[ ] Delos — 364/3 BC
1 ἐπὶ Τιμοκράτους ἄρχοντος Ἀθήνησι, ἐν Δήλωι δὲ Αἰετίωνος.
τάδε ἀπέφηναν ἐν τῶι Ἀρτεμισίωι καὶ παρέδοσαν σταθμῶι καὶ
ἀριθμῶι, μετὰ βουλῆς Δηλίων καὶ ἱεροποιῶν Ἀπατουρίου καὶ συν-
αρχόντων, Ἀμφικτύονες Ἀθηναίων Ἀρίστων Ἀφιδναῖος καὶ συν-
5 ἄρχοντες, οἷς Πραξιτέλης Πραξιάδου Κεφαλῆθεν ἐγραμμάτευεν,
Ἀμφικτύοσιν Ἀθηναίων Θρασωνίδηι Εὐπυρίδηι καὶ συνάρχουσι-
ν, οἷς Μένης Μενεκλέους Πήληξ ἐγραμμάτευεν. ὁ πρῶτος ῥυμός,
ἀργυρᾶ, ΤΤ· ἀριθμὸς φιαλῶν ΗΔΔΔΔ. δεύτερος ῥυμὸς σταθμὸν ΤΤ·
ἀριθμὸς φιαλῶν ΗΔΔΔ𐅃ΙΙΙ. τρίτος ῥυμὸς σταθμὸν ΤΤ· ἀριθμὸς φιαλ-
10 ῶν ΗΔΔΔ𐅃· τούτωμ μία πυθμένα οὐκ ἔχει. τέταρτος ῥυμὸς σταθμὸν Τ
Τ λείπει ΗΗ𐅄Δ𐅂𐅂𐅂𐅂· ἀριθμὸς φιαλῶν ΗΔΔΔ𐅃Ι· τούτωμ μία ὀμφαλὸν ο[ὐ]-
κ ἔχει· τούτωγ κεντρωταὶ ΔΔ𐅃ΙΙΙΙ· κύλικες Λακωνικαὶ ΙΙΙ. πέμπτος ῥυ-
μὸς ΤΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄. ἐν τούτωι τάδε ἐστάθη· πρόχοι ἐξ Ἀτραμυτείου ΔΙΙ· ἑ-
τέραι πρόχοι περίχρυσοι ΙΙ· καρχήσια 𐅃ΙΙ· ποτήριον Κυδωνικὸν Ι· κύ-
15 [λικ]ες Λακωνικαὶ ΙΙΙ· κύλικες Χαλκιδικαὶ ΔΔΔ𐅃· χορεῖα ποτήρια ΙΙ· κυ-
μ̣β̣[ίο]ν Λεωστρατίδης ἀνέθηκεν Ι· ποτήριον κονδυλωτὸν Ι· τρίβλιον Ι·
ὀξύβαφα ἐλαιηρὰ ΙΙ, ὀξηρὰ ΙΙ· τόμια <ἀ>ργυρᾶ καὶ διακλείματα ΔΙΙΙΙ· δακτ-
ύλιοι ΙΙ· σατυρίσκοι ἀπὸ καρχησίων ΙΙΙ· πομφόλυγες ἐπίτηκτοι ΙΙ. κεφάλ-
αιον φιαλῶν ἀριθμοῦ 𐅅ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ. κρατὴρ ἀργυροῦς σταθμὸν ΤΧΧΧ𐅅̣Η.
20 [τ]άδε πρὸς ἀργύριον ἐστάθη. κύλικες Λακωνικαὶ Δ𐅃Ι σταθμὸν 𐅅ΗΗ
[ΗΗ]𐅄̣𐅂𐅂𐅂. κέρας ἐλάφιον σταθμὸν ΗΔΔΔΔ𐅃Ι. κωδύα σταθμὸν 𐅄ΔΔΔ. φιάλ-
[η] Νικοδρόμειος σταθμὸν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. καρχήσιον σταθμὸν ΗΔ𐅂𐅂𐅂, Θεο-
[π]όμπου ἀνάθημα. κωδύα, κονδυλωτόν, κύαθος, σταθμὸν ΗΗΔΔΔΔ. τρίβλι-
α μόνωτα τρία, ὀξίδες δύο, κυαθίδες ΙΙ, ὀξύβαφα ἐλαιηρὰ ΙΙ, ὀξηρὰ δύο, ΔΙΑΟΗ-
25 ΜΑΙ, σταθμὸν ΗΗ𐅄̣ΔΔ̣Δ. κύλιξ Λακωνικὴ Ἐγκλέους ἀνάθημα σταθμὸν Δ
ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂. φιάλιον Λητοῦς σταθμὸν ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂. κυμβία ἐγ Μυκόνου ΙΙ σταθμὸν
𐅄Δ𐅂𐅂𐅂. κρατηρίσκος ἀργυρο͂ς σταθμὸν ΗΔΔΔΔ𐅃𐅂. πινακίσκοι ΙΙΙΙ
σταθμὸν Χ․𐅄ΔΔ𐅃ΙΙΙ. φιάλη καὶ δακτύλιος σταθμὸν 𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂. φιά-
λαι ΙΙ, χορεῖα ΙΙ, Ἰφικράτος ἀνάθημα σταθμὸν ΗΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. Εὐπόλεμο-
30 ς Ἀργεῖος ἀνέθηκε κυμβ̣ίο̣ν̣ σταθμὸν ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. φιάλαι ἀργυραῖ ΔΙ,
ἆθλα, περιγενομέναι ἐκ τῆς ἱπποδρομίας, σταθμὸν 𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔΔ𐅃.
φιάλιον χρυσο͂ν σταθμὸν 𐅄𐅃̣[Ι]Ι̣Ι̣[․ φι]άλαι χρυσαῖ βαλανωταὶ 𐅃Ι σταθμὸ-
ν ΧΗ𐅄̣ΔΔΔΔ̣ΙΙ. φιάλαι χρυσαῖ λ[εῖ]α[ι 𐅃ΙΙ σταθμὸν 𐅅ΗΗ]Η̣Η𐅄ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁.
φιάλαι χρυσαῖ ἀκτινωταὶ ΙΙ σταθμ[ὸν Η․․. φιάλη καρυωτὴ] Ναξίων ἀνά-
35 θημα σταθμὸν Η𐅄ΔΔΔΔ𐅃. οἰνοχόη χρ[υσῆ σταθμὸν 𐅅Η]𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ.
ἑτέρα οἰνοχόη χρυσῆ σταθμὸν [𐅅Η𐅄]ΔΔ[Δ𐅃. πίναξ] χρυσοῦς, ὦτα καὶ πυθ-
μένα ἀργυρᾶ ἔχων, λεῖος, σταθμὸν [ἐπιγέγραπτ]α̣ι̣ ἐπὶ τῶι πίνακι τῶν ἀργ̣υ̣-
ρῶν 𐅅ΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂, τοῦ δὲ χρυσίου [σταθμὸν ἐπιγ]έ̣γ̣ρ̣απται ΧΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂,
συναμφότερα δὲ εἵλκυσε ΧΧ[ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. θυμι]ατήριον χρυσο͂ν ὑγι-
40 ὲς ὑπόχαλκον, σταθμὸν τοῦ χρυσίου [ἐπι]γέγραπται ἐπὶ τῶι θυμια-
τηρίωι 𐅅ΗΗΗΔΔΙΙ, συναμφότερα δὲ εἵλκυσε ΧΧΧ𐅅ΗΗ․․. ἕτερον θ-
υμιατήριον χρυσο͂ν ὑγιὲς ὑπόχαλκον, σ[τ]αθμὸν τοῦ χρυσίου οὐκ ἐ̣π̣ι̣-
γέγραπται, συναμφότερα δὲ εἵλκυσε Χ𐅅ΗΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂. κανο͂ν χρυσο͂ν ὑ-
γιὲς ὑπόχαλκον ὀρθηλόν, σταθμὸν τοῦ χρυσίου ἐπιγέγραπται ἐπὶ τ-
45 ῶι κανῶι ΧΗΗΔΔΔ𐅂̣𐅂̣ΙΙ𐅁. θυμιατήριον ἀργυρο͂ν ὑπόχαλκον οὐχ ὑγιές,
σταθμὸν σὺν τῶι χαλκῶι καὶ τοῖς ἀποπεπτωκόσι ΧΧΔΔ. οἰνοχόη ἀρ-
γυρᾶ σταθμὸν 𐅅ΗΗ𐅂𐅂𐅂. ἑτέρα οἰνοχόη ἀργυρᾶ σταθμὸν 𐅅̣Η̣𐅄Δ. φιά-
λαι ἀργυραῖ 𐅃Ι̣ σταθμὸν 𐅅ΗΗ. κυμβίον ἀργυρο͂ν σταθμὸν 𐅄ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂
𐅂𐅂. κύλικες ἀργυραῖ Λακωνικαὶ Δ̣𐅃̣ σταθμὸν ΧΗΔΔ𐅂𐅂. σπονδοχόη χρ-
50 υσῆ σταθμὸν ΗΔ𐅂ΙΙΙ. χρυσίον λευκὸν σταθμὸν Δ𐅃. χρυσίον καθαρὸν
ἄσημον· περόναι καὶ ἀνθέ[μ]ια καὶ δακτύλιοι καὶ διόπαι καὶ ἐνώιδια καὶ
σφραγῖδες καὶ μῆλα καὶ ἄλλα κομματία χρυσίων, σταθμὸν τούτων Η𐅄𐅃̣
𐅂̣𐅂𐅂𐅁. σφραγὶς περίχρυσος καὶ ὄνυξ χρυσο͂ν δακτύλιον ἔχ̣[ων], ἄστατα. πέ-
ταλα χρυσᾶ ἐγ κιβωτ[ί]ω[ι] χροητῶ[ι] σταθμὸν ΗΗΗΔ𐅃. χρυσίον σύμμεικτ-
55 ον σταθμὸν ΗΗΔΔ̣Ι̣Ι. [κύ]α̣θος ἀργυρο͂ς σταθμὸν ΗΗΗΔΔΔ𐅃. ἕτερον ἄσημο-
ν ἀργύριον καὶ φιάλιον, σταθμὸν ΗΔΔΔ𐅃𐅂. σύμμεικτον χρυσίον καὶ ἀργύ-
ριον σταθμὸν ΔΔΔΔ. Ξάνθη Γ․․․ου Μυκονία ἀνέθηκε τετρά[δ]ραχμ[α]
Ἀττικὰ ΙΙΙ κ̣α̣[ὶ ὅρ]μ̣?ον ὀκτὼ χα[λκ]ῶν̣ καὶ τ̣ὸν ἀρυστῆρα, ἀργυροῦν, στ-
[α]θμὸν ΔΔ𐅂𐅂𐅂̣. Ὀρχομενίου νομίσ̣[μ]ατ̣[ος] ο̣ὗ̣ ὁ̣ ὀβολὸς ἠρίθμηται ἐν τρισὶν ἡ-
60 μιωβελίοις καὶ ἦγον ∶Η̣𐅂𐅂. Αἰγιν[αῖοι στα]τῆρες τρεῖς· τούτωγ χαλκο͂ς Ι.
[τ]ετράδραχμα Ἀττικὰ 𐅃ΙΙ[Ι]· τούτωγ [χαλ]κ̣ᾶ̣ ΙΙΙΙ, π̣επ̣λη̣γμένον Ι. τρίδραχμ-
α Μαρωνιτικὰ ΙΙ̣. σφραγὶς δακ[τύ]λ̣ιον ἔχουσα χρυσο͂ν. σύμμεικτον χρυσ-
ίον σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙ𐅁. δακτύλιοι ΙΙ [ὁ μὲν] ἀργυρο͂ς, ὁ δ’ ὑπόχαλκος, ἄστα-
τοι. ἀργύρ[ι]ον Ἀφροδίτης ἔκτυπον σταθμὸν 𐅃ΙΙΙ. ἀμφιδέαι ἀργυραῖ στα-
55 θμὸν Δ. δακτύλιοι ἀργυροῖ συνειρμένοι 𐅃 σταθμὸν 𐅂̣ΙΙΙΙΙ. ψίλιον ἀργ-
υρο͂ν σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. σφραγὶς χρυσί̣ωι δεδεμένη ἄστατος. τετρ-
άδραχμον Νάξιον. ὀβολὸς Ἀττικός. δραχμὴ Ἀττική. δακτύλιος ἀ-
ργυρο͂ς σταθμὸν ΙΙΙ. τετράδραχμον Ἀττικόν. δακτύλιοι ἀργυροῖ ΙΙ̣
Ι̣Ι σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙ𐅁. γυναικὸς #⁷[Ι]Ο[Ο]ΣΙΑ Δαρεικοὶ Δ. ἄλλοι ἀνάθημα Δ-
70 αρεικοὶ ΙΙΙ. ἀργύριον τὸ πα[ρ]ὰ Τέλλιδος σταθμὸν 𐅂ΙΙΙΙΙ̣. Αἰσχυλὶς Κέ-
λητος ἀνέθηκεν ∶ [δρα]χμὰς 𐅄𐅃𐅂̣. Μέδων Πάριος ἀνέθηκε στατῆρα Σ-
ικυώνιον. Ἀριστοφίλη Ἀμοργίη ἐπέβαλε δραχμὰς Ἀττικὰς Δ𐅂. Συμμαχ[ὶ]-
[ς] Μηλία ἀνέθηκε ΙΙΙ Δή̣λ̣ι̣ο̣ν̣ Ι καὶ τριτήμορον Ἀττικόν. ἀργύριον ἄσημον
σύμμεικτον σταθμὸν ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂̣. Θεοξενίδης Κνίδιος ἀνέθηκεν ἀργ-
75 ύριον ἄσημον, εὑρέθη σταθμὸν ΔΙ𐅁. ἀνδριαντίσκος ἀργυροῦς σταθμὸν
Δ̣Δ𐅃ΙΙΙ. δακτύλιοι ἀργυροῖ συνειρμένοι ΙΙΙ σταθμὸν 𐅂ΙΙ. τῶν ἀπὸ τῆς Γ-
εράνο ἀποπεπτωκότων σταθμὸν ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΙ̣. χρυσίον ὑπάργυρον στα-
[θ]μὸν ΔΔ̣ΔΔ𐅂̣. ἀμφιδέαι ἀργυραῖ σταθμὸν Δ𐅂ΙΙ. ὅρμος χρυσο͂ς ὃν Λύδιον ἀ-
νέθηκεν, σταθμὸν ΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. ὅρμος χρυσοῦς ὃν Ἀβρὼ ἀνέθηκε, σταθμὸν
80 𐅂̣𐅂𐅂𐅂. περόναι χρυσαῖ 𐅃Ι καὶ δακτύλιος στρεπτὸς χρυσο͂ς καὶ κερχνία ΙΙ̣,
σταθμὸν 𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. στέφανος χρυσοῦς δάφνης σταθμὸν 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. στέ-
φανος χρυσοῦς μυρρίνης σταθμὸν 𐅄̣𐅃𐅂. ὅρμος χρυσο͂ς σὺν τῶι λίνωι κα-
ὶ τοῖς ἐπηρτημένοις σταθμὸν ΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂. δακτύλιοι ἀργυροῖ καὶ ἐνώιδια, ἡ κ-
αλομένη Γέρανος, σταθμὸν ΧΧΧΧΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂. πρὸς τοῖς κίοσι καὶ τῶι ὑ-
85 [π]ερτοναίωι προσηλωμένου κοίλου ἀργύρου σταθμὸν Τ𐅆ΗΗΔΔΔΔ, ἀριθμὸ[ς]
Η̣𐅄ΙΙΙ. ἐν τούτοις τάδε ἐ̣στάθη· λεβήτια ΙΙ· ἀλάβαστοι 𐅃· λέοντος κεφαλή·
[οἰ]νοχόαι ΙΙΙ· ἔκπωμα· κέρας· καρχήσιον Ι· κυλιχνὶς Ι. στέφανος χρυσοῦς δ-
[ά]φνης περὶ ξύλωι καὶ ἅλυσις ἔπεστιν ἀργυρᾶ, ἄστατα. στλιγγὶς χρυσῆ ὑπά[ρ]-
[γ]υρος πρὸς τεῖ καλιάδι ἄστατος. ὅρμος χρυσοῦς Ἐριφύλης ἄστατος. ἄμ[π]-
90 ελος περίχρυσος ἄστατος. μῆλα χρυσᾶ κηρωτῆς μεστὰ ἄστατα, ἀριθμὸς
𐅃̣ΙΙΙΙ. ἐν ξύλωι ἐνηρμοσμένη φιάλη ἀργυρᾶ φολιδωτή, ἣμ Φύλακος Ἐλαΐ-
της ἀνέθηκεν. φιάλη ἀργυρᾶ λεία, ἣμ Φιλώτας Σικυώνιος ἀνέθηκεν. φ[ι]-
άλη λεία ἀργυρᾶ, ἣν Λεοντῖνοι ἀνέθεσαν. ἀνδριαντίσκος χρυσο͂ς ἀργ-
υρο͂ν βάθρον ἔχων, σταθμὸν Δ𐅂𐅂. ἀμφιδέαι ἀργυραῖ σταθμὸν ΔΔ𐅂𐅂𐅂. ἕτ-
95 ερος ἀνδριαντίσκος ἀργυρο͂ς πρὸς τεῖ χειρὶ ἔχων δραχμὰς προσδεδεμ-
ένας Ἀττικὰς ΙΙ, σταθμὸν ΔΔ𐅂𐅂𐅂. ληνὶς ἀργυρᾶ καὶ ἔκτυπον, σταθμὸν Δ[𐅃𐅂].
[κ]λάσματα ἀργυρᾶ παντοδαπὰ σταθμὸν 𐅄𐅂𐅂𐅂𐅂. ὅρμος χρυσο͂ς βοὸς κεφα[λ]-
[ὰ]ς ἔχων περὶ τῶι αἰετῶι ΙΙ, σταθμὸν Δ𐅂ΙΙ. ὄφις ἀργυρο͂ς πεντόροβον ἔχων
χρυσο͂ν Ι περὶ τῶι αἰετῶι, σταθμὸν Δ𐅂𐅂ΙΙΙ. ὑποδερὶς χρυσῆ λευκοῦ χρυσίου
110 ἐν ῥαβδίωι ἀργυρῶι σταθμὸν ΔΙΙΙ. Δηλίαι δραχμαὶ 𐅂𐅂. Φωκικὸν τριώβολον.
Ἀττικὸν τριώβολον {Ἀττικὸν τριώβολον}. ῥόδον χρυσο͂ν ἐγ ξύλωι ἄστατον.
αἰετὸς ἀργυρο͂ς ἄστατος. ὅρμος ὁ περὶ τεῖ Γεράνωι περίχρυσος ἄστατος. κ-
λιμάκιον ξύλινον περικεχρυσωμένον ὄφεσιν ἀργυροῖς διεζωμένον
ἄστατον. χρυσίον σταθμὸν ΔΔΔ𐅃𐅂𐅂. χρυσίον καθαρὸν ἄσημον· μῆλα καὶ
115 [ἀ]νθέμια καὶ ἄλλα κομμάτια, σταθμὸν Δ𐅂. Συρίαι δραχμαὶ 𐅃. Ἀττικὸν τρ[ι]-
[ώβ]ολον. Ἀττικὸν τριτήμορον. Ἀττικὰ δύο ἡμιωβέλια. δακτύλιοι ΙΙ σταθμὸν
․․. τάδε παρέδομεν χρυσᾶ ἐν τῶι νεὼι τῶι Ἀθηναῖων. στέφανοι χρυ-
[σο]ῖ ΔΙΙ. στέφανος ὁ πρῶτος ὁ πρὸς τῆς Λητοῦς ἄγει σταθμὸν Η. ὁ δεύ-
[τ]ερος ἄγει σταθμὸν ΗΔΔ𐅂̣ΙΙΙΙ. ὁ τρίτος ἄγει σταθμὸν 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. ὁ τ-
110 [έ]ταρτος ἄγε[ι <𐅄>Δ]𐅃̣𐅂̣𐅂̣ΙΙΙΙ. ὁ πέμπτος ἄγει ΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ. ὁ ἕκτος ἄγει 𐅄Δ𐅂𐅂𐅂.
ὁ ἕβδομος ἄγει 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ. ὁ ὄγδοος ἄγει 𐅄Δ𐅃𐅂𐅂Ι. ὁ ἔνατος ἄγει 𐅄Δ
𐅃𐅂𐅂𐅂. ὁ δέκατος ἄγει 𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ. ὁ ἑνδέκατος ἄγει 𐅄Δ𐅃𐅂ΙΙΙΙ. ὁ δωδ-
έκατος ἄγει 𐅄ΔΔΔΙΙ𐅁. στλιγγίδες ἐπίτηκτοι καὶ στέφανος ΗΙΙΙ ἄστ-
ατοι, ἃς Νικίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκεν. στέφανος χρυσο͂ς ὃν Αὐτοκλῆς
115 Ἀθηναῖος ἀνέθηκεν, ἄστατος. στλιγγίδες ἐπίτηκτοι προσηλωμέναι
ἃ̣ς Καλλίας Ἀθηναῖος ἀνέθηκε ΗΔ𐅃ΙΙΙΙ, ἄστατοι. φιάλαι ἀργυραῖ ΙΙΙ ἄσ-
[τ]ατ̣οι ἐγ ξύλωι, ἃς Ταυρομενῖται οἱ ἀπὸ Σικελίας ἀνέθεσαν. ἑτέρα φι-
άλη ἄστατος ἐν λίθωι, ἣν Εὐθύδικος Διοκλέους Ἀθηναῖος ἀνέθηκ-
[ε]ν. ἐν τῶι Δηλίων νεώι. στέφανος χρυσο͂ς ἀμπέλου σταθμὸν ἄγει
120 𐅄ΔΔΔΔΙΙΙ. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης σταθμὸν ἄγει ΔΔΔΙΙΙΙ. στέφαν-
ος χρυσο͂ς δάφνης σταθμὸν ἄγει 𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης
[ὁ κ]ρεμάμενος σταθμὸν ἄγει 𐅄ΔΔ𐅂𐅂𐅂. στέφανος χρυσο͂ς δάφνης ὁ
κρεμάμενος σταθμὸν ἄγει 𐅄𐅂ΙΙΙΙ. στρεπτὸς χρυσο͂ς ἁλύσιον ἔχων ἀ-
ργυρο͂ν, ὃν Βάτησις Βάβιδος ἀνέθηκεν, σταθμὸν ἄγει ΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙ. τάδε χ-
125 αλκᾶ. κρατῆρες ὑπόστατα ἔχοντες ΙΙΙ. ὑπόστατον το͂ κρατῆρος το͂ ἀργ-
υρο͂. κρατῆρες ἐλάττος 𐅃ΙΙΙ. ἠθμὸς Ι. ὑδρίαι ΔΔΔΙ· τούτωμ πυθμένας οὐ-
κ ἔχουσι 𐅃. χερνιβεῖα ΔΔΙΙΙ. κανᾶ μικρὰ πλατέα ΔΙΙΙΙ. κανᾶ μεγάλα πλατ-
έα ΙΙΙΙ. ὁλκεῖα ΙΙ. θυμιατήρια 𐅃ΙΙΙΙ. λυχνο͂χοι ΙΙΙΙ. οἰνοχόαι Δ𐅃. χο͂ς Ι. ἐπιχύτ-
[α]ι̣ ΙΙΙΙ. κάδοι ΙΙΙΙ. ἀμφορίσκος. πανιώνιος κρατὴρ ὑπόστατον ἔχων σιδηρο͂-
130 ν̣. κρατὴρ στρογγύλος ὑπόστατον ἔχων σιδηρο͂ν. ἀρυστῆρες ΔΙΙΙΙ. οἰνοχ-
όη μικρά. προχοΐδιον Ι. ψυκτήρια ΙΙΙ. κρατῆρες τριηριτικοὶ ΙΙ. οἰνοχόαι ῥέ-
ουσαι καὶ κατεαγῦαι ΔΔΔ𐅃Ι. προχοΐδια καὶ ἥμιχα κατεαγότα ΔΙ. κύαθο[ι]
𐅃ΙΙΙ. ἀρυστῆρες ΔΙΙΙΙ. κανᾶ ὀρθηλὰ συντετριμμένα ΙΙ. ποτήρια ΙΙΙ. ἐσχάρ-
αι 𐅃ΙΙΙ. κρατὴρ στρογγύλος καὶ χύτρα κατεαγότα χαλκο͂ μεστὰ σταθμ[ὸ]-
135 ν ΤΤ. κρατὴρ τριηριτικὸς κατεαγὼς χαλκο͂ μεστὸς σταθμὸν Τ. ποδανιπ̣[τ]-
ὴρ κατεαγὼς καὶ κανο͂ν καὶ χαλκία παντοδαπά, σταθμὸν Τ. ψυκτὴρ μέγας. ὑ-
πόστατον κρατῆρος. λυχνεῖον χαλκο͂ν. κότταβος. θυμιατήριον. στρεπτόν. τρ̣[ι]-
[ήρ]ων ἔμβολοι ΙΙΙ. κρατῆρες κατεαγότες ΙΙΙΙ. ὁλκεῖον κατεαγός. λέβητες ΔΔ
𐅃ΙΙΙΙ· τούτων στέγοσι ΔΙΙΙ. περιρραντήριον ὑπόστατον ἔχ<ο>ν σιδηρο͂ν. τράπεζ-
140 αι ΙΙ χαλκαῖ. κρατὴρ μέγας. ποδανιπτῆρες ΙΙ. ἐξαυστῆρες ΙΙ. χαλκο͂ παντοδα-
[πο͂] σταθμὸν Τ. σιδηρᾶ. λυχνεῖα 𐅃ΙΙΙ. κατεαγότα ἄλλα 𐅃. τροχὸς ἐκ παλαίστρα-
[ς. ὀ]βελίσκοι 𐅄ΔΔ. γαστρόπτης ὑγιής. ἑτέρα κατεαγῦα. ἐσχάρ̣α̣ μεγάλη αὐτόστρ-
οφος. ἐσχάραι μικραὶ ΙΙΙ. ξύλιναι. κλῖναι καιναὶ μικραὶ ΗΙΙ· τούτων ἐπισκευῆς
δεόμεναι Δ. παλαιαὶ 𐅄Ι· τούτων ὑγιεῖς 𐅃, αἱ δὲ ἄλλαι ἐπισκευῆς δεόμεναι. τρ-
145 άπεζαι μικραὶ ΔΔΔΔΙΙΙΙ· τούτων ἐπισκευῆς δεόμεναι ΔΙΙΙ. μεγάλαι τράπεζα[ι]
ΔΔΙΙ· τούτων ἐπισκευῆς δεόμεναι ΙΙΙ. τάδε προσπαρέδομεν. περόναι χρ-
υσαῖ 𐅃Ι σταθμὸν 𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ𐅁. χρυσίον καὶ ἀργύριον σύμμεικτον σταθμὸν
ΔΔΔ.
Search Help