[ ] Att. — 238/9-243/4
       ἀγαθῆι          τύχηι
1 ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων  Μ  Αὐρ  Κάλλιππος Λαμ-
πτρεὺς καὶ ὁ ἀντικοσμήτης  Μ  Αὐρ  Θεόξενος Λαμ-
πτρεὺς ἀνέγραψαν το[ὺς] ὑπ’ αὐτοὺς ἐφήβους καὶ τοὺς
περὶ τὸ Διογένειον το[ὺς] ἐπὶ ἱερέως Φλαβ  Ἀσκληπιάδου
5 ἄρχοντος, παιδοτρι[βο]ῦντος διὰ βίου Αὐρ  Σεραπίωνος
τοῦ καὶ Κράτωνος Πα[ι]ανιέως. προστατοῦντος  Τιβ  Κλ
Λεωσθένους Μελιτέ[ω]ς, γραμματεύοντος διὰ βίου
ἱερέως Συντρόφο[υ τ]οῦ Εὐκαρπίδου ἐκ Κοίλης,
διδασκάλου διὰ βίου  Αὐ[ρ Π]αλαμήδους ἔτος θʹ
col. I.10        στρατηγός
Μ Αὐρ Διονύσιος Λαμπτρεύς
       βασιλεύς
Κλώδ Ὀνήσιμος Κλ#⁷
supra II-III.77         ἄρχων
Ο[ὐαλ] Κεχαρισμένος Ὑβά
πολέμαρχος
79a  Ζήνων
col. I.14        σωφρονι[στ]αί
15 Αὐρ Ἄτταλο[ς Ἀρ]τέμ[ων]ος Φλυ
Αὐρ Εὐκατάλλα[κ]το[ς]
Κλ Νεικόστρ[ατος]
Αὐρ Μητρόδω[ρος]
Αὐ[ρ — — — —]
19a ca. 20 vs. perierunt
20 — — — ιο[ς]
[ὑπογρα]μμα[τεύς]
[Ὀνήσιμ]ος Ε[ὐ]-
[καρπίδ]ο[υ]
[ἐκ Κοίλ]ης
25 [ἐπὶ Διογ]ενίου
[Κλ]αδ[ίων] vac.
26a 3 vs. vacant
27 κεσ[τρο]φ[ύ]λαξ
[λεντι][ρ]ιος
Ἀγα[θώπ]ους
29a 3 vs. vacant
col. II.80 γυμνασίαρχοι
Βοηδρομιῶνα
καὶ Ποιανεψιῶνα
Μ Αὐρ Διονύσιος Λαμπτρεύς
Μεμακτηριῶνα
85   Σωσικράτης
Ποσειδεῶνα
Αὐρ Φιλοκράτης
Γαμηλιῶνα
Γορβίδιος Ἀρέσκων
90  Ἀνθεστηριῶνα
Μᾶρκος Ͻ Παιανιεύς
καὶ Ἐλεύθερος Μάρκου
Ἐλαφηβολιῶνα
ὁ κράτιστος Οὐετούριος
95   Κυιντιανός
 Μουνιχιῶνα
Οὑαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά
Θαργηλιῶνα
[Ο]ὐαλέριος Ἡρακλέων Ὑβα
100 [Σ]κειροφοριῶνα
[Πρ]εῖμος καὶ Ἀριστόβουλος
 Ἑκατονβεῶνα
[Ἐ]πίγονος καὶ Πάτερκλος
   Μεταγειτονιῶνα
105 [Ο]ὐαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά πρ
105a             vac.
col. III.176  ἀγωνοθέται
   Ἀντινοείω[ν ἐν Ἐλ]ευ[σῖνι]
 Μ Αὐρ Διο[νύ]σιος Λαμπτρεύς
   Ἀντινοείων ἐν ἄστει
180  Αὐρ Φιλοκράτης
   Ἀντωνείων
 Αὐρ Ἀττικός
   Ἀθηναίων
 Αἴλ Ἀπολινάριος
185    Γερμανικείων
 Οὐαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά
   Ἁδριανείων
 Οὐαλέριος Ἡρακλέων Ὑβά
   Γορδιανείων
190  Οὐαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά πρ
190a             vac.
191  συστρεμματάρχαι
   Μᾶρ Αὐρ Διονύσιος Λαμπτρεύς
 Οὐαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά
 Οὐαλέριος Ἡρακλέων Ὑβά
195  Οὐαλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά πρ
 Αὐρ Ἀρχεκράτης
 Ἵλαρος ὁ καὶ Εὐτύχης
[Αὐρ] Φιλοκράτης, Ἰού Σέμνος
 Α[ὐρ Λ]έων
200  Εὐφρόσυνος Ἁδριαν
 Αὐρ Σωτήρ
 Αὐρ Χρύσιππος
 Αὐρ Πρεῖμος
 Αὐρ Ἐλπίνεικος
204a         vac.
col. I.30 Ἐρ[εχθεῖ]δος
Μᾶρ Αὐρ Δ[ιονύσιος] Λαμπτρεύς
Αὐρ Φιλοδ[․․․․ Λαμπτ]ρεύς
Φλά Ἰόβας
Φλά Ἀριστείδη[ς]
35 Αἴλ Ἀπολινάρ[ιος]
․․․8․․․․ιος Κ —
Π[ρεῖ]μο[ς Εὐ]ανθ[ίωνος]
Ἀφρο[δᾶς] Εὐ[α]νθί[ωνος]
Εὐανθ[ίω]ν Εὐανθίων[ος]
40 Κλ Ἀφροδείσιος Λαμπ[τρεύς]
[Κ]λ Πρωτογένη[ς]
Κλ Νεικόστρατος
Κλ Μουσαῖος
Αὐρ Γαιανός
44a vac.
45 Ῥωμανός Ͻ
Ἀρέσκων Ῥωμανοῦ
46a 2 vs. vac.
47 Ζώσιμος Ἀρ[τ]έμωνος
Σωτήριχος Ͻ Κηφεισιεύς
48a vac.
49 Θεόδοτος Ἐπαφροδείτο[υ]
50 Μην[ο]γένης Φιλοπόνο[υ]
Ἀγαθοκλῆς Εἰσιδώ̣[ρ]ου
Ἐπαφρόδειτος Τε — —
Εὐπορᾶς Καλλίπ[που]
Εἰσίδωρος Συν —
54a     4 vs. vac.
55  Αἰγ[εῖδος]
Φιλέα[ς —
Ἐλπί[νικ]ος —
Ζώσι[μος —
Ἀσκλ[ηπι]όδο[τος Ζω]πύρου
60 Μο․․․․ν —
Ζώ[σιμ]ος
․․6․․․ος ὁ καὶ Πανιάλιος
․․5․․ίδης Ͻ
[․․5․․ Ἐπ]αφροδείτου
65 ․․․ Κορνήλιος νεανισκ(άρχης?)
․․․ιμος Ͻ
Πωλλιανός Ͻ
Χρήσιμος Ͻ
Ἀριστόβουλος Εὐφροσύνου
70 Σόσσιος Λύκος
Εὔκαρπος Εὐτύχους
Ἀγαπητὸς Καλλίστου
Βάθυλλος ὁ καὶ Ὕψιστος
Πελάγιος Ἐπιποδίου
75 Ἐπιπόδιος Ͻ
Ἐπίκαρπος Εὐτύχου
76a        vac.
col. II.106 [Πα]νδιονίδος
[Αὐρ Ἀτ]τικός
 ․․․․λιος Ἐρωτικοῦ
[Ἀσκλ]ηπιάδης Εὐτύχους
110 [Φιλάδε]λφος Εὐτύχους
[Μᾶρκ]ος Ͻ
[Ἐλεύθε]ρος Μάρκου
 ․․6․․․νος Μάρκου
 ․․6․․․ος Ͻ
115  ․․5․․λιος Πρόξενος
 ․․6․․․δωρος Τειμοθέου
 ․․6․․․ Ῥωμανός
 ․․6․․․ς Προσδέκτου
 ․․5․․δωρος Ἰουλίου
119a [․․․․ Λε]οντεύς Ͻ
       5 vs. vac.
120 [Λεω]ντίδος
[Οὐ]αλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά πρ
[Οὐ]αλέριος Κεχαρισμένος Ὑβά
 Οὐαλέριος Ἡρακλέων Ὑβά
 Στράτων Εὐπόρου
125  Μενεσθεὺς Εὐπόρου
 Διονύσιος Εὐφροσύνου
 ․․5․․ιος ὁ καὶ Χρυσῆς
 ․․․8․․․․κράτης Ἀρχικράτους
 ․․․8․․․․ης ὁ καὶ Περιγένης
130 [․․6․․․ν]εικος Στράτωνος
[․․․7․․․ Δ]ιονυσοδώρου
 — — — ος Ͻ
 — — —
[— — — Κεχα]ρισμένου
135  — — —
[— — — Ἐλευ]σεινίου
 — — — ς Ζωσίμου
 — — — ος Ͻ
 — — — ς Ͻ
140 [— — — Φ]ιλοκράτους
 — — — Νεικηφόρου
 Τ․․5․․ος Νεικηφόρου
 Ἀθ[ήναι]ος
 Κ․․5․․ Τερτίου
145  Πλ․․․․ος Ͻ
 Ἰούν [Τρό]φιμος
 Διόδ[ω]ρος Ͻ
 Ἀθην[ό]δωρος Ͻ
 Ἀνθε[ῖ]νος Ἀθηνοδώρου
150 Πτολεμαίδος
 Εὔπορο[ς Ε]ὐτυχιανοῦ
 Μάξιμος Εὐτυχιανοῦ
 Νο Μακαριανὸς Βασιλείδο
 Ἀλεξανδρίων Βασιλείδου
155  Μύρων Εὐτυχίδου
 Ἄτταλος Ἀττάλου
 Βαλεριανὸς Ἀττάλου
 Μητρόδωρος Ͻ
 Διονύσιος Μητροδώρου
160  Θεόκτιστος Πολυκράτους
 Δίων Μητροδώρου
 Ἀφροδείσιος Ὀνήτορος
 Εὐτυχᾶς Πιστοκράτους
 Εἰσίδωρος Πιστοκράτους
165  Εὔδωρος Ͻ
 Ἵλαρος Εὐτύχους
 Καλλίγονος Ͻ
 Τύραννο|ς Ἑρμείου
 Ἀνφιχάρης Ͻ
170  Ἐπαφρόδειτος Ἀνφιχάρους
 Ἀσκληπιάδης Ͻ
 Ἀμμώνιος Ͻ
 Αὐρ Ζωσιμιανός
 Αὐρ Φοῖνιξ
175  Κλα Δεῖος
175a       vac.
col. III.205  Ἀκαμαντίδος
 Φιλότειμος Ͻ
 Αὐρ Πρόκλος
 Δείφιλος Ἀφροδεισίου
 Ῥόδιππος Εὐκαταλλάκτου
210  Εὐκατάλλακτος Ͻ
 Ἰού(λ) Παλατεῖνος
 Ἀρίσ<τ>ιππος Ὑακίνθου
 Δείφιλος Ἐπιτυνχάνοντος
 Αἴλ Βασιλικός
215  Πολύκτητος Ἐπιτυνχάνοντος
 Ἐπιτυνχάνων Ἐπιτυνχάνοντος
 Φιλάγαθος Ͻ
 Ἀγαθοκλῆς Ͻ
 Διονύσιος Ἀγαθοκλέους
220  Πωλλίων Ἀγαθοκλέους
 Εὐφρόσυνος Ἑλένου
 Ἕλενος Ͻ
 Ἐπάγαθος Ἀριστοβούλου
 Κλαύ Ἀσκληπιάδης
225  Ἑρέννιος Φιλαθήναις
 Αὐρ Μάξιμος
226a   5 vs. vac.
227  Ἁδριανίδος
 Αὐρ Ὀνησιφόρος
 Διογένης Ἐπαφροδείτου
230  Αὐρ Σωτήρ
230a vac.
231  Γορδίβιος Ἀρέσκων
 Κλώ Ζήνων
232a vac.
233  Κλώ Ὀνήσιμος
 Κλώ Ἀθήναιος
235  Αὐρ Ἀμμώνιος
 Φιλέας Ͻ
236a vac.
237  Ἰούλιος Κά[λ]λιστος
 Κλώ Ἀττικ[ό]ς
238a vac.
239  Πολύμνηστος Δωροθέου
240  Δωρόθεος Ͻ
 Φλ Ἡρκλανός
 Αὐρ Σμινθεύς
 Ἀττικὸς Πρείμου
 Οὐάριος Ἀγαθόδωρος
245  Οὐάρ<ι>ος Ἀντίοχος
 Βάναυσος Ζωσίμου
 Αὐρ Ἔρως
 Αὐρ Ἀρτεμίδωρος
Αὐρ Εἰσίδωρος ὁ καὶ Ἀ-
250 πολινάριος Βησεεὺς καὶ Ἀ|λεξανδρεύ<ς>
Οἰνεῖδος
 Εὔκαρπος Ͻ
 Νούμ Λυκαρίων
 Αὐρ Νεμέσιος
255  Γραικήιος Ζώσιμος
 Γραικήιος Εὔκαρπος
 Εὐφρόσυνος Ἁδριανοῦ
 Ἀφροδείσιος Ͻ
 Πρωτόβουλος Διονυσοδώρου
260  Ζοείλος Ͻ
 Αὐρ Πομπωνιανός
261a   4 vs. vac.
262 Κεκροπίδος
 Γερμανὸς Ἱπποκράτους
 Λέων Κλάδου
265  Ἰούν Σέμνος
 Ἀρτέμων Ἀρτέμωνος
 Ἀγαθόπους Ἀρτέμωνος
 Διονύσιος Νηρέως
 Γαιανὸς Ἀγαθόποδος
270  Δημήτριος Ἀφροδεισίου
 Ἐλπίνεικος Ͻ
 Αὐρ Ἀττικός
 Αὐρ Ἀλέξανδρος
 ὁ καὶ Ἀμυντιανός
274a           vac.
col. IV.275 Ἱπποθεοντίδος
 Σύντροφος ὁ καὶ Ὑγεῖνος
 Χειλιαρχιανὸς Δημητρίου
 Σωτᾶς Δημητρίου
 Ἐπίγονος Ͻ
280  Μεγιστόδωρος Ἐπιγόνου
 Αἴλ Μύρισμος
 Εὔνους Ἐπικτήτου
 Δωρόθεος Ἀθηνοδώρου
 Λού ὁ καὶ Ἐπάγαθος
285  Σωτέας Ἡρακλείδου
 Ἑρμείας Ζωσίμου
 Ἀρισταίνετος Ἀφροδεισίου
287a     6 vs. vac.
288   Αἰαντίδος
ὁ κράτιστος Οὐετούριος Κυιντιανός
290  Ἀλέξανδρος Ἀθηναίου
 Γάιος Ͻ
 Προσδόκιμος Γαΐου
 Εὔφημος Πρείμου
 Εὔοδος Ἰάσονος
295  Ἰάσων Ͻ
 Ζώσιμος Ͻ Μαρ
 Ἑρμείας Ἡρακλείδου Χ
 Μιλτιάδης Ͻ
 Ἀττικὸς Εὐκάρπου
300  Φλ Νεικοπολια̣[ν]ός
 Φλ Μηνογένης
 Εὔκαρπος Ζωσίμου
 Ἀλέξανδρος Μαρκιανοῦ
 Λουκιλλιανὸς Σωστράτου
305  Κόσμος Ͻ
 Διόδωρος Κόσμου
 Εὔνους Ͻ
307a  8 vs. vac.
308 Ἀντιοχίδος
 Ἐπάγαθος Ͻ
309a vac.
310  Διονύσιος Ͻ
 Εὐκαρπᾶς Ἑρμογένους
 Εὔκαρπος Ἡρακλείδου Χ
 Στέφανος Κλαυδιανοῦ
 Ἡρακλείδης Ͻ
315  Λούκιλλος Παραμόνου
 Ἀθηνόδωρος Παμφίλου
 Μάρων Παμφίλου
 Διονυσόδωρος Τροφίμου
 Τυχικός Ͻ
320  Παῦλος Ἀγάθωνος
 Εὐτυχίδης Ἀριστοβούλου
 Αὐρ Θεοδώρητος
 Αὐρ Καλλιγένης
 Αὐρ Ἀρίστων
324a        6 vs. vac.
325 Ἀτταλίδος
325a       vac.
326  Αὐρ Κῦρος
 Ἀθηνίων Ἀθηνοδώρου
 Μέλπων Ἀθηνοδώρου
 Μένανδρος Μελίσσου
330  Χρυσέρως Ͻ
[Θ]εοδόσιος Χρυσέρωτος
 Διονύσιος Ἀφφιανοῦ
 Αὐρ Συμφέρων
 Ἵλαρος Ͻ
335         vac.
Search Help