[ ] Att. — non-stoich. — 274/3 — IG II² 1317b Add. (pt. 1.2 p. 673)
1 [θ]εο[ί].
ἐπὶ Ἱέρωνος ἄρχοντος καὶ ἱερέως Χαρίνου· μηνὸς Σκιροφοριῶνος
δευτέραι ἱσταμένου· κυρίαι ἀγορᾶι· ἔδοξεν τῶι κοινῶι· Ῥύθμος εἶ-
πεν· ἐπειδὴ οἱ ἐπιμεληταὶ οἱ κατασταθέντες ἐπεμελήθησαν τῶν
5 τε θυσιῶν καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων τῶν περὶ τὸ ἱερὸν τῆς Βεν-
δῖδος, δεδόχθαι τῶι κοινῶι τῶν θιασωτῶν ἐπαινέσαι αὐτοὺς
καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν, μερίσαι δὲ τὸν ταμίαν ∶Δ𐅃∶
δραχμάς. τοῦτο δὲ λαβόντες οἱ ἐπιμεληταὶ ἀνατέθωσαν
εἰς τὸ ἱερὸν τῆς Βενδῖδος.
9a                    in coronis oleagineis:
cr 1.10 οἱ θιασῶται
 Χαρῖνον
  ἱερέα.
cr 2.10                        οἱ θιασῶται
                         Μένωνα
                       ἐπιμελητήν.
cr 3.10                                             οἱ θιασῶται
                                              Νικίαν
                                            ἐπιμελητήν.
cr 4.13 οἱ θιασῶται
 Νίκαρχον
15 ἐπιμελητήν.
cr 5.13                        οἱ θιασῶται
                        Χαρῖνον
15                          ταμίαν.
cr 6.13                                             οἱ θιασῶται
                                            Στρατοκλῆν
15                                             γραμματέα.
Search Help
Contact Us