[ ] Delos — shortly bef. 282 BC
face A.1 [— — — — — — — — — — τῆς οἰκίας ἣ ἦν τῶν παίδων τῶν Ἀριστ]οβούλου πα[ρὰ Διακρίτου ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ?]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —] τῆς οἰκίας τῆς [— — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — τῶν οἰκιῶν τῶμ πρὸς τῶι σιδηρείωι αἳ ἦσ]αγ Κλεοκρίτου παρὰ Ἀνα[— — — —]
[— — — — — — — — — — — — — ὑπὲρ τῶν χωρίων τῶν ἐμ] Πασσίρωι· ΗΔΔ· Πιστόξενος ὑ[πὲρ — —]
5 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀνδρομ]ένης Ξένωνος· ΔΔΙΙΙΙΙ· Εὔδημος [․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ο]υ· Δ· Ἀπολλόδωρος Ἀπολλωνίου Κυ[ζικη]-
[νὸς· Δ· — — — — — — — — — — — — Ἀνδρομένης Δημόν]ου ὑπὲρ Δηλίκου· ΔΔ· οἱ παῖδες οἱ Δεξι-
[— — — — — — — — — — — — — — κατὰ ψήφισμα?] τοῦ δήμου Πολύξενος ταῖς Χ τόκον· [Η]·
[Φερεκλείδης ὑπὲρ αὑτοῦ καὶ Προξένου δραχμαῖς ·—· τόκον ·—]Δ̣· καὶ ὑπὲρ Χάρητος δραχμαῖς· ΗΗ𐅂[ΙΙΙΙ· τό]-
10 [κον· ΔΔΙ· Γοργὼ καὶ ὁ κύριος Ἀρχέλας ὑπὲρ Χάρητος δραχμαῖς· Η]ΙΙΙΙΙ· τόκον· Δ𐅁· Φερεκλείδης ὑπὲρ Ν̣εω[κόρου]
[δραχμαῖς· Η𐅄𐅂𐅂Ι𐅁· τόκον· Δ𐅃Ι· Φίλτης ὑπὲρ Νεωκόρου] δραχμαῖς· ΔΔΔΔ𐅂𐅂· τόκον· 𐅂𐅂𐅂𐅂[Ι]𐅀· Ἀντίπατ̣ρ̣[ος]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ανος ὑπὲρ τοῦ οἰκήματος τοῦ πρὸς τῶ[ι]
[— — — — — — — Φαναγόρας ὑπὲρ τοῦ οἰκήματος] ὃ ἦν Νεωκόρου δραχμαῖς· ΗΙΙΙΙΙ· τόκον Δ𐅁̣[․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] τὸν ἐνιαυτὸν τοῦ ἐπαναβληθέντος αὐτῶι κα[․․․]
15 [— — — — — — — — — — — — — παρὰ — — — —]ου ἐνοίκιον τοῦ καπηλείου· ΗΔΔ· παρὰ ταμίου [․․․․]α
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — πρ]αθείσης· Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· προβατίου· Δ𐅃· ἔριον 𐅂𐅂· χηναλώπεκος
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —] ξύλων ἀπὸ τῆς Σωσιλείας πραθέντων 𐅃[․․․․․․․]
[— — — — — — — — — — — — — πτο]λεμαϊκῶν 𐅂𐅂𐅂𐅂· παντοδαποῦ νομίσματος 𐅃𐅁· χαλκῶ̣[ν]
[— — — — — — — — — — — — — — χρυ]σοῦς ἀλεξάν(δρειος)· δήλιος Ι· δελφικὸς Ι· ἐκ φιάλης περισ[․․․․․]
20 [— — — — — — — — — — — — — — —]𐅂· ὃ ἡ πόλις 〚— — —〛 ἡ Πεπαρηθίων ὤφειλεν· Ὀλυμπιά[δης ․․]
[— — — — — — — — — — — — — — —]Δ· γαυλοῦ· 𐅂𐅂𐅂Ι․ {²vac.}²
[τάδε ἔργα ἐξέδομεν κατὰ ψήφισμα τοῦ δ]ήμου καὶ κατὰ συγγραφὰς μετὰ τοῦ ἀρχιτέκτονος κα̣[ὶ τῶν ἐπι]-
[μελητῶν· — — — — — — — — — — — τ]οῦ ἐσχαρῶνος τοῦ ἐν τῶι τεμένει τοῦ Ἀρχηγέτου τὴν ὀργυὰν̣
[τὴν τετράγωνον δραχμῶν Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ· ἐμε]τ̣ρ̣ήθησαν ὀργυαὶ δέκα, μισθὸς· ΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ· Ἀριστάρχωι Καρυσ[τίωι]
25 [— — — — — — — — — — — — — —] τὴν ὀργυὰν τὴν τετράγωνον δραχμῶν· 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἐμετ̣ρ̣ήθησα[ν]
[ὀργυαὶ — — — — — — — — — — —]Λ̣· Κρατίνωι Συρίωι οἰκοδομήσαντι τὸν τοῖχον τῆς οἰκίας τῆς ἐλ̣-
[λιμένι? — — τὴν ὀργυὰν τὴν τετράγωνον δραχμῶν] 𐅃ΙΙΙΙΙ𐅁· ἐμετρήθησαν ὀργυαὶ ἕξ, μισθὸς δραχμαὶ· ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· πλίνθο[ι ․․]
[— — — — — — — — — παρὰ?] Χάρμου· 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· καλαμῖδες δύο· 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Διονυσίωι δορώσαντι καὶ κ̣α̣[․․]
[— — — — — — — — — — — τῆ]ι οἰκίαι τῆι Σωσιλείαι μισθωτοῖς πτῶμα ἀνακαθάρασι 𐅂𐅂· Μολπίωνι καὶ
30 [— — — — — — — — — τὸ ἐπιλ]ειφθὲν τοῦ ἔργου οὗ ἐξέδοσαν οἱ ἱεροποιοὶ οἱ ἔμπροσθεν συντελέσασιν
[κελευόντων ἐπιμελητῶν καὶ ἀρχιτέκτον]ος ἔδομεν τὸ προσοφειλόμενον δραχμὰς· Η𐅃𐅂𐅂𐅂· τῆς οἰκίας ἐν ἧι Ἀντίγον[ος]
[οἰκεῖ — — — — — — — —]α̣ι Ἐπιγένει 𐅂𐅂𐅂𐅂· δόκια δύο παρὰ Ἡρακλείδου· 𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· καλαμὶς 𐅂ΙΙΙΙ· Θεοδήμ[ωι]
[— — — — — — — — — — —]λοι· 𐅂· τῆς Σωσιλείας οἰκίας ἐκ τῶν καταγείων οἰκημάτων τὸγ χοῦν ἀνακαθά-
[ρασιν — — — — — ἀρχιτέκ]τονος ἐγδόντος ἐργάταις δέκα πᾶσι μισθὸς· Δ𐅂ΙΙΙΙ· τὸν διὰ μέσου τοῖχον κα-
35 [— — — — — — — — — τ]ὴν ὑποδ[ο]μὴν τοῦ προστώιου τῶν ἀνδρώνων οἰκοδομήσαντι Κρατίνωι
[— — — — — — — τὴν ὀργυ]ὰν δρα[χ]μῶν· 𐅃[𐅂]· ὀργυαὶ ἐμετρήθησαν δέκα τρεῖς· μισθὸς γίνεται· 𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂[𐅂]·
[— — — — — — — — — — π]λίνθους κομίσα[σιν] χιλίας πεντακοσίας, τὰς ἑκατὸν 𐅂𐅂𐅂· μισθὸς πασῶν
[ΔΔΔΔ𐅃 — — — — — πλινθο]βολήσαντι τὸν διάμεσον [το]ῖχον καὶ τὸ προστῶιον τῶν ἀνδρώνων καὶ τῶγ κλ[ι]-
[σιῶν — — — — τοὺς διαμέ?]σους τοίχους μ[ισθὸ]ς δραχμ̣αὶ· ΔΔ· Δ̣ε[ινοκρ]άτ[ε]ι? τοῦ προστώιου τῶν ἀνδρώνων
40 [— — — — — — — —]Ι μισθὸς· 𐅃𐅂𐅂· α̣[․․․]οι εἰς [․]α̣[․․․․․․] ·ΙΙΙΙΙ· δόκι[α ὥστε] τὰς ὀροφὰς στεγάσαι παρὰ Χαρ[ι]-
[— — — — — — —] ἑ̣κ̣άστου· 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· [— — —c.20— —]Ε̣ΛΛΛ[․․] π̣α̣ρ̣ὰ̣ Ἡρακλείδου δύο, ἀνὰ 𐅃𐅂𐅂̣Ι· τῶγ ξύ-
[λων — — — παρ]ὰ τοῦ Ἀστυπαλαιέως [— — — — —c.30— — — — —]𐅂· ἄλλα δόκια δύο παρ’ Ἡρακ[λεί]-
[δου — — — ξύλ]ον δρύϊνον δεκάπηχ[υ π]αρὰ Κο[— — —c.22— — — —] ΙΙΙΙχου στρωτῆρες δέκα
[— — — — ἐπιβ]λήτων ·Δ𐅃ΙΙΙ· ἄλλους [— — — —c.32— — — — —] δύο ἀνὰ· ΙΙΙΙΙ· τιμὴ πάντων
45 [— — — μισθωτοῖς ἐνέγκα]σιν τὰ ξύλα εἰς τὴ[ν] οἰ[κίαν τὴν — —c.14— — ἀν]ὰ 𐅂𐅂Ι𐅁· ἡ πᾶσα τιμὴ· ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂·
[— — — — — — —]αντι ἡμερῶν δύο μισθὸς [— — — —c.24— — —] πεντήκοντα, ἀνὰ Ι̣Ι̣Ι̣Ι̣𐅁·
[— — — — — — —]ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· ἄλ̣λη παρὰ Καλ[— —c.18— — τιμὴ] πά̣ντων· 𐅃· ἄλλοι στρωτ[ῆρες]
[— — — — — — —]#⁷ρες· 𐅂𐅂𐅂𐅂Ι․․․ ἐ̣ρ̣γ̣άταις· Δ· Α̣[— —c.18— — θύ?]ρα̣ς̣ ποιήσαντι τοῖς οἰκήμα[σιν]
[τοῖς παρὰ? τὴν θάλα]τταν καὶ τῶι κλισίωι καὶ τῶι ἀνδρῶνι πασῶν [— —c.16— —] ξυλίν[ας τ]ὰς Ἀρισ̣τ̣[ο]-
50 [— — — — — — — — —]ΠΛΛ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ης κατεχρήσθη το[․․․]
[— — — — — — — — — δ]ύο παρὰ [— — — — — — — — — — — — — — —]ως τὸ κῦρος ΚΑΛ̣Λ̣ΙΝΕΙΟΝΟΥ
[— — — — — — — — — — —]ων εἰς τὰς θύρας τ̣ὰ̣ς̣ [— — —c.20— — —] μία δωδεκαταῖον ἡ μνᾶ 𐅂𐅂[․․]
[— — — — — δραχ]μαὶ Δ𐅃𐅂𐅂𐅂Ι𐅁· ἀμφιδαῖ 𐅂ΙΙ[․․․] πάσας θύ[ρας? — —c.13— —]𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Ο̣Υ[․․]ΔΥ[․․․․․․]ΓΛ[․․․]
[— — — — — — — — — — —]Π̣Λ̣[․․]ΙΟ[․․․․]Ι̣ μισθὸς 𐅂𐅂[— — — — — — — —]ΙΛΠ[․․]Ι φυκίον̣ ἀγ̣α-
55 [γοῦσιν — — — — — — — — — — — — τ]ῆι Σωσιλείαι οἰκίαι πα[— — c.10— —]α̣σ̣ι μισθὸς δραχμαὶ 𐅄ΔΔΔΔ𐅃Ι̣Ι̣Ι̣
[— — — — — — — — — Ξ]ε̣ν̣[ο]κράτει? πρίσαντι δοκοὺς δ̣έ̣κ̣α̣ [— —c.15— —] σφῆκας μισθ[ὸ]ς [․]Δ[․․․․]Α[․]
[— — — — — — — — — — — —]ΑΝ․ σ[φ]ῆκας? ἡμέρας μισθὸς 𐅃[— —c.12— —]ους κομίσασιν ἀπὸ τοῦ Τεκταίου
[— — — — — — — — — — — —] τῆι παλαίστραι δισχιλίας καὶ ΠΙ[․․․․․․․․] ἀρχιτέκτονος ἐγδόντος [․․]σι[․․]
[— — — — — — — — —]ΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙΙ· ἐργάταις τὴν κονία[ν] ἐ̣[ν]έγκασι μισθὸς 𐅃ΙΙ· Δόνακι καὶ Ζωΐλ[ωι ․․․]
60 [— — — — — — — — — — —]ς τέτταρας, μισθὸς δραχμαὶ Δ𐅂ΙΙ· Δόνακι διαπρίσαντι δοκοὺς τρεῖς· 𐅃̣ΙΙΙ·
[— — — — — — — τέττα?]ρας δοκοὺς καὶ τὰ ἄλλα ξύλα ἐκ τοῦ ἱεροῦ εἰς τὴν παλαίστραν ἐνέγκασι μισθὸ[ς]
[— — — — — — — ἀνενέ]γκασιν πεντακοσίας ἀπὸ τοῦ Τεκταίου πρὸς τὴ[ν παλαί]στραν τ[ὰ]ς ἑκατὸν Ι𐅁̣·
[— — — — — — — — — τὸ] π̣εριὸν ἐκ τῆς οἰκίας δισχιλίας πεντακοσίας προσκομίσασι μισθω̣τ̣οῖς τὰ ξ[ύ]-
[λα — — — — — — — — — ἐ]ργάτηι τοὺς παλαιοὺς σφῆκας [ἐ]ξ̣[ε]λ̣όντ[ι] ΕΙΣΟ[․]Σ[․․․․]ΟΚΡΑΤ[․]ΝΣΤ̣ΩΙΚΛΙ
65 [— — — — — — — — — — — — ἀνοικο]δομῆσαι τοὺς τοίχους τῆς παλαίστρας, τὴν ὀργυὰν τὴν [τετρ]άγω-
[νον δραχμῶν Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· ὀργυαὶ ἐμετρήθησ]αν τετταράκοντα καὶ ἥμυσυ· [γί]νεται μισθὸς δραχμαὶ 𐅅ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂[𐅂]·
[— — — — — — — — — — — — — — — —] ἀνοικοδομήσαντι Σωκράτει καὶ Κρατίνωι, τὴν ὀργυὰν τὴν τετρά-
[γωνον δραχμῶν — — ἐμετρήθησαν ὀργυαὶ — — κο]ντα, μισθὸς 𐅄· τοῦ λουτρῶνος τὰ ὑπόλοιπα οἰκοδομήσαντι Ἀρισ-
[τ — —, τὴν ὀργυὰν τὴν τετράγωνον δραχμῶν] 𐅂𐅂· ὀργυαὶ ἐμετρήθησαν δύο καὶ τέταρτομ μέρος, [μισ]θὸς 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ[Ι]·
70 [— — — — — — — — — — — — — — τὸν λο]υτρῶνα 𐅂𐅂𐅂𐅂· Λεοντ<ίχ>ωι? καὶ Εὐ[ρυμ]αχίδηι φυκίον ἀγαγοῦσιν
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]οσι Δεινοκράτει καὶ τῶι παιδὶ αὐτοῦ ἐργασαμένοις [τὴν] ὀρο-
[φὴν — — — — — — — — — — — — — — — — —]ρωι· 𐅂𐅂· τῆς ἡμέρας· ἠργάσατο ἡμέρας ε̣ἴκ̣οσι δ̣ύο π̣ρ̣ὸς
                 — 𐅂𐅂ΙΙΙ· τὰ καλύμματα καὶ τοὺς σφῆκας [․․]ΕΠ̣[․]ΓΗΣ[․․․]
               — μετρητὴς χόες τρεῖς παρὰ τοῦ Ἀσ[τυ]παλαιέ[ως ․․․․]
75 [— — — — — —]κ̣ωι ζεύγη τετρακόσια τετταράκοντα, τοῦ ποδὸς
[— — — — — —]κομί?]σαντι Χαριστίωι, τὸ ζεῦγος· Ι//· ν[αῦ]λλον [․․․․․]
[— — — — — —] κέραμον καὶ ἀνακομίσασιν 𐅂𐅂[․․․․․․․․]
[— — — — — —]σασι μισθὸς ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂· Σωκράτη̣ι ο[․․․․․․․․]
[— — — — — —] εἰς τ[ὴ]ν οἰκοδομίαν τοῦ φρέατος μι[σθὸ]ς Δ̣𐅂̣[․]
80 [— — — — — —]ν ἀνακαθάρασι μισθωτοῖς ἀ[ρχι]τέκτονο[ς]
[κελεύοντος — — — — — — — — — — — — — — — μ]ισθὸς 𐅂𐅂𐅂Ι· ξύλα ἀνηλώθη τῶμ [παραδ]ο[θέν]-
[των? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ρια ξύλα εἰς σφῆκας καὶ καλύ[μματα ․․․]
              [— — — — — —]ο· τὰ δὲ ἀποτμήματα εἰς [— — —]ου
                [— — — — — —] δεκαπήχεις τωι․ου[— — — — — —]
85                [— — — — — —] ὑπέρθυρα παρ’ Ὀλύμ[που? — — —]
       [— — — — — —] παρ’ Ἡρα?]κλείδου, τιμὴ Δ· στυ[— — —]
         [— — — — — —] ἀπαγαγεῖν τοὺς ἱε̣ρ̣οποιοὺς [․․․]
               [— — — — — —]μι]σθωτοῖς ἐξενέγκα[σι ․․․]ατ[․․․]
                [— — — — — —]ος· 𐅂𐅂[𐅂]𐅂Ι—[ — — — —]
90                    [— — — — — —]σων̣[․․․․․․․․]ΙΙΙ· α[— — —]
                      [— — — — — —]στ[․․․․․]του[— — — — —]
                           [— — — — — —] τ]ὸγ κέραμ̣ο̣ν [— — — —]
                            [— — — — — —] παρὰ [— — — — — —]
                               [— — — — — —]οα[— — — — — —]
95                                  [— — — — — —] ἡμέ̣ρ̣α̣ν̣ [— — — —]
                           [— — — — — —]ΛΛΙ[․․․․]ΔΔΔ𐅃[․․․]
                                  [— — — — — —]Σ․μους[ — ․]
                                 [— — — — — —]ν τὸ πᾶν[— —]
                              [— — — — — —] μ]ό[λυ]βδο[ς — — —]
100                                  [— — — — — —]ΔΔΙ[— — —]
face B    {²vacat}²
1 Τελέσων ὑπὲρ
Χάρητος τόκον
𐅃𐅂𐅀/ · {²vac.}²
Παρμενίων
5 ὑπὲρ Χάρητος
τόκον 𐅃𐅂𐅀.
6a {²10 vss. vacant}²
7 Τελευτήσαν-
τος Καλλισθέ-
νους τοῦ μεμισ-
10 θωμένου τὴγ γ[ῆν]
τὴν Ἐπισθένεια[ν]
ἀνεμισθώσαμε[ν]
Πολυκρίτωι 𐅅·
ἔγγυοι Θεόγνωτο[ς],
15 Διάκριτος. {²vac.}²
τὰ Σωσιμάχεια
ἀνεμισθώσαμε[ν]
Ἀμφιστράτωι ΗΗ[𐅂]·
ἔγγυοι Γέρυλλος,
20 Τεισικλῆς.
20a {²6 vss. vacant}²
21 τοῦ κεράμου οὗ [ἐγ?]-
κατέλιπον οἱ [ἱ]ερο-
ποιοὶ κατεχρήσ<θη>
εἰς παλαίστρα[ν]
25 ζεύγη Η𐅄ΔΔΔΙΙ·
εἰς Ἀσκληπιεῖον
Δ̣ΔΔ𐅃· τοῖς τεχνί-
ταις ΔΔΔ𐅃Ι·  {²vac.}²
ἐπὶ τὸ Τεκταῖο[ν]
30 [— — —]. {²vac.}²
      vac.
Search Help