[ ] Att. — non-stoich. c. 50 — c. 130 a. — IG II² 1331 Add. (pt. 1.2 p. 673)
frg. a [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐπειδὴ]
1 [Ἀρί]βαζος Σ[ελεύκου Πειραιεὺς — — — — — — — — — — — — — — — —]
[κ]αὶ πολλὰς — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
εἶχε κοινεῖ τ[ε πρὸς τὸ κοινὸν τῶν τεχνιτῶν καὶ ἰδίαι πρὸς ἕνα]
ἕκαστον αὐτ[ῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ἐποι]-
5 [ή]σατο πρόνοιαν [τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[κ]αὶ βουλόμενος ἐπα[ύξειν? — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἔτι δὲ τῆς ἑαυτοῦ φ[ιλοτιμίας — — — — — — — — — — τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ?]
[ε]ὖ π[α]θοῦσιν ὑπόμν[ημα — — — — — — — — — — — ἐκούφισεν τὴν σύ]-
[ν]ο[δ]ον πλειόνων δ[απανῶν — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10 ․․#⁷εια τὰ ὄντα ἐν τ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[ὅπ]ως προσόδου #⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․έν τε̣ τὴν ἐπιδε — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[καὶ][πιδίδω?]σι αὐτ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. c+b.1 ․․․․#⁷#⁷#⁷#⁷#⁷ — — — — — — — — — — — — — — — — — —
προθυμότεροι [— — — — — — — — — — — — — — τοῖς τεχνί]-
[τ]αις· καταστῆσαι δ[ὲ τοὺς τεχνίτας αὐτίκα μάλα? τῆς τῶν εἰκόνων]
κατασκευῆς καὶ ἀνα[γραφῆς τοῦ ψηφίσματος ἐπι]-
5 μελητὴν Μνασικλῆν κωμικὸν ποιητὴν [καὶ ἀναθεῖναι? ἐν τωῖ ἐπιφα]-
νεστάτωι τόπωι τοῦ Ποσειδιππείου, ὅπως τ[ῆς τε Ἀριβάζου μεγαλομε]-
ρείας ὑπάρχῃ ὑπόμνημα τοῖς ἐπιγινομένο[ις καὶ τῆς ὑπὸ τῶν τεχνι]-
τῶν γεγονείας εἰς αὐτὸν εὐχαριστίας. ὁ ε[ἱρημένος ἐπιμελητὴς τῆς]
τῶν εἰκόνων κατασκευῆς καὶ ἀναθέσεως κατὰ τὸ ψήφισμα Μνασικλῆς
10 ποιητὴς κωμικός.
                        οἱ τεχνῖται
                         Ἀρίβαζον
                         Σελεύκου
                         Πειραιέα.
Search Help
Contact Us