[ ] Att. — non-stoich. — med. s. II a.
1 ․․․․c.12․․․․ων — — — — — — — — —
[․․․c.10․․․ χ]ρημα — — — — — — — —
[․․․․σκευ]άζων 𐅄 λο — — — — — — —
․c.6․․λει v παρὰ τ — — — — — — — — —
5 ․c.6․․τέλης Κλεωναι — — — — — — —
․c.5․ τύχει ἀγαθεῖ δε[δόχθαι τεῖ βουλεῖ]
[τοὺ]ς λαχόντας προέδρο[υς εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐ]-
κκλησίαν χρηματίσαι π[ερὶ τούτων, γνώ]-
μην δὲ συμβάλλεσθαι τῆς [βουλῆς εἰς τὸν δῆ]-
10 μον ὅτι δοκεῖ τεῖ βουλεῖ, ἐ[παινέσαι — — —]
Μιθραξίδου Ἀριαραθέα καὶ σ[τεφανῶσαι θαλ]-
λοῦ στεφάνωι εὐνοίας ἕν[εκα καὶ φιλοτιμίας]
τῆς εἰς τὸν δῆμον τὸν Ἀθην[αίων· δεδόσθαι]
δὲ αὐτῶι καὶ πολιτείαν δ[οκιμασθέντι ἐν]
15 τῶι δικαστηρίωι κατὰ τὸν [νόμον, τοὺς δὲ]
θεσμοθέτας, ὅταν πληρ[ῶσιν δικαστήριον]
εἰς ἕνα καὶ 𐅅 v δικαστὰς εἰσα[γαγεῖν αὐτῶι τὴν]
δοκιμασίαν καὶ μὴ παρόντ[ι, καὶ γράψασθαι]
φυλῆς καὶ δήμου καὶ φρατρ[ίας ἧς ἂν βούληται]·
20 εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ εἰς τ[ὸν λοιπὸν χρόνον ἀ]-
ποδεικνυμένωι τὴν εἰς τ[ὸν δῆμον εὔνοιαν]
τιμηθῆναι καταξίως ὧ[ν ἂν εὐεργετήσηι, ἵνα τού]-
των συντελουμένων φ[αίνωνται οἱ φιλοτιμούμενοι]
εἰς τὸν δῆμον τυν[χάνοντες — — — — — — — —]
25 τῆς ἐπιγνώσεως — — — — — — — — — — — —
τῶν ․․5․․ΝΤΛ— — — — — — — — — — — — — —
Search Help
Contact Us