1 [Σαραπίων]α Χολλείδην #⁷ — —
[— — — φι]λόσοφον Στωικ[όν].
Search Help
Contact Us