Account of the treasurers of the Heraion under the Athenian cleruchy.  Stele of white marble.
[ ] Aeg. Islands — Samos Isl. — Heraion [fd nr. Pythagoreion] — 346/5 BC — C. Curtius, Inschriften und Studien (1877) 10, 6 — MDAI(A) 68 (1953) 34-39; 46-49 — SEG 45.1163; cf. 47.1314
See also:
                                                          vacat 0,13
[ἐπ]ὶ Πεισίλεω ἄρχοντος ἐν Σάμωι, Ἀθήνησι δὲ ἐπὶ Ἀρχίου, τ[ά]-
[δε] παρέλαβον οἱ ταμίαι Φίλτων Λαμπ(τρεύςI), Διονύσιος Κολλυ(τεύςII), Βλεψ̣[ί]-
[ας Π]αια(νιεύςIII), Φιλοκλῆς Φρεάρ(ριοςIV), Εὔξενος Θορί(κιοςV), Θεοκλῆς Ἀχαρ(νεύςVI), Θεόφιλ[ος]
[․․․․(— — VII)], Θέωρος Ἐλευ(σίνιοςVIII), Ἀριστόμαχος Ἀναφλ(ύστιοςX), παρὰ ταμιῶν τῶν ἐ[πὶ]
5 [Θεο]κλέους ἄρχοντος ἐν Σάμωι, Ἀθήνησι δὲ Θεμιστοκλέους, [Σω]-
[σθ]έ̣ν̣ους Εὐω(νυμέωςI), Ἁγνοκράτους Ἁλ[αι(έωςII)], Ἀλκ̣ίου Πρασι(έωςIII), Φιλοστράτου ἐ[ξ Οἴ(ουIV)],
[Ἀρ]ιστάρχου Ἁγνου(σίουV), Ἀγασίου Ἀχαρ(νέωςVI), Ῥαιδίου Μελι(τέωςVII), Ἀντιφῶντος Ἐλε-
[υ]σι(νίουVIII), Καλλιμάχου Ἀφιδ(ναίουIX), Ἀμφικλέους Αἰγι(λιέωςX)· ἐπὶ τῆς ΚεκροπίδοςVII δε-
[υ]τέρας πρυτανείας, ἕκτηι καὶ δεκάτηι, βουλὴ ἐν Ἡραίωι, τῶν προέδ-
10 [ρ]ων ἐπεψήφιζε Φαίνιππος Κήττι(οςIV), συμπρόεδροι Φιλόστρατος Κηφι(σιεύςI), Χα̣-
[ι]ρεφάνης Ἁλαι(εύςII), Λύσανδρος Στειρι(εύςIII), Διότιμος Ἀχαρ(νεύςVI), Φόρυς Μελι(τεύςVII), Θεόξ[ε]-
ν̣ος Ἐλευ(σίνιοςVIII), Παρμονίδης Τρικο(ρύσιοςIX), Τιμαίνετος Αἰγι(λιεύςX)· κόσμος τῆς θεοῦ· κιθ[ὼ]-
ν Λύδιος ἔξαστιν ἔχων ἰσά̣τιδος, Διογένης ἀνέθηκε· κιθὼν Λύδιος ἔ-
ξαστιν ὑακινθίνην ἔχων· κιθὼν Λύδιος ἔξαστιν ὑακινθίνην ἔχω̣-
15 ν· κιθὼν Λύδιος ἔξαστιν ἁλοργῆν ἔχων· κιθωνίσκος λινοῦς ἔξαστιν
ἁλοργῆν ἔχων· κιθὼν κατάστικτος ∶ κιθὼν Λύδιος ἔξαστιν λευκὴν ἔ-
χων· μίτρη λιτὴ στυππείου· κιθωνίσκος χρυσῶι πεποικιλμένος μύρ-
τον χρύσεον ἔχων· περίβλημα λίνου ῥάκινον· μίτρη πάραυλος, ταύτην̣
ἡ θεὸς ἔχει· παράλασσις, Ἶριν ἐμ μέσωι ἔχει ἁλοργῆν· σινδὼν λίς, ἥντινα̣
20 τῆι θεῶι παραπιτνῶσι· κιθῶνος στυππίνου τόμος· πρόσλημμα τῆς θε-
οῦ παραλοργὲς ἀμφιθύσανον· σφενδόναι λιναῖ δύο· κρ̣ήδεμνα ἑπτά, τού-
των ἓν ἡ Εὐαγγελὶς ἔχει ∶ περίζωμα ἁλοργοῦν ῥάκινον ποικίλον· κεκ[․c.2-3․]
π̣λεκτὸς ἁλοργοῦς· ὑποκεφάλαια δύο ἡμιτυβίου λιτά· ὑποκεφάλαιον ὑπογ̣[ε]-
γραμμένον· σπληνίσκον ὑπογεγραμμένον ἱππέα· σινδονίσκη ὑπογεγ̣-
25 ραμμένη ∶ σπληνίσκον λινοῦν ἐρίνεον· καταπέτασμα τῆς τραπέζης ῥ̣-
άκινον ∶ παραπετάσματα δύο βαρβαρικὰ ποικίλα ∶ αὐλαῖαι δύο· πρόσλημ[μ]-
[α] λινοῦν ∶ ἱμάτιον λευκόν, ἡ ὄπισ̣θε θεὸς ἔχει ∶ κιθῶνες Λύδιοι ἐξάστεις̣
ἀ̣λοργᾶς ἔχοντες ∶ κιθῶνε̣ς̣ ἐπὶ Θρ̣ασυάνακτος, τούτους ἡ θεὸς ἔχει· κιθῶ-
νες ἐπὶ Ἱπποδάμαντος δύο, τούτους ἔχει ἡ θεός· ἐπὶ δημιοργοῦ Δαμασικλ-
30 έους χλάνδιον ἁλοργοῦν, τοῦτο ἐπὶ τοῦ ὀδοῦ· ἐπὶ Δημητρίου ἄρχοντο[ς]
κιθῶνες δύο, τούτους ἡ θεὸς ἔχει ∶ ἱμάτια Ἑρμέω ∶ κιθῶνες ΔΔΔ𐅃ΙΙΙ, τ[ο]-
ύτων ὁ Ἑρμῆς ἕνα ἔχει ∶ ἱμάτια ∶ ΔΔΔΔ𐅃ΙΙΙ· τούτων ὁ Ἑρμῆς ἔχει ἕν· ἀπὸ̣
τούτων τῶν ἱματίων ὁ Ἑρμῆς ὁ ἐν Ἀφροδίτης ἔχει δύο· στρουθοὶ ὑπὸ τῆ[ι]
τραπέζηι ∶ στρουθοὶ ἐπίχρυσοι δύο, στρουθοὶ ὑπάργυροι δύο, τῶν στρουθῶν
35 τῶν ἐπιχρύσων ἐγλείπει τὰ ὀρσοπύγια ∶ Φιλόστρατος ἀπέγραψε· σπληνίσκ-
ον, μίτρη, κρήδεμνον, χλάνδια δύο ἁλοργᾶ ἐπὶ τοῦ ὀδοῦ τῆς Ἥρας, μίτραι δύ[ο]
στύππιναι· κιθῶνες δύο, ἐνδυτὰ τῆς Εὐαγγελίδος· τρίχαπτον παλαιόν·
ἐν τῶι μεγάλωι νειῶι· ὅσα ἐν το<ῖ>ς μέρεσιν ἀνεγίγνωσκεν ἐκ τοῦ βιβλίου τοῦ σε-
σημασμένου καὶ ὁ ἱερὸς τῆς θεοῦ Πελύσιος ἀπέφαινεν ὄντα πλὴν τῶν v ἑτοί̣μ̣[ω]-
40 ν̣· ἐνέλειπεν σκάφης χαλκῆς, ταύτην ἔ̣φασαν θεσμοθέτας ἔχειν· ἀνδριαντίσκο̣ι̣
ἐκ τοῦ Ὠιδέου ∶ ΔΙΙ ∶ ἱππίσκος χαλκοῦς ∶ ἑβδόμει καὶ δεκάτει, βουλὴ ἐν Ἡραίωι,
τῶν π̣ρ̣οέδρων ἐπεψήφιζε Κτησικλείδης ∶ Εὐωνυ(μεύςI) ∶ συμπρόεδροι ∶ Παράμυθος
[Ἁ]λ̣αι(εύςII) ∶ Ἁβροκόμας ∶ Κυδαθη(ναιεύςIII) ∶ Φειδιάδης ∶ Αἰθαλί(δηςIV) ∶ Διόδοτος ∶ Θριά(σιοςVI) ∶ Χαρίας ∶ Ξ̣υπεται(ώνVII) [∶]
Ἡ̣γίας ∶ Ἐλευ(σίνιοςVIII) ∶ Κηφισοκλῆς ∶ Μαραθώ(νιοςIX) ∶ Σωκράτης ∶ Αἰγιλι(εύςX) ∶ τῶνδ’ ἐνελίμπανεν ἐν
45 τῶι οἴκωι· ἐκ τοῦ γάμμα· ἐξάλειπτρον ἐλεφάντινον, λεοντόβασις, ποικίλον· ἐν
τῶι εἶ ἐνλείπει· χερνιβεῖα χαλκᾶ δύο ∶ ἐν τῶι πρώτωι· ἓν δίφρακον συντετρ[ι]-
μμένον ∶ τοῦ δευτέρου διφράκου ἐνλείπει τὰ <π>λέκτρα, ὑπὸ τούτωι δίφρακον
τὸν τόνον οὐκ ἔχει ∶ τρίτα· κλιντηρίσκος ἐλέφαντι ποικίλος οὐκ ἦν, τοῦτον
Μαιάνδριος Χάροπος ἀνέθηκεν ∶ πλάγιος τοῖχος ∶ δίφρος, Ἡρόδοτος Ζήν[ω]-
50 νος Ἥρηι· σφελίσκον, Καλλιδάμας Φυλάκου· γυνὴ ἐπὶ βήματος ξυλίνου, χεῖ-
ρες, πρόσωπον, πόδες λίθινοι· αὕτη ἔχει τέττιγας ἐπιχρύσους, ἐνλείπει
τῶν τεττίγων τριῶν καὶ τῶν ἐνωιδίων ∶ μάχαιρα<ι> ἐμ μαχαιροθήκει ἐνν-
έα, τούτων μία παρὰ τεῖ Ἥραι· κοπὶς μικὰ οὐκ ἦν ∶ κηρύκεα δύο, τούτων το͂ ἑν-
ὸς ἐνδεῖ ∶ κέρας κεράμινον οὐκ ἦν ∶ πρόχοι χαλκαῖ ∶ ΔΙΙ ∶ τὴν βουλὴν τούτων
55 ἔφασαν ἔχειν ∶ ΙΙΙΙ ∶ κύκλος χαλκοῦς, τοῦτον τὴμ βουλὴν ἔφασαν ἔχειν·
ἐπὶ Πεισίλεω ἄρχοντος, μηνὸς Ποσιδειῶνος τετράδι φθίνοντος, ἐπὶ τῆς
ΠανδιονίδοςIII πέμπτης πρυτανείας μιᾶι καὶ τριακοστεῖ, παρέδοσαν οἱ τα-
μίαι τῆς θεοῦ οἱ ἐπὶ Θεοκλέους ἄρχοντος ∶ Σωσθένης ∶ Εὐων(υμεύςI) ∶ Ἁγνοκράτ-
ης ∶ Ἁλαι(εύςII) ∶ Ἀλκίας ∶ Πρασι(εύςIII) ∶ Φιλόστρατος ∶ ἐξ Οἴ(ουIV) ∶ Ἀρίσταρχος ∶ Ἁγνού(σιοςV) ∶ Ἀγασίας ∶ Ἀχα[ρ(νεύςVI) ∶]
60 Ῥαίδιος ∶ Μελιτ(εύςVII) ∶ Ἀντιφῶν ∶ Ἐλευ(σίνιοςVIII) ∶ Καλλίμαχος ∶ Ἀφιδν(αῖοςIX) ∶ Ἀμφικλῆς ∶ ΑἰγιλιεύX ∶]
καὶ προέδρων ἐπεστάτει Εὐβουλίδης ∶ Ἁλα(ιεύς) ∶ συμπρόεδροι Διονυσόδωρος ∶ Φη̣-
γού(σιοςI) ∶ Εὐθίας ∶ Χολλεί(δηςIV) ∶ Χαίρων ∶ Κικυν(νεύςV) ∶ Γλαυκίας ∶ Ἀχαρ(νεύςVI) ∶ Δημήτριος ∶ Αἰξω(νεύςVII) ∶ Ἡγίας [∶]
Ἐλευ(σίνιοςVIII) ∶ Ἀντιγένης ∶ Ῥαμν(ούσιοςIX) ∶ Ἀρχέβιος ∶ Παλλη(νεύςX) ∶ πρῶτος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε
𐅅ΗΗΗΗΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ δεύτερος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ τρίτος ῥυμός,
65 ἦγε φιάλαι ∶ Δ ∶ 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ τέταρτος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ
𐅃𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ πέμπτος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔ𐅂ΙΙΙ ∶ ἕκτος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ̣ [∶]
ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙ ∶ ἕβδομος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ ∶ ὄγδ[οος]
ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂𐅂ΙΙ ∶ ἔνατος ῥυμός, ἦγε φιάλαι ∶ Δ ∶ 𐅅ΗΗΗΗ̣
𐅄ΔΔΔΔ𐅂𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙ ∶ δέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅃𐅂𐅂 ∶ ἑνδέκατος
70 ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙ ∶ δωδέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε
𐅅ΗΗΗΗ𐅃ΙΙΙ ∶ τρίτος καὶ δέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔ𐅃𐅂𐅂𐅂𐅂 ∶ τέ-
τ̣αρτος καὶ δέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅃𐅂 ∶ πέμπτος καὶ δέκα-
[τ]ος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗ𐅄ΔΔΔΔ𐅃ΙΙ ∶ ἕκτος καὶ δέκατος ῥυμός, φιάλα[ι]
[∶ Δ ∶ ἦγε ∶] 𐅅ΗΗΗΗ𐅄𐅂𐅂𐅂ΙΙΙΙΙ ∶ ἕβδομος καὶ δέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗ[․(?)]
75 [— c.3 — ∶ ὄγδο]ο̣ς καὶ δέκατος ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔ𐅃𐅂ΙΙΙ ∶ ἔνατος
[<καὶ δέκατος> ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦ]γε ∶ 𐅅ΗΗΗΗ𐅃𐅂𐅂𐅂 ∶ <εἰκοσ>τὸς ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔ vac.
[․․ ∶ πρῶτος καὶ εἰκοστ]ὸς ῥυμός, φιάλαι ∶ Δ ∶ ἦγε ∶ 𐅅ΗΗΗΗΔΔΔΔ𐅃 ∶ δεύτερος καὶ ε[ἰ]-
[κοστὸς ῥυμός, — — — — — —] τ̣ῶμ με̣[ρ]ί̣δ̣ων ∶ ΕΙ#⁷[— — — — — —]𐅅ΗΗΗΗ𐅄Δ
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]Ο̣Ι̣[— — — — — — — — — — — —]ΙΙ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
Search Help