[ ] Att. — med. s. I a.
See also:
col. I.1 [— — —  — — ο]υ
— — —
2 — — —  — — νος
— — — ς Ͻ
— — —  — — ράτου
5 [— — — Δημ]ητρίου
[— — — Ἀρτ]εμιδώρου
— — — ιοι
[— — — Ἰ]σιγένου
[— — — ω]ν Ͻ
10 — στρατος Σίμωνος
[Θούκρ]ιτος? Θεοδώρου
col. II.15 Λ̣ — — —  — — —
Ἀσκ[λ— — — — —]
Ἀπολ[λ — — — — —]
Σέξκτ[ος — — —]
     Φαλ[ηρεῖς]
20 Αἰσχραῖος — — —
Παντακλῆς — — —
Ἀρίστων Ποσέο[υς]
Αἰσχίνης Ͻ
Ἀριστόμαχος Θεαρ[ίωνος]
25 Θεαρίων Ἀριστομά[χου]
Μᾶρκος Κορνήλιος
Σώστρατος Ἐπαίνο[υ]
col. I.12 [οἱ πρυτάνεις τὸ]ν
— — —
col. I/II.12 οἱ πρυτάνεις τὸν
ταμίαν τῶν στρα-
τιωτικῶν
   vestigia coronae
col. III.28 οἱ πρυτά[νεις τὸν]
ἑατῶν — — —
   in corona:
30 Διο— —
μα— —
— — —
Search Help
Contact Us