[ ] Att. — non-stoich. — 357/6
face A front.1 [τά]δε ἀν[έγραψαν] νεωρίω[ν ἐπιμεληταὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․]ν ὄντα ἐν τοῖς νεωρίοις καὶ [τ]ὰ ἐκπε[π]λευκότα καὶ τὰ ὀ[φειλόμενα — — —].
col. a.3 [ἀ]ριθμὸς τριήρων ὧν
[ἐ]ν τοῖς νεωσοίκοις ἀν-
5 [ειλ]κυσμένων κατελά-
βομεν καὶ τῶν ὑπαιθρί-
[ω]ν καὶ τῶν ἐκπεπλευ-
[κ]υῶν παραδο<θ>εισῶν·
 ΗΗ𐅄ΔΔΔΙΙΙ·
10 [ἀρ]ιθμὸς σκευῶν ξυλί-
[νω]ν καὶ κρεμαστῶν,
[ὧ]ν ἐν τοῖς νεωρίοις
[καὶ] ἐν τῆι σκευοθήκηι
[κατ]ελάβομεν, καὶ τῶν
15 [ἐκπ]επλευκότων καὶ
[τῶ]ν ὀφειλομένων πα-
ρὰ ταῖς ἀρχαῖς καὶ τοῖς
τριηράρχοις·
ταρρῶν ἀριθμὸς ἐπὶ
20  ναῦς ΗΗΔΔΔΙΙΙ·
οὗτοι ἐνέλειπον
κωπῶν  𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΙ·
[π]ηδαλίων ἀριθμὸς
   ΗΗΗΗ𐅄Δ𐅃ΙΙΙ
25 ταῦτα γίγνεται ἐπὶ
ναῦς ΗΗΔΔΔΙΙΙΙ
καὶ ἓν πηδάλιον·
[κλι]μακίδων ἀριθμὸς
[Η]ΗΗΗ𐅄Δ𐅃·
30 [αὗτ]αι γίγνονται ἐπ
[να]ῦς ΗΗΔΔΔΙΙ
[καὶ] μία κλιμακίς·
[κοντ]ῶν ἀρι[θμὸς]
[𐅅Η]𐅄ΔΔ𐅃ΙΙ·
35 [οὗτ]οι γίγνονται ἐπὶ
[ν]αῦς ΗΗΔΔ𐅃
 καὶ κοντοὶ δύο·
παραστατῶν ἀριθμὸς
 ΗΗΗΗ𐅄ΙΙΙΙ·
40 οὗτοι γίγνονται ἐπὶ
  ναῦς ΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂·
[ἱστῶν μεγ]άλων ἀριθμ
[ἐπὶ ναῦς Η𐅄]ΗΗΗ𐅃·
[κερ]αιῶ[ν μεγ] ἀριθμὸς
45 [Η]ΗΗΗ— —·
[αὗτ]αι γίγνονται ἐπὶ
[ναῦς — — —]·
[ἱστῶν ἀκατείων] ἀριθμ
[ἐπὶ ναῦς — — —]·
50 [κεραιῶν ἀ]κατεί ἀ[ριθμ]
— — —·  αὗτα[ι γίγνονται]
[ἐπὶ ναῦς — — —]·
52a — — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
53 [τοπείων ἀριθμὸς]
[ἐπὶ ναῦς ἐντε]λῆ  𐅄ΔΔΔ𐅃ΙΙΙΙ
55 [καὶ ἄγκοινα Ι, ἱ]μάντες ΙΙ,
[πόδες] ΙΙΙ, ὑπέραι ΙΙΙ,
   [χαλιν]ὸς Ι, κ<ά>λως 𐅃ΙΙΙ·
[ὑπο]βλημάτων ἀριθμὸς
[ἐπ]ὶ ναῦς 𐅄ΔΔΔΙ·
60 [κατ]αβλημάτων ἀριθμὸς
[ἐπ]ὶ ναῦς 𐅄ΔΔΔΔΙ·
[παραρυμ]ά λευκῶν ἀριθ
— —· ταῦ[τα] γίγνεται
[ἐπὶ ναῦς — — —]
col. b.65  Εὐπρεπῆ, Εὔχαριν,
 Λαμπάδα, Εἰρήνην,
 Φερενίκην, Ἄμεμπτον,
 Ἀρτεμισίαν, Αἰχμήν,
 Τρυφῶσαν, Ὥραν,
70  Ὠκεῖαν, Πρόπλουν,
 Θέμιν, Ἱπποθωντίδα,
 Ρώμην, Ἱκανήν·
τῶν δευτέρων·
 Τροπαίαν, Ἀποτομάδα,
75  Εὔνοιαν, Πανθήραν,
 Βοήθειαν, Μεγίστην,
 Σφενδόνην,  Θεωρίδα,
 Ἀκοήν, Ἱπποκάμπην,
 Ἀλκύονα, Εὐφροσύνην,
80  Ἀφροδισίαν, Νεωτάτην,
 Νίκην, Γοργῶπιν.
 Νίκην, Κρήτην,
 Συνωρίδα, Εὐρώπην,
 Νεμεάδα, Εὐτυχίαν,
85  Ἀρετήν, Πολεμονίκην,
 Κλεώ, Δημοκρατίαν,
 Ἐλευθερίαν, Εὐδόκιμον,
 Λέαιναν, Τέχνην,
 Εὐφημίαν, Ταυροπόλην,
90  Φοίβην, Χρηστήν,
 Σόβην, Δόξαν,
 Λαμπετίαν, Ἀσκληπιάδα,
 Γνώμην, Δύναμιν,
 Παιδοθήραν, Νεᾶνιν,
95  Σαλαμινίαν, Σωσίπολιν,
[Ἡδεῖαν], Ὑγίειαν·
τῶν τρίτων·
 Κλεοστράτην,
 Ἀξιονίκην,
100 Ὑπεραίχμην, Χ[άρ]ιν,
 Σωτηρίαν, Ἱππαγω[γ]όν,
ἕτεραι δύο ὄ[ν]ο[μα οὐκ] ἔ-
χ[ο]υ[σ]αι· αὗται
εκ․․․7․․․λυ[— ἐν]
105  Π̣ε[ι]ρα[ιεῖ]·
τῶν ἐξ[αιρέτων]
 τῶν ἐπὶ [Χ]αρ[ι]κλείδ[ου]
 ἄρχοντο[ς ποηθεισῶν]·
 Ἕλλη[ν?, — — —]
110  Ὑγίει[αν, — — —]·
τῶν ἐ[πὶ Μό]λ[ωνος] ·
 Εὔ[χ]αρ[ιν(?) — — —]
112a  — — —, — — —,
113 [τῶν ἐ]π[ὶ Νι]κοφ[ήμου]·
113a  — — — ,— — —,
 — — — ,— — —,
114 τῶ[ν ἐπ]ὶ Καλ[λιμήδ]ος·
115  Δ[ιών]ην, Πανδώραν,
 Π[ερσί]δα, Σ[τρ]ατονίκην,
 Στ[ρ]ατηγίδα, Ὡραίαν,
 Δ․․․․νον· vacat
[τῶν ἐπὶ] Εὐχαρίστο[υ] ·
120  Ἀ[ρεί]αν·  vacat
τῶν ἐπὶ Κηφισοδότο[υ]·
  Ψαμάθην, Φώς,
  Εἶριν, Πολυαρίστην,
  Οἰστόν, Πετηνήν,
125   Σφενδόνην, Εὐτυχῆ,
  Κυθηρίαν, Πανήγυριν,
  ἑτέρα τριήρης, ἧι
  ὄνομά ἐστιν Βοήθεια,
 Ἀρχενηΐδου ἔργον·
130   ταύτην ἡμίεργον
  παραλαβόντες
  ἐκ τῶν Τηλεγονείων
[ναυπηγί]ων ἡμεῖς
  ․․․c.9․․․#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷
134a   — — — — — — — —
col. c.135   Ἀρείαι ΙΙΙ, Κωλιάδι ΙΙΙ,
  Ψαμάθει ΙΙΙ, Φῶι ΙΙΙ,
  Εἴριδι ΙΙΙ, Πολυαρίστηι ΙΙΙ,
  Οἰστῶι ΙΙΙ, Πετηνῆι ΙΙΙ,
  Εὐτυχεῖ ΙΙΙ, Κυθηρίαι ΙΙΙ,
140   Πανηγύριδι ΙΙ, Βοηθείαι ΙΙ·
ἀριθμὸς κοντῶν ΗΔΔΔΔ𐅃Ι·
παραστάται· v ταῖσδε
 τῶν νεῶν τούτων ἐν
 τοῖς νεωσοίκοις πα-
145  ραστάτας παρακει-
 μένους κατελάβομεν·
τῶμ πρώτων·
 Πολιάδι ΙΙ, Εὐπρεπεῖ ΙΙ,
 Σωτείραι ΙΙ, Εἰρήνει ΙΙ,
150  Πρόπλωι ΙΙ, Ἱπποθωντίδι ΙΙ ·
τῶν δευτέρων ·
 Τροπαίαι Ι, Μεγίστηι ΙΙ·
 Εὐφροσύνηι ΙΙ, Ἀρετῆι ΙΙ·
 Κλεοῖ ΙΙ, Ἐλευθερίαι ΙΙΙ·
155  Ταυροπόλει ΙΙ, Χρηστῆι ΙΙ,
 Γνώμηι Ι, Δυνάμει ΙΙ·
τῶν ἐξαιρέτων·
 Εὐχάριδι ΙΙ, Νικησοῖ ΙΙ,
 Περσίδι ΙΙ, Ἠπιόνηι ΙΙ,
160  Σφενδόνηι ΙΙ, Πρόκριδι ΙΙ,
 Πετομένηι ΙΙ, Πρόκνηι ΙΙ,
 Εὐνοίαι ΙΙ, Διώνηι ΙΙ,
 Πανδώραι ΙΙ, Στρατονίκηι ΙΙ,
 Πανταρίστηι ΙΙ, Σαλ[αμινί]αι ΙΙ,
165  Ἀρείαι ΙΙ, Κρατίσ[τηι —],
 Ψαμάθηι Ι, Φῶι Ι,
 Πολυαρίστηι Ι, Οἰσ[τῶι —],
 Πετηνῆι ΙΙ, Εὐτυχ[εῖ —],
 Κυθηρίαι ΙΙ, Πανη[γύριδι —],
170  Βοηθείαι ΙΙ·
ἀριθμὸς πα[ραστατῶν]
  𐅄ΔΔΙΙΙΙ·
ἱστοὶ μεγ[άλοι· ταῖσδε]
  τῶν νεῶν [τούτων ἐν]
175   τοῖ[ς] ν̣εω[σοίκοις]
[ἱστοὺς μεγάλους παρα]-
[κειμένους κατελάβομεν]
177a   — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
  — — — — — — — —
178   Σ — — — — — — —
  Ταυ[ροπόλει, — — —]
180   Λ — — —, — — —
  Α[— — —, Γνώ]μηι,
  Δυ[νάμει, Παιδο]θήραι,
  Νεάνι[δι, Σαλαμι]νίαι
  Ἡδεία[ι]·
185 τῶν ἐξαι[ρέ]των·
  Φαεθούσ[ηι, — — —],
  Αἴγλαι, Γε[νν]α[ί]αι?,
[Φ]υλ[λίδι?, Ἀκρο]πόλε[ι](?),
  Εὐχάριδ[ι, — — —],
189a   — — — — — — — —
col. d.190  Ἡδίστηι ΙΙΙ, Τριετηρίδι ΙΙΙ,
 Πανακείαι ΙΙΙ, Εὐρώπει ΙΙΙ,
 Σάλπιγγι ΙΙΙ, Αὔραι ΙΙ·
τῶν δευτέρων·
 Ὠρειθύαι ΙΙ, Μακαρίαι ΙΙΙ,
195  Προν<ο>ίαι ΙΙ·
 ἀριθμὸς κοντῶν ΔΔΙΙΙΙ·
παραστάται· vv ταῖσδε
 τῶν νεῶν τούτων ἐν
 τοῖς νεωσοίκοις πα-
200  ραστάτας παρακει-
 μένος κατελάβομεν·
τῶμ πρώτων·
  Χρυσῆι ΙΙ, Πανακείαι ΙΙ,
  Αἰθιοπίδι ΙΙ, Στεφανηφορίαι ΙΙ·
205 τῶν δευ<τέ>ρων·
 Ὠρειθύαι ΙΙ, Μακαρίαι ΙΙ,
 Εὐπορίαι Ι, Προνοίαι Ι·
ἀριθμὸς παραστα ΔΙΙΙΙ·
 ἱστοὶ μεγάλοι·
210  ταῖσδε τῶν νεῶν τό-
 των ἐν τοῖς νεωσοί-
 κοις ἱστὸς μεγάλος
 παρακειμένος
 κατελάβομεν·
215 τῶμ πρώτων·
 Ἡδίστηι, Θήραι,
 Χρυσῆι, Πανακείαι,
 Εὐρώπει, Στεφανηφορίαι,
 Σάλπιγγι, Αὔραι,
220  Κρατίστηι, Ἐρωμένηι,
 Δωρίδι·
τῶν δευτέρων·
 Δήλωι, Ἀμυνομένηι,
223a — — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
223u — — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
224 — —, — — άδι ΙΙ,
225 [— — —, Πασι]φάηι(?) ΙΙ,
[— — —, Μακ]αρίαι ΙΙ,
— — —, — — κηι ΙΙ,
— — —, — — υρεα[ι —]
228a — — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
— — — — — — — —
229 ἱστοὶ ἀκάτειοι·
230 ταῖσδε τῶν νεῶν [τού]-
των ἐν τοῖς νεω[σοί]-
κοις [ἱστοὺς ἀκατεί]-
[ους παρακειμένους]
[κατελάβομεν]·
234a — — — — — —
col. e.235  Αἰθιοπίδι· ἐνδεῖ
 κάλων ἁπάντων·
 Θρασείαι, Ἐρωμέν[ηι]·
ὑποβλήματα·
 Ἀκροτέραι, Κενταύρα[ι],
240  Αἰθιοπίδι·
καταβλήματα·
 Ἀκροτέραι, Φιλοτιμίαι,
 Αἰθιοπίδι·
παραρύματα λευκά·
245  Ταχείαι ΙΙ, Κενταύραι ΙΙ,
 Αἰθιοπίδι ΙΙ,
 Στεφανηφορίαι ΙΙ,
 Κρατούσηι ΙΙ·
παραρύματα τρίχινα·
250  Ἀκροτέραι ΙΙ, Ταχείαι ΙΙ,
 Πανακείαι ΙΙ, Κενταύραι ΙΙ,
 Στεφανηφορίαι ΙΙ,
 Κρατούσηι  ΙΙ·
σχοινία·
255  Ἀκροτέραι ἐπίγυα ΙΙΙ,
 Ἡδίστηι ἐπίγψα ΙΙ,
 Ναυκράτιδι ἐπίγυα ΙΙΙΙ,
 Ἕνηι ἐπίγυα ΙΙ·
ἄγκυραι·
260 Ὑγιείαι ΙΙ, Πανακείαι ΙΙ,
 Κενταύραι ΙΙ, Εὐρώπει ΙΙ,
 Στεφανηφορίαι ΙΙ,
 Κρατούσηι ΙΙ, Ναυκράτιδι Ι·
ἀσκώματα·
265  ἐπὶ τὴν Νεμεάδα,
 ἐπὶ τὴν Τρυφῶσαν,
 ἐπὶ τὴν Παραλίαν·
ἀριθμὸς ὑποζωμάτων
 τῶν ἐν τῆι σκευοθήκει
270 [ἐπὶ να]ῦς ἐντελῆ Δ𐅃Ι·
 ․․․c.9․․․ρεις Ι
[τοπείων ἀριθμ]ὸς ΔΔΙΙΙ·
[ὑποβλημάτων ἀριθ]μὸς [ΙΙΙ]·
273a — — — — — — — —
detritum
col. f.273b — — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
— — — —
274   π[αραρυμάτων τριχίνων]
275   ἀρ[ιθμὸς —· ταῦτα]
  γίγ[νεται ἐπὶ ναῦς — ἐντελῆ]·
  σχοιν[ίων ἀριθμὸς —· ταῦτα γίγνεται]
  ἐπὶ ναῦς [—  ἐντελῆ]·
  ἀγκυρῶν ἀριθ[μὸς]
280   Δ𐅃ΙΙΙ·  αὗται γίγ[νονται]
  ἐπὶ ναῦς 𐅃ΙΙΙΙ ἐ[ντελεῖς]·
  τάσδε τριήρεις [ἐκ]-
  πεπλευκύας π[αρε]-
  λάβομεν·
285  τῶμ Μουνιχίαθε·
 Πολυνίκη, Λυσικλέος
  ἔργον· τριήραρχοι
  Πολύευκτος Λαμπτ,
  Κρατῖνος Ἐρχιεύς·
290  Ἡ<γ>ησώ·  τριήραρχοι
 Ἀριστοκλῆς Ἐλευ,
  Περίανδρος Χολαρ·
 τῶν ξυλίνων ἔχουσ[ι]
  ταρρόν, πηδάλια,
295   κλιμακίδας, κοντούς,
  παραστάτας·
 τῶν δὲ κρεμαστῶν
  ὑποζώματα, ἱστίον,
  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
300   κατάβλημα,
  παραρύματα λευκ,
  παραρύματα τρίχι·
 Φήμη, Ἱεροκλέος ἔργο[ν]·
  τριή Ἀλκισθένης Χο[λ],
305   Τιμοκράτης ἐκ Κερ[αμ]·
 τῶν ξυλίνων ἔχουσ[ι]
  ταρρόν, κοντού[ς],
  παραστάτας·
τῶν δὲ κρεμαστῶν
310   παραρύματα τρί[χι]·
[Ἀχ]ιλλεία, Λυσικλέος
  ἔργον· τριήραρχοι
  ․c.4․ης Ἀγγελῆθεν,
  ․c.4․δωρος Μελιτε·
315 [τῶν ξυ]λίνων ἔχουσι
[ταρρ]όν, πηδάλια,
[κλι]μακίδας, κοντούς,
[παρ]αστάτας, ἱστὸμ μ[έγ],
[κερ]αίας μεγάλας·
320 [τῶν δὲ] κρεμαστῶν
[ὑποζώ]ματα,
[παραρ]ύματα τρίχι,
[ἀγκ]ύρας·
   ․c.5․, Ἀλεξίππο ἔργον·
325 [τριή Ἁ]βρωνίδης Κο — —,
  ․c.4․ένικος Ἐλευσί·
[τῶν] ἐξ Ζέας·
  ․․․․η, Ἀμύντο ἔργον·
[τριή] Πολυκράτης Ἀναγυ,
330 [Πολ]υκλῆς Φρεάρ·
[τῶ]ν ξυλίνων ἔχουσι
[κλι]μακίδας, κοντούς,
[πα]ραστάτας·
 τῶν δὲ κρεμαστῶν
335   ὑποζώματα, ἱστίον,
  τοπεῖα, ὑπόβλημα,
  κατάβλημα,
  παραρύματα λευκ,
  παραρύματα τρίχι,
340   σχοινία, ἀγκύρας·
Ἀμφίπολις, Ξενοκλέος
  ἔργον· τριήραρχοι
  Λύσιππος Κήττιος,
  Δωρόθεος Ἐλευσι·
345  τῶν ξυλίνων ἔχουσι
  ταρρόν, πηδάλια,
  κλιμακίδας, κοντούς,
  παραστάτας,
  κεραίας μεγάλας,
350 [τῶν δὲ κ]ρεμαστῶν
350a — — — — — — — —
col. g.351 [φαιστία, Ἀντιγένους?]
 ἔ[ργον·  τριήραρχοι]
 Κο[μαῖος Σημαχίδης?].
 Πρ — — — — —·
355 Σφε[νδόνη ?, — — —]
 ἔργ[ον· τριήραρχοι]
 Πασ — — — — —
 Κεφ — — — — —.
οὗτο[ι ἔχουσι — —]
360  ας — —·
Εὐτυ[χία, — — —]
 ἔργ[ον· τριήραρχοι]
 Φιλ[ῖνος Λακιάδης],
 Φε[ίδιππος Ξυπεταιών]·
365 τῶν [ξυλίνων ἔχουσι]
 τα[ρρόν, πηδάλια],
 κλ[ιμακίδας, κοντούς],
 πα[ραστάτας, ἱστὸν μέγ],
 κε[ραίας μεγάλας]·
370 Ἥβη, [— — — ἔργον]·
 τρ[ιή Πολυκλῆς Ἀναγυρ],
Ἡγ[ίας Μαραθώνιος]·
τῶν [ξυλίνων ἔχουσι]
373a — — — — —
face B left.col. h.374 [․c.6․․ ἐπὶ] τὴν Ἄμεμπ[τον]·
375 [ταρρόν], πηδάλια, κλιμακ[ίδας],
[κοντού]ς, παραστάτας,
[ἱστὸν] μέγ, κεραίας μεγ·
[ἐπὶ τ]ὴν Σωιζομένην·
[ὑποζ]ώματα, ἱστίον,
380 [τοπε]ῖα, ὑπόβλη, κατάβλη,
[παρ]αρύ λευκά, παραρύ τρίχ,
[σχοι]νία, ἀγκύρας, κοντούς,
[κλι]μακίδας, παραστάτας·
[․․․ω]ν Κολλυ, Σμικρίας Λο[υ],
385 [Να]υσικράτης Οἰναῖ· vacat
[ἐπὶ τ]ὴν Ἄνυσιν· ἱστίον,
[το]πεῖα, ὑπόβλημα,
[κα]τάβλημα, παραρύ λευκ,
[παρ]αρύματα τρίχι, σχοινία·
390 [ἐπὶ τ]ὴν Τριετηρίδα· σχοινία·
[Να]υσικράτης  Οἰναῖος·
[ἐπὶ] τὴν Ἡδίστην·
[σχ]οινία ἀγκύρεια ΙΙΙΙ·
[Δημο]μέλης Παιανιεύς·
395 [ἐπὶ] τὴν Σί[μ]αιθαν·
[παρ]αρύματα λευκά·
[ἐπὶ] τὴν Πειθώ· ἱστὸμ μέγαν·
[ἐπὶ τ]ὴν Στεφανηφορίαν·
       [τ]οπεῖα·
400 [Ἀρχ]έστρατος Κρίτωνος Ἀλω·
[ἐπὶ] τὴν Πολυνίκην· ἱστίον,
[το]πεῖα, κατάβλημα,
[σχ]οινία, ἄγκυραν·
[ἐπὶ] τὴν Λαμπάδα·
405 [π]αραρύματα τρίχινα·
[ἐπὶ] τὴν Πανδίαν·  ὑποζώμα[τα]
[ὑπ]όβλημα, παραρύματα λε·
[ἐπὶ] τὴν Κρατίστην· ἄγκυραν·
[Θεόφ]ημος Εὐωνυμεύς·
410 [ἐπὶ] τὴν Δίαν· ὑποζώματα,
[ἱστ]ίον, τοπεῖα, ὑπόβλημα,
[κα]τάβλημα, παραρύματα λε,
[πα]ραρύματα τρίχινα,
[σχ]οινία, ἀγκύρας·
415   ․c.4․ος Ἀγγελῆθεν·
[ἐπὶ τὴ]ν Δωρίδα· κοντούς·
[ἐπὶ] τὰς δευτέρας·
[ἐπὶ] τὴν Ἀποτομάδα·
[κλιμ]ακίδας·
420 [ἐπὶ τ]ὴν Κρήτην· ἱστὸμ μέγαν·
[ἐπὶ τ]ὴν Εὐδίαν·
[κλι]μακίδας, παραστάτας·
[․․․ω]ν Ἀχ[αρ]νεύς·
[ἐπὶ] τὴν Π[ρ]οθυμίαν·
425 [πα]ρα[ρύμ]ατα τρίχινα,
[σχ]οινία, ἀγκύρας·
[ἐπὶ] τὴν Πολυνίκην·
[ἱστὸ]ν ἀκάτει, κε[ραίας] ἀκα·
[ἐπὶ τὴ]ν Εὐημερίαν· πηδάλια,
430 [κλι]μακίδας, κοντούς,
[παρ]αστάτας, κεραίας μεγ·
[τῶν δ]ευτέρων·
[ἐπὶ τ]ὴν Φιλονίκην· ἱστὸμ μέγ·
[Δημο]φάνης Ἀλωπεκῆθεν·
435 [ἐπὶ τ]ὴν Ἡγησώ· τοπεῖα,
[ὑπόβ]λημα, κατάβλημα,
[παραρύ]ματα τρίχινα·
[ἐπὶ τὴν Νέα]ν·  ὑποζώματα,
[παραρύμα]τα λευκά,
440 [σχοινία ἀγκ]ύρεια ΙΙΙΙ·
[ἐπὶ τὴν Ὑγίειαν]· πηδάλια
 — — — —
Search Help