∶ Ποσιδεῶ-
νος· χοῖρος τὸ ἱερὸν καθάρασθαι ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ λαμπὰς ∶𐅁∶ εἰς Ποσίδεια ∶𐅅Η∶ Δεινομένει Λεωφάντου διαπρίσαντι καὶ κολλήσνατι καὶ λευκώσαντι λευκώματα ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ — — ∶ καὶ τόδε
ἄλλο ἀργύριον ἀνήλωται· τῶν Βακχίου σιδηρίων Παρμένοντι ὄξυντρα ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ξύλων εἰς Πύθιον καὶ ἐφ’ ἱεροπόιον τάλαντα πεντήκοντα δύο, τὸ τάλαντον ∶𐅂Ι∶ ἡ πᾶσα τιμὴ
𐅄ΔΙΙΙΙ∶ ἐλαίου εἰς ἱεροπόιον μετρητής, τιμὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂̣Ι̣· vac. ἀνθράκων ἐπὶ βωμοὺς κάλαθοι τρεῖς ἡμικαλάθιον ὀγδοήμορον, ὁ κάλαθος ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἡ πᾶσα τιμὴ ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁∶ Ἐχεμάντι
60 χαλκίον ἐπισκευάσαντι ∶𐅂𐅂∶ Φανέαι ἀρχιτέκτονι μισθὸς ∶𐅅ΗΗΔΔ∶ Βακχίωι ∶ΗΗ̣ΔΔΔΔ∶ εἰς ἱμάτιον ∶ΔΔ∶ Πόρωι ὑπηρέτει ∶Η𐅄ΔΔΔ∶ νεωκόρωι τῶι ἐν Ἀσκληπιείωι Ἀντιγόνωι ∶Η𐅄ΔΔΔ∶ ἰνωποφύ-
λακι Κλεοστράτωι ∶𐅄ΔΔΔΔ∶ αὐλητρίδι τοῦ χοροῦ Πε[․․․] Η̣𐅄̣ΔΔΔ∶ γραμματεῖ Σωστράτωι ∶𐅄ΔΔΔ∶ κήρυκι Ἀριστολόχωι ∶𐅄Δ∶ τῶι εἰς Νῆσον νεωκόρωι Ἱέρωνι ∶ΗΔΔ∶ τῶι εἰς τὸν Ἀρχηγέτην
νεωκόρωι Φιλοκράτει ∶𐅄Δ∶ δικαστηρίωι μισθὸς τοῖς ἐπιτιμήμασιν ∶Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙΙ∶ ἡλιαίαι μισθὸς τῆς γραφῆς ἧς ἐγράψατο Σωσιμένης Εὔβουλον δραχμαὶ ∶𐅄̣[ΔΔΔ]𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ ἐπιτιμηταῖς ἐφόδιον Μν[η]-
σικλείδει ∶ΔΔΔΔ∶ Θεωρύλωι ∶ΔΔΔΔ∶ Κράτωνι ∶ΔΔΔΔ∶ λογισταῖς ἐφόδιον Ἀντικράτει Τιμησιδήμου ∶𐅄Δ∶ Φάνωι Διοδότου ∶𐅄Δ∶ Ξενοκλείδει Ἀριστοβούλου ∶𐅄Δ∶ Ξενοκλείδει Ἀφθονήτου ∶𐅄[Δ]·
εἰς ἆθλα καὶ τοὺς λαμπαδιστὰς ἐλάβομεν παρὰ ταμίου δραχμὰς ∶Η∶ καὶ ἡμεῖς ἔδομεν ἐκ τῆς βύρσης τοῦ βοὸς τοῦ εἰς τὰ Ἀπολλώνια, τιμὴ ∶ΔΔΙΙ· καὶ ἀπὸ τούτου ἐλαίου παρὰ Π․․
65 μου μετρηταὶ τρεῖς, ὁ μετρητὴς ∶Δ𐅃𐅂∶ Ἕρμωνι σκάψαντι ἐν τῶι σταδίωι ∶𐅂ΙΙ∶ σφόγγοι παρὰ Θουδᾶ ∶𐅂̣∶ ταινία παρὰ Κωμωιδίας ∶𐅃𐅂𐅂𐅂Ι∶ λανπαδάρχοις παίδων ∶𐅃∶ ἀνδρῶν ∶Δ∶ Αὐτοκλεῖ δ[ολί]-
[χ]ου ∶𐅃∶ Θεοδότωι Διδύμου ἀγενείων στάδιον ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Θεοδωρίδει ἀνδρῶν στάδιον ∶𐅃∶ Ἀρχεστράτωι Σίμου παῖδας στάδιον ∶𐅂<𐅂>ΙΙΙ∶ Ἀριστοτέλει δολίχου ∶𐅂𐅂𐅂∶ Ἀριστοδίκωι παῖδας στάδ[ιον]
[𐅂𐅂]ΙΙΙ∶ Θεοδωρίδης ἵππιον ∶𐅃∶ Δημοσῶντι Φίλωνος παῖδας πυγμὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Στράτιος πυγμὴν ∶𐅃∶ Μάνδρης πυγμὴν ∶𐅃∶ Θεόδοτος πυγμὴν ∶𐅃∶ Δημέας παῖδας πυγμὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ·
[Φ]ίλαρχος παῖδας πυγμὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Τιμοκράτης Βύβλιος ἀγενείων πυγμὴν ∶𐅃∶ Ἀντίπατρος ἀγενείων πυγμὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Δίαιτος ἀγενείων πυγμὴν ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Σίλλις Σιδώνιος ἀγενείων πυγ-
μὴν ∶𐅃∶ Ἀρτέμων ἄνδρας πυγμὴν ∶𐅃∶ Τίμαι[ος] Ἀλεξανδρεὺς ἄνδρας πυγμὴν ∶𐅃∶ Τίμαιος Ἀλεξανδρεὺς ἄνδρας πάλην ∶𐅃∶ Ἕρμακος Τήνιος ἀγενείων πάλην ∶<𐅃>∶ Θεοδωρίδη[ς]
70 [ὁ]πλίτην ∶𐅃∶ Θεοδωρίδης πένταθλον ∶𐅃∶ — — ∶ [κ]αὶ τάδε ἀνήλωται κατὰ ψήφισμα· τοῖς ἐπιμεληταῖς το[ῦ] θεάτρου Τιμησιδήμωι, Εὐδήμωι, Ἀνδρομένει, ἐφόδιον εἰς Πάρον ∶𐅄Δ·
ἐλέφαντος ὀδόντες δύο παρὰ Ἡρακλείδου †Βασιλεύκου {²⁷Βασιλ<είδου Σελ>εύκου?}²⁷ Τυρίου, τάλαντον μναῖ τριάκοντα δύο ἡμιμναῖον ὀγδοήμορον, τὸ τάλαντον δραχμῶν ∶𐅅∶ ἡ πᾶσα τιμὴ ∶𐅅ΗΗ𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙΙΙ∶ μόλυβδ[ος]
ὥστε εἰς τὸ Κύνθιον παρὰ Κυδιθάλους τάλαντον δραχμῶν ∶𐅃𐅂𐅂∶ Μάχωνι χερνίβου ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Μάχωνι κηρυκείων ∶ τριῶν ∶ΔΔΔΔ𐅃∶ φοινικὶς εἰς Ἀρτεμίσιον παρὰ Δημέου ∶ΔΔΔΔ∶ Φάνωι ἀπ[έ]-
[δ]ομεν ψηφισαμένου τοῦ δήμου ∶𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ παρὰ Ἀγάθωνος πορφύρας εἰς ἱμάτιον τῆι Λητοῖ μναῖ δύο, τιμὴ δραχμαὶ ∶ΗΗ∶ ἐρίου Τημνίου ∶𐅃𐅂𐅂𐅂̣∶ καὶ τόδε ἀργύριον ἐδανείσαμεν κατὰ ψήφισμα
[τ]οῦ δήμου καὶ κατὰ τὸν νόμον <καὶ> κατὰ συγγραφὰς τῆι πόλει καὶ προδανεισταῖς Πίστηι Ξένωνος, Πολύβωι Διοδότου ∶𐅅ΗΗ∶ κατὰ συγγραφὴν τὴγ κειμένην παρὰ Ἀντιγόνωι τῶι Χαρίλα·
75 Γαλαξιῶνος Δημέαι καὶ Θεωρύλωι καὶ ἀναδόχοις Δημέου Καλλισθένει Θεωρύλου, Ξενοκλείδει Ἀφθονήτου ∶ΧΧΗΗΗΗ∶ κατὰ συγγραφὴν τὴγ κειμένην παρὰ Ἀντιγόνωι τῶι Χα-
[ρ]ίλα· τούτου ἀποδέδωκε Θεωρύλος τοῦ καθ’ αὑτὸν μέρους ∶Χ∶ Ἑκατομβαιῶνος τῆι πόλει καὶ προδανεισταῖς Στησιλέωι Σκύμνου, Ἀντιγόνωι Ἀνδρομένους, Ἱερομβρότωι Εὐδήμο[υ]
[κ]αὶ ἀναδόχοις Σκύμνωι Φανοδίκου, Δημόνωι Νίκωνος, Εὐδήμωι Ἄμνου ∶ΧΧΧ∶ κατὰ συγγραφὴν τὴν παρ’ Ἀνπυκίδει Κριτοβούλου κειμένην· τῆι πόλει καὶ προδανεισταῖς Μνησάλκωι Τ[ε]-
[λ]εσαρχίδου, Πολύβωι Διοδότου, Δημέαι Αὐτοκλέους ∶ΧΧ∶ κατὰ συγγραφὴν τὴγ κειμένην παρὰ Πίστηι τῶι Ξένωνος· ἄρχει τοῦ τόκου μεὶς Ληναιὼν ὁ ἐπὶ Καλλίμου ∶ — — ∶ καὶ τάδε ἔργ[α]
ἐξέδομεν κατὰ ψήφισμα τοῦ δήμου καὶ κατὰ συγγραφὰς μετὰ το[ῦ] ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Διονυσίωι ἐγλαβόντι τὴν ὀρχήστραν τοῦ θεάτρου καταχρῖσαι τὴν πρώτην δόσιν
80 δομεν κατὰ τὴν συγγραφὴν δραχμὰς ∶ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂Ι𐅁∶ συντελεσαμένωι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶Δ𐅂𐅂𐅁𐅀∶ συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον κατὰ τὴν
συγγραφὴν ἀπέδομεν τὸ λοιπὸν ∶Δ𐅂𐅂𐅁𐅀∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· Σωσιμένει Ἀντιγόνου τῶν λίθων τῶν εἰς τὸν θησαυρὸν ἔδομεν τὴν πρώτην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν
κελεύοντος ἀρχιτέκτονος ἐκ ποδῶν τριάκοντα ἑνὸς τὰ δύο μέρη δραχμὰς ∶ΗΔΔΔ𐅂̣𐅂𐅂ΙΙ∶ Ἀντίκωι τῆς διόδου τῆς ἐν τῶι θεάτρωι τὴν πρώτην δόσιν ἔδομεν κατὰ τὴν συγγραφὴν
δραχμὰς ∶𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Τιμησιδήμου τοῦ Ἀντικράτους, Ἀνδρομένους τοῦ Ξένωνος, Εὐδήμου τοῦ Ἄμνου· συντελεσαμέ-
νωι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅃ΙΙΙΙ𐅁∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον ἀπέδομεν τὸ
85 ἐπιδέκατον δραχμὰς ∶ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Ἀντίκωι Καΐκου ἐγλαβόντι ἀνακαθᾶραι τὸν τόπον τῆι διόδωι τῆι ἐν τῶι θεάτρωι πάντα
κύκλωι ἔδομεν τὴν πρώτην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν δραχμὰς ∶𐅄ΔΔΔΔ<𐅃>∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· συντελεσαμένωι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων
ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶𐅄ΔΔ𐅃𐅂∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον ἀπέδομεν τὸ ἐπιδέκατον δραχμὰς
Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Ἀριστοκλεῖ καὶ Καλλιγένει τῆς λιθείας τῆς εἰς τὸ παρασκήνιον ἐκ ποδῶν [πε]ντακοσίων ἔδομεν τὴν πρώτην
δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν δραχμὰς ∶ΧΗ𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Πολύβου τοῦ Διοδότου, Ἡγία τοῦ Φωκαέως· ἀπαγαγοῦσι δὲ τοὺς ἡ-
90 μίσεις τῶν λίθων πόδας διακοσίους πεντήκοντα ὑπερελόντες τὸ ἐπιδέκατον παντὸς τοῦ ἀργυρίου ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶𐅅ΗΗΗΗ
ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ [κ]ελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· ἀπαγαγοῦσι δὲ τοὺς ὑπολοίπους τῶν λίθων ἀπέδομεν Καλλιγένει καὶ Ἀριστοκλεῖ τὸ ἐπι-
δέκατον δραχμὰς ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Πολύβου, Ἡγίου· Ἁρπάλι τοῦ στωιδίου τοῦ ἐπὶ Κουροτρόφον ἔδομεν τὴν
πρώτην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν δραχμὰς ∶Η𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ συντελεσαμένωι δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων ὑπερελόντες τὸ ἐπιδέκατον τοῦ παντὸς ἀρ-
γυρίου ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅁∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον ἀπέδομεν
95 τὸ ἐπιδέκατον δραχμὰς ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Φιλανδρίδει Παρίωι τῆς λιθείας τῆς εἰς τὰς κρηπῖδας τὰς ἐν τῶι θεάτρωι
ἐγλαβόντι πόδας χιλίους ἔδομεν τὴν πρῶτην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν δραχμὰς ∶ΧΧΧ𐅅∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Ἀνδρομ[έ]-
νους τοῦ Ξένωνος, Τιμησιδήμου τοῦ Ἀντικράτους, Εὐδήμου τοῦ Ἄμνου 〚—〛 vac.
face B.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν τὴν πρώτ]ην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος· συντελεσαμέν[ωι]
[δὲ τὰ ἡμίση τῶν ἔργων ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶ΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ κελεύοντος ἀρχιτέκ]τονος· συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον ἀπέδομεν τὸ ἐπιδέκατον ∶𐅃𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ κελεύοντος
[ἀρχιτέκτονος — — — — — — — — — — — — — κεραμίδας? — — — — — —]α, τὸ ζεῦγος ∶𐅂∶ καὶ καταστήσαντι ζεύγη διακόσια ἔδομεν κατὰ τὴν συγγραφὴν
[δραχμὰς ΗΗ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῶι στωιδίωι τῶι ἐπὶ Κουροτρόφον ἔδομεν τὴν πρῶτην δόσιν κατὰ τὴν συγγραφὴν δ[ρα]-
5 [χμὰς ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· συντελεσαμένωι δὲ] τὰ ἡμίση τῶν ἔργων ὑπερελόντες τὸ ἐπιδέκατον τοῦ παντὸς ἀργυρίου ἔδομεν τὴ[ν]
[δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν]· συντελεσαμένωι δὲ τὸ ἔργον ἀπέδομεν τὸ ἐπιδέκατον ∶Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέ-
[κτονος καὶ ἐπιμελητῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — —]κ̣ρ̣ίτ̣ου· Ἐχεμάντι ἐργολαβήσαντι δεσμοὺς καὶ γόμφους ὥστε εἰς τὸ Κύνθιον χαλκοῦ τά-
[λαντον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δραχμὰς ∶𐅄ΔΔΔ𐅃∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Ἁγνίαι τὴν παλαί-
[στραν — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἔδομεν τὴν πρώτην] δόσιν δραχμὰς ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂[∶ κ]ελεύοντος ἀρχιτέκτονος· συντελεσαμένωι δὲ τὰ ἡμίση
10 [τῶν ἔργων ἔδομεν τὴν δευτέραν δόσιν δραχμὰς ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁𐅀∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονο]ς̣· τὸ δὲ ἐπιδέκατον ἐπέβα[λλ]εν ὁ ἀρχιτέκτων· λίθων τῶν εἰς τὸ θέατρον
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἀπαγαγόντι πόδας θεατρικ]οὺς? τετταράκοντα δύο ἔδομεν ναῦλον τοῦ ποδὸς ∶[𐅂ΙΙΙΙΙ]∶ τὸ πᾶν ∶𐅄ΔΔ𐅃̣𐅂̣𐅂 〚— —〛 κελεύον-
[τος ἀρχιτέκτονος — — — — — — — — — — — — ἀπαγαγόντι πόδας — — κοντ]α̣ δύο ἔδομεν ναῦλον τοῦ ποδὸς ∶𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τὸ πᾶν ∶ΔΔΔΔΙΙ∶ Διοσκουρίδει ἀπαγαγόντι πό-
[δας — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀπαγαγ]ό̣ν̣τ̣[ι] πόδας θεατρικοὺς πεντήκοντα ὀκτώ· ἔδομεν ναῦλον τοῦ ποδὸς ∶𐅂ΙΙΙΙΙ∶ τὸ πᾶν
[Η𐅃𐅂ΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν — — — — — — — — —]τ․․κ̣ω̣ι̣ ἀνακομίσαντι εἰς τὸ θέατρον λίθους ∶𐅄ΔΔΙΙΙ∶ τὸν λίθον ἕκαστον ∶ΙΙΙ𐅁∶ τὸ
15 [πᾶν ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ𐅁∶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΙΙΙ𐅁𐅀∶ ἔδομεν τὸ πᾶν ∶𐅄․∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν Δημέ-
[ου καὶ τοῦ δεῖνος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τετ]ρακοσίους ὑπερελόντες ὃ ἐπετί[μη]σεν ὁ ἀρχιτέκτων δραχμὰς ∶𐅄∶ τὸ λοιπὸν ἀπέ-
[δομεν — — — — — — — — δραχμὰς — — — — κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν] Νίκωνος καὶ Τελέσωνος ․․․․․․Ν․ΕΛ̣Α̣ δύο οἷς πλείους ἠργάσατο κελευούσης
[τῆς βουλῆς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ν̣ δραχμὰς ∶ΔΔΔΔ𐅃[𐅂]𐅂ΙΙΙ∶ κελεύοντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητῶν· Ἀντίκωι τὰς̣?
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κελεύ]οντος ἀρχιτέκτονος καὶ ἐπιμελητοῦ Φίλλιος τοῦ Διαίτου ∶Η𐅄𐅂̣𐅂̣∶ τοῖς τὴγ κονίαν ἀναμετρησα-
20 [μένοις — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶ]ν̣ ἐγγ[ύω]ν ∶𐅂𐅂∶ μόλυβδος τὴν στή̣λ̣η̣ν̣ [σ]τ̣ῆ̣[σαι]? 𐅂𐅂𐅂∶ ξύλα ∶ΙΙΙΙΙ∶ μολυβδοχοήσαντι ∶𐅂. vac.
[κεφάλαιον οὗ παρελάβομεν ἀργυρίου· — — — — — — κεφά]λαιον τοῦ εἰσεληλυθότος ἐπὶ τῆς ἡμε[τ]έρας ἀ̣ρ̣χ̣ῆ̣ς̣ ∶ΜΜΜΜ̣Χ̣Χ̣Χ̣Χ̣. vac. 〚— — — — — — —〛
[κεφάλαιον ἀναλώματος — — — — — — — — — — — — — — —]ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂Ι̣ΙΙ𐅁∶ κ̣αὶ χρυσοῦς ∶Δ∶ δίδραχμον σελεύκειον· κ̣ώ̣ι̣ας δραχμὰς 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· κώιαν 𐅂· χαλκιδικὴν ∶𐅂∶ vac.
[τὸ δὲ λοιπὸν παρέδομεν ἱεροποιοῖς τοῖς μεθ’ ἡμᾶς· ἀργυρίου δραχμὰς ∶ΜΜ𐅆ΧΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ καὶ] χρυσοῦς ∶ΙΙΙ∶ τρ̣ι̣ώβ̣ολον αἰγιναῖον· διώβολον πά̣[ρι]ον(?). vac.
[τάδε παρελάβομεν παρ’ ἱεροποιοῦ τοῦ ἱεροποιήσαντος ἐπ’ ἄρχοντος Μειλιχί]δου Πλεισταινέτου τοῦ Τελέσωνος καὶ τοῦ κληρονόμου τοῦ Πελάγοντος Λάμπωνος·
25 [ἐν τῶι ἱεροποίωι? φιάλην Θυεσταδῶν καὶ Ὠκυνειδῶν, ὁλκὴ ∶Η∶ φιάλην] Δηλιάδων, Πτολεμαίου ἐπιδόντος, ὁλκὴ ∶Η∶ φιάλην Δηλιάδων, Πτολεμαίου ἐπιδόντος, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ φιάλην Δηλιά-
[δων, ἐπιδόντος Πτολεμαίου, ὁλκὴ ∶Η∶ φιάλην Χερσονησιτῶν, ὁλκὴ ∶Η∶ ἄλλην Χερσονησιτῶν], ὁλκὴ ∶Η∶ ἄλλην Χερσονησιτῶν, ὁλκὴ ∶Η∶ φιάλην Δηλιάδων, Πτολεμαίου ἐπιδόντο[ς], ὁλκὴ ∶ΗΙΙΙ∶ φιάλην Ὠκυνειδῶν κα[ὶ]
[Θυεσταδῶν, ὁλκὴ ∶ — — — — — — — — — — φιάλην Ὠκυνει]δῶν καὶ Θυεσταδῶν, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ φιάλην Ὠκ[υν]ειδῶν καὶ Θυεσταδῶν, ὁλκὴ Η∶ φιάλην Δηλιάδων, Πτολεμαίου ἐπιδόντος,
[ὁλκὴ ∶ — — — — — — — — — — — — — — φιάλην Δηλιάδ]ων, Πτολεμαίου ἐπιδόντος, ὁλκὴ ∶ΗΙΙΙ∶ φιάλην Ὠκυνειδῶν καὶ Θυεσταδῶν, ὁλκὴ ∶Η∶ κύλιξ Δημοσῶντος, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔ∶ ἄλλη κύλιξ
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀντὶ τῆς χελιδονείου, ὁλκὴ ∶𐅄𐅂𐅂𐅂Ι∶ ῥοδιακὴ̣ ἀντὶ τῆς χελιδονείου, ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἡδυποτίδιον Θεμι-
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ς, ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅃∶ κύαθος, ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ κυμβίον Ἐπιν̣οίδα, ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ χελιδόνειος, ὁλκὴ ∶𐅄𐅃𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλη χελιδόνειος,
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κονδύλιον ἀργυροῦν· κυλίκιον Θυμοχάρους, ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ κώθων Πυθέου, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃∶ — — ἐν Ἀσκλη[πι]-
[είωι — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὁλκὴ ∶․Δ̣․․․ ἐν τῶι προδόμωι τοῦ νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος· φιάλας τρεῖς Στησίλεω· φιάλας δύο [Ἀ]ντιπάτρου· φιάλην Ἀγία
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιάλην τῆς πόλε]ως τ[ῆς] Καλυμνίων· φιάλην Ἀρχία· φιάλην ἐπ’ ἀρχιθεώρου ἐγ Ῥόδου Μέ[νω]νος· φιάλην Κώιων ἐπ’ ἀρχι-
[θεώρου — — — — — — — — — — — — — — —] φιάλην Κ[ώιων ἐπ’] ἀρχιθεώρου Ἀναξιβίου, ἐπὶ ταινιδίου· φιάλια δύο Φίλωνος· φιάλην Διοκλείους· φ[ι]άλην ἐπίχρυσον Ἀριστοφύλ[ου]
35 [Ῥοδίου· — — — — — — — — — — φιάλην ἐν προτομῆι?] Ἐτεάρχου· φιάλην Ἱεροκλέους· φιάλην Φιλοκλείδου· φιάλην τῆς Καλυμνίων πόλεως· φιάλην Ῥοδίων ἐπ’ ἀ[ρ]-
[χιθεώρου — — — — — — — — — — — — φιάλας ἐκτύπους] δύο Χαρμίδου· φιάλιον Δεξικράτους· φιάλιον Ἀρταπάτου· φιάλην Ἀμμωνίου· φιάλην Πυρρίου· φιάλην Τη-
[— — — — — — — — — φιάλην καρυωτὴν] Φι̣λ̣ώ̣τα? πρ̣ο̣σ— —c.11— — φιάλην ἐπίχρυσον Τιμάνθους· φιάλιον ἀργυροῦν ἐπὶ Διοφάνους· φιάλην ἐπ’ ἀρχιθεώρου Πολυαρά-
[του· φιάλην Κώιων] ἐπ’ ἀρχιθεώρου Ἀράτου· φιάλην Ἡρα̣κλείτου· φι[άλην Δηλι]άδων, ἐ̣πιδόντων Κασίων· φιάλην Δηλιάδων, ἐπιδόντων θεωρῶν τῶν ἐγ Μεγάλης πόλεως· φιάλην Ῥοδίων
[ἐπ’ ἀρχιθεώρου — — — — — —· φιάλην] Κ̣ώ̣ι̣ω̣ν ἐπ’ ἀρχιθεώρου <Ζ>ωπυρίωνος· φιάλην Σι̣μ̣ί̣ου· ταινία περιηργυρωμένη Ἀρχεστράτου· κολεὰ δύο ἐλεφάντινα, τὸ μὲν Θυμώιδα, τὸ δὲ Τιμέ-
40 [ου] ΛΗΛ̣ΟΥ· ἐπὶ τοῦ ὀδο̣ῦ̣ θυμιατήριον χαλκοῦν· δακτύλιος χρυσοῦς ἔχων λιθάριον Δεξιλάου· χρυσοῦς Νικολάου· τέτραχμον  ἀντιόχειον· δραχμὴν ῥοδίαν ἐπὶ ταινιδίου· vac.
․․․․․․․․ στέφανος ἐπὶ προκομίου Τιμοκράτους ἔ[παθ]λο[ν]? τοῦ Ἀ[γ]λ[ωφ][ντ]ος?· κρατῆρας ἀργυροῦς δύο Στρατονίκης· τριήρης ἀργυρᾶ Σελεύκου· τράπεζαν ἀργυρᾶν· τρίποδα ἀργυροῦν Ἀρσινόης
[βασιλίσσης]· φι̣ά̣λ̣η̣ν ἐπ̣ι̣δ̣όντων θεωρῶν τῶν παρ’ Ἀλ̣ε̣ξανδρέων· κρατῆρα ἀργυροῦν· θυμιατήρια χρυσᾶ δύο· οἰνοχόην χρυσῆν, ὁλκὴ ∶[𐅅]Η[𐅄]ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλην οἰνοχόην χρυσῆν, ὁλκὴ ∶𐅅̣Η𐅄ΔΔΔ𐅂Ι· φιάλας χρυ-
[σ]ᾶς [λείας ἑπτά, ὁλκὴ ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂]∶ καρυωτὰς ἕξ, ὁλ̣κ̣ὴ [∶ΧΗ𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂]∶ κανοῦν χαλκοῦν· χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ ∶Η[𐅃]ΙΙΙ∶ ἄλλο χρυσίον παντοδαπὸν σὺν σφραγῖδι ἀργυρᾶι, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙ∶ ἄλλο χρυσίον, ὁλκὴ ∶𐅂·
[φι]άλιο[ν] ἀργυροῦν, ὁλκὴ ΙΙΙ· στλεγγὶς χρυσῆ, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ δρακόντ[ιο]ν [ἀργυροῦν], ὁλκὴ 𐅂𐅂∶ ἄλλο χρυσίον, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂∶ θυμιατήριον ἀργυροῦν, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ θυμιατήριον ἀργυροῦν Βουλομάγα σὺν τῶι ἐπιπύρωι, ὁλκὴ ∶𐅅𐅄Δ∶
45 [π]ε̣[ρ]ίπ̣υρον χαλκοῦν· περικεφαλαί[α]ν ὑπάργυρον Λεωνίδου· δακτυλίους ὑπαργύρους ∶Η<Η>𐅄ΙΙ∶ ἀργυροῦς ∶Δ𐅃Ι∶ σιδηροῦς ∶𐅃∶ δακτυλίους ὑποχρύσους ∶Δ∶ κύλικας δύο ἀργυρενδέτους τηιουργεῖς
Κτήσωνος· δακτύλιον χρυσοῦν λόγχην ἔχοντα ἐπίσημον· τέτραχμον ἀντιόχειον· κυλίκιον ἀργυροῦν, ὁλκὴ ∶𐅂∶ δακτύλιον χρυσοῦν συνπεφλασμένον, ὁλκὴν ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ δακτύλιος ἐπίχρυσο[ς]
ἀνθράκιον ἔχων· δακτύλιον χρυσοῦν Μνασικράτους· πτολεμαϊκὰ τέτραχμα δύο· ὀβολοὺς ἀρβυλικοὺς δύο· ἀργυρίου νομίσματος παντοδαποῦ ὁλκὴ 𐅄𐅃𐅂∶ σὺν τῶι φιαλίωι· χαλκοῦ νομίσ-
ματος ἐν ἀγγείοις χαλκοῖς δύο, ὁλκὴ μναῖ ∶𐅃∶ ταινίδιον χρυσοῦν Βυβλίων· ταινίδιον χρυσοῦν Γλαύκου· στέφανος ὃν ἀνέθηκε Λύσανδρος ἀνπέλου, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ στέφανος ὃν Πτολε-
μαῖος ἀνέθηκε, ὁλκὴ ∶Η𐅄∶ στέφανος δάφνης ὃν Δημήτριος ἀνέθηκεν, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος δάφνης ὃν ἀνέθηκεν Ἀντίπατρος, ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος
50 δάφνης ὃν ἀνέθηκε Φιλοκλῆς, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ στέφανος δάφνης ὃν ἀνέθηκε Πολύκλειτος, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκε Φάραξ σὺν τῶι λίνωι
ὁλκὴ ∶𐅄ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Κτησικλῆς, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Νικοκρέων μυρσίνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃∶ στέφανοι δύο οὓς ἀνέθηκεν Ἀνδροκλῆς,
ὁλκὴ σὺν <τ>ῶι λίνωι ∶𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ σ[τ]έφανος ὃν ἀνέθηκεν Ξενόφαντος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Ἰώμικλος {²⁷Ἰώμιλκος}²⁷, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃∶ στέφανος δάφνης ὃν ἀνέθηκεν
Λύσανδρος, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Πνυταγόρας μυρσίνης, σὺν τῶι κηρῶι ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθηκεν ὁ δῆμος ὁ Δηλίων δάφνης, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ
𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος δάφνης ὃν ἀνέθηκεν Πευκέστας οὐ παρελάβομεν σταθμῶι, ἀλλὰ ἄστατον· στέφανος ὃν ἀνέθηκεν Ἀνδροκλῆς μυρσίνης, σὺν τῶι λίνωι ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφανος ὃν ἀνέθη-
55 [κ]εν Καλλικράτης μυρσίνης, ὁλκὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ στέφανος χρυσοῦς ὁ πρὸς τῶι τοίχωι, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂∶ ἄλλος στέφανος χρυσοῦς πρὸς τῶι τοίχωι, ὁλκὴ σὺν τῶι λίνωι ∶ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ στρεπτὸν περίχρυσον, ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅃ΙΙ∶ στέφανος 〚— —〛
[ὧι] τὸ ἄγαλμα ἐστεφάνωται, ὁλκὴ σὺν τῶι λίνωι ∶ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ ἐλέφαντος ὀ<δ>όντας δύο. οὗ τὰ ἑπτὰ ἐν τῶι προδόμωι· στέφανος χρυσοῦς Νικίου· φιάλαι ἐν πλινθείοις ἀργυρᾶι πέντε· στέφανος χρυσοῦς Αὐτο-
κλέους ∶ ἐν τῶι ναῶι· φιαλῶν ἀργυρῶν ὁ πρῶτος ῥυμός, ὁλκὴ ∶𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ φιάλαι ὀκτώ· ὁ δεύτερος ῥυμός, ὁλκὴ ∶𐅅Η𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ φιάλαι ὀκτώ· ὁ τρίτος ῥυμός, ὁλκὴ ∶𐅅Η𐅄Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ φιάλαι ἑπτά· ὁ τέταρτος ῥυμός, ὁλκὴ·
𐅅𐅄𐅃ΙΙΙ∶ φιάλαι ἑπτά· κυμβία τέτταρα, ὁλκὴ ∶Η𐅄𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στέφανοι χρυσοῖ δάφνης δύο, ὁλκὴ σὺν τοῖς κλάσμασιν ∶[Η]𐅄Δ𐅂𐅂∶ στέφανοι χρυσοῖ πρὸς τῶι τοίχωι εἴκοσι εἷς· ὁ πρῶτος μυρσίνης, ὁλκὴ ∶Η[․․]ΙΙΙ∶ ὁ δεύ-
τερος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ τρίτος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔ𐅂∶ τέταρτος δάφνης, ὁλκὴ σὺν <τῶι> σπαρτίωι ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ πέμπτος δάφνης, ὁλκὴ ∶ΗΔΔΙΙΙ∶ ἕκτος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ𐅀∶ ἕβδομος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂·
60 ὄγδοος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔ𐅂∶ ἔνατος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι∶ δέκατος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ∶ ἑνδέκατος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ δωδέκατος δάφνης, ὁλκὴ σὺν τῶι λίνωι ∶𐅄ΔΔΔ𐅂ΙΙΙ∶ τρίτος ἐπὶ δέκα
δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ τέταρτος καὶ δέκατος δάφνης, ὁλκὴ σὺν τῶι σπαρτίωι ΗΔΔΔ𐅂∶ πέμπτος καὶ δέκατος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἑκκαιδέκατος δάφνης, ὁλκὴ ∶ΗΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἕβδομος καὶ δέκατος
δάφνης, ὁλκὴ σὺν τῶι λίνωι ∶Η∶ ὀκτωκαιδέκατος δαφνης, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ ἔνατος καὶ δέκατος δάφνης, ὁλκὴ ∶𐅄[ΔΔΔ]𐅂𐅂𐅂ΙΙ. εἰκοστὸς δάφνης, ὁλκὴ ∶Η𐅂𐅂𐅂Ι∶ εἷς καὶ εἰκοστὸς δάφνης, ὁλκὴ ∶Η𐅂∶ ἐν τῶι Πω-
ρίνωι· φιάλας ἐν πλινθείοις ἕνδεκα. ἐν Ἀρτεμισίωι· μῆλα χρυσᾶ ∶ΔΔΔΔ∶ ἔχοντα γῆν, καὶ γυπὸς κεφαλὴν καὶ ἄλλα χρυσίδια, ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔΙΙΙ∶ πέταλα χρυσᾶ ἐγ κιβωτίωι ∶𐅄ΔΙΙΙ∶ ὁλκὴ ∶ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ̣∶ ἐγ κι-
βωτίωι κλάσματα ἀπὸ στεφάνων καὶ περόναι καὶ στλεγγίδων κλάσματα καὶ πεντόροβος χρυσᾶ, ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ χρυσίου παντοδαποῦ λευκοῦ ὁλκὴ ∶ΗΗΗΔΔΔΔ∶ ἔνεστιν ἐν τούτωι vac. μῆ<λα>
65 [γ]ῆν ἔχοντα· χρυσοῖ ∶ΔΙΙ∶ φωκαΐς· τεττίγια δύο· ἐγ κιβωτίωι χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ ἐγ κιβωτίωι χρυσίου παντοδαποῦ ὁλκὴ ∶ΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ ἐν τούτοις ἔνι μῆλα γῆν ἔχοντα· δακτύλιοι χρυσοῖ 𐅃Ι∶ τούτ[ων]
εἷς διάλιθος ἐγ κιβωταρίωι μικρῶι, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂∶ δακτύλιος εἷς Ἀρτεμίσιον ἔχων, ὁλκὴ ∶𐅃ΙΙΙ∶ ἄλλος δακτύλιος λεῖος χρυσοῦς Ι, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλο<ς> ἐπίσημον ἐρώτιον ἔχων, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂∶ ἄλλος σφραγῖδα ἔχων, ὁλκὴ ∶𐅃̣[𐅂]·
κύλινδρος, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂∶ ἄλλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ ∶𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ ∶𐅂∶ λυγγούριον χρυσένδετον, ὁλκὴ ∶𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλη σφραγὶς χρυσένδετος, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂Ι[ΙΙ]·
[ἄλ]λη σφ̣ρ̣αγὶς ἀργυρένδετος, ὁλκὴ ∶𐅂∶ δακτύλιος χρυσοῦς ἐν ταινιδίωι, Καλλικρίτης ἀνάθημα, ἄστατος· ἄλλος δακτύλιος σιδηροῦς περίχρυσος, ὁλκὴ ∶𐅃∶ ἄλλος δακτύλιος σιδηροῦς περίχρυ-
[σο]ς, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ ἐνώτια χρυσᾶ σειστὰ ἐγ κιβωτίωι, ὁλκὴ ∶𐅃ΙΙΙΙΙ∶ δακτύλιος χρυσοῦς Ἀθηνᾶς κράνος ἔχων, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂̣∶ Δημητρίου περιδέραια χρυσᾶ σὺν τοῖς φιαλίοις ∶ΔΔΔ𐅃Ι∶ ἄστατα· περισκελίδες ΙΙΙ∶ φυκ<ί>α δύο
70 [ἄστ]ατα· ἀργύριον δόκιμον καὶ χαλκοῖ δήλιοι ἐγ κιβωτίωι ∶ 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ τύπος χρυσοῦς ἐν πλινθείωι ἄστατος· ὀβολοὶ ὀρχομένιοι ∶ΗΗΗΗΔ∶ αἰγιναῖοι καὶ κρητικοὶ στατῆρες ∶ΔΙ∶ κορίνθιοι στατῆρες δύο· μαυσώλ[ει]-
[α τ]έτραχμα ∶𐅃ΙΙΙΙ∶ νάξια τέτραχμα δύο καὶ φωκαῒς̣ καὶ ὀβολὸς φωκαϊκός· ἀργυρίου παντοδαποῦ νομίσματος ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ δαρ<ε>ικοὶ ὀκτὼ καὶ ἄλλο χρυσίον παντοδαπὸν καὶ λιθάριον χρυσένδετον
[καὶ] δακτύλιος̣· κύλινδρος χρυσοῦς, ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅂𐅂ΙΙ̣Ι∶ ἐγ κιβωτίωι ἐλεφαντίνωι χρυσᾶ ὀφίδια καὶ ἀνθέμιον ἀργυροῦν καὶ φιάλιον ἀργυροῦν καὶ χρυσίον παντοδαπόν, ὁλκὴ πάντων ∶Δ𐅂𐅂∶ ἀργυρίου παντοδαποῦ ἀσήμου ὁ πρῶτος ῥυμός
𐅄̣𐅃̣𐅂∶ ὁ δεύτερος ∶ΗΗ𐅄𐅂𐅂∶ ὁ τρίτος ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ ὁ τέταρτος ∶ΗΗΗΗΔΔΔ𐅂∶ ὁ πέμπτος ∶Η𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂∶ ὁ ἕκτος ∶𐅅ΗΗ𐅄Δ𐅂∶ ὁ ἕβδομος ∶𐅅𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂∶ ὁ ὄγδοος ∶𐅅ΗΔΔΔ𐅂𐅂∶ ὁ ἔνατος ∶ΗΗΗΗΔΔΔΔ∶ ὁ δέκ[ατος] ∶ΗΗΗ𐅂∶ καὶ δακτύ-
[λ]ιον ἀργυροῦν φωσφόριον ἔχοντα· ἀργυρίου νομίσματος παντοδαποῦ ὁλκὴ ∶Δ𐅂𐅂∶ στέφανος χρυσοῦς κισσοῦ βασιλέως Πτολεμαίου, ὁλκὴ ∶ΗΔΔΔΔ∶ στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης βασιλέως Σιδω-
75 [νί]ων Φιλοκλέους, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Δηλιάδες, χορεῖα Κλείτου ἐπιδόντος, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂∶ στέφανος χρυσοῦς δάφνης Πευκέστα, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ σὺν
[τῶι] λίνωι· ἡδυποτὶς ἀργυρᾶ Ἀρχίππης· ξυστάλλιον ἐν κιβωτίωι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης, Δηλιάδες, χορεῖα Φιλοκλείους ἐπιδόντος, ὁλκὴ ∶ΔΔΔΔΙΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης
[βα]σιλέως Πτολεμαίου ἀνάθημα, ὁλκὴ ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι καὶ κηρῶι· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης Βερενίκης ὑπὲρ Πτολεμαίου, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης Καλ[λι]-
[κρ]άτους Μακεδόνος, ὁλκὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης Δημητρίου, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς μυρσίνης Ἰωμίλκου, vac. ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς
μυρσίνης, Δηλιάδες χορεῖα, στεφανῶσαντος Νικοκρέοντος, ὁλκὴ ∶ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· στέφανος χρυσοῦς δάφνης ἐπιγραφὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ πλινθείου· Κρατερὸς Ἀρτέμιδι, ὁλκὴ ∶𐅄𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι·
80 στέφανος χρυσοῦς δάφνης, ἐπιγραφὴν ἔχων ἐπὶ τοῦ πλινθείου· ἱερὸς Ἀρτέμιδος Δηλίας Ἀπόλλωνος, ὁλκ̣ὴ ∶𐅄ΔΔ𐅂ΙΙΙΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι· στεφάνια χρυσᾶ δύο, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ κύλιξ θηρίκλειος Πτολεμαίου, ὁλκὴ ∶ΗΗΔΔΔ𐅂̣𐅂̣𐅂̣[ΙΙΙ]·
[ῥό]δον καὶ στέφανος χρυσᾶ Λυσάνδρου, ὁλκὴ σὺν τῶι ξύλωι ἐν ὧι τὸ ῥόδον καὶ σὺν ταινιδίοις καὶ λίνωι ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι̣Ι̣Ι∶ φιάλιον χρυσοῦν, ὁλκὴ ∶𐅄𐅃∶ ἐπιχύτης χρυσοῦς, ὁλκὴ ∶ΗΔ𐅂𐅂̣ΙΙΙΙ∶ τ[ρα]γίσκοι χρυσοῖ δύο ἄστατοι· ἀσπ[ι]-
[δί]σκη χρυσῆ, ὁλκὴ ∶𐅂𐅂𐅂∶ σὺν τῶι λίνωι· φιάλη χρυσῆ καρυωτὴ Ναξίων, ὁλκὴ ∶Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂∶ φιάλιον χρυσοῦν λεῖον, ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ψίλιον χρυσοῦν στρεπτόν, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στλεγγίδιον χρυσοῦν ἐπὶ ταινιδίωι
ἄστατον Δόνακος· ὅρμος χρυσοῦς ἀμφορέων, ὁλκὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι· ὅρμος χρυσοῦς λογχίων Δημοστράτης ἄστατος, ἀριθμὸς λογχίων ∶𐅄ΔΔΙΙ∶ ἄμπελος χρυσῆ ἄστατος· πρόσεστιν Ἀπόλλωνος ἀπότυπ[ον]
ἀργυροῦν ἐπίχρυσον· ὄφις ἀργυροῦς· αἰετὸς ἐπίχρυσος καὶ ἄλλα παντοδαπὰ ἐπίχρυσα ἄστατα· ῥοαὶ ἐπίχρυσοι ἑπτά· ἱππάριον ἐπίχρυσον· ῥόδον καὶ ἄλλα χρυσᾶ παντοδαπά, ἄστατα· ἀνδριαντίσκος χρυσοῦς
85 τὴν μίαγ κνήμην οὐκ ἔχων, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂∶ πυρήνια καὶ μηνίσκοι καὶ βοὸς κεφαλὴ καὶ ἄλλα παντοδαπὰ χρυσία ἀνειρμένα ἐπὶ λίνου, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ στλεγγίδιον ἐπὶ ναΐσκωι ὑπόχαλκον, ἄστατον· ὅρμος χρυσοῦς ἀμφο-
ρέων χρυσᾶ, τὰ πάντα ∶Δ𐅃Ι̣ΙΙΙ∶ ὁλκὴ ∶ΔΔ𐅃𐅂∶ κλιμάκιον [ξ]ύλινον ἐπίχρυσον ὄφεις δύο ἔχον ἀργυροῦς· ὅρμος χρυσοῦς λογχωτὸς Σιμίχης, ἄστατος· ἀριθμὸς λογχίων ∶𐅄ΔΔΔΔΙΙ∶ ὅρμος ὁ τῆς Ἐριφύλης ἄστατος· στέφανος
χρυσοῦς δάφνης ἄνευ πλινθείου, ὁλκὴ ∶𐅄Δ𐅃𐅂𐅂∶ σφρ[α]γὶς σμαράγδου, ἄστατο<ς>· φιάλιον χρυσοῦν ἐν πλινθείωι ἄστατον Δημοσῶντος· ἀσπιδίσκη χρυσῆ καὶ περιδέραια καὶ ἐνώτια καὶ φυκίον, ὁλκὴ ∶Δ𐅃𐅂ΙΙ∶ σὺν κη-
[ρ]ῶι καὶ λίνωι· ὅρμος ὁ πρὸς τῶι κλισμῶι χρυσοῦς, ὁλκὴ σὺν [ἀ]σπιδίσκηι χρυσῆι ∶Η𐅄𐅂𐅂𐅂Ι̣ΙΙ∶ σὺν τῶι λίνωι. ἐν Εἰλυθυαίωι· φιάλη ἀργυρᾶ Κλεαρχίδος ἐν πλινθείωι· φιάλη ἀργυρᾶ Κτησυλίδος, ὁλκὴ ∶𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ἀμφιδαῖ ἀργυ-
[ρ]αῖ καὶ τύποι καὶ ἄλλα παντοδαπά, ὁλκὴ ∶Η𐅃𐅂[𐅂] 𐅂ΙΙΙ∶ ὅρμος χρυσοῦς λογχίων, ὁλκὴ ∶𐅃𐅂𐅂∶ τύποι χρυσοῖ καὶ τύπος Κλεινοῦς καὶ πυρήνια καὶ ἀνδριάντια καὶ ἀνδριάντιον ξύλινον ἐπίχρυσον καὶ ἐρώτιον ἓν
90 [κ]αὶ δακτύλιος καὶ ἐνώτιον ἓν καὶ ἄλ̣λα παντοδαπά, ὁλκὴ πάντων ∶ΔΔΔ𐅂ΙΙΙ∶ μῆλα χρυσᾶ ἄστατα γῆν ἔχοντα ἐννέα· ἁλύσιον διάλιθον, ὁλκὴ ∶𐅂ΙΙΙ∶ ἄλλο ἁλύσιον διάλιθον, ὁλκὴ ∶𐅃∶ vac.
[ἐ]νώτια δύο ἐπὶ ταινιδίωι ἄστατα χρυσᾶ καὶ ἐκκλαστρίδια δύο Λαμιδίου· δακτύλιος χρυσοῦς ἐπὶ ταινιδί[ωι] Κερκίδος· δακτύλιος διάλιθος χρυσένδετος ἐπὶ ταινιδίου Καλλιφάντης· δακτύλιο[ς]
[λ]υγγούριον χρυσένδετος ἄστατος· δακτύλιος κονδύλιον χρυσοῦς, ὁλκὴ ∶ΙΙΙΙΙ∶ καὶ τάδε ἐπὶ τῆς ἡμετέρας ἀρχῆς ἀνετέθη καὶ παρέδομεν τοῖς ἱεροποιοῖς Φίλλι καὶ Θαρσύνοντι· ζώιδια δύο ἀργυρᾶ ἐφ’ ἡ-
μικυκλίου ἀργυροῦ, ὁ̣λκὴ ∶ΔΔΔΔ∶ ἀνέθηκεν Ἀπολλόδωρος Κυμαῖος· φιάλη ἐν πλινθείωι Σώσιος καὶ Πραξιδήμου καὶ Σ[ω]κλέους· φιάλη Ὠκυνειδῶν καὶ Θυεσταδῶν, ὁλκὴ ∶ Η. vac.
καὶ τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι Ἀνδρίων οἴκωι· δεσμοὺς χαλκοῦς μεγάλους ∶ΙΙΙΙ∶ τούτων ἕνα κατεχρησάμεθα εἰς τὸν γαυλὸν τὸν ἐν τῆι παλαίστραι· τοὺς δὲ λοιποὺς παρέδομεν τοῖς ἱεροποιοῖς Θαρ-
95 σύνοντι Φίλλι· ὀβελίσκους χαλκοῦς ∶Δ𐅃ΙΙΙ∶ παρέδομεν· ἄσφαλτον παρέδομεν· κλῆιθρα σιδηρᾶ δύο παρέδομεν· κρατήρων ὦτα δύο, πυθμένα παρέδομεν· παράδειγμα τοῦ Κυνθίου παρέδομεν·
ὕσπληγα λαμπαδίειον παρέδομεν· δοκὸν ἀπὸ τῆς Μενί<π>πης οἰκίας παρέδομεν· κλάσμα δοκοῦ παρέδομεν· παράδειγμα θυρῶν τοῦ Ἀπόλλωνος παρέδομεν· ξύλα κέδρινα ∶Δ𐅃∶ παρέδομεν·
σω̣λῆνας ∶𐅄Δ∶ τούτων κατεχρησάμεθα δέκα, τοὺς δὲ λοιποὺς παρέδομεν· ἐσχάραν λιθηγὸν παρέδομεν· ἐλέφαντος μνᾶς δέκα πέντε παρέδομεν· κόλλης πέταλα δύο παρέδομεν· τύχον, ἐπικόπα-
νον, χοᾶ χαλκοῦν, ψυκτῆρα χαλκοῦν, ζυγὰ δύο παρέδομεν· σανίδα πτελεΐνην δεκάπηχυν παρέδομεν· ἅμαξαν τῶι ἀγάλματι τοῦ Διονύσου παρέδομεν· σταθμὰ τάλαντον ἡμιτάλαντον χαλκοῦν,
δεκάμνων λίθινον παρέδομεν· ἱμάτιον, παραπέτασμα, ὅπλον στύππινον παρέδομεν· ἄκμονα σιδηροῦν, ἔνβολον παριουργοῦς χαλκοῦν, σφῦραν σιδηρᾶν παρέδομεν. ἐν τῶι Δηλίων οἴκωι· ξύλα̣ δρύϊνα δωδεκα-
100 πήχη· τούτων ἓν κατεχρησάμεθα εἰς τὸ στοΐδιον τὸ ἐπὶ Κουροτρόφωι· τὸ δὲ ἕτερον παρέδομεν. ἐν τῶι πλινθίνωι· ξύλον ἐλάτινον ὀκτωκαιδεκάπηχυ παρέδομεν. ἐν τῆι γραφῆι· σανίδας καρυΐνας
δύο παρέδομεν· σφραγῖδα δημοσίαν παρέδομεν· θύραν ἀπὸ τῆς Μενίππης οἰκίας παρέδομεν· κονίας μεδίμνους ΔΔΔΔ π(έντε) μ(εδίμνους) μ(έδιδμνον) ἡ(μιμέδιμνον) {⁸46 1/2 med.}⁸. vac. Κεραμίδων ἠγοράσαμεν ζεύγη ∶ διακόσια ∶ τούτων κατεχρη-
σάμεθα εἰς τὸ στοΐδιον τὸ ἐπὶ Κουροτρόφωι ζεύγη ∶𐅄ΔΔ∶ ἐπὶ τὸ περιοικοδόμημα τὸ περὶ τῶι Ἀρτεμισίωι κατεχρησάμεθα κεραμίδων ζεύγη ∶ΔΔΔΔΙΙΙΙ∶ τὰ δὲ λοιπὰ ζεύγη ∶𐅄ΔΔ𐅃Ι∶ παρέδομεν
τοῖς ἱεροποιοῖς Θαρσύνοντι Φίλλι. vac.
face C left.1 Φίλλι Ποσειδίκο<υ>
λογιστεῖ ἐφόδι-
ον 𐅄Δ. vac.
{²vac. 3 vss.}²
4 [κ]α[ὶ] οἵδε ἐνοίκια οὐκ ἔ-
5 [θ]εσαν, ἀλλὰ ὀφείλο[υ]-
σιν· τῆς Ἀρκέοντος
Πυρρ․․․εγγ․․․
αμ․․ας̣ [Ἀ]μειν̣ί̣ου?
Φίλλακος ε․․․των
10 ․․ τοῦ μισθώμ-
ατος τῆς οἰκίας
[Δ]ΔΔ𐅂𐅂𐅂 〚— — — —〛
rasura 5 vss.
     vacat
in inferiore parte
— — — — — — — — — —
13 πήχη {χη} τρία· τα[ῦ]-
τα κατεχρησάμ[ε]-
15 θα εἰς τὸ στωΐδιον
[τ]ὸ ἐ[π]ὶ Κουροτρόφωι·
ἐλάτινα δύο δω-
δεκαπήχη.
face D right.1 καὶ οἵδε τ[όκ]ους οὐ[κ]
[ἔ]θεσαν ἐ[π]ὶ τῆς [ἡ]-
μετέρας [ἀρ]χῆς·
Πόλυβος ὑπὲρ Με-
5 νύλλου Η̣ — — — —
Ὑψοκλέη[ς ․․]· Τε[λέ]-
[σ]ων? ὑπὲρ Ἀριγν[ώ]-
[τ]ου ΔΔΔ[Δ] — — —
 c. 35 vss. deleti
44 𐅄ΔΔ[ΔΔ]𐅃․․․
45 Εὐθ?— — — — —
․ΣΤΕΝ̣․․ΕΡΜ — —
․Δ𐅃𐅂· Ξενοκ[ρά]-
της Ἱερομβρό-
[τ]ου τὸ ἐπιβάλλ[ο]-
50 ν αὐτῶι Δ𐅂𐅂ΙΙΙ̣Ι̣
       vac.
51 [ὀφ]είλουσιν οἱ Ἱε-
ρομβρότου ὑοὶ
Ἀντίγονος
Μνησ[ικ]λείδης
55 Μνησι[κλῆς?] ΔΔΔ𐅃ΙΙ·
Ἀνδρομένου δ[ὲ]
[ο]ὐ καταβαλόντος
τὸ λοιπὸν τοῦ πορ-
θμείου τοῦ εἰς Ῥή-
60 νειαν, ἐνεγράψα-
μεν τὸν ἔγγυον
Φίλιον Χαρίλα
δραχμὰς ΗΗΔΔΔ·
παρὰ Θήριος ὑ-
65 πὲρ Ὀλυμπιά-
δου Δ𐅂𐅂ΙΙΙ. vac.
 {²rasura 2 vss.}²
67 καὶ οἵδε τόκους οὐκ [ἔ]-
θεσαν ἀ̣λλ’ ὀφείλου-
σι τῶι θεῶι αὐτοὶ
70 καὶ ἔγγυοι· 〚— — — —〛
{²rasura 15 vss.}²
71 〚— — — —〛 οἱ Φερεκλεί-
[δ]ου κληρονόμοι
[𐅄Δ?]𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ̣· καὶ ὑπὲρ Π̣-
[ρο]ξένου ΔΔ𐅂Ι𐅁· καὶ
75 [ὑπ]ὲρ Χάρητος ∶ΔΔ․·
Ν̣αυτέλης ∶𐅃𐅂· Σ̣τ̣-
ρατὸς ∶ΔΔΔΔ̣Ι∶ Δίαι-
τος Ἀπολλοδώ-
ρου ∶Δ𐅂𐅂ΙΙΙ· 〚— — — —〛
{²rasura 3 vss.}²
80 〚— —〛 Ξένων Ἑρμ[ιο]ν̣[εὺ]ς̣
𐅂𐅂ΙΙΙ· Τελέσωνος
τοῦ Χοιρύλου κληρο-
νόμοι 𐅃𐅂𐅁.
vestigia litterarum?
Search Help