[ ] Delos — 296 BC
See also:
face A {²initio vss. 2-3 deleti}²
1 [— — — — — — — — — —]ΟΙΟΥΚΑ̣[— — — — — —]ΗΣ̣[— —]
[․․․․]ΔΔΔ𐅃· πίσσης [μετρηταὶ παρὰ] Διακρίτου [— — — —c. {²dim. vs.}²— — —]
[․․․] μισθωτοῖς· Η· Κόμα[ιθο]ς ἐξέλαβεν ἐξαλεῖ[ψαι — — —c.20— — — τῶν]
[ἱε]ρ̣ῶν? καὶ τῶν ἑστιατο[ρίω]ν τὰς θύρας καὶ τὰς θυρίδ[ας — —c.15— —]
5 δραχμῶν· ΔΔ· εἰς τὴν [πα]λαίστραν τὴν κάτω δοκὸν ἐπ[ιθέντι —c.12—]
ως δραχμῶν· 𐅄𐅃· ταύτην [ἐξ]έλαβεν ὑποθεῖναι Ἀγλώστρατος δραχμ[ῶν ․․․․․․․]
τῆς δ’ ὑφαιρεθείσης δοκο[ῦ τὸ] χρήσιμον ὑπὸ τὸ πρόδομον τῆς κάτω [παλαίστρας]
ὑπέθηκεν· μισθωτοῖ[ς πρί]σασι τὴν δοκὸν· 𐅂ΙΙ· κήλων εἰς παλαίστρα[ν ․․․․․]·
τὸ τειχίον τοῦ ἱε[ροῦ] Σω[σία]ς ἐξέλαβεν ἀνοικοδομῆσαι δραχμ[ῶν ․․․․․․]
10 𐅂𐅂𐅂· ἐπὶ τὸ Ἡραῖον [κ]έρα[μον] ἐπιθέντι καὶ διακεσαμένωι τὸλ λοιπὸ[ν ․․․․․]
Δ𐅃𐅂𐅂· μηνὸς Λ[η]ναιῶ[νος ἱερο]μηνίαι ἀρὴν τῶι Ἀπόλλωνι· 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· εἰς ἱε[ρισμὸν?]
𐅂ΙΙΙΙ· ὑπηρέτει [Μ]ενε[κλεῖ? μη]νῶν τεττάρων μισθὸς̣· ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂· τοῦ [λοι]-
ποῦ χρόνου Μί[κ]ωνι [Η𐅃𐅂𐅂𐅂]· γραμματεῖ Ἱεράρχωι· 𐅄ΔΔΔ· κήρυκι Φιλωνύ[μωι]
𐅄Δ· ἰνωποφύλακι Δη[μάκωι 𐅄]ΔΔΔΔ· νεωκόρωι εἰς τὸν θεὸν· Δ̣𐅂𐅂𐅂· ἐλαίου εἰς ἱε[ρο]-
15 πόιον χόες· 𐅃ΙΙΙΙ· τιμὴ [․․․․· εἰς ἱ]ερισμὸν οἴνου μετρητὴς· Δ𐅂· ξύλων τά(λαντα)· Δ̣Δ̣Δ̣𐅃ΙΙ[Ι]·
vac. μισθωτοῖς ἀνακομίσασιν· 𐅂𐅂𐅂ΙΙ· τοῦ ναοῦ τοῦ ἐν τῶι Θεσμοφορίωι τὸ τειχίον̣
ἀνοικοδομήσαντι Τιμοκρίτωι· Δ𐅂𐅂· σκαφεῖον παρ’ Εὐκλέους· 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· μηνὸς Ἱε-
ροῦ εἰς τὸγ χορὸν δᾶιδες· 𐅃𐅂· ξύλα, ῥυμὸς· 𐅂Ι· ὀβελίσκοι 〚— — —〛 παρ’ Ἡρακλείδ[ου]
καὶ Ὁδοιτέλους· Δ𐅂· ἡμίτειαν ἐπισκευάσαντι Ἡρακλεί[δηι ․․]· Κρίτωνι τοῦ [Διὸς?]
20 τὸμ βωμὸν ὁμαλίσαντι· 𐅂𐅂ΙΙ· τοῖς κοσμηταῖς ἀνά[λ]ωμα· Δ𐅂ΙΙΙΙ· σκαφεῖ[ον]
Ἡρακλείδηι κατασκευάσαντι· 𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ταῖς ἱερέαις εἰς τὴγ̣ κόσμησ[ιν] τ[ῆς Ἥ]-
ρας· Δ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ· ὀθόνιον παρ’ Ἑρμαίου τῆι Ἥραι· ΔΔΔΔ· εἰς τὸ[γ] χορὸν τοῖς Ἀ[ρ]τε[μι]-
σίοις δᾶιδες· 𐅃𐅂Ι̣Ι· ξύλα καὶ vac. ῥυμὸς· 𐅂ΙΙΙΙ· τῆι ὀγδόηι δᾶιδες· 𐅃̣𐅂𐅂· ξύλα καὶ ῥυμὸ[ς]· 𐅂․․·
τὸ Λευκόθιον ἀνοικοδομήσαντι Φιλοκράτει· ΙΙΙΙ· χάρτης̣ Ι[․․․․]ΟΛΛΙ Καΐκ[ωι? θύ]-
25 ρας ἐπισκευάσαντι τὰς ἐπὶ τοῦ Προπύλου· 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Ἀρτίμαι [— c.10 — σαν]-
τι τὰ θύρια καὶ ἐνοικοδομήσαντι· ΙΙΙΙ· ταῖς ἱερέαις· 𐅂ΙΙΙΙ· πτ[ῶμα] ἐν τῶι τοῦ Πουλ[υ]-
δάμαντος Τιμοκρίτου παιδὶ ἀνοικοδομήσαντι· 𐅃𐅂· [χοῦν? ἀνακαθ]άρασι [πε]-
ρὶ τὸμ βωμὸν τῆς Ἀρτέμιδος· 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ· Ἀριστοκρίτωι τοὺς βωμοὺς τοὺς ἐν τ[ῶι]
Θεσμοφορίωι καὶ τὸν τοῖχον καὶ τὰς κρηπῖδας ἐξαλείψαντι· 𐅂𐅂· τὸ τειχί[ον τῆς]
30 παλαίστρας Ἀριστοκρίτωι καταλείψαντι· Δ𐅃· τὸ τέγος τοῦ οἴκου τοῦ ἐπ’ Ὀ[ρτυ]-
γίαι καὶ τὸ τῆς κρήνης Εὐβίωι καταλείψαντι· Δ𐅃· Φιλοκράτηι πτῶμα ἐν τ[ῶι]
τοῦ Πουλυδάμαντος ἀνοικοδομήσαντι· 𐅂ΙΙΙΙ· χαλκία ἐπισκευάσαντι Δ[ια]-
δήλωι· 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· Ἀριστοκρίτωι τὸ φρέαρ τὸ ἐμ παλαίστραι περικονιάσαντι· 𐅂·
Ἡρακλείδηι τὸγ κρατῆρα καὶ τὸ οὖς τοῦ κώθωνος ἐπισκευάσαντι· 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· [β]ιβλία· 𐅂·
35 Λεωφῶντι τὰ πτώματα τὰ ἐν τῶι τοῦ Ἀρχηγέτου ἀνοικοδομήσαντι· ΔΔ𐅂𐅂· τὸμ
πανιώνιον στεγνώσαντι καὶ κλύσαντι Ἡρακλείδηι· 𐅂𐅂ΙΙΙ· κηρὸς παρὰ Λύδου· 𐅂·
{²vac.}²  πίσσα· 𐅂ΙΙ· Ἡρακλείδηι οἰνοχοῶν ἐπισκευὴ· 𐅂ΙΙ· τοῖς τὸ Διοσκούριον [κα]-
θηραμένοις· Δ𐅂𐅂· τοῦ οἰκήματος τοῦ ἐν τῶι πεντηκοστολογίωι τὸ τέγος Παρ-
μένοντι κατασκευάσαντι· 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· τὸν ἐν τῶι Λητώιωι φοίνικα περικαθάραντι
40 Τιμησιέργωι· 𐅂𐅂· μισθωτοῖς τὸ τειχίον τὸ παρὰ τὸμ βωμὸν πεσὸν ἀνελοῦσ[ιν]
𐅂𐅂𐅂· τὸγ καπρῶνα ἐπισκευάσαντι· 𐅂· τότε Βάλαγρος ἦλθεν, δᾶιδες εἰς τὸγ χ[ο]-
ρὸν· 𐅂𐅂𐅂𐅂Ι𐅁· ξύλα καὶ ῥυμὸς· 𐅂ΙΙ· τοῖς Ἀντιγονείοις δᾶιδες εἰς τὸγ χορὸν· 𐅃𐅂[․․]·
ῥυμὸς καὶ ξύλα· 𐅂· τοῖς τὴν σκηνὴν κατενέγκασι εἰς τὸ ἱερὸν· 𐅂𐅂𐅂𐅂· ξύλον εἰς τὸμ φα[λ]-
λὸν παρὰ Ἀντιγόνου· ΔΔΔ· τοῖς παραγαγοῦσι τὸ ξύλον· 𐅂𐅂· ποιήσαντι Καΐκωι· 𐅃𐅂𐅂·
45 Σωστράτωι γράψαντι· 𐅃𐅂𐅂𐅂· εἰς τἄλλα· 𐅃𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁· τὸ χαλκίον τὸ ἐκ τοῦ ἱεροῦ τοῦ Διὸ[ς]
τοῦ Κυνθίου ἐπισκευάσαντι· 𐅂· πέτευρον τῶι λόγωι· 𐅂ΙΙΙ· δέλτος τῶι λόγωι· 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ̣𐅁·
Σωστράτωι λευκώσαντι· 𐅂𐅂𐅂· ἀετὸν εἰς τὴν θυρίδα τοῦ ἐπ’ [Ὀ]ρτυγίαι οἴκου ποιή-
σαντι· 𐅂𐅂ΙΙΙ· πίσσης κεράμια τέσσαρα παρ’ Ἡροδώρου Χίου ἀνὰ· Δ𐅃𐅂𐅂𐅂· vac.
                    {²c. 3 vss. vacant}²
49 ἐπὶ Φίλλιδος ἄρχοντος τάδε παρελάβομεν παρὰ τῶν ἱεροποιῶν Διακρίτου, Δεξι-
50 [κράτους], Φίλλιδος· ἐν τῶι         {²versus consulto erasus}²
[νεῶι τοῦ Ἀπόλλωνος· στεφάνο]υς χρυσοῦς ἑπ[τὰ κ]αὶ δέκα· στρεπτὸν χρυσοῦν
[Δάτιδος? ἀνάθημα· στέφαν?]ον χρυσοῦν Ἀρισταίχμου ἀνάθημα· φιάλας τρεῖς
[ἃς Στησίλεως ἀνέθηκ]ε̣· ῥόδον ἀργυροῦν Δεξικράτους ἀνάθημα· στέφανον
[χρυσοῦν ἐπὶ τῆς κόμης? ὃ]ν Τιμοκράτης ἀνέθηκεν· ποτήριον ἀργυροῦν· κρα-
55 [τῆρα — — — — — δακτ]υλ[ί]ους ὑπαργύρους διακοσίους εἴκοσιν, ὑποχρύσους
[σιδηροῦς ἐννέα? κηρύ]κ̣ε̣ι̣ο̣ν̣ ἀργυροῦν· χαλκοῦν· κλῆιδας τρεῖς τοῦ νεὼ οὗ τὰ ἑπτὰ
ἀγάλματα· ἐγ κιβωτίωι χρυσίον σταθμῶι παντοδαπὸν παρελάβομεν ὁλκὴν δρα-
χμὰς ἑβδομήκοντα τέτταρας τρεῖς ὀβολούς· ἀπὸ τούτου ἀφείλομεν εἰς στεφά-
νην τῆι Λητοῖ κατὰ ψήφισμα δήμου ὁλκὴν δραχμὰς· ΔΔ· ἀργυρίου τοῦ παντοδαποῦ
60 σὺν τῶι χαλκιδικῶι καὶ τοῖς μηνίσκοις ὁλκὴν δραχμὰς πεντήκοντα ὀκτώ.   vac.
ἐν τῶι νεῶι οὗ τὰ ἑπτὰ ἀγάλματα· φιάλας ἀργυρᾶς τριάκοντα· ποτήρια τέτταρα
ἀργυρᾶ· στεφάνους χρυσοῦς ἠρτημένους πρὸς τῶι τοίχωι εἴκοσι ἕνα καὶ συντε-
θλασμένους ἐγ κιβωτίωι δύο· ἐν τῶι προδόμωι· φιάλην ἀργυρᾶν Καλλικλέους ἀνά-
θημα· φιάλας ἀργυρᾶς τρεῖς Ταυρομενιτῶν ἀνάθημα· φιάλην ἀργυρᾶν Εὐθυδίκου
65 ἀνάθημα· στεφάνους δύο χρυσοῦς ὑπὲρ τῶν θυρῶν. καὶ τάδε ἄλλα ἐν τῶι νεω-
[κ]ορίωι· ὀβελίσκους· 𐅄ΔΔ𐅃ΙΙΙ· καὶ εἷς κατεαγώς· δέλτους τρεῖς· ἀρυστῆρας τρεῖς· λεκάνη
[․․․]α̣κή· ἐπιχύτας τέτταρας· τούτων δύο διαπεπτωκότας· ἡμιτείας δύο· ἀρυστῆ-
[ρας τρ]εῖς· κρατῆρας ἕξ· τούτων εἷς διαπεπτωκώς· ὑπόστατα τρία· δῖνον· βομβυλιόν·
[․․․․ γα?]στρεῖς τρεῖς· ψυκτῆρας τέτταρας· πέλεκυν· χοῦν χαλκοῦν· τυροκνῆστ[ιν]· κλῆι-
70 [δας δύο? τ]οῦ τε Διοσκουρίου καὶ τοῦ τῆς Ὀρτυγίας· κυάθους τρεῖς· κύλικας χαλκᾶς
[—c.8-9— ὀ]κτώ, τὰ δύο πεπτωκότα· ἠθμὸν χαλκοῦν· χυτρογαύλους τρεῖς σα-
[κνοὺς καὶ ἄλλ]α χυτρογαύλια σαπρὰ τρία· οἰνοχόαι παλαιαὶ δέκα πέντε· ἄλλαι τρεῖς
[οἰνοχόαι ὑγι]εῖς.  vac.
face B {²initio vss. 3-4 deleti}²
1 [— — — — — — — — — — — λ]υχνεῖα τέτταρα Ι[— — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —] τ̣ήρια τρία· τούτων ἓν̣ [διαπε]-
[πτωκός? — — — — — — — — — —] τούτων αἱ τέτταρες διαπε̣[πτώ]-
[κασιν]· π̣ροσ[κεφάλαια και?]νὰ δύο· κλίνας ἐν τῶι ἱεροποίωι τρεῖς· ἄ[λ]-
5 [λας? δ]έκα ἕξ, [τὰς μὲν] δέκα [ἐ]ξερρωγύας, τὰς δὲ κατεαγύας· τράπεζα[ν].
[ποτ]ήρια ἀργυρᾶ τάδε παρελάβομεν σταθμῶι ἐν τῶι ἱεροποίωι· κ[ύλι]-
[κας] χελιδονείας ἐννέα σὺν ἧι Ἀδὼ ἀνέθηκεν, ὁλκὴ πεντακόσι[αι]
[πεν]τήκοντα· φιάλας δύο ἃς Ἔμπεδος τοῖς Διοσκούροις ἀνέθηκεν, ὁλκ[ὴ]
[ἑκατ]ὸν ἑβδομήκοντα μία, ὀβολός· φιάλας δύο, Πολεμίδος ἀνάθημα,
10 [ὁλκὴ ἑ]κατὸν τετταράκοντα ὀκτώ· φιάλη Κλέωνος καὶ Ξενοκράτους
[ἀνάθη]μα, ὁλκὴ ἐνενήκοντα ἕξ· [κ]υμ[β]ία τέτταρα, ἐπιγεγραμμένα ἆθλα
[ἐγ Δήλο]υ, ὁλκὴ ἑκατὸν τετταράκοντα· [κυ]μ̣β̣ίον̣ ὑπὲρ Κριτόλης, ὁλκὴ εἴκοσι
[τέτταρ]ες· κύλιξ Ἀλεξάνδρου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν τριάκοντα ἑπτά·
βατιάκη Ἐπαρχίδου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑβδ[ομή]κοντα ὀκτώ· κύλιξ Τηρέως ἀ[νά]-
15 [θ]ημα, ὁλκὴ ἑβδομήκοντα ἕ̣ξ̣· κυμβ̣ίον Ἐλπίν̣ου ἀνάθημα, ὁλκὴ τριάκοντα
ἑπτά· κύλιξ θηρίκλειος Δημοσ[ῶντος ὑ]πὲρ [Ἐπαρχ]ίδου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν
τέττα[ρες — —c.10— —]ΚΥΔΟ[— —c.9— —] ἀνάθημα, ὁλκὴ τριάκοντα ἕξ· βατιάκη
Νικίδος [ἀνάθημα, ὁλκ]ὴ ἑ[κατόν]· κυμβίον Ἐπιν̣οίδα ἀνάθημα, ὁλκὴ τετ-
ταράκοντα [— — —c.24— — —]ου Μυκονίου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκα-
20 τὸν ἑξήκοντα τέτταρε[ς· — —c.12— —]ς Δημοσῶντος ἀνάθημα ὑπὲρ Δη-
μέου, ὁλκὴ ἑκατὸν πέντ[ε? — —c.10— —] Φ̣ε̣[ιδ]ιάνακτος ἀνάθημα, ὁλκὴ πεντή-
κοντα τέτταρες· φιάλαι [δύο ․․․․․․]ος ἀνάθημα Διοσκούροις, ἡ μὲν διαπε-
πτωκῦα, ἡ δὲ σακνή, ὁλκὴ [․․․․․]κοντα ὀκτώ· κύλιξ μεγάλη, τῶμ Πολυάρχου
ἀνάθημα, ὁλκὴ τριακό[σιαι] τριάκοντα ὀκτώ· βοὸς προτομὴ Ἀμύντα ἀνά-
25 θημα, ὁλκὴ τριακόσιαι ὀ[γδοή]κοντα· φιάλη Ἀμύντα ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκα-
τὸν πεντήκοντα τρεῖς· κλεψύδρα <ἧ>ς ὁλκὴ τετταράκοντα πέντε· κυμβί<ον>
Μενύλλου ἀνάθημα, ὁλκὴ τριάκοντα μία· κυμβίον Εὐμήδους ἀνάθη-
μα, ὁλκὴ τριάκοντα τέττα[ρ]ες· κυμβία δύο Μενύλλου ἀναθήματα, ὁλκὴ πεντή-
κοντα ἕξ· κυμβία [ὀρθ]ηλὰ δύο Φιλίσκου ἀνάθημα, ὁλκὴ πεντήκοντα δύο· κυμβί-
30 ον Δημητρίας Μυκονίας ἀνάθημα, ὁλκὴ δέκα ἑπτά· ποτήριον ὦτα ἔχον Νικί-
δος ἀνάθημα, ὁλκὴ ἐνενήκοντα· φιάλη ἔκτυπος Ἀντικράτους ἀνάθημα, ὁλκὴ
ἑκατόν· φιάλη Ἐρε[σί]ων ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν τετταράκοντα τέτταρες· οἰνοχοΐ-
διον Δημοτίμου ἀνάθημα, ὁλκὴ τετταράκοντα δύο· φιάλαι δύο Κεβαλίνου ἀνά-
θημα, ὁλκὴ διακόσιαι· βατιάκη Δαδάμα ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑξήκοντα ἕξ· φιάλαι
35 δύο ἃς Ἀδὼ Μακέστα ἀνέθηκεν, ὁλκὴ διακόσιαι· κυμβίον Φιλάγρου ἀνάθημα, ὁλ-
κὴ ἑκατὸν ἕξ· φιάλη ἣν Ἀδὼ ἀνέθηκεν, ὁλκὴ ἐνενήκοντα ὀκτώ· φιάλη Νικά-
νορος ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν ἑβδομήκοντα ἕξ· φιάλη Κρατεροῦ ἀνάθημα, ὁλκὴ
ἑκατὸν δέκα ἕξ· φιάλη Λεωδίκης Ναξίας ἀνάθημα, ὁλκὴ ὀγδοήκοντα τέτ-
ταρες· κυμβίον Ἀθηναγόρου ἀνάθημα, ὁλκὴ τετταράκοντα τέτταρες· βοὸς
40 προτομὴ Σίμου ἀνάθημα, ὁλκὴ τριάκοντα ἕξ· ῥόδον Ἐπαρχίδου ἀνάθημα,
ὁλκὴ εἴκοσι δύο· φιάλη Ξένωνος καὶ Γερύλλου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν
εἴκοσι ἓξ ὀ̣βο̣λ̣οὶ δύο· φιάλη Ἀνδρομένους ὑπὲρ Γλαυκυρίου ἀνάθημα,
ὁλκὴ ἐνενήκοντα ἕξ· φιάλη Μίδα ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατὸν τετταράκ[ον]-
τα ὀκτὼ τέτταρες· [κυ]μβίον Ἀριστόλης Μυκονίας ἀνάθημα, ὁλκὴ τρι-
45 άκοντα ἕξ· [βατιάκη] Ἱππ[ο]κράτους ἀνάθημα, ὁλκὴ τετταράκοντα τ[ρεῖς]·
φιάλιον [— —c.12— —] ἀνάθημα, ὁλκὴ τριάκοντα ὀκτώ· κυλίκιον Χαρέωνος
ἀνάθημα, ὁλκὴ [․․․․κο]ντα· τὴν δημοσίαν σφραγῖδα· βατιάκη Ἱπποκλέους
ἀνάθημα, ὁλκὴ [․․․․․․] δύο· κύλιξ θηρίκλειος Π[υ]θείου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἐνε-
νήκοντα ἕξ· [φιάλη] Πυθείου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατόν· φιάλη ἑτέρα Πυθείου
50 ἀνάθ[ημα, ὁλκ]ὴ ἑκατόν· κύλιξ ἡδυλεία Πυθείου ἀνάθημα, ὁλκὴ ἑκατόν·
δ̣[ι]κέφαλα [․]α[․․․․․ Μυρ]τ̣ά̣λ[η]ς? ἀνάθημα, ὁ[λκὴ] πεντήκοντ[α] τ[έ]τ̣[ταρες· κύλικα κο]-
ρινθίαν Δεξάνδρου ἀν[άθημα, ὁλκὴ — — — — — — — — — — — —]
ρος ἀνέθηκε, [ὁλκὴ — — — — — — — — — — — — — — — — —]
καὶ τάδε σα[κνά· — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
55 ΛΔΑ· κώθων[α — — — — — — — — — — — — — — . — — —]
ξυλώματι α̣[— — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι]
Ἀρτεμισίωι στεφα[νο — — — — — — — — — — — — — — —]
                             vac.
Search Help