[ ] Arkadia — Tegea — 2nd c. AD
I.1 [— —]
[—]ου,
[—]ου,
[—]ου,
5 vac.
[—]ου,
[—]ους,
[—]ου,
[—]τα,
10 [—]ος,
[—]ο̣υ,
vac.
[— ο]υ̣ς,
[—]ου,
15 [—]ου,
[—]α,
[—]ου,
[—]ου,
[—]ίου,
20 [—]ς,
vac.
[—]υ,
II.23 Β̣ήδιος Λεωνᾶς,
Κλέανδρος Καρπίωνος,
25 Σωτήριχος Διονυσίου,
Ἐπαφρόδειτος Ἀθηνοδώρου,
<Σ>πένδων Ἐπικτᾶ,
Ἰούλιος Διονύσιος
Ζώσιμος v Ἀλεξάνδρου,
30 Ἕλενος Μιλτιάδου,
Ἰοῦλις Ἰουλίου,
Διογένης Ͻ,
vac.  Στόλος Γερμανοῦ,
Εὐφρόσυνος  Σωσικράτου,
35 Ἄνθος Ἔρωτος,
Ἐπήρατος Λεοντᾶ,
Κάλλιστος Φιλλῦ,
Ἀφροδεῖσις Δαματρίου,
Ζώσιμος Τιτιανοῦ,
40 Θεόδοτος Ἐπικτο․(!),
Ἀφροδίων Ἀφροδᾶ,
Καλλᾶς Σωσικράτου,
Ἧρο̣ς̣ Δημητρίου,
Δημῆτρις Δημητρ[—],
45 Σ̣ω̣τᾶς Σωτᾶ,
III.46 ․․․․․ης Εὐκάρπ̣[ου],
Σώτηρος Ἑλενιανοῦ,
Ὀνησᾶς Ὀνησᾶ,
Ξένων Εὐτυχίωνος,
50 Ὀνήσιμος Διοφάντου,
Κορνήλιος Ἐπαφρόδειτος,
Ἀκμάζων Ζωσίμου,
Στράτυλλος Ἀμύκου,
Πρεῖμος Δάφνου,
55 Νείκιππος Δαμακίωνος,
Ἀγαθοκλῆς Ὀνησύλου,
Ἀφροδᾶς Λουκᾶ,
Ἑρμογένης Ἑρμέρωτος,
Νείκων Ἀρίστωνος,
60 Φιλέρως Φιλέρωτος,
Ἀφροδᾶς Εὐφροσύνου,
Εὐτυχιανὸς Βουδᾶ,
Εὐτύχης v Φαυσίωνος,
Ζωσιμᾶς Ἐπεικτᾶ,
65 Λουκᾶς Ἐπεικτᾶ,
Νείκων Τειμαν․, vac.
Γλύκων Γλύκονος(!),
IV.68 Λέων Ἐλευθέρου,
Ἀπολλῶ<νι>ς Ἀλκίμου,
70 Ὀφίλιος Ὀνησιφόρος,
Διομήδης Ὀρβανοῦ,
Δαμάτριος Ὀρβανοῦ,
Ἐπίγονος Ὀρβανοῦ,
Ὀνησιφόρος Πανέρωτος,
75 Ὀφίλλιος Διονύσιος,
Σωτήριχος Ὀνησιφόρου,
Κοκκαίειος,
Ἀντῶνις Ἡρακλᾶ,
Ζώσιμος Λιβυρνοῦ,
80 Εὐτύχης Παραμόνου,
Πρῖμος Πρίμου,
Ἀντέρως Τυχέου,
Ἱέρων Ὀνησιφόρου,
Σωτηρᾶς Σωτηρᾶ,
85 Σωτήριχος Καλλίστου,
Εὐήμερος Ὀνησιφόρου,
Ἐπαφρόδειτ̣ο̣ς̣ Ͻ,
V.88 Δ̣ιονύσιος Δαματρίου,
Ἡρακλείδης Λύκου,
90 Ἀφροδᾶς Ὀνησᾶ,
Χρυσῆς Ἀρτεμᾶ,
Εἰσᾶς Φρονιμᾶ,
Ἐπίγονος Ὀρβανοῦ,
     vacat
94 Ἐπάγαθος Ὀρβανοῦ,
95 Εὐτυχᾶς Εὐτυχᾶ,
Σῶσος Μάρωνος,
VI.97 Ἰσ̣[— —]
Λο[— —]
Δο[— —]
100 Κα[— —]
ΟἰΙ[— —]
Β[— — —]
Search Help