[ ] Att. — s. II p.
See also:
col. I.1 ․․ ά v Εἰρ[ηναῖος]
Εὔμολπος Δ —
Φιλώτας Συμφέ
Ζώσιμος Ͻ
5 Εὐτυχίδης ὁ καὶ | ζ
[Μά]γνος Καλλικρα
[Πτ]οιόδωρος Καλλι
Διόδοτος Εἰρη
Σωσίβιος Εἰρη
10 Εὐβασίλαιος Φαρ
Εὐτύχης Σωτᾶ
Πολέμαρχος Ἀπ<ολλο>δ?
Επάγαθος Ͻ
Προσδόκιμος Νη
15 Ζώσιμος Νείκω
Παράμονος Νείκ
Εὐπραξίδης Ἀφρο
[Ἀ]γαθήμερος Ͻ
[Αἴ]λιος Τ[ρύφω]νος
20 — — — — — — ε̣λ
20a — —
col. II.21 #⁷ — — — —
Ἰού[λ — — — —]
Λούκι[ος — — —]
Εἰσίδοτ[ος — — —]
25 Ἀχιλλεύς — — —
Φωκᾶς Συμ — —
Κατί Πατρόφι[λος]
Εὐτυχᾶς Ἐπαφρ[οδίτου]
Αἴλιος Ἀγαθόπου[ς]
30 Ποτιωλανὸς Σω
Ἀφροδείσιος Ἀμυ
Βεῖθυς Βείθωνος
Τρόφιμος Ͻ
Ἑρμῆς Ἐπικτή
35 Θησεὺς Διονυ
Διοκλῆς Λεωνί
Ἐπίκτητος Καλ
Ἀττ —
38a — —
col. III.39 Σ#⁷— —
40 ΟΠ̣ — —
 vac.
Search Help