Decree of the Eleusinians honoring Philokomos and Moirokles, followed by a decree of the Eleusinians concerning leasing the quarries of Herakles.  Stele of white marble; a relief crown enclosing a two-handled lebes between the two decrees. Stoich. 35 and 43.
[ ] Attica — Eleusis — 332/1 BC — REG 91 (1978) 289-306 — SEG 28.103
See also:
1             θ[εο]
Ἐπιγέ̣νης̣ εἶπεν· τύ[χ]ηι ἀγαθῆι τῶν δημοτῶν· v
ἐπε̣ι̣[δὴ] Φιλόκ̣ωμος ε̣ἰ̣σηγήσατο τοῖς δημότα-
ις π[ερὶ] τ̣ῆ̣ς Ἄ̣κ̣ριδ̣ος ἀποδόσθαι τῶι θεῶι τὴ̣ν̣
5 λ̣ι̣θ̣ο̣τ̣ο̣μ̣ίαν, ὅπως ἂν ἡ θυσία γίγνηται ὡς κ̣α̣λ̣-
λ̣ί̣σ̣τ[η, κ]α̣ὶ̣ ἐώ̣ν̣ητα̣ι παρὰ τῶν δ[η]μοτῶν Μοιρ̣ο̣κ̣-
λ̣ῆ̣ς ε̣ἰ̣ς̣ π̣έ̣ν̣τ̣ε̣ ἔ̣τη τριῶν ἡμιμν̣α̣[ί]ων̣ τοῦ ἐν̣ια̣-
υ̣το̣[ῦ κ]α̣ὶ̣ ἑ̣κ̣α̣τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ραχμὰ̣ς̣ ἐπέ̣δ̣[ω]κ̣εν εἰς τὰ̣ πέ̣-
ν̣τε ἔτη̣· δε̣δ̣ό̣χ̣θ̣α̣ι Ἐλευσινίο[ις· ἐ]πα̣ιν̣έσαι μ̣-
10 ὲν̣ Φιλόκωμ̣ο̣ν̣ Φ̣α̣λανθίδ̣ου κα̣ὶ̣ σ̣τ̣εφα̣νῶ<σα>ι̣ χ̣ρ̣[υ]-
σ̣ῶ̣ι̣ στεφ̣ά̣ν̣ωι ἀ̣ρ̣ετῆς ἕνε̣κ̣α κα̣ὶ̣ ε̣ὐνο̣ί̣α̣ς τῆ̣ς̣
εἰς τ̣ο̣ὺ̣ς δη̣μ̣ό̣τας̣, ε̣ἰ̣ς δὲ τὸν σ̣τ̣έ̣φ̣α̣ν[ο]ν̣ τ̣ὸ ἀ̣ργ̣-
ύ̣ρ̣ι̣ον̣ δ̣οῦναι Φιλοκώμωι ἐναν̣τ̣ίον τῶν̣ δη̣μ̣[ο]-
τῶν̣ ἑκ̣ατὸν δραχμὰς Μοιροκλέα, ἐπαινέσ̣αι δ̣-
15 ὲ Μοιροκλέα Εὐθυδήμου, ὅτι το̣ῖς δ̣η̣μ̣όταις ἐ-
πιμελεῖτα̣ι, ὅπως ἂν̣ ἦ̣ι π̣ρ̣όσοδος ὡς πλεί̣[σ]τη,
κ̣α̣ὶ̣ στε̣φ̣[α]ν̣ῶ̣σαι θαλλοῦ στεφάνωι.  vacat
                            {²anaglyphum
18 Φ̣ιλόκωμος Φαλανθίδου Ἐλευσίνιος εἶπεν· τ̣ύχηι ἀγαθ-
ῆι τῶν δημοτῶν· ὅπως ἂν τῶι Ἡρακλεῖ τῶι ἐν Ἄκριδι πρόσ-
20 οδος ε̣ἶ ὡς πλείστη κ̣αὶ ἡ θυσία θύητ[αι] ὡς καλλίστη, ἐψη-
φίσθαι τοῖς δημόταις· τὰς λιθ̣οτομ̣ί̣ας τὰς Ἐλευσῖνι, ἐ̣-
#⁷Λ̣#⁷[․․5․․․]#⁷Ε̣ΙΩ̣Ν εἰσὶ̣ν̣ ἱερα̣ὶ τοῦ Ἡρακλέως τοῦ ἐν Ἄκρι-
δ̣ι, μ[ισ]θοῦν τὸν δήμαρχ[ο]ν ἐ̣ν τῆι ἀγορᾶι τῶν δημοτῶν τῶ-
ι̣ τ̣ὸ̣ π̣λ̣ε̣[ῖσ]τον διδόντ[ι]· τ̣ὸ̣ν̣ δ̣ὲ̣ μισθ̣ωσάμενον ἀποδιδόν-
25 α̣ι̣ τ̣ὴ̣ν̣ [μ]ί̣σ̣θωσιν τ̣ὴ̣μ̣ μ̣ὲ̣ν̣ ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος ἐν ὧ̣ι ἂν
χ̣ρ̣ό̣ν̣ω̣ι̣ τοὺς δημότας π̣ε[ί]θει, πρὸ τῆς θυσίας, μετὰ δ̣ὲ Νι-
κήτην ἄρχοντα εἰς τὸν Μεταγειτνιῶνα μῆνα τα̣ῖς ἀρχ̣α̣-
ι̣ρεσ̣ί̣α̣ις, ὅτ̣αν ο̣ἱ δ̣η̣μόται ἀγοράζωσιν ἐν τῶι Θησείωι·
ἐγγ̣υη̣τὰ̣ς̣ δ̣[ὲ] κ̣α̣τ̣α̣σ̣τησά̣τω ὁ μισθωσάμενος̣ δύο ἄ̣νδ̣ρα̣ς
30 [ὀμουμέν]ους ἦ̣ μ̣ὴ̣ν̣ ἀποδώ̣σ̣ειν τὴν μίσθωσιν πᾶσαν ἐν τῶ̣-
ι̣ χ̣ρ̣ό̣ν̣ω̣ι̣ τῶ̣ι εἰρ̣η̣μ̣ένωι· τὸν δὲ δήμαρχον λαβόντα τοῦτ-
ο τ̣ὸ̣ [ἀ]ρ̣γύ̣ρ̣ιον̣ παρέχειν εἰς τὴν ἑορτὴν τοῦ Ἡρακλέως τ-
οῦ ἐν Ἄκριδ̣ι· δια̣χειροτονῆσαι δὲ αὐτίκα μάλα τοὺς δη-
μ̣ό̣τ̣α̣ς̣ ἐ̣ά̣ν τ̣ε̣ εἰ̣ς ἐνιαυτὸν δοκ̣εῖ μισθ̣οῦν, ἐάν τ̣ε εἰς π̣λ-
35 έ̣ω̣ χ̣ρ̣ό̣ν̣ον, ὁπότερα δ’ ἂν δο[κ]εῖ, ταῦτα κύ̣ρια εἶναι καὶ μι-
σ̣θ̣ο̣ῦ̣ν̣ π̣ρὸς ταῦτα τὸν δήμαρχον· μὴ ἐξ̣έ̣στω δὲ εἰπεῖν μη-
θ̣έ̣ν̣α τοῦτο τὸ ἀργύριον ὡς δεῖ ἄλλοθί που τρέψαι ἢ εἰς
τ̣ὴ̣ν θυσίαν τοῦ Ἡρακλέως, μηδὲ τοῖς ἱερομνήμοσιν ἐπι-
ψηφίσαι, μηδὲ τῶ̣ι δημάρχ̣ω̣ι· ἐὰν δέ τις ἢ εἴπει ἢ̣ ἐπιψηφ-
40 ίσει παρὰ̣ τό̣δε τὸ [ψ]ήφισμα, ὀφειλέ̣τ̣ω τῶι θεῶι τὸ διπλ̣ά̣-
σιον ἢ ὅσον ἂν εἴπει ἢ ἐπιψηφίσει· καὶ ὁ εὔθυνος καὶ ὁ̣ σ-
υ̣ν̣ή̣γ̣ο̣ρ̣ος ἐπάναγκ̣ε̣ς αὐτῶν καταγιγνωσκόντων τοῦτο
τ̣ὸ ἀργύριον ἢ αὐτο̣ὶ ὀφ̣ειλόντωσαν· ἀναγράψαι δ̣ὲ τόδε
τὸ ψ̣ή̣φισμα τὸν δήμαρ̣χ̣ον ἐν στήλει λιθίνει κ̣αὶ στῆσα-
45 ι ἐ̣ν̣ τῶι ἱερῶι τοῦ Ἡρακλέως τοῦ ἐν Ἄκριδ̣ι, ὅπως ἂν τὰ ἐψ-
ηφισμένα ὑπὸ τῶν δημοτῶν κύρια εἶ ε̣ἰς τὸν ἀεὶ χ̣ρόνον
κ̣α̣ὶ̣ μ̣ὴ̣  πα̣ρ̣α̣λύ̣η̣τα̣ι· συνεπιμεληθῆναι δὲ τῆς στήλης ὅπ-
ω̣ς̣ ἂ̣ν̣ σ̣τ̣αθ̣ε̣ῖ ἐν τῶι ἱερῶι τ̣ὸν ἱερέα τοῦ Ἡρακλέως Ἀ̣ν[τ]ι̣-
φά̣ν̣η̣ν̣ πρὸ τῆς θυσίας τῆς ἐπὶ Νικήτου ἄρχοντος· εἰς δὲ
50 τὴν ἀναγραφὴν τῆς στήλης δοῦναι τὸν δήμαρχον δέκ̣α̣ v
δ̣ραχμ̣ὰ̣ς̣ ἐκ̣ τῆς τοῦ θεοῦ προσόδου. κύριον δὲ εἶναι τόδ-
[ε τὸ ψ]ήφισμα ἀπὸ Νικήτου ἄρχοντος, ἀφ’ ἧς ἂν ἡμέρας οἱ δ-
ημόται ψηφίσωνται.     vacat
Search Help
Contact Us