[ ] Att. — c. 180 p. — IG II² 1798 Add. (pt. 2.2 p. 814)
See also:
col. I.1 [Κηφ]ισόδωρος [Ζω]σίμου
Ἀ<τί>λι · Διονυσόδωρο<ς>
Οὔλ · Γενέθλιος
[Ἀλ]κίδαμος Ἱπποθάλους
5 ․․․φιμος
[Λού?]κιος · Πιστοκράτους
․․․ Ἐπίκτητος
Εὐφ[ρ]αῖος <Ἀρί>στ<ω>νος
[Ἰσ]ίδοτος
10 ․․ Ἀττικός
[Αἴ]λιος Τερτι[α]νός
[Ῥη]τορικός
col. II.13 ἀίσιτο<ι>
Ἰούλ Ἱεροφάντ[ης]
15 Αἴλ Δᾳδοῦχος
Ἑρέν[ν Ἱεροκῆρυξ]
Μέμμ ἐπ[ὶ βωμῷ]
κῆρυξ βουλῆς [καὶ δή]-
μου Κ<λ> Διονυσ —
20 γραμματεὺς βουλ[ῆς]
καὶ δήμου Ἀπολλ<ώ>ν[ιος]
Εὐκάρπου Σφήτ[τιος]
ἀ<ντι>γρ<α>φεὺς Ἰσίδωρος Σω-
στράτου Μαραθώνιο<ς>
25 περὶ τὸ <β>ῆμ<α> Ἰστλή Πυθόδω[ρο]ς
ἱεραύλης Σπένδων Εὐπρα<ξ>ί[δου]
[ἱ]ερεὺς <Φω>σφό[ρων κ]αὶ ἐ<π>ὶ [Σκιά]-
δος <Ἑρ>μ<εί>ας Ͻ Ἀζηνιεύ[ς]
ὑπο<γραμ>ματ<εύ>ς — —
Search Help