[ ] Att. — stoich. 54 — 434/3 a.
face A.1 [ἔδ]οχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Μνεσίθεος ἐ-
[γ]ραμμάτευε, Εὐπείθες ἐπεστάτε, Καλλίας εἶπε· ἀποδο͂ναι τοῖς θεοῖς
[τ]ὰ χρέματα τὰ ὀφελόμενα, ἐπειδὲ τε͂ι Ἀθεναίαι τὰ τρισχίλια τάλαντ-
[α] ἀνενένεγκται ἐς πόλιν, ℎὰ ἐφσέφιστο, νομίσματος ℎεμεδαπο͂. ἀποδι-
5 [δ]όναι δὲ ἀπὸ το͂ν χρεμάτον, ἃ ἐς ἀπόδοσίν ἐστιν τοῖς θεοῖς ἐφσεφισμ-
[έ]να, τά τε παρὰ τοῖς ἑλλενοταμίαις ὄντα νῦν καὶ τἆλλα ἅ ἐστι τούτον
[το͂]ν χρεμάτον, καὶ τὰ ἐκ τε͂ς δεκάτες ἐπειδὰν πραθε͂ι. λογισάσθον δὲ ℎ-
[οι λ]ογισταὶ ℎοι τριάκοντα̣ ℎοίπερ νῦν τὰ ὀφελόμενα τοῖς θεοῖς ἀκρ-
[ιβο͂]ς, συναγογε͂ς δὲ το͂λ λογιστο͂ν ἑ βολὲ αὐτοκράτορ ἔστο. ἀποδόντον
10 [δὲ τ]ὰ χρέματα ℎοι πρυτάνες μετὰ τε͂ς βολε͂ς καὶ ἐχσαλειφόντον ἐπει-
[δὰν] ἀποδο͂σιν, ζετέσαντες τά τε πινάκια καὶ τὰ γραμματεῖα καὶ ἐάμ π-
[ο ἄλ]λοθι ἐ͂ι γεγραμμένα. ἀποφαινόντον δὲ τὰ γεγραμμένα ℎοί τε ℎιερ-
[ε͂ς κ]αὶ ℎοι ℎιεροποιοὶ καὶ εἴ τις ἄλλος οἶδεν. ταμίας δὲ ἀποκυαμεύε-
[ν το]ύτον το͂ν χρεμάτον ℎόταμπερ τὰς ἄλλας ἀρχάς, καθάπερ τὸς το͂ν ℎι-
15 [ερο͂]ν το͂ν τε͂ς Ἀθεναίας. ℎοῦτοι δὲ ταμιευόντον ἐμ πόλει ἐν το͂ι Ὀπισθ-
[οδό]μοι τὰ το͂ν θεο͂ν χρέματα ℎόσα δυνατὸν καὶ ὅσιον, καὶ συνανοιγόν-
τον καὶ συγκλειόντον τὰς θύρας το͂ Ὀπισθοδόμο καὶ συσσεμαινόσθο-
ν τοῖς το͂ν τε͂ς Ἀθεναίας ταμίαις. παρὰ δὲ το͂ν νῦν ταμιο͂ν καὶ το͂ν ἐπισ-
τατο͂ν καὶ το͂ν ℎιεροποιο͂ν το͂ν ἐν τοῖς ℎιεροῖς, ℎοὶ νῦν διαχερίζο[σι]-
20 ν, ἀπαριθμεσάσθον καὶ ἀποστεσάσθον τὰ χρέματα ἐναντίον τὲς βολ[ε͂]-
ς ἐμ πόλει, καὶ παραδεχσάσθον ℎοι ταμίαι ℎοι λαχόντες παρὰ το͂ν νῦ[ν]
ἀρχόντον καὶ ἐν στέλει ἀναγραφσάντον μ̣ιᾶι ἅπαντα καθ’ ἕκαστόν τε
το͂ν θεο͂ν τὰ χρέματα ℎοπόσα ἐστὶν ἑκάστοι καὶ συμπάντον κεφάλαιο-
ν, χορὶς τό τε ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον. καὶ τὸ λοιπὸν ἀναγραφόντον ℎ-
25 οι αἰεὶ ταμίαι ἐς στέλεν καὶ λόγον διδόντον το͂ν τε ὄντον χρεμάτον
καὶ το͂ν προσιόντον τοῖς θεοῖς καὶ ἐάν τι ἀ[π]αναλίσκεται κατὰ τὸν ἐ-
νιαυτόν, πρὸς τὸς λογιστάς, καὶ εὐθύνας διδόντον. καὶ ἐκ Παναθεναί-
ον ἐς Παναθέναια τὸλ λόγον διδόντον, καθάπερ ℎοι τὰ τε͂ς Ἀθεναίας τ-
[α]μιεύοντες. τὰς δὲ στέλας, ἐν αἷς ἂν ἀναγράφσοσι τὰ χρέματα τὰ ℎιερ-
30 [ά, θέ]ντον ἐμ πόλει ℎοι ταμίαι. ἐπειδὰν δὲ ἀποδεδομένα ἐ͂ι τοῖς θεοῖς
[τὰ χρ]έματα, ἐς τὸ νεόριον καὶ τὰ τείχε τοῖς περιο͂σι χρε͂σθαι χρέμασ-
[ιν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
face B.1 [ἔδοχσεν τε͂ι βολε͂ι καὶ το͂ι δέμοι· Κεκροπὶς ἐπρυτάνευε, Μνεσίθε]-
[ος ἐγραμμάτευε, Ε]ὐ̣π̣[ε]ίθες [ἐπεστάτε, Κ]α̣λ̣λ̣ίας ε̣ἶ̣π̣[ε· ․․․․11․․․․․]
[․․5․․ τὰ λί]θ̣ινα καὶ τὰς Νί[κας τὰς χ]ρ̣υσᾶς καὶ τὰ Προ[πύλαια· ․․․․]
[․․․․9․․․․]εθε͂ι παντελο͂ς [․․․7․․․]σει χρε͂σθαι ἀπ[․․․․11․․․․․]
5 [․․․․9․․․․] κατὰ τὰ ἐφσεφι[σμένα], καὶ τὲν ἀκρόπολιν [․․․․10․․․․]
[․․․․9․․․․]ργ̣μένα καὶ ἐπι[σκευά]ζεν δέκα τάλαντα ἀ[ναλίσκοντα]-
[ς το͂ ἐνιαυτ]ο͂ ℎεκάστο ℎέος [ἂν ․․․․]θε͂ι καὶ ἐπισκευα̣[σθε͂ι ℎος κάλ]-
[λιστα· συνε]πιστατόντ[ο]ν δ̣[ὲ το͂ι ἔρ]γ[ο]ι [ο]ἱ ταμίαι καὶ [οἱ ἐπιστάτα]-
[ι· τὸ δὲ γράμ]μα τὸν ἀρχιτέκ[τονα ποι]ε͂ν [ὅ]σπερ το͂μ̣ Προ[πυλαίον· ℎοῦ]-
10 [τος δὲ ἐπιμ]ε̣λέσ[θο] μετὰ το͂[ν ἐπιστ]α̣το͂ν ℎόπος ἄριστ̣[α καὶ εὐτελέ]-
[στατα ․․5․․]έσεται ℎε ἀκρ̣[όπολις] καὶ ἐπισκευασθέ[σεται τὰ δεό]-
[μενα· τοῖς δ]ὲ ἄλλοις χρέμα[σιν τοῖ]ς τε͂ς Ἀθεναίας το[ῖς τε νῦν ὀ͂σι]-
[ν ἐμ πόλει κ]αὶ ℎάττ’ ἂν τ[ὸ] λο[ιπὸν ἀν]αφέρεται μὲ χρε͂σ[θ]α[ι μεδὲ δαν]-
[είζεσθαι ἀ]π’ αὐτο͂ν ἐ[ς] ἄλλο μ̣[εδὲν ἒ] ἐς ταῦτα ℎυπὲρ μυ[ρ][ας δραχμὰ]-
15 [ς ἒ ἐς ἐπισκ]ευὲν ἐάν τι δέε[ι· ἐς ἄλλ]ο δὲ μεδὲν χρε͂σ[θ]α[ι τοῖς χρέμα]-
[σιν ἐὰμ μὲ τ]ὲν ἄδειαν φσεφ[ίσεται] ὁ δε͂μος καθάπερ ἐ[ὰμ φσεφίσετ]-
[αι περὶ ἐσφ]ορᾶς· ἐὰν δέ τις [εἴπει ἒ] ἐπιφσεφί̣[σ]ει μὲ ἐ[φσεφισμένε]-
[ς πο τε͂ς ἀδεί]ας χρε͂σθαι το[ῖς χρέμ]ασιν τοῖ[ς] τε͂ς Ἀθε[ναίας, ἐνεχέ]-
[σθο τοῖς α]ὐ̣τοῖς ℎοῖσπερ ἐά[ν τι ἐσ]φέρεν εἴπει ἒ ἐπιφ[σεφίσει· θε]-
20 [οῖς δὲ πᾶσ]ι̣ν̣ κατατιθέναι κ[ατὰ τὸ]ν ἐνιαυτὸν τὰ ℎεκά[στοι ὀφελό]-
[μενα παρὰ τ]ο̣ῖς ταμίασι το͂ν [τε͂ς Ἀθ]εναίας τὸς ἑλλενο[ταμίας· ἐπε]-
[ιδὰν δ’ ἀπὸ] τ̣[ο͂]ν διακοσίον τα[λάντο]ν ℎὰ ἐς ἀπόδοσιν ἐφ[σεφίσατο ℎ]-
[ο δε͂μος τοῖ]ς ἄλλοις θεοῖς ἀ[ποδοθ]ε͂ι τὰ ὀφελόμενα, τα[μιευέσθο τ]-
[ὰ μὲν τε͂ς Ἀθ]ε̣ναίας χρέματα [ἐν το͂ι] ἐπὶ δεχσιὰ το͂ Ὀπισ[θοδόμο, τὰ δ]-
25 [ὲ το͂ν ἄλλον θ]εο͂ν ἐν το͂ι ἐπ’ ἀρ[ιστερ]ά       vacat
[ℎοπόσα δὲ το͂]ν χρεμάτον το͂ν [ℎιερο͂]ν ἄστατά ἐστιν ἒ ἀν[αρίθμετα ℎ]-
[οι ταμίαι] ℎ̣[ο]ι νῦν μετὰ το͂ν τε̣[ττάρο]ν ἀρχο͂ν ℎαὶ ἐδίδο[σαν τὸν λόγ]-
[ον τὸν ἐκ Πα]ν̣αθεναίον ἐς Παν̣[αθένα]ια ℎοπόσα μὲγ χρυ[σᾶ ἐστιν αὐ]-
[το͂ν ἒ ἀργυρᾶ] ἒ ὑπ̣ά̣ρ̣γ̣υ̣ρ̣α̣ στε[σάντον, τὰ δ]ὲ̣ ἄ̣λ̣λ̣[α ἀριθμεσάντον ․․․]
30 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us