[ ] Att. — non-stoich. — [329/8?]
1 [δ]ακτύλιος χρυσοῦς ἄστ[α]τος, Ξενοκ[ρ․τ․ς ἀν]έθηκ[εν, ἐν] ἐλύτ[ρ ∶ στέφ]ανος ἀρ[γυ]ροῦς, ὃν Δίων ἀνέθη[κ]εν, [οὐ]-
κ ἔστιν· Διοπείθης πρὸς πινακίωι ∶𐅄∶ Καλλίμαχος ἐ[μ] πινακίωι πρὸς τῶι τοίχ ∶ΔΔΔΔ∶ Μνησαρέτη ∶Δ∶ ἐλ-
λείπει ∶𐅂𐅂𐅂∶ ταύτας δεῖν ἔφη ἀποδοῦναι Διοκλέα Μυρρι ∶ ἑτέρας ἐνδεῖ ∶𐅂∶ παρὰ Τελεσίαι· Καλλιστὼ ∶
πρὸς τῶι ὑπερτοναίωι ∶𐅂𐅂∶ Αἰσχυλίδης πρὸς ταινιδίωι ∶𐅂ΙΙΙ∶ ἑτέρα ἐμ πινακίωι ∶𐅂∶ πρόσωπον μικρὸν
5 ἐν καλιάδι πρὸς τῶι τοίχ ∶ Δημοστράτη οἰνοχόην χαλκ ∶ Ἡδύλη οἰνοχόην χαλκ ∶ Νικίας κόγχον Παρίου λ-
ίθου· Ἐνπορίων πρὸς πινακί ∶Δ𐅂𐅂∶ Ὄνασος ἐμ πινακιδί ∶Δ𐅂𐅂∶ ἐνδεῖ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ τοῦτο τὸ ἐλλεῖπον {ὃ} ὑπὲρ ἑα-
τοῦ {το} ἀπέδωκε Πολύξενος· θυμιατήριον ξύλι ∶ πηχυαῖον ἐπίχρυσον· Μυννίον ∶𐅃∶ ταύτας ἔφη ὁ ἱερε ∶ Εὐ-
νικίδης Ἁλαι ∶ παλαιὰς εἶναι· Διοδότη ∶Δ∶ καὶ σκέλος ἐπίχρυ ∶ χλαμύς· θρόνος ξύλι ∶ τάδε ἀνετέθη ἐπὶ
Διοκλέους ἱερέ ∶ ἄρχοντος δὲ Θεοφράστου· ἀργυρίου συμμείκτου σταθ ∶𐅂𐅂𐅂𐅂∶ Πασιλέα ἐν ἐλύτρ ∶ πρὸς
10 τῶι τοίχωι ∶ΔΔ∶ Δίφιλος ἐν πινακίωι πρὸς τῶι τοίχ ∶ πρόσωπον ἀργυροῦν καὶ ἀργυρίου ∶Δ∶ Πύθων ἐμ πι-
νακίωι πρὸς τῶι Ἀντιγόνας πινακίωι ∶ΔΔΔΔ∶ Ἡγήμων Ἀθμο ∶ ἐν ταινιδίωι ∶𐅄Δ∶ Κλυμένη ἐμ πινακί ∶𐅄ΔΔ
𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ∶ Νικόμαχος ἐμ πινακίωι ∶Δ∶ Καλλίας Καλλίππου Ῥαμνού ∶ φιάλην ἀργυρ ∶ [ἄ]στατον ἐν ἐλύτρ ∶ στα-
θμὸν ἐπιγέγραπτ ∶ΗΗ𐅄∶ φιάλην Ἀριστοφῶν Ἀζηνι ∶ ἀνέθηκε ἄστατον, σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶Η∶ φιάλη ἀ-
ργυρᾶ, ἣν Φίλων ἀνέθη ∶ ἄστατον ἐν ἐλύτρ ∶ Τελέσαρχος Χολαρ ∶ ποτήριον ἀργυροῦν ἄστατον, σταθ ∶ ἐ[π]ιγ-
15 έγρα ∶𐅄Δ𐅂𐅂ΙΙΙ∶ οὗ τὰ Νικίδια· κυμβίον ἀργυ ∶ ἐν ἐλύτρ ∶ ὃ Θεανὼ ἀνέθη ∶ ἄστα ∶ κυμβίον ἀργυροῦν ἄστατ ∶ ὃ Φίλη
ἀνέθη ∶ σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶𐅄∶ Οἰνάνωνη ἐν ταινιδίωι ∶𐅂𐅂∶ Μέλητος καρδίαν ἀργυρᾶν καὶ ὀφίδιον∶
πρὸς πινακί ∶ v χαλκᾶ v Φίλων Φαληρε ∶ δικαδίαν· Παμφίλη τριποδίσκον· Τιμόξενος καρχήσιον· ἰάσπ[ι]δε[ς]
𐅃∶ δακτύλιος ὑάλι ∶ σφραγῖδες ὑάλι ∶𐅃∶ χλαμὺς φαιά· τάδε ἀνετέθη ἐπὶ Λυσιμαχίδου ἄρχοντ ∶ ἱερεί[ως]
δὲ Πολυξένου· χρυσίον, σταθμ ∶Ι∶ ἀργύριον σύμμεικτ ∶𐅃Ι∶ Χρήσιμος ∶ΔΔ∶ Φίλων κερχνίον ἄστατ ∶ χρυσ-
20 ῶι ἁλυσίωι δεδεμέ ∶ σταθμ ∶ ἐπιγέγραπται ∶𐅂𐅁∶ φιάλη ἀργυρᾶ ἄστατ ∶ ἣν Θεόδωρος ἀνέθη ∶ πρὸς τῶι τέτ-
τιγι τῶι ξυλίνωι τῶι κατακεχρυσωμέ ∶ χρυσαῖ δραχμαὶ ∶𐅂𐅂∶ Κλεαρέτη ἐμ πινακίωι ∶ΔΔ∶ Φίλη ἐν ἐλύτ[ρ]
ΔΔΔΔ∶ Ἀριστόδωρος ἐν ἐλύτρ ∶𐅂𐅂∶ ὀφθαλμοὶ χρυσοῖ ἄστατοι πρὸς πινακίωι, οὓς Λῦσις ἀνέθη ∶ Ἡγησίας
Σουνι ∶ δύο τριώβολα πρὸς τῶι τοίχ ∶ Μενίππη κερχνίον ἐν πινακίωι ἄστατον· ἀστράγαλοι δορκάδεοι ἀ-
ργυρίωι δεδεμέ ∶Δ∶ στλεγγίδες ∶ΙΙ∶ χαλκε͂ι ἁλύσει δεδεμέ ∶ {δύο} ἡ μὲν χαλκῆ, ἡ δὲ σιδηρᾶ, τούτων ἡ μία ὀρ-
25 ειχαλκίνη· δακτύλιος σιδηρ ∶ ἁλύσει χαλκε͂ι δεδεμέ ∶ Ἀμεινὼ ἴασπιν ἐπικεχρυσωμέ ∶ ἁλύσει χαλκῆι
δεδεμέ ∶ δακτύλιος σιδηροῦς ὑπηργυρωμέ ∶ σφραγίδια ∶ΙΙΙΙ∶ χυτά, λίθινον ἕν· καρχήσιον, ὃ Κλεινὼ χαλκ
ἀνέθηκε· δακτύλιοι σιδηροῖ ∶Δ𐅃𐅂∶ καὶ κλείδιον πεντεβάλανον· οἰνοχόη ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀνδριάντ ∶
τοῦ Πολυκρίτου· στέφανοι ὑπόχαλκοι ∶ΙΙ∶ σφραγὶς σύνθετος, χρυσίον διὰ μέσου, Ἀρισταγόρα ἀνέθη ∶ ἴα-
σπις, σάρδιον συνκόλλητ ∶ σφραγὶς ὄνυξ· ἐπὶ Τεισίου ἱερέ ∶ ἄρχοντος δὲ Χαιρώνδου· ὀφθαλμοὶ ἐπίχρυ ∶ΙΙ·
30 τετράδραχμον ἕν· τύπος ἀργυροῦς πρὸς πινακίωι· ὀφθαλμοὶ ἐπίχρυσοι ∶ΙΙ∶ ὑποδημάτων γυναικε ∶ ζεύγη
ΙΙΙ∶ θολία· πίναξ Παρίου λίθου· κυλιχνὶς Παρίου λίθου καὶ αὐλός, Ἰὰς ἀνέθη ∶ δραχμὰς ἐν ἀνθεμίωι ∶Δ𐅃∶
ἑτέρας Ἕρμων ἀνέθη ∶𐅃∶ ἀστραγάλιον ἐπίχρυ ∶ ἁλυσίωι χαλ[κῶι δ]εδε[μ]έ ∶ στλεγγίς· λήκυθος· στλεγγίδες
[σ]ιδηραῖ ∶ΙΙΙ∶ λήκυθος σκυτίνη· λήκυθος ἁλύσει δεδεμέ ∶ στλεγγὶς σιδηρᾶ· λήκυθο[ι] ∶ΙΙ∶ στλεγγὶς σιδη·
[σ]ικύα χαλκῆ μικρά· στλεγγὶς χα[λ]κῆ σιδηρᾶ<ν> λαβὴν ἔχου [∶] στλεγγίδες σιδηραῖ ∶ΙΙ∶ στλεγγὶς πρὸς ληκύθ-
35 ωι σιδηρᾶ· στλεγγὶς σιδηρᾶ· κυμβίον ὑ[άλι] ∶ προσ[κ]εφάλαιον ἐρεοῦν· κυλιχνὶς [ἐ]ν ἐλύτρ [∶ ξ]υλίνωι· λύρα· κ-
υλιχνὶς Παρ[ί]ου [λί]θ[ου, ․․․․ ἀνέ]θη ∶ [ὀ]φ[θαλμ]οὶ ∶[ΙΙ]Ι[Ι∶ τ]ού̣[των] οἱ [μ]ὲν [δ]ύο [ἀ]ρ[γυ]ροῖ, οἱ δὲ δύο χρυσοῖ, Φανὶς ἀν-
έθη ∶ Καλλια[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πινα]κ[ί]ω[ι] ∶𐅂𐅂∶ Σιμάλη ∶𐅂
𐅂𐅂𐅂∶ σφ[ραγι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ∶ Λέων ἀνέ-
θη ∶ ἄστα[τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ὀφθα]λμοί ∶
40 ἀργυροῖ [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀ]νέθη·
κυλιχνὶ[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ∶ λή-
κυθος ἐν̣ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ον
καὶ δραχμα[ὶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ὑπό[χ]-
αλκος ἐν̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ]πι․․νωι[․]
45 κον ἔχου[σ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
𐅂𐅂𐅁∶ Φωκα[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ξύ]
λιναι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
τιον χ[α]λ[κ — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] αν․․6․․․ χρυσιο․ 𐅁𐅀·
στλεγγι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀν]τίφιλος ․․5․․ιον ∶
50 χαλκ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Γ̣
ανδρ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἅ]-
λυσιν ἔ[χ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
𐅂𐅂𐅂∶ αρ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ς π-
ρὸς τῶι τοί[χωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν ἐλύ]τρ ∶·
55 πρὸς πιν[ακίωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] δεδεμένος ∶
Χαιρήμω[ν ἀνέθηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄστα]τον· κυμβία ἀργυρᾶ [ΙΙ],
Δωριὰς [ἀνέθηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τεια ἀνέθ ∶ γρ[άμμ]-
ατα ἀργυ[ρᾶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]όγχος ἐν [κ]ιβ[∶ Παρί]-
ου λίθου [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀν]έθη ∶ τύποι ἀ[ρ]γυρ[οῖ]
60 ΙΙ∶ ἄ̣ωτο[ν] πρ[όσωπον — — — — — — — — — — — — — — — — — ] ∶ σφραγίδιον λίθινο[ν]
ἴασπις, Εὐα̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀθ]ηνᾶς? ἐπι[γ]-
έγραπτ ∶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στλεγγί[δε]
δύο ἄστα[τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τοῦ ἀνδριά]ντος τοῦ Πολυ-
κρίτου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΟΟ․ΠΡΛ․․ΟΝ ἀνηλώθη-
65 σαν οτω․․ο[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ]φ[ελίσ]κος τετρ-
άγωνος εἷς ὑπ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ς Τελεσί[ας] Φλυ
ἱερεὺς τη[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Πα]ρίου [λίθ]ου [ὑπὸ] τῆς β-
ουλῆς ․․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
α πρόσω[πον — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἴ]ασ-
70 πις v ἀργυρ[ίωι δεδεμένη — — — — — — — — — — — — — — — —] ἀνέθη ∶𐅃∶ φι[ά]λη
ἄστατο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀ]πολλό[δ]ωρος ἀνέθ
νομίσματο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ΙΛ․ ἀνέθηκ ∶ Λυσιμ[ά]χ[η]
ὦτα ἀρ[γ]υρ[ᾶ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] φιάλ[η ἄστ]ατο[ς], Φίλ[ων ἀν]-
έθη ∶ σταθμ[ὸν ἐπιγέγραπται — — — — — — — — — — —] Εὔβουλος ἀνέθη ∶ ἄστατον· τύπο․ ․ΝΙ[․ ἐν]
75 πινακίω[ι] σ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — δ]ύο ἐν καλιάδι [πρὸς τῶι τοίχ ∶] ․․․ς ἀν[έ]-
θη ∶ σταθμο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΙΛΙΠΡ — — — — — — —
𐅂∶ τύποι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ΡΟ — — — — — — — —
μος ἀνέθ[ηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Μνησίμ[αχ]ο[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
80 ․ οὖς ὃ ἀν[έ]θ[ηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
λαμπάδε ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ε]ἶχεν ὁ θεό[ς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․․έτη ἀνέθ[ηκε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․κ]ύστις κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — στλεγ]-
85 [γ]ίδες παν[τ]ο[δαπαὶ — — — — — — — — — — — —] ἀργυριο[— — — — — — — — τάδε]
ἀνετέθη ἐ[πὶ ἱερέως — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — γ]-
ραμματέο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Διόδοτος [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Ἀρ?]-
[ι]στομάχη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
90 ․ακων ∶Δ𐅃 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[τ]ύπος ἐμ πι[νακίωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἄστατος α[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἀργ]-
υροῦς ἁλυ[σ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
․ης ἁλύσε[ι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
95 [Φ]ίλων Ἐλευ[σίνιος — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — φιά]-
λ̣ιον ἐν ἐλύτρ[ωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἄστ]-
ατον Μελι[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δαρ]-
εικοὺς ∶ΙΙ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
δακτυλιο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπί[χ]-
100 ρυσον, Φιλ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
στλεγγίς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
χοίσκιον [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]-
εκρύφαλο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Θεοδότη — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — λή[κ]-
105 υθος Παρίο[υ λίθου — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
δέδεται κυ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
δακτύλιοι [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — τάδε ἀνετέθη ἐπὶ — — —]
ἱερέ ∶ ἄρχο[ντος δὲ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐμ π]-
ινακίωι πλ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — πρ]-
110 ὸς πινακί ∶ [— — — — — — — — — — — — — — πρόσω]πον ἀργυροῦν Ἡδίστη πρὸς πινα[κίωι ․․5․․ Μ]α[λ]-
θάκη κυμβίο[ν — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ [δ]αρεικὸν Πυθο[δ․․ος] Φιλίππου ․ου[․․․7․․․ πι]-
νακίωι· ΔΔ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — δ]ρα-
χμὰς πρὸς π[ινακίωι — — — — — — — — — — — — —] Μαλθά[κ]η πρὸς [πινακ]ίωι ∶ [․․․․11․․․․․ ἀργυρ]οῦ-
ν πρὸς πινα[κίωι — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —][κ]λεα
115 χοίσκον χαλ[κοῦν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ος Σ[η]-
μίας ἀνέθη[κε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]κον
γραμματέο[ν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]τήρι-
ον, Νικοστρ[ατ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]α ἔχ-
ει, Μηλὶς κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — σ]ταθ ∶Δ
120    vac.
Search Help
Contact Us