[ ] Att. — non-stoich. — 323/2 — IG II² 1631 Add. (pt. 2.2 p. 811)
col. a.1 — — — — — #⁷Ο
— — — — — ΝΟ
— — — — — ΜΟ
— — — — — ΟΙΦΙ
5 — — — — — ΙΦΙ
[— — — — — τ]ριη —
6a c. 11 vs. perierunt
7 [— — — — — — — — — — — — — —  καὶ ἐκ]
[τοῦ σιτωνικοῦ τοῦ αὐ]τῶ[ι] ἐπ[ιδεδο]-
[μένου ὑπελογίσατο κα]τὰ τ[ὸ ψήφισμα]
10 [τοῦ δήμου ∶ΧΧ𐅅∶ ἐ]π[ὶ Χαιρώνδου ἄρ]-
[χοντος τῶν μετὰ Διο]τίμου [τριή]-
[ραρ Εὔβοιος Κρατισ]τόλεω [Ἀναγυ],
[Κόνων Τιμοθέ]ου Ἀνα[φλ, Ὀνήτωρ]
[Ὀνήτορος Μελι, Φα]ίαξ [Λεωδάμαν]-
15 [τος Ἀχαρ· τριήρης Δ]η[λιάς — —]
15a — — —
c. 8 vs. perierunt
16        Τ
       #⁷ΕΟ
        Χ̣ΟΥ
         Ο
19a c. 54 vs. perierunt
20                                 τῶν σκε
20a c. 9 vs. perierunt
[— — — — — — σκευῶν — —],
21 [ὧν ἔλαβεν ἐπὶ] τὴν τετρή-
[ρην — — —,  — — ο]υ ἔργον,
[— —· παρὰ Φειδίππου? τοῦ] Φαΰλλου
[Πιθέως σκευῶν — — ων ἐ]ντελῶν
25 — — — — — — — — — — ΝΛΗ
— — — — — — — — — —  ΧΑΡ
— — — — — — — — — —  ΡΟ
— — — — — — — — — —  #⁷Ι
— — — — — — — — — —  Λ
30 — — — — — — — — — — — ου
[ἔργον ∶ — — — — — —]· παρ-
[ὰ — — — — — — σ]κε-
[υῶν κρεμαστῶν ἐντελ]ῶν,
[ὧν ἔλαβεν ἐπὶ τὴν τετρ]ήρην
35 [— — —,  — — —  ἔργον ∶ —]Η𐅃ΙΙΙ·
[παρὰ — — — — — — σκευῶ]ν ξυλί-
[νων ἐντελῶν, κρεμαστῶν] ἐντε-
[λῶν, ὧν ἔλαβε ἐπὶ τὴν τετρήρ]η Σώιζ-
[ουσαν, Ἀντιδώρου ἔργον ∶ — —]
39a — —
reliqui vs. perierunt
col. b.40                                     #⁷
                                     ΕΑ
                                     Ν
                                    ΩΝ
                                    ΗΡ
44a c. 7 vs. perierunt
45 [— — — — — — — — ω]ν τῶ-
[ν — — — — —] πα-
[ρὰ — — — — — — — — — 𐅂]𐅂𐅂
[— — — — — — — — — κληρ]ονό-
[μου — — — — — — — — κλ]ηρ-
50 [ονόμου — — — — — — — —]Η𐅄∶
— — — — — — — — — — ΔΔΔ
— — — — — — — — — — 𐅂𐅂𐅂𐅂
— — — — — — — — — — — ∶ π-
[αρὰ — — — — — — — — — — —]
55 [— — — — — — — — — — πα]ρὰ
[— — — — — — — — πα]ρὰ Διοτ-
[ίμου — — — — — — — π]αρὰ Κ[αλ]-
[λικράτου — — — — — — —]𐅂𐅂
— — — — — — — — — — ΔΔΔ𐅃𐅂·
60 [— — οἵδε τῶν τριηράρχων, ὧ]ν ἐδίπ-
[λωσεν ἡ βουλὴ τὴν τριήρη, κατέ]βαλ-
[ον ἀποδέκταις τοῖς ἐφ’ Ἡγησίου] ἄρχο-
[ντος, καὶ ἐξ ὧν ἐπέδοσαν εἰς τ]ὰ σιτω-
[νικά, ὑπελογίσαντο κατὰ ψήφισ]μα δ-
65 [ήμου, ὃ Δημάδης εἶπεν·  τρ]ιηράρχο-
[υ — — — — — — — κληρ]ονόμο-
[ς — — — — — — — κ]ατέβα-
[λε — — — — — — — —] τριήρ-
[ους — — — — — —] ἔργο-
70 [ν — — — — — — — — —]ης π —
[— — ἁπλοῦν τὸ καθ’ αὑτὸ]ν ∶Χ
[Χ𐅅, τὸ δὲ διπλοῦν ὑπεγράψα]το ε-
[ἰς τὰ σιτωνικὰ — — — — —]ς Πα-
— — — — — — — — — — Δ𐅃
75 — — — — — — — — — — τριοι
— — — — — — — — — — εντ
— — — — — — — — — — — σκε
— — — — — — — — — — — ∶ τὸ
[δὲ διπλοῦν ὑπεγράψατο εἰς τὰ] σιτω-
80 [νικὰ — — — — — — — — Φ]υλα-
[σιο — — — — — — — — — τ]ὰ σι-
[τωνικὰ — — — — — — — —]χων
— — — — — — — — — — — ναπ
— — — — — — — — — — — τ̣ὸ δὲ
85 — — — — — — — — — — — αν ∶ κ
[— — — — — — — — — τριή]ρους
[— — — — — — ἔ]ργον
— — — — — — — — — — — ῆθεν
[— — — — — — — — — — ἐ]φ’ Ἡγη-
90 [σίου ἄρχοντος — — — — — —]γης
— — — — — — — — — — — ΔΔ𐅃
— — — — — — — — — — — του
[— — — — — — — — — κατεβ]λήθ-
[η ἀποδέκταις τοῖς ἐφ’] Ἡγη-
95 [σίου ἄρχοντος — — — — —]ΗΗ𐅄
[— — — — — — — — — — τ]ῆς στ-
[ήλης?— — — — — — — —]δοσις
— — — — — — — — — — — ΔΔΔ𐅃
— — — — — — — — — — — — Ο
99a — — — — — — — — — —
— — — — — —
100 [τριήρεις τάσδε ἱππηγοὺς εἰς] π-
[λοῦν δοθείσας ἐκ τῶν νεωρίων]
[δῆμος ἐψηφίσατο αὐτὰς καὶ τὰ σκ]ε-
[ύη κατὰ πόλεμον ἀχρήστους γεγ]ο-
[νέναι κατὰ ψηφίσματα, ἃ Δημάδης Δ]η-
105 [μέου Παιανι εἶπε· Γνώμη, Ναυσινίκ]-
[ου ἔργον, ἧς ἐτριηράρ Ἀπολλόδωρος Διο]-
[φάνους Γαργή· σκεύη ἔχει κρεμαστὰ ἐ]ν-
[τελῆ, τῶν ξυλίνων κώπας ∶𐅄Δ∶ Ἀσκληπιά]ς, Ἁ-
[γνοδήμου ἔργον, ἧς ἐτριηράρχ]ει
110 [Ἀλκίμαχος Ἀλκέτου Παιαν· σκεύ]η ἔχ-
[ει κρεμαστὰ ἐντελῆ, τῶν ξυλίν]ων
[κώπας] ∶𐅄Δ∶ [Καλλιξένα, Χαιρίω]νος
[ἔργον], ἧ<ς> ἐτριηρ[ά]ρ [Εὐθυκλῆς Κ]τησίο-
[υ Δειραδιώ]· σκεύη ἔχει [κρεμαστὰ] ἐντ-
115 [ελῆ πλὴν] ὑποβλήματο[ς, τῶν ξυλ]ίνων
[κώπας ∶𐅄Δ∶] τάσδε τῶ[ν τριήρ]ων τῶ-
[ν σκηφθεισῶ]ν παρελάβ[ομεν δ]οξάσα-
[ς ἐν τῶι δικα]στηρίωι κατ[ὰ χειμ]ῶνα
[δι]εφ[θά]ρθαι· τριήρης Σαλ[αμι]ν[ί]α, Ἀρχ-
120 [ενηΐδ]ου [ἔρ]γον, [ἧς ἐτριηράρ] ∶ Σώσ-
[τρατος Δεινίππου Λαμπτρεύς, Θ]ρασύ-
[λοχος Κηφισοδώρου Ἀναγυρά] ∶ τριή-
[ρης Εὔχαρις, Ἀλεξιμάχου ἔργο]ν, ἧς
[ἐτριήραρ Κόνων Τιμοθέου Ἀναφλύστ] ∶ τριή-
125 [ρης Ἡγησίπολις, Χαιρίωνος ἔργο]ν, ἧς
[ἐτριηράρ Μένων Πυθοδώρου Ἀ]χαρ,
[Θεόξενος] Θεοκ[λ]έους Εὐ[ωνυ, Ἀ]ρεσ-
[ίας Ἀρεσί]ππου Κεφαλῆ ∶ τριήρ[ης] Δικ-
[αιοσύ]νη, Χαιρίωνος ἔργον, ἧ[ς ἐτ]ριη-
130 [ράρ] ∶ Φίλων Φίλωνος ∶ Λα[κιά ∶ τρι]ήρης
[Ἀκτίς, Λ]υ[σ]ικλέους ἔργο[ν, ἧς ἐτρι]ηρά-
[ρ Μ]ειδίας Κηφισοδώρ[ου Ἀναγυρ ∶ τ]ριήρη-
[ς Ἡγ]εμόνη, Ν[αυσινίκου ἔργον, τ]ριήρ-
[αρ Εὐθύδικος Ἀντιφάνους Φηγ, Δ]ίφιλο-
135 [ς Διοπείθους Σουνι· ὑπὲρ ταύτης] δ̣ια̣δε-
[ξάμενος Φανόστρατος Ἀρχεσ]τράτο-
[υ Γ]αργήτ, Ἀ[μεινία]ς Σωκλέ[ους] Ἁγνού
[σ]κῆψιν ἀπήνεγκαν καί ἀπέφυγον·
τετρήρης Ἀχιλλεία, Ἀριστοκ[ρά]τους
140 ἔργο[ν] ∶ ἧς ἐτριηράρ ∶ Δίαιτος [Φ]ρεάρ·
α[ἵδ]ε τῶ[ν τ]ρι[ή]ρων τῶν σκηφ[θει]σῶν
[ἔδ]οξαν ἐν τῶι [δι]καστηρίωι κ[ατ]ὰ χειμ-
[να] διαφθαρῆ[ναι] ἐφ’ Ἡγησίο[υ ἄ]ρχον·
τριήρης ․․ο․σ[․․․, Ἀλ]καίου ἔ[ργον], ἧς ἐ-
145 τριηρά[ρ Δείνων Δεινί]ου Ἐρχι ∶ [τρι]ήρη
Κ[λ]εονί[κη, Λ]υσικλέους ἔργον, ἧ[ς ἐ]τριη-
[ράρ] Κλεο[μ][δ]ων Διογε[ίτον]ος [Λαμ]πτ·
[οἵδε] τῶ[ν σκηψ]α[μένων κ]ατά [χειμ]ῶνα
[ἀπὸ τῶν τριήρω]ν καὶ τετρ[ήρων] δο-
150 [ξασῶν διαφθαρῆναι κ]ατὰ [χειμ]ῶνα
[τοὺς ἐμβόλους] ἐφ’ [Ἡγησ]ίου ἄρ[χοντο]ς
[ὤφειλον· Κόν]ων Τιμοθέου Ἀ[ναφλύ]στ
[ἀπὸ τῆς Εὐχάριδος, Ἀλ]εξι[μάχου]
[ἔ]ρ[γον· — — — — — — — —]
154a — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — —
— — — — — — — Ρ — — —
155 — — — — — — ΙΙΟΣΠ — — Λ
[— — — — — —  Θρ]ασυ[κλῆς — —]
[— Ἐλευσί ∶ ἀπὸ] τῆ[ς] Δι[καιο]σ[ύνη]ς,
[Χαιρίωνος] ἔργον ∶ ․․τ̣․ρ̣[— — — Δ]εινω-
[ν Δεινίου Ἐρχ] ∶ ἀπὸ [τῆς — — —]ς, Ἀλ-
160 [καίου ἔργον ∶] Μένων Πυθ[οδώρου Ἀ]χαρ
[καὶ συν]τριή[ρ]αρχ ∶ [ἀ]πὸ τ[ῆς Ἡγησι]πόλι-
[δ]ο[ς], Χαιρίων[ος] ἔργο[ν ∶ Μειδίας Κ]ηφι-
σοδώρο[υ Ἀ]ναγυρ ∶ [ἀπὸ τῆς Ἀκ]τίδ-
[ος, Λ]υσικλείδου ἔργον ∶ Δία[ιτος Δίω]νο-
165 [ς] Φρεάρ ∶ καὶ συντριήραρχ ∶ [ἀπὸ τ]ῆς τ-
ετρήρους Ἀχιλλείας, Ἀριστ[οκράτ]ους
ἔργον ∶ v ἀριθμὸς τριῆρ[ων τῶν] ἐν
νεωρίοις καὶ τῶν ἐμ πλῶι οὐσῶ[ν κ]αὶ
σὺν ἧι ἔφηνεν Ἀριστόνικ[ος Μ]α[ρ]αθ
170 καὶ σὺν ταῖς διάζυ[ξι] δυοῖν τ[α]ῖς Ἁρ-
παλείοις ∶ΗΗΗΔ𐅃∶ τούτω[ν ἐμ] π[λ]ῶι
․․ΔΔΔΙΙΙΙ∶ τετρήρεις δὲ [ἐν μ]ὲν [τ]οῖς
[νε]ωρίοις παρέδομεν ∶Ι̣∶ ἐ[μ] πλ[ῶι] δὲ
․․․․𐅃ΙΙΙΙ∶ σ[ὺν] τῆι Ἁρπαλείωι. [ἐ]μβό-
175 [λους πα]ρελάβομεν παρ[ὰ νεωρίων ἐ]πι-
[μ]ελητῶν ∶ΙΙ∶ καὶ παρὰ Δημο[στρά]του
[Κυ]θηρρ ∶Ι∶ οὗτοι ἐπράθησαν [ἐπ’ Ἀν]τι-
[κλέ]ους ἄρχοντος· καὶ ἀπε[λάβομ]εν
[ἐμβόλους] παρὰ Κόνωνο[ς Ἀναφλυ]στ
180 [ἀπὸ τῆς Εὐχάρι]δος, Ἀλεξιμ[άχου] ἔρ[γ]ο-
[ν ∶Ι∶ παρὰ Θρασ]υκλέους Ἐλευ[σι ∶] ἀπ[ὸ]
[τῆς Δικαιοσ]ύνης, Χαιρίωνος ἔργο[ν ∶Ι]·
[καὶ παρέδομ]εν ἐν νεωρίοις ἐ[μβό]λ[ο]-
[υς ∶ΙΙ∶]· οἵδε τῶν τριηράρχ ∶ ὀφείλο[υ]-
185 [σι τοὺς] ἐμβόλους τῶν τὰς καινὰς ὁ[μ]-
ολογησάντων ἐν τῶι δικαστηρ[ί]ωι·
Καλλίας Ἅβρωνος Βατῆ ∶ ἀπὸ τῆς
Στρατηγίδος, Ἀλεξιμάχου ἔργον,
[∶Ι]∶ Νικήρατος Νικίου Κυδαν[τ ∶ ἀπ]ὸ τ-
190 [ῆς Σ]υμμαχίας, Ἁγνοδήμου ἔρ[γ]ον,
[∶Ι∶] Δίαιτος Δίωνος Φρεάρρ ∶ ἀπὸ [τ]ῆς
Δελφίδος, Ἐπιγένους ἔργο[ν ∶Ι∶] Κόν-
ων Ἀναφλύ ∶ ἀπὸ τῆς Δημοκρατίας,
Χαιρεστράτου ἔργον ∶Ι∶ τού̣των ἀ-
195 [πέδο]σαν Δίαιτος Φρεάρρι ∶ Κόνω[ν] Ἀν-
αφλύστ ∶ τοὺς ἐμβόλους, οὓς [ἀ]ποφαί-
νει Ὀψίγονος ὁ δημόσιος [π]επραμέ-
[ν]ου[ς] ὑπὸ τῆς βουλῆς τῆς [ἐπ’ Ἀν]τικλ-
έους ἄρχοντος ∶ οἵδ’ ὀφε[ίλουσι ἐ]μβ-
200 [όλους τ][ν σκηψαμένων κατὰ χ]ει-
[μῶνα]· Φ[ανόστ]ρατο[ς Γαργή]ττι
[ἀπὸ τῆς Ἡ]γεμόνη[ς, Ν]αυ[σινίκου] ἔρ-
[γον ∶Ι∶ Μειδίου Ἀ]ναγυρα [κλ]ηρ[ον ∶] ἀπὸ
[τῆς Ἀκτίδος, Λ]υσικλέους ἔρ[γον ∶Ι∶]
205 [Σωστράτου Λαμπτρέ κληρο]νόμοι ∶ κ-
[αὶ συντριήραρ ἀπὸ τῆ]ς Σ[α]λαμιν-
[ίας, Ἀρχενηΐ]δου ἔργον ∶[Ι∶ Μ]ένων
Πυθοδώρου Ἀχαρ ∶ καὶ συντριήραρ
ἀπὸ τῆς Ἡγησιπόλιδος, Χαιρ[ί]ωνος
210 ἔργον ∶Ι∶ Δείνων Δεινίου Ἐρχ ∶ ἀπὸ τ-
ῆς ․․․8․․․․, Ἀλκαίου ἔρ[γ]ον ∶Ι∶
τάδε παρελάβομεν ἐν τῶι οἰκήμα-
[τι τῶ]ι με[γάλωι] τῶι π[ρ]ὸς ταῖς πύλαι-
[ς καὶ παρέδομ]ε[ν σ]τρατηγῶ[ι] τῶι ἐπ-
215 [ὶ τῶι Πειραεῖ Δικ]αιογένε[ι Κ]υδαθ
[κατὰ ψήφισμα βουλ]ῆς καὶ δή[μ]ου·
[μολύ]β[δου σταθμὸν] καὶ μολυβδίδ-
[ων τ]ῶν ἐν τῆι τά[ρ]πηι, τάλ[αν]τα ∶𐅃Ι
[μναῖ τρεῖς· π]αράδ[ει]γμα ξύ[λ]ινον
220 [τῆς τριγλ]ύφου [τῆς] ἐγκαύ[σ]εωσς· πλ-
[αίσια καταπα]λτῶν ἐξ Ἐ[ρ]ετρίας ∶ΔΙ
[σωλῆνες κ]αταπαλτῶν  ∶ΔΙ[ΙΙΙ]∶ βάσεις
[καταπαλτῶν] ∶𐅃ΙΙ∶ τόξα ἐσκυτωμέ-
[να δύο]· σκορπίων σωλῆνες 𐅃Ι∶ ἐπισ-
225 τύλια ∶𐅃∶ [τρ]οχίλοι ∶ΙΙΙΙ∶ ἀπὸ τοῦ μηχα-
[ν]ώματος·  βέλη ∶ καταπαλτ[ῶ]ν ἀνηκ-
ίδωτα ∶ καὶ ἀπτέρωτα ∶ΗΗΗ[𐅁]𐅄𐅃,
καὶ ἠκιδωμένα ∶𐅄Δ∶ σχίζαι [κα]ταπα-
λτῶν εἰς βέλη ∶ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ∶ ἀστ[ρ]αφιστ-
230 ῆρες ∶ΙΙΙΙ∶ ἀκόνη μεγάλη Ὑμηττία·
νεῖα καινὰ ∶ΔΔ𐅃∶ ὧν Εὔβουλος ἐπρία-
το ∶ τούτων τὰ πλεῖστα πεντ[ώ]ρυγα·
νείων τόμοι ∶ΙΙΙΙ∶ καὶ τάδε πα[ρ]ελάβο-
μεν τῶν σκευῶν τῶμ παλα[ι]ῶν τῶ-
235 ν ἀδοκίμων τῶν ξυλίνων [ἔχ]οντα
Κόνω[να Ἀ]ναφλύσ ∶ ἐπὶ τ[ὰ]ς [ἀκά]τους
[τὰς δημοσία]ς πηδάλ[ια·  Δημοκρ]άτη
[Εἰτεαῖον ταμίαν τριηροποιϊκῶ]ν λα-
[βόντα τοῖς ἀνδραπόδοις τοῖς εἰς οἰκ]οδο-
240 [μίαν τοῖς τὸν κρημνὸν καθαίρ]ουσι
[κατὰ ψήφισμα βουλῆς, ὃ εἶπεν Κα]λ-
[λίστρατος Θορίκιος, ἱστοὺς 𐅄𐅃Ι, κ]αὶ
[τοῖς ἐπὶ τὸ στάδιον ἡιρημένοις κ]ερ-
[αιῶν ξύλα ∶ΔΔΔ𐅃ΙΙ∶ ἱστοὺς ∶Δ𐅃Ι],
245 [κατὰ ψήφισμα βουλῆς, ὃ εἶπεν Κα]-
[λλίστρατος Θορίκιος, κώπας δὲ]
246a — —
col. c.247 [θρι]πηδέστους καὶ ἀδοκίμους
[λ]αβόντα τοῖς ἀνδραπόδοις ταμ-
[ί]αν τριηροποιϊκῶν Δημοκράτην
250   Εἰτεαῖον κατὰ ψήφισμα βουλῆς,
  ὃ εἶπεν Καλλίστρατος Θορί ∶ΗΗΗΗ𐅃Ι.
  νεώσοικοι οἰκοδομημένοι καὶ ἐπ-
  εσκευασμένοι ∶ΗΗΗ𐅄ΔΔΙΙ∶ τούτω-
  ν ἐμ Μουνιχίαι ∶𐅄ΔΔΔ∶ ἐν Ζέαι ∶Η
255   𐅄ΔΔΔΔ𐅃Ι∶ ἐγ Κανθάρου λιμένι
  𐅄ΔΔΔΔΙΙΙΙ∶ διφθέραι ἀδόκιμοι
  ἐπὶ τῆι σκευοθήκηι ∶𐅃Ι∶ ὅσοι τῶν
  τριηράρχων γεγραμμένοι εἰσὶν
  ἔχοντες εἰς πλοῦν ἐντελῆ σκεύ-
260   η ∶ κρεμαστὰ ἢ ξύλινα, ὅσοι μὲν κρ-
  εμαστά, τάδε ἔχουσιν· ὑποζώματα,
  ἱστίον, τοπεῖα ∶ κατάβλημα, παρα-
  ρύματα λευκά, παραρρύματα τρίχι-
  να, σχοινία ὀκτωδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ,
265   ἑξδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ∶ ἀγκύρας ∶ΙΙ∶ ὅσ[οι δ]-
  ὲ ξύλινα, ἔχουσιν ∶ ταρρόν, πηδάλια,
  κλιμακίδας, ἱστόν, κεραίας, κοντ-
  ούς ∶ ὅσοι τῶν τριηράρχων γεγραμ-
  μένοι εἰσὶν ἔχοντες εἰς πλοῦν ἐν-
270   τελῆ σκεύη τετρήρων ξύλινα ἢ κρ-
  εμαστά, ὅσοι μὲν ξύλινα, τάδε ἔχουσ-
  σιν· ταρρόν, πηδάλια, κλιμακίδας, ἱστ-
  όν, κεραίας, κοντούς·  ὅσο[ι δὲ κρεμαστ]-
  ά, τάδε ἔχουσιν· ὑποζώματα, ἱστίον, πα-
275 [ρα]ρρύματα τρίχινα, παραρρύματα
  λευκά, κατάβλημα, τοπεῖα, ἄγκυραι
  ΙΙ∶ σχοινία ὀκτωδάκτυλα ∶ΙΙΙΙ∶ ἑξδα-
  κτυλα ∶ΙΙΙΙ∶ καὶ τάδε παρελάβομεν·
  οἵδε τῶν τριηράρχων τῶν ὁμολογη-
280   σάντων ἐν τῶι δικαστηρίωι καιν-
  ὰς ἀποδώσειν τριήρεις καὶ τοὺς
  ἐμβόλους, ὀφείλουσιν τῆι πόλει, τ-
  ὰς δὲ τριήρεις ἀποδεδώκασιν·
  Δίφιλος Φειδίππου Πιθ ∶ Κόνων Τι-
285   μοθέου Ἀναφλύσ ∶ Κόνων Τιμοθέ-
  ου Ἀναφλύσ ∶ Φαίαξ Λεωδάμαντος
  Ἀχαρν ∶ Φιλιππίδης Παια ∶ καὶ συν-
  τριήραρ ∶ καὶ τάδ’ εἰσπεπραγμένα
  παρελάβομεν· σκευῶν, ὧν ὤφειλεν
290   Δημόνικος Μυρριν ∶ καὶ εἰσαχθε-
  ὶς εἰς τὸ δικαστήριον ὦφλε τὴν διπ-
  λασίαν, κατεβλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧ-
  ς ἀπέγραψεν Θεόδοτος ἐγ Μυρρινο-
  ύτ ∶ΗΗΔ∶ τοῦτο κατεβλήθη ἀποδ-
295   έκταις τοῖς ἐφ’ Ἡγήμονος ἄρχοντος·
  καὶ τάδ’ εἰσπεπραγμένα παρελάβ-
  ομεν· σκευῶν, ὧν ὀφείλει Δημόνικο-
  ς καὶ εἰσαχθεὶς εἰς τὸ δικαστήριον ὦ-
  φλεν τὴν διπλασίαν, κατεβλήθη ἐξ ἀ-
300   πογραφῆς, ἧς ἀπέγραψεν Θεόδοτος
  ἐγ Μυρρινούττ ∶ΗΗΔ∶ τοῦτο κατεβλ-
  ήθη ἀποδέκταις τοῖς ἐπὶ Χρέμη-
  τος ἄρχοντος ∶ καὶ τάδ’ εἰσπεπρα-
  γμένα παρελάβομεν·  σκευῶν, ὧν ὤ-
305   φειλεν Δημόνικος Μυρριν ∶ καὶ εἰσα-
  χθεὶς εἰς τὸ δικαστήριον ὦφλε τὴν
  διπλασίαν, κατεβλήθη ἐξ ἀπογραφῆ-
  ς, ἧς ἀπέγραψεν Θεόδοτος ἐγ Μυρριν-
  ούτ ∶ΗΗΔ∶ τοῦτο κατεβλήθη ἀποδέ-
310   κταις τοῖς ἐπ’ Ἀντικλέους ἄρχοντο·
  καὶ τὰδ’ εἰσπεπραγμένα παρελάβο-
  μεν· σκευῶν, ὧν ὤφειλεν Δημόνικος
  Μυρριν ∶ καὶ εἰσαχθεὶς εἰς τὸ δικαστ-
  ήριον ὦφλεν τὴν διπλασίαν, κατε-
315   βλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀπέγραψεν
  Θεόδοτος ἐγ Μυρρινούττης ∶ΗΗΔ·
  τοῦτο κατεβλήθη ἀποδέκταις το-
  ῖς ἐφ’ Ἡγησίου ἄρχοντος ∶ καὶ τά-
  δ’ εἰσεπράξαμεν· σκευῶν, ὧν ὀφείλ-
320   ει Δημόνικος Μυρριν ∶ καὶ εἰσαχθεὶς
  εἰς τὸ δικαστήριον ὦφλε τὴν διπλα-
  σίαν, κατεβλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀ-
  πέγραψεν Θεόδοτος ἐγ Μυρρινούττης
  ΗΗΔ∶ τοῦτο κατεβλήθη ἀποδέκτ-
325   αις τοῖς ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντο·
  τάδε παρελάβομεν πεπραμέν[α][κ]
  τῶν νεωρίων κατὰ ψήφισμα βουλῆς·
  σχοινία ὀκτωδάκτυλα ἐπὶ ναῦς ∶ΔΔ𐅃
  καὶ σχοινίον, τιμή ∶𐅅Η[Η]𐅄ΔΔΔ𐅂Ι·
330 [καὶ ὑ]ποβλήματα ἐπὶ [ναῦ]ς ∶[ΔΙ]
  κα[ὶ κατ]αβ[λήματα ἐπὶ τετρή]ρεις
  ΙΙ∶ [κα]ὶ κωπεῖ[ς, τι]μή ∶𐅅[Δ]ΔΔ[Δ𐅃∶ ἐμ]-
  βόλους ∶𐅃∶ σταθμόν ∶ [— ΤΤΤ μναῖ]
  ΔΔΔ𐅃∶ τιμή ∶[𐅅ΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ ὧν οὐ]
335   παρειλήφε[σ]αν· [ἀσκοί], τιμή ∶ΗΔΔ𐅂𐅂
  𐅂𐅂Ι∶ στρόφοι καὶ στυπεῖον, τιμὴ
  ΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙ∶∶𐅀∶ κωπεῖς, τιμ[ή ∶ΔΔ]
  𐅂ΙΙΙ ∶ σίδηρος ἐκ τοῦ τριβόλου ∶ τιμ-
  ή ∶ΗΗΔ∶ ἰκριωτῆρες, τιμή ∶𐅄̣ΔΔΔ𐅃
340   𐅂𐅂𐅂∶ κεφάλαιον τούτων ∶ΧΧ𐅅Η
  𐅄ΔΔ𐅃𐅂𐅂∶ τοῦτο κατεβλήθη ἀπο-
  δέκταις τοῖς ἐπ’ Ἀντικλέους ἄρ-
  χοντος ∶ οἵδε τῶν τριηράρχων
  τῶν σκηψαμένων κατὰ χειμῶνα
345   ἀπολωλέναι ἔδοξαν ἐν τῶι δικαστ-
  ηρίωι κατὰ χειμῶνα ἀπολωλέναι
  ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρχοντος· τριήραρ-
  χος Σπίνθαρος Μνησιθείδου Φυλάσ,
  τριήρης ἱππηγὸς Καλλιστώ, Λυσι-
350   κλέους ἔργον ∶ Πολύευκτος Καλ-
  λικράτους Ἑστιαιό ∶ εἶπεν· ἐψηφίσ-
  σθαι τῆι βουλῆι, ἐπειδὴ Σωπόλιδος τ-
  οῦ Σμικύθου Κυδαθη ∶ εἰσαγόντω<ν>
  αὐτὸν τῶν νεωρίων ἐπιμελητῶν τῶν ἐ-
355   π’ Ἀντικλέους ἄρχοντος κατέγνωσαν οἱ
  δικασταί, ὅτι οὐκ ἀπεδίδου τὰ ξύλινα σκεύη
  ἐπὶ δέκα τριήρεις ὑπὲρ Κηφισοδώρου τ-
  οῦ ἀδελφοῦ τοῦ Σωπόλιδος ταμίου γεν-
  ομένου καὶ ἐτίμησαν πλέονος ἢ τοῦ διπλ-
360   ασίου, εἰσὶν δὲ κωπεῖς Σωπόλιδος
  εἰσενηνεγμένοι εἰς τὰ νεώρια, ἡ
  δὲ οὐσία ἡ Σωπόλιδος ἀπογέγ[ρα]π-
  ται δημοσία εἶναι ἅπασα καὶ κω-
  πεῖς οἱ εἰσενηνεγμένοι εἰς τὰ νε-
365   ώρια οἱ Σωπόλιδος, καὶ ἀφεῖκε Πολύ-
  ευκτος ὁ ἀπογράψας τὰ ἐκ τῶν νόμ-
  ων καὶ τῆς ἀπογραφῆς Σωπόλιδι τ-
  ὰ γιγνόμενα εἰς τὴν ἐπιτιμίαν· τ-
  οὺς τῶν νεωρίων ἐπιμελητὰς
370   τοὺς ἐφ’ Ἡγησίου ἄρχοντος ἀναγρ-
  άψαι Σώπολιν ἀποδεδωκότα τῶν κ-
  ωπέων ∶ ἑκαστου ∶𐅂𐅂𐅂∶ δραχμὰς τῶ-
  ν εἰσενηνεγμένων αὐτῶι εἰς τὸ ν-
  εώριον, ὧν ἂν ὁ ταμίας ∶ παραλάβει
375   ἀριθμησάμενος τόν τε ἀριθμὸν τῶν
  κωπέων καὶ τοῦ ἀργυρίου τὸ κεφάλ-
  αιον, καὶ τὸγ γραμματέα τῶν ἕνδεκα
  ἀπαλεῖψαι ἀπὸ τοῦ ὠφλημένου Σ-
  ωπόλιδι ἀργυρίου ὅ τι ἂν ἀποφα[ί]νει α-
380   ὐτῶι ὁ ταμίας παρειληφὼς καὶ Δικα-
  ιογένης ὁ στρατηγὸς κα[ὶ ὁ] δημόσιο-
  ς Ὀψίγονος ὁ ἐν τοῖς ν[εωρίοι]ς παρό-
  ντων τῶν οἰκείων τῶν Σωπόλιδος
  καὶ τοῦ ἀπογράψαντος τ[ὴν] οὐσίαν
385   τὴν Σωπόλιδος· ἐὰν δὲ οἱ τῶν νεωρί-
  ων ἄρχοντες οἱ ἐφ’ Ἡγησίου ἄρχοντ-
  ος παραλαβούσης τῆς πόλεως τ-
  οὺς κωπέ[α]ς μὴ ἀναγράψωσιν εἰς τ-
  ὴν στήλην ἢ ὁ γραμματεὺς τῶν ἕνδεκα
390   μὴ ἀπαλείψει ἀπὸ τοῦ ὀφλήματος τοῦ Σωπ-
  όλιδος τὸ γιγνόμενον τῶν κωπέων κατὰ
  τὰ ἐψηφισμένα τῆι βουλῆι, ὀφειλέτω ἕκαστος
  αὐτῶ<ν> ∶ΧΧΧ∶ δραχμ ∶ τῶι δημοσί καὶ ἔστω Σωπόλιδι
καὶ τοῖς Σωπόλιδος οἰκείοις τῆς βουλε-
395   ύσεως τοῦ ἀργυρίου τῆς τιμῆς τῶν
  κωπέων, <ὧν> ἂν ἡ πόλις παρειληφῦα εἶ
  παρὰ Σωπόλιδος καὶ τῶν οἰκείων τῶν
  Σωπόλιδος· εἶναι δὲ καὶ εἰσαγγελ-
  ίαν αὐτῶν εἰς τὴμ βουλὴν καθάπε-
400   ρ ἐάν τις ἀδικεῖ περὶ τὰ ἐν τοῖς νε-
  ωρίοις. τὸ δὲ ψήφισμα τόδε ἅπαν εἶ-
  ναι εἰς φυλακὴν τῆς χώρας, ἐπειδή
  ἐστιμ περὶ χρημάτων εἰσπράξεως.
  ὅσοι τῶν τριηράρχων χαλκᾶ καὶ σιδη-
405   ρᾶ γεγραμμένοι εἰσίν, τάδε ἔχουσιν
  δόντες ἀργυρίου ∶𐅄ΔΔ𐅃∶ δραχμάς·
  κάδους ∶ ἕξ ∶ κρατῆρας ∶ ἕξ ∶ οἰνοχό-
  ας ∶ ἕξ ∶ χυτρογαύλους ∶𐅃Ι∶ ἀξίνας
  𐅃Ι∶ σκαφεῖα ∶ ἕξ ∶ ὀβελείας ∶ ἕξ·
410   τάδε ὀφείλουσιν οἱ τῶν νεωριων ἐπι-
  μεληταὶ οἱ ἐπ’ Ἀντικλέους ἄρχοντ-
  ος καὶ ὁ γραμματεὺς αὐτῶν τῶν σ-
  κευῶν, ὧν γράψαντες εἰς τὴν στήλ-
  ην οὐ παρέδοσαν ὄντα ἐν τοῖς νεωρ-
415   ίοις ∶ κρεμαστὰ τριηριτικά· ἱστία
  λεπτά ∶ΙΙ∶ ἀντὶ τούτων παρέδοσαν π-
  αχέα ∶ δύο ∶ ὑπὲρ τούτωμ προσοφείλο-
  υσιμ πρὸ[ς] τὸ διάγραμμα ∶ΗΗΗ∶ κατ-
  αβλήματα τρίχινα ∶ΙΙ∶ σχοινία ὀκ-
420   τωδάκτυλα ∶𐅃Ι∶ ἑξδάκτυλον ∶Ι·
  τετρηριτικά·  ἀγκύρας ἐπὶ ναῦν ∶Ι·
  ξύλινα τριηριτικά·  ταρρόν, κλιμακί-
  δας ∶ ἐπὶ ναῦς ∶ΙΙ∶ καὶ κλιμακίδα, κο-
  ντοὺς ἐπὶ ναῦς δέκα καὶ [κον]τόν·
425   τετρηριτικά· κεραίας ἐπὶ να[ῦ]ν·
  τριακοντορίων κώπας ∶ΔΔΔ∶ κλιμ-
  ακίδας ∶ΙΙ∶ παραστάτας ∶ΙΙ∶ κεραί-
  αν ∶Ι∶ κοντούς ∶ΙΙΙΙ∶ ἀργυρίου τὸ παρ-
  αδιδόμενον ∶ΔΔΔ𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ καὶ τά[δε εἰσ]-
430   πεπραγμένα παρελάβομεν ∶ παρὰ [Σ]-
  τησιλείδου Σιφνίου κληρονόμων
  ἐπιτρόπου Λεωδίκου Σιφνίου τῆς τ-
  ριήρους, ἧς ἐδίπλωσεν ἡ βουλή, ἧι ὄ-
  νομα Εὐφραίνουσα, Ἀρχένεω ἔργον,
435   καὶ ὑπὲρ τῶν σκευῶν, ὧν ὤφειλεν Σ-
  τησιλείδης ἐπὶ τὴν τετρήρη Πετο-
  μένην, Ἀριστοκράτους ἔργον, κ-
  ατεβλήθη ἐξ ἀπογραφῆς, ἧς ἀπέγρ-
  αψεν Ἑρμόδωρος Ἀχαρν ∶ΤΤΗΔ𐅃
440   𐅂𐅂ΙΙ∶ τοῦτο κατεβλήθη πρὸς πωλη-
  τὰς τοὺς ἐφ’ Ἡγησίου ἄρχοντος·
  τάδ’ εἰσεπράξαμεν χρήματα παρ-
  ὰ τριηράρχων ἐπὶ Κηφισοδώρου ἄρ-
  χοντος ∶ παρὰ Φιλοκλέους Ἐροιάδο
445   ἐπισκευὴν τριήρους Βοηθείας, Σ-
  μικρίωνος ἔργον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν
  ξυλίνων καὶ κρεμαστῶν, ἱστίου τ-
  ῶν λεπτῶν ∶ΧΧΧΧΗ∶ παρὰ Κινέου
  Λαμπτρ ∶ ἐπισκευὴν τριήρους Στι-
450   λβούσης, Σμικρίωνος ἔργον  ∶[Χ]ΗΗ·
  σκευῶν ξυλίνων καὶ κρεμαστῶν, ἱστί-
  ου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧ𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ·
  παρὰ Προκλείδου Ἀφιδν ∶ ἐπισκευὴν
  τριήρους Προνοίας, Ἀλεξι[μ]άχου ἔ-
455   ργον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν ξυλίνων καὶ κρ-
  εμαστῶν, ἱστίου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧΧ
  ΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ∶ παρ’ Εὐθυδήμου
  Ἁγνουσί ∶ ἐπισκευὴν τριήρους
  Αὔρας, Λυσικλείδου ἔργον ∶ΧΗΗ·
460   σκευῶν ξυλίνων καὶ κρεμαστῶ[ν],
  ἱστίου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧΗΗΗ𐅄ΔΔ𐅂
  𐅂ΙΙΙ∶ παρὰ Καλλίππου Παλλη ∶ ἐπισκ-
  ευὴν τριήρους Στεφανούσης, Χαιρίων-
  ος ἔργον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν ξυλίνων, κ-
465   ρεμαστῶν, ἱστίου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧΧ
  ΧΗ∶ παρὰ Λυκίνου Παλλην ∶ ἐπισκε-
  υὴν τριήρους Φωσφόρου, Ἀρχενίκου
  ἔργον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν ξυλίνων, κρεμα-
  στῶν, ἱστίου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧΧΗΗΔ𐅃
470   𐅂ΙΙΙΙ ∶ παρὰ Θουδίππου Ἀραφη ∶ ἐπισκ-
  ευὴν τριήρους ∶ Ἑλλάδος, Ἀρχένεω ἔρ-
  γον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν κρεμαστῶν, ἱστί-
  ου τῶν λεπτῶν ∶ΧΧ𐅅ΗΔΔΔΔ𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
  παρὰ Φιλοκλέους Κεφαλῆ ∶ ἐπισκ-
475   ευὴν τριήρους Παλληνίδος,
475a            vac.
col. d.476 Χαιρεστράτου ἔ[ργον ∶ΧΗΗ· σκε]-
υῶν ξυλίνων, κρεμ[αστῶν, ἱστίου]
τῶν λεπτῶν ∶ΧΧΧΗ[—· παρὰ]
Τηλεμάχου Ἀφιδναί[ου ἐπισκευὴν τ]-
480 ριήρους Πανδώρα[ς, Ξενοκλέους ἔργ]-
ον ∶ΧΗΗ∶ σκευῶν ξυ[λίνων, κρεμα]-
[σ]τῶν, ἱστίου τῶν λε[πτῶν — —]·
παρὰ Δημοκρίτου Ἀφι[δναίου ἐπισκευ]-
ὴν τριήρους Φιλοτιμ[ίας, — —]
485 ος ἔργον ∶ΧΗΗ∶ σκ[ευῶν ξυλίνων, κ]-
ρεμαστῶν, ἱστίου [τῶν λεπτῶν —]
ΧΗ∶ παρ’ Ἡγήμονος [— — — ἐπισκε]-
υὴν τριήρους ∶ Ἐλευ[θερίας?— —]
άτου ἔργον ∶ΧΗΗ∶ [παρὰ — — ο]-
490 υς Φρεαρρί ∶ ἐπισκε[υὴν τριήρους]
Φερενίκης, Χαιρεσ[τράτου ἔργον ∶Χ]
Η[Η]∶ παρ’ Εὐκράτους [Λαμπτ ἐπισ]-
κευὴν τριήρους Ὠκε[ίας, Χαιρίωνο]-
[ς] ἔργον ∶ΧΔΔ∶ παρ’ Ἀρ[ιστογένους Φι]-
495 λαΐδου ἐπισκευὴν τ[ετρήρους Εὐετ]-
ηρίας, Ἀρχένεω ἔργ[ον ∶ — — ∶ παρ’]
Αἰσχύλου Παιονίδ[ου συντελοῦς Εὐθ]-
υδήμου ∶ Ἁγνουσί[ου — — —]
ΙΙΙΙ∶ παρὰ Πλειστο[— — — — συντ]-
500 ελοῦς Λεωσθένους Κεφ[αλῆθεν —]
#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷ [πα]ρὰ Κόνωνο[ς Ποταμίου]
[ἐπισκε]υὴν τριήρους [Ἀρίστης, — —]
τ[ου ἔ]ργον ∶𐅅Η∶ προσκ[ατάβλημα]
π[αρὰ] ταμίου τριηροποϊκ[ῶν — — —]
505 υ Π[α]μβωτάδ ∶𐅅ΗΗΗ∶ σύ̣[μπαν κε]-
φάλ[αι]ον [ὧ]ν εἰσεπράξαμ[εν χρημά]-
των ἐπ[ὶ] Κηφισοδώρου ἄρχ[οντος]·
𐅈̣[Τ]ΤΤ[ΧΧ]ΧΧ𐅅ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ[ΔΔ𐅃𐅂—]·
τούτων [παρέδο]μεν τα[μίαι τῶι εἰς τ]-
510 ὰ νεώρ[ια ἐνα]ντίον τῆς βο[υλῆς κα]-
τὰ τὸν νό[μον] τὸν Διφίλου — — —
ι Λυσίνου [Λ]αμπτρ ∶ αρ — — —
στήλωι ε[ἰς] παράδ[ο]σ[ιν καταπελτ]-
αφέτ[ηι] ὧι [ὄνο]μα̣ Ἀρείωι [ἐν Σκα]-
515 μβωνιδῶν [οἰκ]οῦντι ∶ΗΗΗ[Η∶ λοιπὸν]
𐅈ΤΤΤΧΧΧ[Χ𐅅]𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂—·
τούσδε παρέ[δ]ομεν ὀφείλο[ντας ἐ]-
πισκευὰς τ[ρι]ήρων καὶ τε[τρήρων]
καὶ σκευῶν [ξ]υλίνων καὶ [κρεμασ]-
520 τῶν ∶ Μύρτων Τρικορύσιος [ἐπισκε]-
υὴν τριήρους Π[ω]τώνης, Χαιρ — —
ἔργον ∶ καὶ σκ[ευῶ]ν ξυλίνων, [κρ]-
εμαστῶν, ἱστίο[υ τῶ]ν λεπτῶν
ΧΧΧΧΗ𐅄𐅂ΙΙΙΙ ∶ Τελ[εσί]ας Προβα-
525 λίσιος συντελὴ[ς] Μύρτων[ος]
Τρικορυσί ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅄[Δ]Δ𐅂𐅂ΙΙΙΙ·
οὗτος διαδικασία̣ν ἀπή-
νεγκεμ πρὸς Μύ[ρ]τω[ν]α
Τρικορύσιον περὶ το[ῦ] ἀρ-
530 γυρίου τούτου ∶ Λυσικλῆ-
ς Λευκονο ∶ συντελὴς Μύ[ρ]-
των[ι] Τρικορυσί ∶Η𐅄Δ[Δ]Δ—·
Θράσιππος Ἀθμο ∶ ἐπ[ι]σ[κε]-
υὴν τριήρους Ὀλυμπιά[δος],
535 Λυσικλέους ἔργον, κ[αὶ]
σκευῶν ξυλίνων, κρε[μαστῶν],
ἱστίου τῶν λεπτῶν ∶[․]Η— —·
Τιμησίθεος ἐκ Κερα ∶ ἐπι[σκευὴν]
τριήρους Εὐπορίας, Χα — —
540 ἔργον, καὶ σκευῶν ξυ[λίνων],
κρεμαστῶν, ἱστίου τῶ[ν λεπτῶν]
ΧΧΧΧ𐅅ΗΗΗ𐅄𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ — — —
Κυδα[ντί] ∶ συντελὴς Τ[ιμησιθέου]
ἐκ Κεραμ  ∶ΗΗΗΗΔΔΔ[—· — ι]-
545 ππ̣ο[ς Πει]ραι [∶ ἐπισκευὴν τριήρους]
Ἀκτ[ίδ]ος, Λυσικλέου[ς ἔργον, καὶ σκ]-
ευῶ[ν ξυλί]νων, κρεμ[αστῶν, ἱστίου]
τῶν λε[π]τῶν ∶ΧΧΧΧ—·
Λυσικλῆς Λευκο ∶ [συντελὴς — ί]-
550 ππω[ι] Πε[ιρα]ι ∶Η — —·
Κ[— — — — — — ἐπισκευὴν τρι]-
ήρους Φ․#⁷Λ[․․, Χ]αιρεσ[τράτου ἔργον, καὶ]
[σ]κ[ε]υῶν [ξ]υλ[ί]νων, κρεμ[αστῶν, ἱστί]-
ου τ[ῶν λε]πτ[ῶν] ∶ΧΧΧ̣Χ̣𐅅Η — —
555 ΙΙ∶ Ν[ικ]ήρ[ατος Κυδαν]τί ∶ [συντελὴς]
ΚΥ̣Ο̣․․Λ̣Π̣․․․c.9․․․ΗΗΗ̣ —·
Εὐκρά[τη]ς Λαμ[π ∶ ἐπισ]κευ[ὴν τριήρου]-
ς Ὠκεία[ς, Χα]ιρίωνος ἔ[ργον, καὶ σκε]-
[υῶν κ]ρ[εμαστ]ῶν, ἱστίου [τῶν]
560 [λεπτῶν — —]Η̣𐅄ΔΔ․𐅃#⁷ — — —
[— — — συν]τελὴς Ε[ὐκράτους]
[Λαμπτρέως — —]Δ𐅃 — —
 ․․οε․․․7․․․σφη
φ․․ι․․․7․․․εους
565 λ̣υ̣σ․πρ․․5․․ο̣ι
Ἀρι[στογένης? Φιλαΐδ]η[ς συν]-
τελὴς — — — — — — — —
․ΚΛΓ — — — — — — — —
ΔΔ𐅂𐅂𐅂[— — — — Φρεάρριος]
570 σκευῶν, [ὧν π]ρο[σ][φειλεν ἀπὸ τῆς — —]
ς, Χαι[ρ]ε[στ]ράτου ἔργο[ν, — — — κρε]-
μαστῶν ∶ ἱ[σ]τ[ίο]υ τῶν λ[επτῶν —]
𐅅ΗΗΗΗΔΔ[Δ․․]𐅂𐅂𐅂Ι𐅁∶ Μ — — —
ς Ἀγγελῆ ∶ συν[τ]ελὴς — — —
575 Φρεαρρί ∶𐅅ΗΗΔ[Δ]Δ𐅂 —· — — —
Προβα ∶ συντελὴς [— — — Φρε]-
αρ ∶ΗΗΗΗ𐅄ΔΔ—· [Προκλείδη]-
ς Ἀφιδν ∶ σκευῶν ο[ὗτος προσοφείλει ἐ]-
πὶ τὴμ Πρόνοιαν, Ἀ[λεξιμάχου ἔργον ∶ —]
580 ΗΔΔ𐅃∶ Λυσικλῆς Λ̣[ευκονο ∶ συντελὴς]
Προκλείδηι ∶ Ἀφι[δναίωι ∶ — —]
𐅂𐅂𐅂ΙΙ∶ Νικήρατος [Κυδαντί ∶ συντ]-
ελὴς Εὐθυδήμου Ἁ[γνουσί σκε]-
υῶν τριήρους Αὔρα[ς, Λυσικλείδου]
585 ἔργον ∶𐅅ΗΗΗΗ𐅂∶ Λυ — — — — —
συντελὴς Κινέου Λα[μπτρέως σκε]-
υῶν τριήρους Στιλβο[ύσης, Χαιρί]-
ωνος {²⁷[Σμικρί]|ωνος?}²⁷ ἔργον ∶𐅅ΗΔΔΔ∶ Ν[ικήρατος Κ]-
υδαντί ∶ συντελὴς Λυ[κίνου Παλλην]
590 σκευῶν τριήρους Φω[σφόρου, Ἀρχε]-
νίκου ἔργον ∶𐅅ΗΗΗ𐅄̣—·
Θούδιππος Ἀραφήν  ∶ [σκευῶν, ὧν πρ]-
οσώφειλεν ἐπὶ τὴν Ἑ[λλάδα, Ἀρχέν]-
εω ἔργον ∶ΗΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂∶ [— — — Λευ]-
600 κο ∶ συντελὴς Θουδίπ[που Ἀραφην ∶ —]
ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅂ΙΙΙΙ∶ Λεω[σθένους Κεφαλ]
κληρονόμοι ἐπισκευ[ῆς τριήρου]-
ς {²⁷[τετρήρου]|ς?}²⁷ Ἥβης, Φιλοκλέους ἔρ[γον, καὶ σκευῶν]
ξυλίνων, κρεμαστῶ[ν — — —]
605 Δ𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ𐅁∶ Δημάδη[ς Παιανιεὺς συντ]-
ελὴς Λεωσθένους [Κεφαλῆθεν — —]
ΙΙ∶∶𐅀∶〚— — —〛
〚— — —〛
〚— — —〛 Ἐπιτ[έλης Θορίκιος]
610 ἐπισκευὴν τετρήρου[ς — —]
ας, Ἀρχένεω ἔργον, καὶ [σκευῶν ξυ]-
λίνων, κρεμαστῶν ∶ΧΧ — —
ΙΙΙ𐅁∶ Ἀριστογένης Φι[λαΐδης συντ]-
ελὴς Ἐπιτέλου ∶ Θορικ[ίου — —]
615 ΙΙΙΙΙ𐅁∶ Κόνων Π[ο]τάμ[ιος ἐπισκε]-
υὴν τριήρους [Ἀ]ρίστης, [— — του]
ἔργον ∶𐅅Η∶ Φιλοστ— — — —
ἐπισκευὴν τριήρους — — —,  — —
στράτου ἔργον ∶ΧΗΗ∶ — — —
620 Ἀμφιτροπ ∶ ἐπισκευὴ[ν τ—ήρους —]
έλλης, Ἀρχενείδου ἔργο[ν ∶ — —]·
Φείδιππος Παια ∶ ἐπισκε[υὴν τριή]-
ρους Κυθηρίας, Ἀριστοκ[ράτους ἔ]-
ργον ∶𐅅ΗΗ∶ Εὔβουλος Π[αιαν ∶ ἐρισκ]-
625 ευὴν τριήρους ∶ Ὠκεία[ς, — —]
τους ἔργον ∶ΧΗΗ∶ Κ — —  — — —
ἐπισκευὴν τριή[ρους — — —],
Ἐπιγένους ἔργ[ον ∶ — — ∶ — — —  — — —]
ἐπισκευὴν τριή[ρους — — —, Ἐπιγέ]-
630 νους ἔργον ∶ΧΗΗ∶ — — —
Ἀμφιτρο ∶ ἐπισκευὴν [τ—ήρους —]
εως, Χαιρεστράτου ἔργο[ν ∶ — — ∶ — —]
λίας Γαργήτ ∶ ἐπισκευὴν [τ—ήρους]
Αἰθιοπίας, Δημοδόκου ἔργ[ον ∶ — —]·
635 Πυθοκλῆς Ἀχαρ ∶ καὶ συντρ[ιήραρχοι]
ἐπισκευὴν τετρήρους Παρα[λίας],
Δημοτέλους ἔργον ∶Χ𐅅∶ Ἁγν[ί]-
ας Ἰκαρι ∶ καὶ συντριήραρχοι ἐπι-
σκευὴν τριήρους Ἀποβάσεως,
640 Χαρητίδου ἔργον ∶ΧΗΗ· vac.
․․․c.10․․․ΙΟΤΛ#⁷ ∶․․․
συντριή ∶ Θεόφραστος
Β[α]θύλλου̣ Χολ[α]ρ,
Εὐθυκράτης Χαρίου
645 Κυδαθη ∶ ἐπισκευὴ[ν]
τετρήρους Ὀρθοπό[λ]ιδος,
[— — — ο]υ ἔργον ∶
καὶ σκευῶν ξυλίνων
καὶ κρεμαστ[ῶν] τὸ [διά]-
650 γραμ[μα], καὶ ἕτ[ερα] ὑπο[ζ]ώ-
[μα]τα [δ][ο τῶν] ἐγλυθέν-
των ∶ Κινέας Λαμ ∶ σκευῶν
τριήρους Στιλβούσης, Σμικ-
ρίωνος ἔργον ∶𐅅ΔΔ·
655 τάδε ἀπελάβομεν σκεύη
παρὰ τριηράρχων κατὰ ψή-
φισμα δήμου, ὃ εἶπεν Δημόφιλ
Ἀχαρνεύς·
παρὰ Φιλέου Κεφαλῆθε[ν]
660 ξύλινα ἐντελῆ, κρεμαστὰ
ἐντελῆ, ἱστίον τῶν λε[πτῶν]·
παρὰ Σίμωνος Ἀθμ[ο σκεύη]
ξύλινα ἐντελῆ, [τῶν δὲ κρε]-
μαστῶν ὑ[ποζώματα — —],
665 ἀνκυρ[α — — — — —]·
παρὰ Π̣ — — — — — —
ὑποζώμα[τα — καὶ ἕτερα —]
τῶν ἐγλυθέ[ντων, παραρύματα]
τρίχινα ∶ΙΙ∶ ἀν[κυρα —]·
670 παρὰ Πυθοκλέο[υς Ἀχαρ σκεύη]
ξύλινα ἐντελῆ, ὑ[ποζώματα]
ΙΙΙΙ∶ καὶ ἕτερα ∶ΙΙ∶ τῶν [ἐγλυθέν]-
των, τὰς [δὲ] ἀνκύρας ∶ΙΙ.
673a            vac.
col. e.673b c. 165 vs. perierunt
674 Ε — — — — — — — —
675 Η#⁷ — — — — — — —
ΣΤ— — — — — — —
ΚΑ[— — — — — — τριήρης]
Ἑλλ[άς, Ἀρχένεω ἔργον· τριήραρ]
Θού[διππος Ἀραφήνιος]·
680 τετρή[ρ — σ — — — — — — — — — —]
Ἥβη, [Φιλοκλέους ἔργον· τριήραρ]
Λεω[σθένους Κεφαλῆ κληρονόμοι]·
τετρ[ήρης — — — — — — — — — — —]
ἔργο[ν· τριήραρχ — — — — — — —]
684a 〚— — —〛
〚— — —〛
〚— — —〛
   vac.
685 Εὐε[τ̣ίων ?— — — — —]
της — — — — — — —
σκε[υ — — — — — —]
πρ — — — — — — —
— — —
Search Help