[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
frg. a.1 ․․․․․c.14․․․․․σεις ε — — — — — — — — — — — — — — — — —
[․․․․ ἀνειπεῖν] τὸν στέφαν[ον τοῦτον Διονυσίων τε τῶν ἐν ἄ]-
[στει τρα]γωιδῶν τῶι καινῶ[ι ἀγῶνι καὶ Παναθηναίων καὶ Ἐλευ]-
[σινίω]ν καὶ Πτολεμαίων τοῖς [γυμνικοῖς ἀγῶσιν· στῆσαι]
5 [δὲ] αὐτοῦ καὶ [εἰ]κόν[α] χαλκῆν ἐφ’ [ἵππου τὸν δῆμον παρὰ τὸν]
[νε]ὼ τὸν ἀρχαῖον τῆς Ἀθηνᾶς τ[ῆς Πολιάδος, ὅπως ἡ αὐτῶι ἀπο]-
[δ]ιδομένη τιμὴ πᾶσι τοῖς ἀφικ[νουμένοις ἐξ Αἰγύπτου κατα]-
[φα]νὴς ὑπάρχῃ καὶ ὁ δῆμος φαίν[ηται μὴ λειπόμενος ἐν χά]-
ριτος ἀποδόσει. v ἀναγράψαι δὲ [τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέα]
10 τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στ[ήληι λιθίνηι καὶ στῆσαι παρὰ τὴν]
[εἰ]κόνα, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ[αὶ τὴν ἀνάθεσιν τῆς στήλης με]-
[ρί]σαι τὸν ταμίαν [τ]ῶν στρατ[ιωτικῶν τὸ γενόμενον ἀνάλωμα].
[ἵνα] δὲ καὶ Πτολεμαῖος πα[ρ]ακο[λουθῆι — — — — — — — — —]
[․․c.7․․ π]αρὰ τ[οῦ δ]ήμ[ου] τ[ο][Ἀθηναίων — — — — — —]
15 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.frg. a              in corona oleaginea:
1                   [ὁ δ]ῆμος
                 [Πτ]ολεμαῖον
                 [Πτο]λεμαίου
                  vacat 0.17
Search Help