[ ] Att. — non-stoich. — c. 330 a.
face A.col. I ν
α
τα
σα
εν
ων
τα
τα
ιει
ἐμ Πει
ιν
    νωι
     ν
col. II.1 ////////Ο///////#⁷
 ούργου
2a  vacat 0.018
3 Φιλαινὶς ἐμ Σ[καμβωνιδῶν]
οἰκοῦσα ἀποφ[υγοῦ Διοπείθην]
5 Διοπείθους Σ[φήττιον, Λεω]-
χάρην Λεωχ[άρους — — —],
φιάλην στα[θμὸν Η]·
Ἀριστονόη ἐ[ν — — —]
οἰκοῦσα ἀ[ποφυγοῦ Διο]-
10 πείθην Διο[πείθους Σφήττιον],
Λεωχάρην Λ[εωχάρους — — —],
φιάλην στ[αθμὸν Η]·
Ἀπολλόδωρ[ος ἐν — — — οἰκῶν]
ἀποφυγὼ[ν — — — Καλ]-
15 λικρά[τους — — —],
Φίλωνα — — — — — —,
φιάλην [σταθμὸν Η]·
Χαιρεστ[ρατ — ἐν — — — οἰκ —]
ἀποφυ[γ — — — — — —]
20 ἐξ Οἴ[ου, φιάλην σταθμὸν Η]·
Τρίτυ[λλος? ἐν — — — οἰκῶν]
ἀποφ[υγὼν — — — — πο]-
λέμ[ου — — —, φιάλην σταθμὸν Η]·
Ἡφαι[στ — — ἐν — — — οἰκῶν]
25 ἀπ[οφυγών — — — — — —]
25a Γ — — — — — — — — —
face B.col. II.26 #⁷ΑΣΕΠ#⁷
κυκλίοις? — — — —
Σωσίστρ[ατος — — —]
Εὐωνυμ[εύς, σταθμὸν —]·
30 Θυμοκλῆς — — —
Πρασιεύ[ς, σταθμὸν —]·
Αἰσχύλος [Ἱππίσκου]
Παιονίδη[ς, σταθμὸν —]·
Πολυάρατο[ς Περιάνδρου]
35 Χολαργεύς, σ[ταθμὸν —]·
Θεόφιλος Τρ — — —
Ἀθμονεύς, στ[αθμὸν —]·
Φιλοκράτης — — —
[Ο]ἰναῖος, σταθ[μὸν —]·
40 [Κα]λλικράτης Ἀρ — — —
[Ἀφ]ιδναῖος, στ[αθμὸν —]·
[Λε]πτίνης Ὀλυμ[π — —]
[Ἀλω]πεκῆθε[ν], στα[θμὸν —]·
․․․․ν vacat
45 ․․․․ας Ἀριστων —
․․․․․․ιεύς, σταθμ[ὸν —]·
[Λυσικ]λῆς Λυσιάδο[υ]
[Λευκον]οεύς, σταθ[μὸν —]
— — —
Search Help