1          ὁ δῆμος
θεᾶι Λειβίᾳ στρατηγοῦντος
[ἐπὶ] τ̣οὺς ὁπλε[ί]τας τοῦ καὶ ἱερέως θεᾶς
[Ῥώμη]ς̣ κ̣[α]ὶ̣ Σεβασ[τ]οῦ Καίσαρος [Δημ]οστράτου
5 [τοῦ Διονυ]σ̣ί̣ου Παλληνέως, ἄρχοντος δὲ
[Αἰολίωνος] τοῦ Ἀν<τι>πάτρου Φλυέ̣[ως ν]εωτέρου.
Search Help