[ ] Att. — non-stoich. — 380/79 — IG II² 1126 Add. (pt. 1.2 p. 671)
1 [Π]υθέο ἄρχοντος ἐ[π]ὶ τῆς Ἱπποθ[ω]οντίδος τρίτης [πρυτανείας — — — — — —]
[ὅρ]κο[ς].
δικα[ξέω τ]ὰς δίκας ὥς κα δ[ι]καιοτάτα[ι] γνώμαι, τ[ὰ] μὲγ γεγραμμ[ένα κατὰ τὸς νόμος, περὶ ὣν δὲ μὴ γέ]-
γρα[πται κ]ατὰ γνώμαν τὰν αὐτ[οῦ] καὶ ἔγχ̣ερα ἀ[νὰ] τὰν δ[ίκ]αν οὐ [δεξέομαι οὔτ’ αὐτὸς οὔτ’ ἄλλος ἐμοὶ(?) οὐδέ]-
5 ποκα· [καὶ] τὰ καταδικασθέντα ἐκπραξέω ἐν δ[ύ]νασιν [κα]ὶ τὰ ε̣ν̣․․․․․․․․․․․․․c.30․․․․․․․․․․․․․
τῶ̣ι ἔ[χ]οντ[ι] οὐδὲ τῶν χρημάτων τῶν Ἀμφικτιονικῶν ὑπο[βαλέομαι οὐδὲν ․․․․․․․․․c.23․․․․․․․․․․]
ἐμίνγα οὐδ’ ἄλλωι δωσ[ῶ] τῶγ κοινῶν χρημάτων ὑ[ποβά]λ[λ]ε[σθαι ․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․ οὕτως ποὶ]
τ[ο͂] Ἀπόλλωνος τοῦ Π[υ]θίου καὶ τᾶς Λατο͂ς καὶ τᾶς Ἀρτάμι[τος ὑπίσχομαι, καὶ εὐορκέοντι μέμ μοι πολ]-
λὰ 〚καὶ〛 τἀγαθά, αἰ δ’ ἐφιορκέο̣ι̣μ̣ι̣, τὰ κακὰ ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν [δόμεν ∶ ὅρκος γραμματέος· ὑπίσχομαι τῶγ γ]-
10 εγραμμένων μὴ ἀπογραψε͂ν, ἄλλ’ ὧν κατὰ τοὶ ἱερομνάμονες κε[λευσέοντι ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․]
κ[α]τὰν ἀξίαν μηδὲ δῶρα δεξεῖσθαι μηδέποκ[α]· οὕτ[ω]ς ὑπ[ί]σχ[ο]μα[ι ποὶ το͂ Ἀπόλλωνος το͂ Πυθίο καὶ τᾶς Λα]-
το͂ς καὶ τᾶς Ἀρτάμιτος, καὶ εὐορκέοντι μέμ μοι πολλὰ καὶ ἀγαθά, [αἰ δ’ ἐφιορκέοιμι, κακὰ δόμεν· τὸς δὲ]
ἱερομνάμονας ὁρκιξέω καὶ τὰς κάρυκας τὸν αὐτὸν ὅρκον. Π̣[․․․․․․․c.19․․․․․․․․ ἐκπρασσόντων]
τὸμ φόρον καὶ τὰ ἱερήϊα ἀθρόα συναγόντων τὸς ὄνος το͂ν δοκιμ[ασθέντων ἀποδόντες, ὁ δὲ ἐπὶ τὰν ἑκ]-
15 ατόμβαν ὅ[ρ]κον ὀμόσας εἷπερ τοὶ ἱερομνάμονες δοκιμαζέτω ∶ π[έροδος γᾶς ἱαρᾶς· αἴ τις τὰν γᾶν ἐπιερ]-
γάζ[ο]ιτ[ο] ἃν Ἀμφικτίονες ἱάρωσαν, ἐπεὶ κ[α] ἁ πέροδος γίνηται, ἀποτ[εισάτω τῶι ἱαρῶι ․․․c.11․․․․]
στατῆρας Αἰγιναίος κατ’ τ[ὸ] πέλεθρον ἕκαστον· τοὶ δὲ ἱερομνάμ[ονες περιιόντων ἀεὶ τὰν ἱερὰν γᾶν]
καὶ πρ[ασ]σόντων τὸν ἐπι[ε]ργαζόμενον· αἰ δὲ μὴ περιιεῖεν ἢ μὴ πρ[άσσοιεν, ἀποτεισάτω ὁ μὴ περιιὼν]
μηδ’ ἐ[κπ]ράσσων τριάκοντα στατῆρας· αἰ δέ κα μὴ ἀποτίνηι ὁ [ὀφείλων, ἁ πόλις, ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱερομνάμων],
20 εἰλέσ[θω] τοῦ ἱαροῦ καὶ στρατευόντων ἐπ’ αὐτὸς Ἀμφικτύονες [κατά κα οἱ ἱερομνάμονες ἐπαγγέλ]-
λωντ[ι. ἐκ] τᾶς ἱερᾶς γᾶς κόπρον μὴ ἄγεν μηδεμίαν. v οἰκήσιος· ἐπὶ ․․․․․․․․․․․․․․․․c.37․․․․․․․․․․․․․․․․․
εν ϝ̣ιδία[ν] ἐπὶ θαλάσσαι, τὰς δὲ παστάδας κοινὰς εἶμεν πάντεσσι [τοῖς ἱερομναμόνεσσι? ․․c.8․․․ μι]-
σθὸν μ[η]δένα φέρεν μηδένι, μηδ’ ἐνοικε͂ν τὸν αὐτὸν πλέον τριάκ[οντα ἁμέραν ․․․c.9․․․ μηδὲ γυναῖκα?]
ἐνοικε͂[ν μ]ηδεμίαν, μηδὲ μύλαν ἐνεῖμεν μηδὲ ὅλμον· αἰ δέ τις τ[ὸς νόμους τούτους παρβαίνοι, τοὶ ἱ]-
25 αρομ[νάμ]ονες ζαμιόντων ὅτινι κα δικαίωι σφιν δοκῆι εἶμεν ἐπι̣[ζαμίωι ․․c.7․․ δὲ τοὶ θέλοντες]
κἀξαγ[γε]λλόντων ποὶ τὸς ἱαρομνάμονας ∶ λῶτις· ἁ λῶτις τᾶς Ἀμφι[κτιον․․․․c.13․․․․․ στατῆρες]
Αἰγινα[ῖο]ι· τὸ δ’ ἀμπέχονον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν στατῆρ[ες Αἰγιναῖοι, τῶν δ’ ἐπὶ τούτωι πορπαμά]-
των ἑκατὸν στατῆρες Αἰγιναῖοι· τᾶς στεφάνας ἑκατὸν στατ[ῆρες Αἰγιναῖοι ․․․c.9․․․ πεντεκαί?]-
δεκα στατῆρες Αἰγιναῖοι· τᾶς ἀσπίδος διακάτιοι στατῆρες Αἰγι[ναῖοι ․․․․․․c.17․․․․․․․ στα]-
30 τῆρες Αἰγιναῖοι· λόφου πεντεκαίδεκα στατῆρες Αἰγιναῖοι· δόρατ[ος ․․․․․c.15․․․․․․ στατῆρε]-
ς Αἰγιναῖοι καὶ τὰ πορπ̣άματα καὶ ἁ στεφάνα χρύσεα ἐόντων· πι̣․․․․․․․c.18․․․․․․․
ἐνέστω· [τ]οῦ βοὸς τιμὰ τοῦ ἥρωος ἑκατὸν στατῆρες Αἰγιναῖοι τασ․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․
ὀφειλέτω· χρηστήριον αἴ τίς κα μὴ παρέχηι ἑκατὸν στατῆρας ὀφε[ιλέτω ․․․․․․․․c.21․․․․․․․․․ ἐ]-
ς ἔφοδον θύεν ἐν Ἀνεμαίαις τρικτεύαν κηΰαν, τῶι τρικτεύαν κηΰα̣ν̣ [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․. ἀκέσ]-
35 ιος· τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλωνος το͂ Πυθίο καὶ τὰν αὐλὰν καὶ τὸν τᾶς Ἀ[θάνας τᾶς Προναίας ναὸν καὶ τὸν]
δρόμον καὶ τὰν κράναν τὰν ἐμ πεδίωι τοὶ ἱαρομνάμονες τοὶ Ἀμφι[κτυονικοὶ κατὰ τὰν Πυθιάδα ἑκά]-
σταν ἐφακείσθων πρὸ Πυθ[ί]ων ὅτινός κα δέωνται· αἴ κα μὴ τοὶ ἱαρομ[νάμονες τοὶ Ἀμφικτυονικοὶ]
ἐν τᾶι 〚τᾶι〛 Πυθιάδι τᾷ ἱαρᾶι ἐπικοσμήσωντι, ὅτινός κα δέωνται, ἀπο[τεισάτω ἕκαστος ․․․c.9․․․]
στατῆρας Αἰγιναίος· αἴ κα μὴ ἀποτίνηι τ[οῖ]ς ἱερομναμόνεσσι το[ῖς Ἀμφικτιονικοῖς, εἰλέσθω τοῦ ἱ]-
40 αροῦ ἁ πόλις ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱαρομνάμων, ἔντε κα ἀποτείσηι∶ ὁδῶν· τὰ κ̣[․․․․․․․․․c.22․․․․․․․․․ καὶ τ]-
ὰς γεφύρας ἐφακεῖσθαι Ἀμφικτίονας κὰτ τὰν αὐτο͂ ἕκαστον κ[αὶ ἐπιμελεῖσθαι ἐς τὸ λοιπὸν ὅπως]
μὴ σίνηται καὶ τοῦ δρόμ[ου] τοὺς ἱαρομνάμονας τοῦς Ἀμφικτι[ονικοὺς ἐπιμελεῖσθαι, ὅτινός κα δ]-
έηται καὶ ζαμιούντων τοὶ ἱαρομνάμονες κἠπὶ τοῖς ποταμοῖς [․․․․․․․․c.20․․․․․․․․. ἱερομηνί]-
α Πυθιάς ∶ ἐνιαυτία ἁ ἱερομηνία ἁ Πυθιὰς ἴσα πάντεσσι ἐκ τὰς η̣[․․c.8․․․ ποτ’? τὰν ἱερομηνίαν τὰμ]
45 Πυθιάδα ἐόντων τοῦ Βουκατίου μηνὸς τοῦ ἐν Δελφοῖς, τὸς δὲ π[․․․․․․c.17․․․․․․․ πεμπόντων οἱ Δ]-
ελφοὶ τοῦ Βυσίου μηνός· α[ἰ] δέ κα μὴ πέμπωντι, ἀποτεισάντω[ν ․․c.8․․․ στατῆρας Αἰγιναίος ․c.5․]
πὸτ τὸν θεὸν κὰτ τὰ πάτρια διδόντων τοῖς Δελφοῖς· αἰ δέ κα μ[ὴ ․․․․․․․․․․․c.26․․․․․․․․․․․ μηδὲ]
[δέ]χωνται τὰν ἐκεχηρίαν, εἰλέσθων τοῦ ἱαροῦ π — — — — — — — — — c.40 — — — — — — — — —
[․․ τὰν ἐκ]εχηρίαν ἱερομη[νί]ας ․c.5․τ̣ον̣ — — — — — — — — — c.45 — — — — — —
Search Help
Contact Us