IG XI,2 145
[ ] Delos — 302 BC
1 — — — — — Θεοδήμωι ․․․ΙΙΔΩΝΔΠ̣[— — — — — — — — — — τοῦ Κυ]νθί̣ο̣υ̣ θ̣ύ̣ρ̣αι Ν̣Ε — c.10 —
․․․․μων εἰ[ς] Κύνθον τράπεζαν ἐπριάμεθα τα[— — — — — — — — — — — σκ]ευάσαν[τι — — — — — —]
[κα]ὶ πίσσα[ν] ἐπριάμεθα παρ’ Ἑστιαίου κεράμια τρία, ἡ̣ π̣[ᾶ]σ[α] τιμὴ [·𐅄𐅂· — — χοροῖς] τοῖς γ̣υ[ναικῶν — — — — —]
․․ενα παρὰ Θε[οκυ]δίδου ·𐅄ΔΔ· ὗς ἐγκύμων παρὰ Θεοδώρου ΔΔΔΔ𐅂 — — — c.20 — — #⁷ ἱερείαις — c.8 —
5 ․․ εἰς ἐχθυσίαν χοῖρος παρὰ Ἀγ[λων]ίκου? ․· εἰς τἄλλα ·𐅂̣· καθάρασθ[αι τὸ ἱερὸν καὶ Πύ]θ̣ιον χοῖρος παρὰ Νικάνδ[ρου ․․]
[τ]ὰ ξύλα καῦσαι ·ΙΙΙΙ· εἰς ἆθλα τοῖς Ἀπολλωνίοις [․․ ἐ]πιδόσεις τοῖς χορε̣[υταῖς? ․․․․․․․․]ν χορῶι ἐπίδοσις̣ Ι καὶ ․․
․․δ̣ι̣ος ἱερισταῖς καὶ χορευταῖς Ἱεροῦ μηνὸς ·ΔΙΙΙΙ∶ Ἀγάθωνι τὸγ Κερατῶ[να ἀλ]ε̣ί[ψ]α[ν]τ[ι] Δ̣․․․· παρὰ Ναννάκ[ου]
πίσσης κεράμια πέντε, τιμὴ τοῦ κεραμίου ·Δ𐅃𐅂𐅂· ἡ πᾶσα ·𐅄ΔΔΔ𐅃· τῶν νεκ̣ρῶν [ἐξα]γαγοῦσιν ἐκ τῆς ἱερᾶς νήσου καὶ κα-
τορύξασι μισθωτοῖς ·Δ· χοῖρος καθάρασθαι ·𐅃̣· ψίμυθος ·Ι· Ὀλύμπωι ἐντειχίσαντι τὸν τοῖχ[ο]ν τὸμ πρὸς τῶι Καρυσ-
10 τίων οἴκωι ·𐅂· κεράμια πίσσης παρὰ τῶν ξένων ἑπτά, τιμὴ ·ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂· τοῦ Διοσκουρίου τὸν τοῖχον ἐξέδομεν
τὸμ πρὸς βορέαν ὑπὸ κήρυκος ἐν τῆι ἀγορᾶι κατὰ συγγραφὴν οἰκοδομῆσαι Νίκωνι ·Η̣Η̣Η̣· τοῦ Ἀσκληπιείου
τὰ πρόπυλα ἐξέδομεν ἐπιστεγάσαι καὶ κεραμῶσαι Πρωτέαι ∶ΔΔΔΔ∶ ξύλα εἰς [δ]όκια καὶ σφῆνας καὶ καλύμματ[α]
Δ· εἰ̣ς τἄλλα ὅσων ἔδει — —c.15— — παρ’ Ὀλυμπιάδου ∶𐅄∶ μίλτου, κόλλης ∶𐅃∶ ξύλα εἰς θυρώματα τῶι Ἀσκληπ[ι]-
είωι παρ’ Ὀλυμπι[άδου —c.13—]ον̣? παρ’ Ἀρτίμα ταῖς θύραις μναῖ ὀκτὼ ἡμιμναῖον, τιμὴ τῆς μνᾶς ∶𐅂ΙΙΙΙΙ̣∶ ἡ πᾶσα
15 Δ[𐅃ΙΙΙ𐅁]․Ο̣ΔΟΥ̣․Π̣Α̣Τ̣․Α̣ — —c.16— — ς ἐν τῶι Ἀσκληπιείωι ἐγκολάψαντι ἀ̣ν̣θ̣έ̣μ̣ι̣α̣ τ̣ο̣․․․․․ς ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πρωτ[έαι ἐρ]γ[ασ]αμένωι? τὰς
θύρας μισθὸς ·𐅃· προσ — —c.15— —ΑΚΩΙΙ πρὸς τὰ πρόπυλα ἀμφότερα μισθὸς ·𐅄· καὶ ․․․․․․ΡΛ —c.8— ο̣ς ἐνέγκα-
ντι 𐅂𐅂Ι․ΝΙΚΗΚ̣ΟΡ — —c.14— — ΚΑ[․․․ περι]κεφαλαίαν ∶𐅂∶ τῆς οἰκίας τῆ̣[ς — — —c.25— — — —] ἐξέδομε[ν]
οἰκοδομῆσαι ὑπὸ κήρυκος ἐν τῆι ἀγορᾶι κατὰ συγγραφὴν Ὑψήλωι ․․․του χορ․․ ΓΘΑΛΟΥ — c.8 — ΙΟΚΟΠΕ — — — Δ
ὑπερθύρωι, βουστάσει ․․· ξύλα εἰς τ[ὰ ․․]ματα τῆι βουστάσει [— — c.9 — — τ][ι] θαλάμωι ․ΑΡΑ․ΜΑ — — — — —
20 [ε]ἰς κλίσιον δοκὸς καρυΐνη, τιμὴ ∶Δ𐅃𐅂𐅂∶ ἄλλαι δοκοὶ ·ΙΙΙΙ· τιμὴ τῆς δοκοῦ ·𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πρωτέ[αι — — — — — — — —]
τιμὴ τοῦ στρωτῆρος ·․ΔΔΔΔ· ξύλα εἰς ἐπιβλῆτας τῆς ἀγορᾶς ․․․․ Καΐκωι πρίσαντι καὶ — — — — — — — — — — —
․․ΙΔΕΑ παρὰ [Ἀρι]στεί̣δο̣υ̣ ․․․․ες [τιμὴ] τῆς καλαμῖδος ∶𐅂𐅂𐅂∶ κ̣αὶ τὰς ․․․․ΛΕ— — — — — — — — — — — — —
[μι]σθὸς ·𐅂̣𐅂̣𐅂̣· φυκίον ἐνέγκασι ΚΑΘΩΙΟ․․․𐅂𐅂𐅂· Καΐκωι τὰς δοκοὺς ἀπ․․․․․․․․․ κατασκευασαμ[ένωι — c.7 —]
․χ̣εύαντι Παρμένοντι μισθὸς ․․ ὑπέρθυρον θαλάμωι τῶι τοῦ ναοῦ οὗ ὁ κολοσσὸς ἀλείψαντι — —c.20— — — — —
25 ․․ΤΛ․․․Ε—c.9— κέραμον Παρμένοντι ·Ι̣𐅂̣∶ Ἔροτις? — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
εἰς τὸ ἱερὸν ․․․․․․․ μισθὸς ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· εἰς τἄλλα ·ΙΙΙ· ἱε̣ρείοις ·𐅃̣· τῶι θεῶι ἱερεῖον — — — — — — — — — — — —
․․․․․․․․ΗΣΥΓ․․․․․․Σ̣ γράψαντι Ἑρμοδίκωι τῆς δραχμῆς ·Η· μισθὸς ·𐅄ΔΔ𐅃· βατὴρ τ[ῆι στήληι — — — ἐγκολά]-
[ψα]ντι Ἑρμ[ο]δί̣κωι [․· εἰς τὸν Ἰν]ωπὸν δοκοὺς ἐνέγκασι ·𐅃̣· κέραμον καὶ λ<ί>θ[ο]υς ἐνέγκασι εἰς τὸ — — — — — — — —
․𐅃ΙΙΙΙ̣· — —c.14— — μύρον ·𐅂𐅂𐅂𐅂· νεωκόρος ὁ Μυκονίων ΗΓΩΝ — — — — — — — — — — — — — — —
30 ․#⁷ΑΛΝΑ․․․․․ΤΙΕΣ[․ τ]ὸ Θεσμοφόριον ·𐅂𐅂𐅂· [ν]υκτοφυλαξίοις ταῖς εὐναῖς ·Ι· ξύλα ·𐅃· ἔλαιον — — — — — — —
[ἐ]ν̣ τῶι Ἀρχηγέτηι θύραν ἐπ[ισκ]ευάσα[ντι] Ἅβρωνι ∶ΙΙΙΙ𐅁∶ οἰνοχόας Ἀ̣ρατ․․․ ἐπισκευάσα[ντι] ·ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· — — — — — —
[λ]αμπάδες παρ’ Ἑρμαίου ·𐅂𐅂̣· — — — —c.25— — — τοῖς τὰ Διο — — — — — — — — — — — — — — — —
․․φέρομεν εἴκοσιν ἕξ, ἡ̣μέρας — — —c.22— — — τιμὴ τοῦ μετρητοῦ ·ΔΔΔΔ̣𐅃· ΑΡΑ — — — — — — — —
․․ τὸ ἱεροπόιον ·𐅂𐅂𐅂Ι· χορῶι τῶι τοῖς Ἀρ〚— — —〛τεμισίοις {²⁶Ἀρτεμισίοις}²⁶ καὶ Βριτομαρτίοις ․․․․․․ΙΟΥ․․․․․․․․ τοῖς ․․Σ[— — — — ἐρ]-
35 γ̣ά̣ταις τὰ ἀγάλματα μύρσινα τ(άλαντον) ἡ(μιτάλαντον)? μυρο— — —c.28-30— — — Σικυω̣ν̣ία̣ ΕΧ— — — — — — — — — —
․․․ τοῦ μηνὸς ἑκάσ<του> ἐννέα τάλαντα· τιμὴ τοῦ ταλάντου ·[Δ𐅂𐅂𐅂․․]· τιμὴ ἡ πᾶσα ·ΗΔΔ𐅂𐅂 — — — — — — — — —
[κ]λίμακα ἐπισκευάσαντι ·𐅂ΙΙΙ· ἧλοι ·ΙΙΙΙ· κλεὶς τῆι στοᾶι τοῦ Θεσμοφορίου ὁλοσίδηρος ·𐅂𐅂· Δ․ΛΝΤΙ․․Λ — — — — —
․ΗΝ τὰ δικαστήρια ταῖς ἱεραῖς γραφαῖς διακοσίους κατενέγκασ[ι] κ̣αὶ ἀπενέγκασ̣ι ·𐅂𐅂· τοῖς ΕΠΙΟ․ΕΣ․ τὴγ γρα[φὴν ․․․․․․]
․ εἰς ἱεροπόιον ΚΑΕΙΚΟΣΙ τοῦ μηνὸς [τ]έ̣κ̣τονι ·𐅃𐅂̣𐅂̣ ․․․ΕΙ̣Α̣ φυλάσσοντι κεφάλαιον ·𐅃𐅂𐅂𐅂· ΚΑ — — — c.20 — — —
40 νος ·Δ· κρηνοφύλακι τοῦ μηνὸς ·𐅃𐅂𐅂ΙΙ[Ι]· {²Glotz}² Χαρισθενίδει εἰς τὸν νεὼ τοῦ Ἀπόλλωνος ἐπιμελη[τ]ῶγ κ[ελευόντων καὶ ἀρχιτέκτο]-
[νος?] Θεοφράστου καὶ βουλευτῶν καὶ τοῦ δήμου ἔδομεν χιλίας δραχμάς· Κτησωνίδηι ․․․․ΣΙ̣Χ․․․․․Δ—c.7—Σ․․
․άτει ·𐅄ΔΔ․․․ ε[ἰς] τὸ νεωκόριον ∶ΙΙΙ∶ ․․․α̣ς̣ παρὰ Πύθιος ·ΔΔ[Δ]𐅃· ἐργασαμένωι — — — — — — — — — — —
[γ]ράψαντι Ἑρμοδίκωι τῆς δραχμῆς ἑκατὸν τριάκοντα μισθὸς ∶ΗΔΔ∶ Ἀφροδισίοις λυχ[νεῖα —c.12—]ρα ·𐅄𐅂𐅂𐅂·
— —c.15— —αιον ἐπισκευάσαντι ·𐅄̣𐅃̣․․ πρόπυλ̣α̣ ∶ΙΙΙ∶ πέτευρα τῶι λόγωι ·𐅂𐅂ΙΙΙ· μόλυβδον περιχέαι ·𐅂𐅂Ι·
45 ξύλα ΙΙΙ [στήσ]αντι ·𐅂.            vac.
[τά]δε παρέδομεν ποτήρια ἀργυρᾶ τοῖς ἱεροποιοῖς τοῖς ἐπὶ Λυσιξένου ἄρχοντος· φιάλας χελιδονείους 𐅃ΙΙ[ΙΙ· φι]άλας δύο· τούτων [ἡ]
[μὲν] δια[πεπτωκῦα], ἡ δ’ ἑτέρα σακνή· [κύ]λ[ιξ] μεγάλη, ἀνάθημα τῶμ Πολυάρχου [παίδ]ων· φ̣ιάλη Ἀμύντα ἀνάθημα· [β]οὸς προτομή, Ἀμ[ύν]-
τα ἀνάθημα· κλεψύδρα Ι· φιάλαι δύο Ἐμπέδου ἀνάθημα· φιάλαι δύο Πολεμίδος ἀνάθημα· κυμβίον Μενύλλου ἀνάθημα· φιάλη Ξενοκρ[ά]-
[τ]ους καὶ Κλέωνος ἀνάθημα· κυμβία δύο ὀρθηλά, Φιλίσκου ἀνάθημα· [κυ]μβίον [Δημητρίας Μυ]κονίας ἀνάθημα· κυμβίον Ἐπιν̣οίδα ἀν[άθη]-
50 [μα]· φιάλη Νικίδος ἀνάθημα· φιάλη ἔκτυπος Ἀντικράτους ἀνάθημα· φιάλη Ἐρεσ[ίων ἀν]άθημα· οἰνοχοΐδιον Δημοτίμου ἀνάθη[μα]·
[φ]ιάλαι δύ[ο], Κεβαλίνου ἀνάθημα· [κ]υ[μβία] Μενύλλου ἀνάθημα· [β]ατιάκη Δαδ[ά]μο[υ ἀνάθημα· ․․․․․․․ ἀν]άθη[μα]· Ἀδὼ Μακετία φιάλας δύ[ο]·
[κυ]μβίον Φιλάγρου ἀνάθημα· [κυμβία τέτταρα ἃ] ἐπι[γέγρ]α[πται· ἆθλα ἐγ Δ]ήλου τῶν [παρ’ Ἀλεξανδρέων θεωρῶν — — c.14 — —]ιαν ὧν ἀνέθηκε Ἀδὼ ὑ[πὲρ]
— — — — — κύλιξ λ̣ε̣ί̣α̣, Νικάνορος ἀνάθημα· φιάλη Κρατε[ροῦ] ἀνάθημα· φιάλη Λεωδίκης Ναξίας ἀνάθημα· κυμβίον Ἀθην[αγό]-
[ρ]ου ἀν[άθημα — —c.11— — Ἱπποκλέους] ἀνάθημα· [Τεισιδίκου] θυγατρὸς Μυκονίας ἀνάθημα· κυλίκιον Σίμου Μιλησίου ἀνάθημα· βοὸς [προ]-
55 τομή· κύλιξ Ἀλεξάνδρου ἀνάθημα· βατιάκη Ἐπαρχίδου ἀνάθημα {Ἐπαρχίδου ἀνάθημα}· ῥόδον Ξένωνος καὶ Γερύλλου ἀνάθημα· [φιάλη]
Ἀνδρομένους ἀνάθημα ὑπὲρ Γλαυκυρίου· φιάλη Τηρέως ἀνάθημα· κύλιξ· κυμβίον Ἐλπίνου ἀνάθημα· Μίδα ἀνάθημα· [κυμβίον]
Ἀριστόλης Μυκονίας ἀνάθημα· κύλιξ κορινθία Δεξάνδρου ἀνάθημα· Δημοσῶντος ὑπὲρ Ἐπαρχίδου Μυκονίου ἀνάθημα· ․․․․․,
ἄ̣βαξ? ΕΠ̣Ε — — —c.28— — — βατιάκην ἀνέθηκεν Ἱπποκράτ[η]ς. [κ]αὶ τάδε χαλκᾶ· ἐσχάρας πυρκαιοὺς Ε̣Χ․․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σταμνίσκος· δίσκος — — — — — — — — — — —
60 [․․․․ σκ]ύφιον χαλκοῦν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σκε— — — — — — — — — — — — — — —
[ο]ὗ τὰ ἑπτὰ ΤΑΔ̣ΕΣΓ— — — — — — — — — — — — — — — — — δέκα ἕξ· κρατε̣ — — — — — — — — — — — —
․․․․ΕΤΑΕΣ․Α— — — — — — — — — — — — — — — — — —#⁷εν φιάλη β̣ατιάκ̣η̣ — — — — — — — — — — — — — —
․․․ ῥυμὸς στ̣έ̣φ̣ανον [— — — — — — — — — — — — — — — κυ]άθους ․․․․․․ν ἀργυροῦν· ὀβελίσκοι — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΑΛΛΙΑΣ— — — — — — — — — — — —
65 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —κοντα πε— — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στ]εφαν — — — — — — — — — — — —
․․․ΤΑΙ̣ΣΥΝΕΙΚΟ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[στ]έφανοι λευκοὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
70 ․ΥΙΟΥ ἀνάθημα — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — —Ε․ΕΩΝ— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν τῶι ἱεροποίωι δακτύλιοι ὑπάργυροι 𐅄𐅃ΙΙΙ· ὑπόχρυσοι ΙΙΙΙ·
— — — — σκιος π̣α̣[ρ’] Ἐφέσου— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ιον ἐσφραγισμένον ․․․
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․․․ΙΛ․ΑΛΙΟ̣ Η̣𐅂𐅂 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
75 vss. 3 omnino deleti
79 — — ΛΛ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
80 — — ΞΕΛ̣․․․ΤΟΥΚΛΙ ·Μ[— — — — — — — — — — — — — — — — ο]υ ἀργυρίου ·ΜΜΧ vac. 𐅅ΗΗΗΙΙΙ· χ̣αλκ̣ᾶ ϹΧΧ․ΑΝ․
․ΗΝ〚— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —〛․
𐅅𐅄· ἄλλας 𐅅[Η]ΗΔΔ𐅃𐅂𐅂̣𐅂̣Ι//. vac.
Search Help
Contact Us