[ ] Att. — non-stoich. — post 358/7
col. a.1  — — —
 — — —
 — — —
 — — —
5  — — τος
5a  — — —
6  — — τη,
[— — κ]ράτος ἔργ,
[Νικ]ηράτο Κυδα·
[ταύ]τηι παρά·
10 [κ]ῶπαι θρα 𐅄ΔΙΙ
[τού]των ἀδ Δ·
[ζύγ]ιαι 𐅄ΙΙ[Ι]Ι·
 τούτων ἀδ ΔΔ·
[θα]λάμιαι 𐅄ΙΙΙΙ·
15 [τού]τ ἀδό ΔΔ·
[πε]ρίνεωι ΔΔΔ·
[τού]τ ἀδό Δ·
 〚[πα]ρ[α]σ[τάται]
[κον]τοί, vac.
20 [κλ]ιμακίδες,
[ἱσ]τὸς μέγ ἀδό,
[κε]ρα<ῖ>αι με<γ>ά,
[πη]δάλια·
[Μέ]λιττα,
25 [Διο]κλέος Ἀλω·
[ταύ]τηι παράκ·
[κ]ῶπαι θρα  𐅄ΔΙΙ·
[το]ύτ ἀδόκ ΔΔ·
[ζύ]γιαι   𐅄ΙΙΙΙ·
30 [τ]ούτ ἀδό Δ𐅃ΙΙΙ·
[θ]αλάμιαι 𐅄̣ΙΙΙΙ∶
[το]ύτω ἀδό ΔΔ·
[πε]ρίνεωι ΔΔΔ·
[τού]τ ἀδό Δ𐅃·
35 [παρ]αστάται,
[κον]τοί,
[κλιμα]κίδες,
[κεραῖαι] μεγ ἀδό,
[ἱστὸς μέγ] ἀδό
40  — — — — Ο
 — — — — — Ο
col. b.42  θα[λάμιαι — —]·
 τούτ ἀδ[όκ —]·
 περίν ΔΔΔ·
45  τούτ ἀδόκ ΔΔ·
 ἱστὸς μέγ ἀδόκ,
 κεραῖαι μεγά ἀδ[όκ],
 ἱστὸς ἀκάτ ἀδό,
 κερα[ῖ]αι ἀκ ἀδό·
50 Μεγίστη,
Ἐπιχαρίδο ἔργ,
Κεκροπίδων Κοι·
ταύτηι παράκειτ·
 παραστάται,
55  πηδάλια,
 κλιμακίδες,
 ἱστὸς μέγα ἀδόκ,
 κεραῖαι μεγ ἀδό,
 κῶπαι θρα  𐅄ΔΙΙ·
60  τούτων ἀδόκ ΔΔ·
 ζύγιαι   𐅄ΙΙΙ·
 τούτω ἀδόκ ΔΔ𐅃·
 θαλάμιαι   𐅄ΙΙΙΙ·
 τούτ ἀδό ΔΔ·
65  περίνεωι ΔΔΔ·
 τούτ ἀδόκ Δ·
 ἱστὸς ἀκάτ ἀδό·
Σφενδόνη,
Ονήτορος Παι·
69a  1 vs. vacat
70 ταύτηι παράκει·
 πηδάλια,
 ἱστὸς ἀκάτ·
 ἱστὸς μέγας·
οἵδε ὀφείλοσι·
75 Φόρυς Μελι
 ταρρόν·
Διοπείθης Μελι
 κεραίας μεγ·
78a     1 vs. vacat
79 Θεωρίς,
80 Ἐπιχαρίδο ἔργ,
Καλυδὼν Στερι·
ταύτηι παράκει·
 πηδάλια ἀδόκ,
 ἱστὸς ἀκά ἀδό,
85  κλιμακίδες·
 ἡ ἑτέρα ἀδόκ·
[ἱ]στὸς μέγασ·
[οἵδε ὀ]φείλοσι·
 ․․c.7․․ς Θρι
90  ․․c.8․․․#⁷
[— — — κ]ολλ?
 — — — — — Μ
92a   — — — —
col. c.93 [οἵδε ὀφείλοσι]·
Ε — — —
95 Ἀρ — — —
Ἀντίλ̣[οχος? — — —]
Ἀντικλε[ίδης Κηφισ?]
κεραία[ς μεγ],
κεραίας [ἀκατ]·
100 Συνωρί[ς],
Ξενοφάν[το ἔργ],
[ρι]στίω[νος — — —]·
ταύτηι πα[ράκειτ]·
  πηδάλ[ια],
105   τὸ ἕτε[ρον ἀδό]·
  παρασ[τάται],
106a   〚— — —〛
107   κεραῖ[αι — —],
  κῶπα[ι θρανίτι]·
  τούτω[ν — ἀδόκ]·
110   ζύγια[ι — —]·
  τούτω[ν — ἀδόκ]·
  θαλά[μιαι — —]·
  τούτ[ων — ἀδόκ]·
  〚[περίνεωι — —]〛·
115   τού[των — — ἀδόκ]·
  κλι[μακίδες — —]·
Εὐρώ[πη],
Φανο — —  — — —·
οἵδε ὀφ[είλοσι]·
120 Σώστρ[ατος Ἀχαρνεὺς]
ταρ[ρόν]·
Στρόμβ[ιχος Εὐωνυμεύς],
Δωρόθεο[ς Ἀναγυράσιος]
παρασ[τάτας]·
125 Στέφανο[ς Μυρρινούσιος],
Δημόνικο[ς Λακιάδης]
ἱστὸν μέγ[αν]·
ταύτηι πα[ράκειται]·
κλιμακ[ίδες — —],
130 κεραῖαι — — —·
Νεμεάς,
Δημαίνετος ἐ[κ Κεραμέων]·
ταύτηι παράκ[ειται]·
ταρρός,
135 ἱστὸς μέγ ∶ ἀ[δόκ],
κεραῖαι μεγά — —,
κεραῖαι ἀκάτ — —,
〚π[αρ]α[στ]άτ[αι]〛,
κλιμακίδε[ς],
140 πηδάλια,
[κ]οντοί ∶ Ι[Ι —],
[ἱσ]τὸς ἀ[κάτειος]·
142a  1 vs. vacat
143 [Εὐτυ]χία,
[— ά]νδρο Γ[αργηττίου]
Search Help