[ ] Att. — 163/4 — IG II² 2086 Add. (pt. 2.2 p. 816)
See also:
1     ἀγαθῆι τύχηι
ὁ κοσμητὴς τῶν ἐφήβων Κλ Ἡρακλει-
 δης Μελιτεὺς ἄρχοντος Φιλιστείδου
 ἀνέγραψεν τοὺς ὑπ’ αὐτὸν ἐφήβους καὶ
5  τοὺς συνάρχοντας.   ἔφηβοι·
 Αἴλ Γέλως Φαλ Αἰλ Γέλωτος τοῦ ἄρξαντος
 τὴν ἐπώνυμον ἀρχὴν καὶ κηρυκεύσαν-
 τος τῆς ἐξ Ἀρείο πάγου βουλῆς υἱός.
col. I.9 γυμνασίαρχοι
10 Φά̣β Ἀριστοκλῆς Χολ μῆ δʹ
 καὶ ἠγωνοθέτησεν Γερμα
 Ἡλιόδωρος Ἀθηνοδώρου Ἀντι μῆ αʹ
 Ἐλεύθερος Ͻ Κυρτείδ μῆ αʹ
 Συμφέρων Πολυδεύκους Λαμ μῆ αʹ
15  Αἴλ Δωριεὺς Βησαιεύς μῆ αʹ
 Αὐρή Δημοσθένης Σφήτ μῆ αʹ
  καὶ ἠγωνοθέτησεν Ἁδριανεί
 Αἴλ Φιλωνίδης Πειραι μῆ αʹ
  καὶ ἱεράτευσεν Ἀντινόου
20   καὶ ἠγωνοθέτησεν τῶν τε
  ἐν ἄστει καὶ Ἐλευσεῖνι Ἀντι-
  νοείων καὶ Γερμανικείων
 Αὐρ Ἐπαφρόδι[τ]ος Σ․․ Γαρ μῆ αʹ
 Μένανδρος Ἐπιτυγχάνο[ν]τος
25    Ἀχερδούσιος ἡμέρα[ς ιʹ]
 Κάλλιστος Ἀσκληπι<ά>δου Ἀλωπε-
    κῆθεν ἡμέρας           ιʹ
 ὁπλόμαχος· Ἡλιόδωρος Ͻ
     Πιθεεύς
30  διδάσκαλος ἐφήβων τῶν ᾀσμάτων θεοῦ Ἁδριανοῦ·
   Στράτων Εὐνόμου Παιανιεύς
 κεστροφύλαξ· Αἴλ Ἐπαφρόδιτος Ἀντινοεύς.
                                  phallus
col. II.113 ἀντικοσμήτης· Λεωνίδης
 Ἡρώδου Χολλείδης
115  παιδοτρίβης διὰ βίου· Ἀβα-
    σκαντος Εὐμόλπου Κηφεισι | ἔτος κηʹ
     σωφρονισταί
 Ἐλεύθερος Ͻ Κυρτείδης
 Πραξιτέλης Ͻ Μαραθώνιος
120  Ἐπέραστος Φίρμου Γαργήτ
 Πό Ἀρκεσιλάου Δαιδαλίδης
 Προσδόκιμος Ͻ Φιλάδης
 Ἀθηνίων Ὑγείνου Ἰταῖος
   ὑποσωφρονισταί
125  Εὐέλπιστος Συντρόφου Εὐων
 Φαῦστος Ὀρέντου Λουσιεύς
 Κλέων Παραμόνου Σφήττιος
 Ἐπαφρίων Ποπλίου Δαιδαλίδ
 Λύκος Ἐλευθέρου Πειραιεύς
130  Ἡρώδης Ἀλέξιδος Σκαμβω
 ἡγεμ· Δέκμος Γηρεστράτου
 γραμματ· Καρνεάδης Ͻ Μαραθ
 ὑπογραμματ· Ὀνήσιμος Διομήδ
infra col I-II.33 ἐκ τῶν σεβαστοφορικῶν ἐδόθη ἐν Πλαταιαῖς τῷ δι-
 αλόγῳ διανομὴ τοῖς ἐφήβοις καὶ τοῖς περὶ τὴν ἐπιμέ-
35  λειαν αὐτῶν τεταγμένοις καὶ εἰς θυσίας ὑπὲρ τῆς νί-
 κης τῶν αὐτοκρατόρων καὶ ὑγείας τῶν ἀρχιερέων καὶ
 εἰς τὸν ἐνδεήσαντα χρόνον ἐξ αὐτῶν ἐγυμνασιαρχήθ[η]
 καὶ ὑδρία ἀνετέθη τοῖς ἀεὶ ἐσομένοις ἐφήβοις.
col. I.39      Ἐρεχθεῖδος
40 Ῥουφεῖνος Ͻ Λαμπτρεύς
Διοφάνης Ὕμνου Κηφεισ
Ἀφροδείσιος Ἀλεξάνδρου Φηγού
Σωσύλος Ὀλύμπου Λαμπτ
Ὄλυμπος Ἀπολλωνίου Λαμ
45 Ἀγαθόπους Ἀττικοῦ Κηφει
Κάσιος Κασίου Φηγούσ
    Αἰγεῖδος
Εὐτυχίδης Προσδοκίμου Φιλά
Μένανδρος Ἐπεράστου Γαργήτ
50 Φίρμος Ͻ Γαργήττιος
Κλ Ὀπτᾶτος Κολλυτεύς
Στράτων Ἐπιγόνου Γαρ
Ἀρίσημος Καρποδώρου Γαρ
Ζώσιμος Καρποδώρου Γαργ
55 Ἄλεξις Καρποδώρου Γαρ
Εὐφράνωρ Ἀνθεσφόρου Γαρ
Πριμιγένης Νικίου Γαργ
Διονυσόδωρος Πρίμου Γαρ
Μυστικὸς Σατύρου Γαρ
60 Ἑρμογένης Ͻ Γαργ
Ἡρακῶν Ἑρμογένους Γαρ
Ζώσιμος Ἑρμογένους Γαρ
Πομπώνιος Μενεκλῆς Γαρ
Εὔπορος Διοκλέους ἐκ Μυρρι
65    Πανδιονίδος
Εἰσίδοτος Μηνοδότου Στειρ
Λεύκιος Ͻ Κυθήριος
Ἀθηνίων Ἐπαφροδίτου Παι
Ἀγάθων Ͻ Παια
70 Βίων Ἐπαφροδίτου Κυδαθ
      Λεοντίδος
Εὔκαρπος Ἀχωρίστου Παιω
Ἀχώριστος ὁ καὶ Ἀλέξανδρος Παι
Στάτιος Κόρινθος Χολλ
75 Εὐφρόσυνος Δωροθέου Χολ
Σωσίπατρος Ͻ Κολωνῆθεν
      Πτολεμαίδος
[Ἰ]στλήιος Συνέρως Βερ
Ἡρακλείδης Κίλα Φλυ
80 Τρύφων Συνέτου Κολω
Ἑρμόδωρος Ͻ Βερ
Δα[ρεῖ]ος <Εὐ>νόμου Σημα
   Ἀκαμαντίδος
[Ε]ὐφρόσυνος Ͻ ὁ καὶ Μιλ Σφή
85 [Εἰ]σίδοτος Ἐπιγόνου Σφήτ
[Ἀν]τώνιος Πρεῖσκος Ἠρε
Ἀντώνιος Θάλλος Κυρτί
Πόπλιος Ἑρμείου Ἕρμειος
Διονῦσις Ͻ ἐκ Κ
col. II.134    Ἁδριανίδος
135 Μάξιμος Ποπλίου Δαιδα
Ἀγαθοκλῆς Ἀθηνίωνος Ἰταῖος
Φίλων Ἀλέξιδος Σκαμβ
Ἑρμείας Ͻ Βησαι
Κλ Λέων Βησαι
140 Γλύκων Ἀλεξάνδρου Θριά
Ἑρμείας Ͻ Ὤαθεν
      Οἰνεῖδος
Χείλων ὁ καὶ Εὐφρόσυνος Ἀχαρ
Κλα Αἰνείας Ἀχαρ
145 Κλ Σωτήριχος Ἀχαρ
Εὐπραξίδης Ζωσίμου Ἀχα
Ἡρακλέων Ζωσίμου Ἀχαρ
Ἐπιγένης Ͻ Ἀχαρ
Φιλάδελφος Ͻ Ὤαθ
150 Ἀνδρέας Ὕλα Ἀχαρ
Σώστρατος Θεοδώρου Ἀχαρ
   Κεκροπίδος
Ἀθήναιος Εὐόδου Μελι
Προσδόκιμος Ἡρακλείδου Με[λι]
155 Φιλήμων Διονυσίου Ἁλαι
Ἐπάγαθος Θεοδώρου Μελι
Διονυσόδωρος Ῥούφου Πιθ
   Ἱπποθωντίδος
Εὐκαρπίδης Μελπομενοῦ Ἀζ
160 Μηνογένης Ͻ Ἀζηνι
Θεόφιλος Βείθυος Πειρ
  Ἀιαντίδος
Πραξιτέλης Ͻ Μαρα
Θησεύς Ͻ Μαρα
165 Εὔκαρπος Θεοδοσίου Φαλ
Νικηφόρος Χρυσάνθου Εὐω[ν]
Φιλέρως Εἰσιγένους Ῥαμνο
Δάφνος Ἱέρακος Φαλη
Κλ Ἀθηνίων Κυκαλεύς
170   Ἀντιοχίδος
Οὔλπιος Ἐπάγαθος Ἀλωπ
Εἰσίδωρος Ζωσίμου Ἀναφ
Θεόδωρος Νεοκύδους Παλ
  Ἀτταλίδος
175 Αἴλ Πατρικὸς Οἰόθ
Σάλβιος Εὐκάρπου Σουν
Ἀρτεμίδωρος Εὐκάρπου Σουν
Διονύσιος Μαξίμου Ἁγνούσ
Ἐπίκτητος Ἀθηνοδώρου Τυρμ
180 Ἀφροδίσιος Σείδωνος
inter col I-II.89a ἐπένγραφοι
col. I.90 Φλ Βουκόλος
Νυμφίος Ͻ
Φλ Ἐπάγαθος
Μυστικὸς Ἡρακλέωνος
Ὕλας Β[ε]νούστου
95 Τρόφιμος Ͻ
Νίκων [Ἑρ]μείου
Συμφέ[ρω]ν Ͻ
Δημοκ[ρά]της Ἔρωτος
[Τρ]όφιμ[ος] Καρποδώρου
100 [Ε]ὐέλπι[στο]ς Εὐτυχίδου
Ἀλέξανδρος Γαίου
Κύθηρος Ͻ
Φῆλιξ Ͻ
Εἰσίων Εὐκάρπου
105 Θόας Ͻ
Κᾶρος Εἰρη[να]ίου
Θεότιμος Φι[λ]ώτα
Ἀρίστων Ͻ
Μένανδρος Ͻ
110 Ὄλυμπος Ͻ
col. II.181 Κλεωνᾶς Ἐπαγάθου
Μένιππος Ἀσκληπιάδου
Ἐπάγαθος Ἑρμογένους
Εὐέλπιστος Ἀσκληπιάδου
185 Εὐβουλίδης Ἐπικτήτου
Ἡρακλᾶς Εὐγάμου
Φιλόλογος Δημέου
Ἀπολλώνιος Μάρκου
Ἐπαφρίων Ζωσίμου
190 Ὀνησιφόρος Νικίου
Ἀθηνίων Λυκαρίωνος
Εὐτυχίδης Ὀλύμπου
Ἐπάγαθος Ἐπικτήτου
Τελεσφόρος Ἐλευθέρου
195 Ἐλπίνικος Ὑμεναίου
Ὑγεῖνος Δωροθέου
Εὔτυχος Ὀλύμπου
Σώζων Ͻ
Τυχικός Ͻ
200 Τρόφιμος Ͻ
infra col I-II.111 ὑποπαιδοτρίβης Τελεσφόρος
Ἀβασκάντου · Μιλήσιος
Search Help