IG II² 1232
[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. IV a.
See also:
1 — — — — — — — — — — #⁷Γ#⁷Γ#⁷#⁷ — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — #⁷ΑΙΙ#⁷///Α#⁷///ΣΕ#⁷ — — — — — — — — — — —
[— — — — — — — γ]ένους καὶ τάς τε θυ[σίας — — — — — — — —]
[— — — — — — δή]μου τοῦ Ἀθηναίων καὶ — — — — — — — — — —
5 — — — — — — — — — ν Εὐφρόσυνον Ὀν — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — καὶ τὸν νεω[κόρον? — — — — — — — —]
— — — — — — — — — — — — ΙΡΛΚΟΣΤΛΛ — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — ΛΟΥ///ΟΦ#⁷ — — — — — — — — — —
     [․․ διατετελ]έκασι φιλοτιμούμενοι ε[ἰς]
10      [τοὺς θεο]ὺς καὶ εἰς τὸ γένος τὸ Σαλαμινί-
     [ων, ἐπαινέσ]αι αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι αὐτ-
     [ῶν ἑκάτερο]ν χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ Χ δραχμ-
     [ῶν δικαιοσ]ύνης ἕνεκα καὶ φιλοτιμίας τῆ-
     [ς εἰς τὸ γένο]ς· εἶναι δὲ αὐτοῖς [καὶ — —]
15       ․․․c.10․․․ ἀναθεῖναι ἐν τῶι ἱερῶι τῆς Ἀθ-
     [ηνᾶς τῆς Σκι]ράδος· νέμειν δὲ αὐτῶν ἑκ-
     [ατέρωι ․․․․ τ]ὸν ἀεὶ λαν[χ]άνοντα ἄρχο-
     [ντα ․․c.8․․․]ους καὶ τοὺς ἱερομνήμ[ον]-
     [ας ․․c.8․․․]ΙΛ#⁷///ους· [κ]ατανέμειν δ[ὲ κα]-
20      [ὶ ․․․c.11․․․․]. ἀναγράψαι δὲ τόδε τ[ὸ ψή]-
     [φισμα εἰς στήλα]ς λι[θ]ίνας δύο καὶ [σ]τῆσαι
     [τὴν μὲν ἐν τῶι] Εὐρυσακείωι, τὴν δὲ ἐν τῶι
     [περιβόλωι? τοῦ] νεὼ τῆς Ἀθηνᾶς τ[ῆ]ς Σκιράδ-
     [ος· εἰς δὲ τὴν ἀ]ναγραφὴν τῶν σ[τ]η[λ]ῶν δ[ο]ῦ-
25      [ναι ․c.5․ δρα]χμάς, ὅπως ἂν εἰδῶσι Σαλα-
     [μίνιοι καὶ ο]ἱ ἄλλοι οἱ ἀφικνούμενοι ε[ἰς]
      — — — — — — — ΣΑΙ/ — — — — — — — — — —
      — — — — — ι φιλοτι — — — — — — — — — —
      — — — — — — — τολι — — — — — — — — — —
30       — — — — — ///ΙΜΛΚΛ — — — — — — — — — —
      — — — — — ΟΥΟΙΛΙΟΛ — — — — — — — — — —
      — — — — — ΑΠΟ   #⁷ #⁷ #⁷#⁷ — — — — — —
      — — — — — ΟΝΩ — — — — ΕΩ — — — — — — —
      — — — — — Ι  Ε — — — — — — — — — — — —
35                    vacat 0.19
Search Help
Contact Us