[ ] Att. — stoich. — med. s. IV a. — IG II² 1637 Add. (pt. 2.2 p. 811)
1 [ἐπὶ — — — Ἀθήνησι ἄρχοντος], ἐν Δήλωι ἐπὶ Κάλλω[νος? ἄρχοντος —]
[— —, οἷς — — — — — — Λαμπ]τρεὺς ἐγρα[μ]μά[τευεν, τάδε ἔπραξ]-
[αν Ἀμφικτύονες οἱ ἀμφικτυονεύσαντ]ες Πυθογένης Α — — — — — —, —
[— —  — — —  — — —, — — —  — κλ]έος Ἀχαρνεύς, Ε — — —  — — —
5 [— — —, — — —  — — —  — — —· ἀργύριον παρε]λάβομεν παρ’ Ἀν[φικτυόνων]
— — — — — — — — — — — — υδίκο Κολ[ω]νῆθεν — — —
[— — —  αἵδε τῶν πόλεων ἀπέ]δοσαν τὸγ γιγνόμ[ενον τόκον —]
[— — — — — — — — — — — Σί]φνιοι v ΧΗΗΗΔΔ — — — —
[— — — — — — — — — — — Θε]ρμαῖοι [ἐ]ξ Ἰκάρο — — —
10 [— — — — — κεφάλαιον το͂ παρὰ τῶν πό]λεων τόκου [— — — οἵδε]
[τῶν ἰδιωτῶν τὸν τόκον ἀπέδοσαν — — —] Πριηνεὺς Σύριος [Γαλήσσιος — — — —]
— — — — — — — — — — — — — — υσαγόρας ὑπ[έρ — — —]
[— — — — — — — — — — ὑπὲρ] Γερύλλο v ΔΔΙΙΙΙΙ — — —
— — — — — — — — — — — — — ὁ͂ εἰσεπράξαμε[ν — — — —]
15 [— — — — — — — ὑπὲρ — —]ο 𐅄ΔΔ𐅃 v Ἀμειψ[ί]ας — — —
[— — — — — — — — — — — — — — — ὑ]πὲρ Ὑψοκ[λέος — —]
[— — — — — — — — — — — — τὸ]ν τόκον ἀπέδοσ[αν — — —]
— — — — — — — — — — — — — Ι v Κράτων Δ𐅃 — — — — —
— — — — — — — — — — — — Δ𐅃 v Ἀρίστων Δ𐅃 — — — —
20 [— — — — — — — — — — — — εἰσπε]π[ραγ]μένων  ε — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — #⁷ΗΗΗΗ — — —
21a                                                  vacat
22 — — — — — — — — — — — — — — — — ΗΣΕΝΠ#⁷ΡΙ — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — ΤΩΝΦΩΙ — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — Γ — — — —
Search Help