[ ] Att. — non-stoich. 56-62 — 163-130
See also:
1 [ἔδοξεν τοῖς περὶ τὸ]ν Διόν[υσ]ον τ[εχνίταις]·
[ἐπειδὴ βασιλεὺς] Ἀρι[α]ράθης Εὐ[σεβὴς καὶ Φιλοπάτωρ — — — — — — — —]
[— — — — — τιμ]ώμενος ὑπὸ [τοῦ κοινοῦ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν]
[— — — — — — ἀ]ποστειλάντ[ων — — — — — — — — — τῶν τεχνιτῶν]
5 [τῶν συντελούντων Ἀθ]ήνησιν ψήιφισ[μα καὶ πρεσβείαν — — — — — — — —]
ιο̣[— — — — — — ἀ]πεδέξατο φιλ[οφρόνως — — — — — τοῦ ἐπιμελητ]-
οῦ [καὶ Μενελάου π]οιητοῦ τραγω[ιδιῶν — — — — — — — — — — — — —]
․α — — — — — — Λ․ΕΓΕΝΙ․ΣΚ — — — — — — — — — — — — — —
λα — — — — — — ․ου ἀρχαι — — — — — — — — — — — — — — — —
10 ․ω[— — — — — ἐν]δοξοτάτη — — — — — — — — — — — — — — —
․αι — — — — — — ς Ῥωμαίων κ — — — — — — — — — — — — — —
λ̣κι — — — — — — — υσαν παρεκά[λεσαν δὲ τὸν βασιλέα ἐπιμελεῖσθαι ὅπως ἡ σύ]-
νοδ[ος τῶν τεχνιτῶν α]ὐξηθήσεται τ — — — — — — — — — — — — — —
και — — — — — — ιας, ἐφ’ οἷς ἀποδ[εξάμενος τὴν αἵρεσιν αὐτῶν φιλανθρώπως καὶ]
15 γεν̣[ναίως ὑπέσχετο π]έμψειν δωρεὰ[ς — — — — — — — — — — — — —]
νηφ — — — — — — ια․ καὶ ἐξαπέστ[ειλεν — — — — — — — — — —]
τριο — — — — — — αι καὶ ἡ σύνοδος — — — — — — — — — — — —
μεγα — — — — — — ντας ἑαυτὴν ἀπο[— — — — — — — μὴ λείπεσθαι ἐν]
χάριτ[ο]ς [ἀποδόσει] ἀλλὰ μεγάλαις καὶ [καλαῖς τιμαῖς κοσμεῖν, ὅπως ἡ πρὸς τοὺς]
20 εὐεργέτας [χάρις] ἅπασιν ἀνθρώποις [φανερὰ γίγνηται, ἀγαθῆι τύχηι· δεδόχθαι]
τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις ἐπ[αινέσαι μὲν βασιλέα Ἀριαράθην Εὐσεβῆ]
καὶ Φιλοπάτορα βασιλέως Ἀριαράθου [Εὐσεβοῦς καὶ βασιλίσσης Ἀντιοχίδος]
εὐσεβείας ἕνεκεν καὶ δικαιοσύνης καὶ [φιλοτιμίας τῆς εἰς τοὺς τεχνίτας]·
στῆσαι δὲ αὐτοῦ καὶ ἄγαλμα παρὰ τὸν θε[ὸν — — — — καὶ εἰκόνα χαλ]-
25 κῆν ἐν τῶι προπυλαίωι τοῦ τεμένους καὶ [— — — — — — — ἀνειπεῖν δὲ]
καὶ τῶν εἰκόνων τὴν ἀνάθεσιν Διονυσί[ων τε τῶν ἐν ἄστει καινοῖς τραγωι]-
δοῖς καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευσινίων τοῖ[ς γυμνικοῖς ἀγῶσι· τῆς δὲ ἀναγορεύ]-
σεως ἐπιμεληθῆναι τὸν ἐπιμελητήν. πα[ρασκευάσαι δὲ ἱερεῖα εἰς θυσίαν τῶι]
Διονύσωι ἀπὸ τῶν προσόδων κοινῶν κ[άλλιστα τὸν ἐπιμελητὴν καὶ Μενέλαον]
30 ποιητὴν τραγικὸν μετὰ τοῦ ἱερέως τοῦ Δ[ιονύσου καὶ θῦσαι ὑπὲρ σωτηρίας τῆς]
συνόδου καὶ βασιλέως Ἀριαράθου καὶ βασιλ[ίσσης Νύσης — — — — — —]
καὶ μερίδα νεῖμαι πᾶ[σ]ιν τοῖς μετέχουσιν [τῆς συνόδου καὶ παισὶ καὶ γυναιξὶν?]
[α][τ]ῶν. μερίσαι δὲ τὸν [ἐπ]ιμελητὴν τοῦ Μετ[αγειτνιῶνος μηνὸς τὴν τετράδα]
[ἐ]πὶ δέκα ὑπὲρ τοῦ βασ[ιλ]έως καὶ τὴν πέμπτ[ην ἐπὶ δέκα ὑπὲρ τῆς βασιλίσσης]
35 παι․․․ν, τὸν [δ’] ὑπηρέτην προγρ[ά]ψαι — — — — — — — — — —
ἡμερῶ[ν] τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου καί σ[τε]φα[νοῦν τὸ ἄγαλμα τὸ τοῦ βασιλέως]
καὶ θυμιᾶν κ[αὶ] δαῖδα ἱστάνειν καὶ ἐν τ․․․σι[— — — — — — — — — — βα]-
σιλεῖ Ἀριαράθει Εὐσεβεῖ καὶ Φιλοπάτορι ․ΟΛ[— — — — — — εἶναι δὲ ἡμέ]-
ραν ἐπώνυμον κατὰ μῆνα τὴν τετράδα ἐπὶ δ[έκα — — — — καὶ τῆι ἡμέ]-
40 ραι ταύτει μετὰ τὸ τοῦ Διον[ύ]σου καὶ ἰδία[ι θῦ]σα̣[ι? — — — — — — — —]
μένου τὸ νικῆσαν· καταλέγε[ιν] δὲ τὸν ἐπιμελη[τὴν τοὺς — — — — — — —]
ἀπαρξο[μέ]νους· εἰ δὲ μή, ζημ[ι]οῦν τὸμ μὴ πε[π]οι[ηκότα. τῆι δὲ — — — τοῦ αὐ]-
τοῦ μηνὸς τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου κατ’ ἐνιαυ[τὸν ἀγῶνα μουσικὸν τιθέναι τοὺς]
τεχνίτας καὶ διδόναι τῶν ὠιδῶν τῶι νικήσα[ντι — — — — — — — — — —]
45 καὶ κωμωιδοῖς παλαιοῖς καὶ τραγωιδοῖς, κατὰ [τὰ αὐτὰ δὲ καὶ καινοῖς κωμωι]-
δοῖς καὶ τραγωιδοῖς. ἑλέσθαι δὲ ἤδη ἐξ ἑαυτ[ῶν τρεῖς ἄνδρας μετὰ τοῦ ἐπιμελη]-
τοῦ καὶ τοῦ ἱερέως τοὺς τεχνίτας οἵτιν[ες τῆς τε ποιήσεως τῶν εἰκό]-
νων ἐπιμελήσονται καὶ ἀναθήσουσιν ὡς κ[άλλιστα — — — — — — — —]
κοινά. καὶ [ἐ]ὰν πρεσβεία τις ἔλθῃ παρὰ Ἀρια[ράθου — — — — — — —]
50 γίνωνται, θεωροδόκον ἀεὶ ὑπακούειν κα[ὶ — — — — — — — — — τὸν]
ἐπιμελητὴν τῶν τεχνιτῶν καὶ ἐὰν καὶ [— — — — — — — Παναθηναίοις]
ἢ Ἐλευσινίοις βοῦν τε παρασκευάζε[ιν — — — — — — — — — ἑλέ]-
σθαι ἐξ ἑαυτῶν οἵτινες ὑπὲρ βασιλέ[ως Ἀριαράθου καὶ βασιλίσσης Νύσης]
θύσουσιν καὶ τἄλλα πράξουσιν ὅσα κα[λὰ νομίζεται, ἵνα τούτων συντελου]-
55 μένων ἀ[π]ολαμβάνῃ τὰς προση[κ]ούσας [χάριτας παρὰ τῶν τεχνιτῶν καὶ πολ]-
λοὶ [ζ]ηλωταὶ γίνωνται τῆς ὁμοίας αἱρ[έσεως ὁρῶντες τιμωμένους τοὺς]
τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις αἰτί[ους γιγνομένους ἀγαθῶν. ἑλέσθαι δὲ ἤ]-
δη τρεῖς ἄνδρας ἐξ ἑαυτῶν οἵτινες τό [τε ψήφισμα τόδε παραδώσουσι καὶ εὐ]-
χαριστήσουσι[ν] τῶι βασιλεῖ Ἀριαράθει [καὶ παρακαλέσουσι διατελεῖν παρ]-
60 έχοντα τὴν τε ἀσυλίαν καὶ ἀσφάλειαν [καὶ ἀτέλειαν — — — — — — —]
αὐτὸν τὴν δεδομένην ἐξ ἀρχῆς π[αρὰ][ριαράθου? — — — — — — —]
καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καὶ ἀεί τινος [ἀγαθοῦ παραίτιον γίγνεσθαι αὐτοῖς]
καθάπερ καὶ αὐτὸς ἐπαγγέλλεται. ἀνα[γράψαι δὲ τὸν γραμματέα τόδε τὸ]
ψήφισμα εἰς στήλην λιθίνην κ[α]ὶ στῆσα[ι παρὰ τὴν εἰκόνα, εἰς δὲ τὴν ποί]-
65 ησιν καὶ τὴν [ἀ]ναγραφὴν μερίσαι τὸν ἐπ[ιμελητὴν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
             πρέσβεις εἱ[ρέθησαν]·
Μενέλαος ποιητὴς τραγικός, Θεόδοτος κιθ[αρωιδός — — — — — — — —]
67a                       vacat spatium unius versus
68 ἔδοξεν τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τε[χνίταις]·
ἐπειδὴ βασίλισσα Νῦσα βασιλέως [— — — — — — — —, γυνὴ δὲ βασι]-
70 λέως Ἀριαράθου, εὔνους ὑπάρχει τ[ῶι δήμωι τῶι Ἀθηναίων καὶ τῶι κοι]-
νῶι τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτ[ῶν — — — — — — — — — — —]
[π]ρεσβευταὶ οἵ τε παρὰ τοῦ δήμου ἀ[πεσταλμένοι τοῦ Ἀθηναίων καὶ τῆς συνόδου]
τῶν τεχνιτῶν ἀπομαρτυροῦσ[ι]ν ΗΙ — — — — — — — — — — — — —
    τοῦ δήμου καὶ τῆς συνόδου καὶ συμπ[ράττ — — — — — — — — — — —]
75 διατελεῖ πάντα τὰ καλῶς ἔχοντα δ[— — — — — — — — τῶν περὶ τὸν]
Διόνυσον τεχνιτῶν ἅμα τῶι ἀποδ — — — — — — — — — — — — —
βασιλέως Ἀριαράθου τὴν διασαφ[ουμένην — — — — — — — — — ἀπε]-
σ[τ]αλμένης τῆι συνόδ[ωι]· ἐβουθυτ[ησε δὲ καὶ — — — — — ὑπὲρ τοῦ]
[βα]σιλέως Ἀριαράθου καὶ [τ]ῆς βασιλ[ίσσης Νύσης — — — — — — — —]
80 αὐτὸν καὶ ἐμέρισεν ἀρ[γύ]ριον εἰς [τὴν τοῦ βασιλέως Ἀριαράθου]
γενέθλιον ἡμέραν καὶ εἰς τὴν ἐχο[μένην τὴν τῆς βασιλίσσης]
[Ν]ύσης κα[ὶ — — —]υ καὶ ἐπὶ — — — — — — — — — — — — —
αὐτῶν κα[ὶ — — —]ησεν, ἵν[α? — — — — — — — — — — — — —]
․․․Ι#⁷Ι — — — ας εἰς τ — — — — — — — — — — — — — —
85 [— — — — — — παρ]αίτ[ιον γίγνεσθαι — — — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us