IG XI,2 142
[ ] Delos — 315-300 BC
1 ․Δ․․․․Υ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τὸ ἐπα]-
ναβληθὲν ·ΗΔΔ· ΛΡ — — — — — — — — — — — — ΙΗΝΑ[— — — — — — — — — — τῆς Χαρη]-
τείας ·ΧΧΗΗ𐅄· καὶ τὸ ἐπα[ναβληθὲν — — — — —]· τῆς γῆς τῆς ἐν̣ [Λ]ίμναις ·𐅅[Η· καὶ τὸ ἐπαναβληθὲν]
․․Δ· Ἀστίαν Νικοῦ χώρου ·ΗΗΗΗΔΔ․․· τὸ ἐπαναβληθὲν ·𐅄𐅃𐅂· Στράτωνα τῆς γῆς τῆς [ἐν — — — —]
5 τὴν γῆν τὴν ἐν Σολόει ἀνεμισθώσαμεν οὐ καθιστάντος τὸν ἐγγυητὴν Ἑρμάδ[ου] ὑπὲρ τοῦ [πρότερον ὄντος?]
ἐγγύου Σάττου· ἐμισθώσατο Ἀριστόδικος Ἀρ[ι]στοκράτους δραχμ[αῖς] ·ΗΔ· ἔγγυοι Τλ[η]σιμέν[ης τοῦ δεῖνος],
Πυθόδωρος —— Ἀριστοκράτους· τοῦ δὲ μισθώματος ἐπράξαμεν —— κριθὰ[ς λ]αβόντες δραχμὰς ·ΗΔΔΔΔ· [τὸ δὲ λοιπὸν]
ὀφείλει Ἑρμάδας —— δραχμὰς ·Η𐅄ΔΔΔΔ· ἡμιόλιον αὐτὸς καὶ [ο]ἱ ἔγγυοι· [ἔγγυ]ος —— Σάντος Τίμωνος· καὶ ὧι ἔλ[αττον εὗρεν]
ἀναμισθωθὲν τὸ τέμενος τοῦ ἐνιαυτοῦ —— δραχμαῖς ·ΗΗ̣Δ̣Δ. τὸν Ἱπ[πό]δρομον ἀνεμισθώσαμεν οὐ τιθέν[τος τὸ ἐνη]-
10 ρόσιον Ἀρχάνδρου· ἐμισθώσατο Νικόμαχος Ἀρχ[ά]νδρου δρ[αχ]μῶν ·𐅅ΗΗΗΗΔΔ· ἔγγυοι Ἀμφίας Χοιρύλου, [Πρωτόλεως]
Λύσου· τοῦ δὲ ἐνηροσίου ἐπράξαμεν ἐκ τῶν κριθ[ῶ]ν δρα[χμ]ὰς ·ΗΗΗ· [δύο] βοῦς ἀπεδόμεθα ·Η𐅄· τοῦ δὲ ἐνλε̣ί̣π[οντος κατέβα]-
λε Πρωτόλεως ἔγγυος ὢν κατὰ τὸ ἥμυσυ δραχμὰς ·ΗΗΔΔΔ𐅃· [τὸ] δὲ λοιπὸν ὀφ[είλει ἡμιόλιο]ν Ἄρ[χ]ανδρος ·ΗΗΔΔΔ𐅃· κα[ὶ ὁ ἔ]γ[γ]υος Ἀ[μφίας].
οἵδε τόκους ἔθεσαν [— — — —c.20— — — ο]υς [Θεο]κύδ[ης] Ἀνδρ[ο]μένους ·ΔΔΙΙΙΙΙ· Ἀρίγνω{ν}τος {²⁶Ἀρίγνωτος}²⁶ [·Δ]Δ𐅂ΙΙΙΙ․․․․
〚— — — —〛 Γλαυκίππου κληρονό[μ]οι ·𐅄Δ· ․․․․․․ ·Η· Εὐκλείδου κ[ληρο?] ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂· Πιστόξενος ·Η· [Ἀπολλόδωρος]
15 Ἀπολλωνίου Κυζικηνὸς ·Δ· ὑπὲ[ρ] τοῦ χρέο[υ]ς [οὗ ὤ]φ̣ειλ̣ε̣ Ἀθηνόδωρος ἐπὶ τῶι κήπωι ὃν ἐπρίατο Ἀπολλώ[νιος?]
παρὰ Παταρέως· Πύθεος Θεοδωρίδου τὰ Ἱππ̣․․․․․․․ δ̣ρ̣α̣[χμαῖς] πε[ντα]κο[σίαις ἃς ἐδανείσατο] παρ’ ἡμῶν μηνῶν ἓξ̣ ·Δ̣Δ̣𐅃̣· [καὶ τό]-
[κο]ς δραχμαῖς ἑπτακοσίαις μηνῶν ἓξ ·ΔΔΔ𐅃· — —c.9— — Κ․․․Η [․․․․․ τόκος] δραχμαῖς διακοσίαις μη[νῶν ἓξ ·Δ].
καὶ τάδε ἄλλα εἰσ<ῆ>λθε· κόπρου περ[ιστ]ερῶ[ν πα]ρ’ Ἀθραίου ·Δ [—c.10— πραθεί?]σης ·ΙΙΙ· ὠιῶν ·ΙΙΙ· πορ[φύρας]
τῆς περὶ τὴν ἱερὰν Ῥήνειαν παρὰ ΤΑ̣․․․․․․․ΡΟΥ· ․ΙΩ̣․․․ παρὰ Ἱερ[ομβ]ρότου ·𐅄𐅂· [θησαυ]ροῦ τοῦ ἐν τῶι ἱε[ρῶι ․․․]
20 καὶ χρυσοῦς καὶ φωκαΐς· ἐκ τοῦ [ἐν Ἀσκλ]ηπιέωι ·Δ𐅂𐅂𐅂. [κεφά]λαιον οὗ παρελάβομεν κα[ὶ ἐνη]ροσίων καὶ τό[κων καὶ]
τῶν ἐκ τῶν θησαυρῶν κε̣ — — — —c.30— — — — — Ω․Ε․․․Ε․․Ο̣․․Χ․․ων τῶ[ν ․․]ομένων ΜΗ․․․․․․
ἀπὸ τούτου τάσδε̣ δόσ̣[εις ἔδομεν — — —c.18— — —]ΣΙΩΝΜΑΧ․․․․․ ΝΑΡ̣Χ̣․ΟΕ․․․․․ Στράτωνος
ἀρχιτέκτονος Καλλισθένους παρούσης [βουλῆς καὶ τῶ]ν γραμμ[ατέων — —c.12— —]ΚΑ — —c.11— — ΘΟΥΚΛΙ․․․Σ
τὴν ὀροφὴν ἐ[γλ]αβό[ντι ․․․]ΑΝΕ#⁷ΟΥΤ — —c.11— — Ἀ̣π̣ό̣λ̣λ̣ωνος [— —c.13— — Σμ]ερδ[ί]ωι τῶ̣[ι Λη]μνίω<ι> ἐγλαβόντ[ι ․․․․]
25 οἰκοδομῆσ[α]ι [τ․]ν ἐν τ[ῶι] Ἀσκληπιείω[ι ․․․․․․]εξω — — Α — — — — — — — — — — — — ΠΟΔ․․ΧΩΙ τὴμ̣ π̣ρ[ώτην]
ἐδώκαμεν δόσιν ·Δ[ΔΔ]𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 — — — — — — — — — — — — — Α — — — — Ο̣Ν̣Η· κε[λευ]όντων ἐπιστατ[ῶν]
καὶ [ἀρχιτέκτ]ονος· μι[σ]θωτοῖς τὰ ξύλα [ἐν]έ̣γ̣κ̣α̣[σι — — — c.22-24 — — — — —]Ρ̣ΕΑ̣ τὴν εἴσο[δον τὴ]ν τοῦ θεάτρου
[ἐ]δ̣ώ[κ]αμεν ·ΔΔΔΔ· τῶι τοὺς οἴκους ․․․․․․․․․Κ̣ΡΟ — — — — — — — — — — — — — — μ̣ό̣λ̣υ̣[βδ]ον. ΔΔ𐅃 [κ]ελε[ύ]-
[ον]τος ἀρχι[τέκ]τονος ․․․․𐅅 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —ΩΝ[․․ ἀρχιτ]έκτον[ος — —]
30 — — — ἐγλα[βόντι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶι ν]εῶι τ[ο]ὺς θάκ[ους]
— — — —ΗΣ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κα[ὶ] τάδε ἄλλα ἔργα ἐξ[έ]-
[δομεν — —]ΟΕ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοὺ[ς θ]άκους τοῦ ν̣εὼ τοῦ Ἀπόλλωνος
․․․Η· Πρω[τ]έαι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Τ — — — — — παρασχεῖν τοῦ Τ․․
․․․Ν— — —ΛΕΟ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΑΠ․ΤΟΙΣ․Η τοῦ στύλ̣ου
35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — α ἐπριάμεθα παρ[ὰ ․․․․]ΟΝ
— — — —Α— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ους εἰς Σῦρον δρα[χμ — — — —]𐅃
— — —ΑΔΥ․ΙΝ σκηνη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τῶν ναῶν καὶ τῶν [οἴκων?] καὶ τοῦ
[γυμνασίου?] — — ΩΝΣΚΟ․․․ΙΣ— — — — — — — — — — — — — — — — — — — ε̣ἰ̣ς τὰς θύρας τοῦ Ἀν[φι]στρόφου καὶ τῶν
— — τ[ῶ]ν οἴκων κ[αὶ τῶν ἱε]ρῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κλεῖδα τῶι Ἀνφι[σ]τρόφωι κατασκευ-
40 [άσαν]τες ΤΟΥ․Α — — — — — — — — — — — —ΣΙΤΗΣ․․․․․․․․․․․․ τῶι ἱεροποίωι κλεῖδα· 𐅂𐅂𐅂Ι· κλεῖδα τῶι νεῶι
— — — — — ΑΝ[․․․․ Ἀσ]κληπιεῖον χαλ̣κ̣ῶν ἀνὰ ·․ΔΔΔΙΙΙΙ· τιμὴ ․․․․․․․․․․ θ̣υρίον ἐλεφάντιν[ον ἐπριάμ]εθα δραχμῶν ․․․
— — — — ΤΗ̣ΣΤ[․․․․․․ κατ]ασκευάσαι ·ΔΔΔ· [ἥλο]υς? δρα[χμ]ῶν ·ΗΗΔΔΔΔ․․․ το[ύτου?] ἐδώκαμεν ·Η̣Δ̣Δ̣Δ̣𐅃· Γνωσίδικος ἐξ̣[έλα]-
[βεν — — — — — — — — — — —]𐅄ΔΔ· τὰ περὶ τὴν σκηνὴν ․․․․․․․ ξύλα ἐξέλαβεν Κάϊκος δραχμῶν ·𐅅̣𐅄𐅂̣․․․․
— — — — — — — — — — — — — — — —ν̣ τοῦ Ἀρτεμισίου ποιῆσαι κατὰ συγγραφὴν [Ἐ]πικ̣λῆς [Μ]υ̣κ̣όνιος δραχμῶν ․․․․
45 — — — — — — — — — Η𐅄ΔΔΔ· ․Ρ̣Α̣․․․․․․․․ ἀγαγόντι ἐπὶ τὸν τρύφακτον ε․․․α․․․․ν ·𐅃𐅂𐅂· τὸν πίνακα τὸν ΕΙ․․․Ι․․․․
— — — — — — ΑΓΕΝ․․․․․․․ΛΣΑΙΣ — —c.9— — Τ̣ΟΝΣ̣ — — c.14 — — ΛΥΘΗ καὶ τὰς θ̣ύ̣ρ̣α̣ς [ξ]ῦσαι καὶ τοὺ[ς ․․․]
— — — — — — ΑΕΝ․․․ΔΕ Ἱ̣ε̣ρ̣άκωι δραχμῶν ·𐅄 — — — — — — — — ΑΡΑΙΝ․․ δραχμῶν ·ΔΔ· τῶι ἐργασαμένωι ․․․․
— — — — — — — — — — — χαλκῶν πρὸς τοὺς πίνακας ·ΙΙΙΙ· τιμὴ ·․․· σιδήρων μναῖ ·ΙΙΙΙ· τιμὴ ·𐅃̣Ι̣Ι̣· ․․․․․․․ ξύλα εἰς κλεῖθρα?
[— — — — — — — — — — — γιγ]γλύμους ·𐅂· ξύλα εἰς τὸν τρύ[φα]κτον — —c.10— — μισθωτοῖς ἀνακομίσ[ασι ․․]
50 — — — — — — — — — — — — — — — — — — ων δέκα τριῶν — — c.12 — — εἰς τὰ ἐπιτήδεια ·․․· μηνὸς Λην[αιῶνος]
— — — — Α[— — — — μηνὸς Ποσιδεῶνος {²⁷Πανήμου?}²⁷] τοῦ ὑστ[έρου ․․․]ΡΟΥΣ․ΡΕΣ․․ΚΩΝΑ․ΘΟΣ ·𐅃· τῶν λ̣όγων — — — — —
․․․․․․𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙ — — — — — — — — — 𐅄ΔΔΔΔ․․· ἰνωποφύλα[κι Δημά?]κωι ·𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ· νεωκόρωι [εἰς τὸν] θεὸν
— — — — — — — — — — — — μ̣νᾶς ·ΙΙΙ· τ̣ιμὴ — — — — — — — — — Σ — — — — ΣΥΕ — — — — — ὀροφὴ․․
— — — — — — — — — — — ΤΩΝ[— — — — — — — — — — — — — — — — — πα]ρ̣έ̣δ̣[ομεν] ἱε[ρο]ποιοῖς ἐπὶ̣ ἄρ-
55 [χοντος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] Ο — — — οις ·𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ
                                    — — ΛΛΛ․σαντι Δεξίωι ·𐅃
                                    — — ·Η· τῶι λευκώσαντι ·𐅂· ․․
                         — — [μνᾶς] τρεῖς [ἡμι]μναῖον, τιμὴ ·𐅂𐅂𐅂𐅂𐅁
                     — — [εἰς] ἐχθυσίαν τῶι Ἀπόλλωνι ἀρὴν ·𐅃𐅂𐅂ΙΙΙ
60                 — — 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἔλαιον ·𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ· ξύλα ἐπὶ βωμοὺς ·𐅂ΙΙ
              — — ΟΥ․ ἡ φυλακὴ ἡ ἐν τῶι ἱερῶι ξύλα ·𐅂𐅂ΙΙΙ· ῥυμοὶ ․․
                   — — τιμὴ ·Δ𐅃· ․․․․․․οι ·𐅂𐅂· εἰς τὴν λαμπάδα
                — — τοις 𐅂𐅂𐅂 ․․․․․α ἐπριάμεθα γῆς πλήρη σκάφη[ν ․]
— — 𐅂𐅂𐅂𐅂· ἔλαιον ․․․․․․․․․ΔΔΔΔ𐅃𐅂· ξύλα δρύ[ι]να εἰς τὸ Ξ — — — — — — — — — —
65       — — ΝΤΟ — — — — — — — — — Πολυαράτωι — —
— — καὶ τῆς τὸ ἀρχαῖον — — — — — — — — — — —
      — — 𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ — — — — — — — ἐς ἱερὸν ·𐅂· τοῦ — —
         — — 𐅂𐅂 ἐ̣λ̣ — —                 — —
      — — ΤΑΙΣ․Α․ΑΝΕ — —
70              — — —
Search Help
Contact Us