[ ] Att. — 172/3 or later
face A front               {²supra cymatium}²
1  ἡ ἐξ Ἀρείου πάγου βουλὴ καὶ ἡ βουλὴ τῶν Φ καὶ ὁ δῆ-
  μος ὁ Ἀθηναίων τὸν κοσμητὴν τῶν ἐφήβων Αὐρ Φί-
λωνα Πειραιέα ἀρετῆς ἕνεκεν καὶ τῆς εἰς τὰ συνέδρια καὶ τὸν δῆμον καὶ
         τοὺς ἐφήβους φιλοτιμίας.
                {²infra cymatium}²
5 ἐπὶ ἄρχοντος Βιησίου Πείσωνος Μελιτέως ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήθων Αὐρ Φίλων Π[ει]-
ραιεὺς τοὺς συνάρχοντας καὶ τοὺς ὑφ ἑαυτὸν ἐφηβεύσαντας ἀνέγραψε.
col. I.7 ἀντικοσμήτης Μητρόδω-
 ρος Φλυεύς
παιδοτριβοῦντος διὰ βίου
10  Λευκίου τοῦ καὶ Μάρκου
       Μαραθωνίου ἔτος γʹ
col. II.65   σωφρονισταί
Τρύφων Ͻ ἐξ Οἴου
Σαβεῖνος Ἑρμέρωτος Γαργήτ
Ἀχώριστος Παραμόνου Παιο
Πομ Εὐάγωγος Μαραθώνιος
70 Στέφανος Ͻ Κορυδαλλεύς
Ζώπυρος Μητροδώρου Λευκ
  ὑποσωφρονισταὶ
Εἰρηναῖος Τρύφωνος ἐξ Οἴ
Ἀθηνόδωρος Ἑρμέρωτος Γαρ
75 Ἀλέξανδρος Ἀχωρίστου Παι(ονίδης)
Πομ Ἀπελλῆς Μαραθώνιος
Βενοῦστος Ͻ Πειραιεύς
Σκάμανδρος Μητροδώρου Λευ
ἡγεμὼν Κλ Σωκράτης Μαρ
80 γρ Σωτᾶς ὁ καὶ Νικόδαμος Φλυ
ὑπογρ Ἐπίκτητος Φίλωνος Φ(η)
ὁπλομάχος Κλ Φίλητος Φλυ
κεστροφύλαξ Ἀγαθόδωρος Φρε
ὑποπαιδοτρίβης Ἡρακλέων
85   Σωτέλους Ἑστιαιόθεν
θυρωρὸς Ἀσκληπιάδης Φίλωνος Π
col. I.12       γυμνασίαρχοι
Βοηδρομιῶνα Αὐρ Φίλων        Πει
Πυανοψιῶνα Πόπλιος Γαίου     Διο
15 Μαιμακτηριῶνα Στά Ἀχαικὸς   Χολ(λείδης)
Ποσειδεῶνα Ἐμπορικός Ͻ    Οἰό
Ἁδριανιῶνα Μάρκ(ιος) Διονυσόδω-
  ρος                        Χολ(λείδης)
Γαμηλιῶνα Χαιρίων Πρείσκου   Φυ
20 Ἀνθεστηριῶνα Σαβεῖνος Ͻ   Γαρ
Ἐλαφηβολιῶνα Φλ Σωσιγένης   Παλ
Μουνιχιῶνα Ἀρτέμων Ͻ      Σου
[Θ]αργηλιῶν<α> Ἀλκίδαμος ὁ καὶ Κέ-
   φαλος                    Ἀθμο
25 [Σ]κειροφοριῶνα Κλ Φίλιππος  Μαρ
[Ἑ]κατομβαιῶνα Φλ Διονύσιος Φυ
[Μ]εταγειτονιῶνα Μητρόδωρος  Φλυ
       ἀγωνοθέται
Ἀντινοείων τῶν ἐν ἄστει Αὐρ
30 Φίλων Πειραιεύς
[Ἁ]δριανείων Αὐρ Φίλων Πειραιεύς
Ἀντινοείων τῶν ἐν Ἐλευσεῖνι
[Αὐ]ρήλιος Φίλων Πειραιεύς
Φιλαδελφείων Γάι Ͻ Διομαιεύς
35 Γερμανίκεια Ἀλκίδαμος ὁ καὶ Κέ-
φαλος
[Ἐ]πινείκια Φλά Σωσιγένης Παλ
       Ἐρεχθεῖδος
40 [Π]ερικλῆς Ͻ Κηφ
Ἐλευθερίων Παμφίλου      Λαμ
Ἀπολλώνιος Εὐκάρπου      Κηφ
Δημήτριος Ͻ             Λαμ
Ζώσιμος Ἀφροδεισίου      Λαμ
45 Ὀνήσιμος Ἀφροδεισίου    Λαμ
Ἀττικὸς Διοδότου         Λαμ
Διονυσόδωρος Ἑκαταίου    Φη(γούσιος)
Εὐέλπιστος Ζωσίμου        Λαμ
Ἀθηνόδωρος Ζωσίμου       Λαμ
50 Μουσικός Ͻ              Λαμ
       Αἰγεῖδος
Γάιος Ͻ                 Διο
Πόπλιος Γαίου             Διο
Γέμελλος Διονυσίου        Φιλά
55 Ἀθηνόδωρος Ͻ Γαργήτ(τ)ιος
Καρπόδωρος Διονυσίου      Φι
Π̣ίστος Εἰσιδώρου          Κολυ
[Τ]ρόφιμος Ζωπύρου        Γαργή
[Ἀ]ντωνεῖνος Φιλουμενοῦ  Γαρ
55a Σαβεῖνος Ͻ              Γαρ
Μονήτιος Ἡρακλέου        Διομ
Μονήτιος Πόπλιος          Διομ
Βακχύλος Ͻ ἐκ Μυρ
Ἐπαφρίων Χρυσίππου       Γαρ
60    Πανδειονίδος
Νεικίας Ͻ Στειριεύς
Σαρπηδών Ͻ              Παι
Ἄτταλος Σαρπηδόνος       Παι
Ποθουμενός Ͻ            Παι
   vac.
col. II.87 Αἴλιος Θρέπτος Παιανιεύς
Μητρόδωρος Εὐτυχίδου Πα
   Λεωντίδος
90 Στάτιος Ἀχαικὸς          Χολ
Μάρ Διονυσόδωρος          Χολ
Εὐπραξίδης Τρύφωνος        ἐξ (Οἴου)
Ὀλυμπικὸς Ἀχωρίστου     Παι
Αἰσχίνης Ͻ               ἐξ Οἴ
95 Διονύσιος Ͻ              Λευκ
Χρύσιππος Ἀγαθοστράτου
Ἀσκληπιάδης Ἐλευσεινίου Φρ(εάρριος)
Πολλίων Παρδαλᾶ Δει(ραδιώτης)
Δημήτριος Ἑρμείου ἐξ (Οἴου)
100 Ζώπυρος Ͻ Λευ
Δημήτριος Κορνηλιανοῦ
Παράμονος Πλουτάρχου Ἐ(λεούσιος) {²⁷Ε(ὐπυρίδης)?}²⁷
 Πτολεμαίδος
Μητρόδωρος Ͻ Φλεύς
105 Σμάραγδος Μητροδώρου Φ(λυεύς)
Ἐπίγονος Νεικοστράτου Φ(λυεύς)
Νεικόμαχος Ͻ Φλυ
Ἀθήναις Ἀφροδεισίου Φλ
Ἀθηνίων Φίλωνος Φλυ
110 Κλεόβουλος Εὐτυχίδου Π(ροσπάλτιος)
Ὀνήσιμος Εὐχαρίστου Κο(λωνῆθεν) {²⁷Κο(νθυλῆθεν)?}²⁷
Μουντανός Ͻ Φλυ
Διονύσιος Ὀνάσου Εὐ(νοστίδης)
Ἀντίοχος Εἰρηναίου Φλ
115  Ἀκαμαντίδος
Ζώσιμος Ͻ Σφ
  Οἰνεῖδος
Χαιρίων Πρείσκου Φυ
Φλ Διονύσιος Φυ
120 Κοδρᾶτος Γραφικοῦ Ἱπ(ποτομάδης)
Ἀφροδείσιος Εἰσιδώρου Ἀχ
Παλαμήδης Ͻ Ἀχα
 Κεκροπίδος
Καρποφόρος Φιλέρωτος Με
125 Διονύσιος Πραξιτέλους
Διονυσόδωρος Ἀρίστωνος Με
Μηνόφιλος Ͻ Με
  vac.
col. III.128 Ἀσκληπιόδοτος Ῥούφου Π(ιθεύς)
Φίλητος Παύλου Με
130 Ἀπολλώνιος Ἑρμογένου Ἁ(λαιεύς)
 Ἱπποθοωντίδος
Αὐρ Φίλων                   Πει
Ἄτταλος Ͻ                Πει
Δημήτριος Ͻ               Πει
135 Μουσικός Ͻ                Πει
Ἐλπίνεικος Ͻ             Πει
Φρόντων Διοδότου           Ἀζη
Ζώσιμος Κτή[τ]ου           Ἀζη
Θεόκριτος Ͻ               Πει
140 Τυχικὸς Εὐφροσύνου          Κό(πριος)
Ἀθηνόδωρος Κτήτου         Ἀζη
   Αἰαντίδος
Κλ Φαυστεινιανὸς            Μα
Κλ Κλήμης                   Μα
145 Κλ Φίλιππος                 Μα
Στέφανος Ͻ                Φα
Σωτᾶς Ζωσίμου              Ῥα
Καπίτων Ῥούφου             Μα
Ἐράτων Ͻ                 Μα
150 Ἐπόπτης Στρατονείκου
Ἀθήναις Νυμφοδότου         Φα
Διονύσιος ὁ καὶ Εὐκαρπι-
δης                         Μα
Κτησίβιος Γαίου             Μα
155 Ἀπελλῆς Ͻ                Μα
   Ἀντιοχίδος
Φλ Σωσιγένης                Πα
Εὔοδος Εὐνόμου              Παλ
Ἀφροδείσιος Ξενοκλέους     Πα
160 Χρῆστος Ξενοκλέους          Πα
Φιλουμενὸς Εἰσιδότου        Σ(ημαχίδης)
Σωτήριχος Ͻ               Λε(υκοπυρεύς)
Εὔκαρπος Ἀριστονείκου      Π(αλληνεύς)
Εὐτυχίδης Πραξιτέλους       Π
165     Ἀτταλίδος
Ἀλκίδαμος ὁ καὶ Κέφαλος   Ἀθμ
Ἀρτέμων Ͻ                Σου
Διονύσιος Στεφάνου          Κορ
Ἀρτεμείσιος Κλινίου       Ἁγν
170 Κλ Φιλώτερος               Ἁγν
Ἀθηνόδωρσς Ἐλευσινίου     Τυρ
Σωτηρίδας Ὑγείνου         Ἁγν
Νυμφόδοτος Γερμανοῦ         Οἰό
Ἐμπορικός Ͻ              Οἰόθ
175    ἐπέγγραφοι
Παράμονος Ἐπαγά
Διογένης Ἀγα
Ἀπολλώνιος Ͻ
Ἀθηνίων
180 Ἀθηνίων Εὐθ Φιλ
Ἄδμητος Ͻ
Ἀττικὸς Ἀρτ
Γάιος Ͻ
Διοφάνης
185 Εὐτύχης ΔΙΝΕΙΚΥ
     vac.
col. IV.186 Εἰσίων Ὀνησίμου
Ἀπολλόδωρος Κλαδι
Μᾶρκος Εὐημέρου
Τρύφων Σαβείνου
190 Ὀνήσιμος Εὐτύχου
Τρόφιμος Σώλωνος
Ἀφροδείσιος Πίστου
Εὔτυχος Ͻ
Ἀπολλῶνις Ͻ
195 Ἀριστόβουλος Ζω
Ἀρτεμίδωρος Ἀς
Ἀσκληπιάδης Βοή
Ἀθηνόδωρος Ͻ
Ἀγάθων Ἀττικοῦ
200 Ἀπολλώνιος Εὐ
Αἰγίαλος Εὐτ
Αἰσχίνης Ͻ
Ἀρέσκων Σωτᾶ
Ἀβάσκαντος Ͻ
205 Μέμ Εὔπορος
Ἑρμείας Ͻ
Ἐπίγονος Ͻ
Κλα Κῦρος
Κτήσιππος
210 Κόιντος
Κένταυρος
Κράτιστος
Κάρπος
Κάλλων
215 Κῶμος
Κέρδων
Λεύκιος
Λήναις
Μένανδρος
220 Μάρων
Νείκων
Νεικήτης
Νυμφόδωρος
Νεικασίων
225 Νεικήτης Ͻ
Νέων Ἀπο
Νείκων Διο
Ὀνησᾶς Ἀτ
Ὀνήσιμος Διν
230 Παρθενοπαῖος
Παράμονος Πρεί
Περίανδρος
Οἰνεύς
Διείφιλος
235 Διονυσόδωρος
Δημήτριος
Διονύσιος Μη
Δάρδανος
Διογένης Δη
240 Εἰσίδοτος
Εὔπλους
Εὐτύχης Μι
Ἑρμείας Ͻ
Εὔοδος Ͻ
245 Εἰρηναῖος Ͻ
   vac.
face B right.col. IV.246 Πυθόδωρος
Πρόκλος Ͻ
Πρεῖμος Ἔρω
Πρεῖμος Ἀλε
250 Εἴκελος Μη
Σωκράτης Ἀτ
Σωτήριχος Νι
Σεραπίων Δη
Σέβηρος Νι
255 Στράτων Ἀτι
Αἴσωπος
Τρύεντος Ἐν
Τύραννος Λε
Κλ Γαῦρος
260 Τρύφων Κρα
Τρόφιμος Ζω
Τατιανὸς Χρυ
Φιλέταιρος
Φιλόμουσος
265 Φωκᾶς Ͻ
Φοῖνιξ Ͻ
Φίλων Ͻ
Φίρμος Ͻ
Χρυσέρως Ͻ
270 Ἑρμογένης
Ζώσιμος Ͻ
Θάλλος Ͻ
Θρέπτος
Θεόφιλος
275 Εὔοδος Εὐκ
Ἑλ Σωτᾶς
Εὔπορος Θε
Εὐτυχᾶς Ἀς
Ἐπίγονος Εἰ
280 Εὐτύχης
Εὐτυχιανὸς Ε
Ἐλευσείνιος Ζω
Ζώσιμος Εὐ
Ζωτικὸς Εὐ
     vac.
Search Help
Contact Us