[ ] Pal. — Skythopolis (Beth Shean): Hefzibah — 199-195 BC — IEJ 16 (1966) 54-70 — BE (1970) 627; (1971) 73; (1974) 642-642a — ZPE 33 (1979) 131-138
A.1 [βα]σ̣ιλεὺς Ἀ̣ν̣[τί]οχος Πτ[ο]λεμ̣αίωι χαίρειν. [— — — — — —]
[ἡμ(?)]ᾶς σύνταξ̣[ον ἀνα]γράψαν[τας] ἐν στήλαις λιθ̣[ίναις — — — — — —]
[τὰ]ς ἐπισ[τ]ολὰ̣[ς ἀνα]θ̣εῖναι ἐν [ταῖ]ς̣ ὑπαρχ̣ούσαις [σοι κώμαις. γεγράφαμε]ν̣ δὲ
π̣ε̣ρ̣ὶ̣ τ̣ο̣[ύτων Κλέωνι καὶ Ἡ]λ̣ι̣[ο]δ̣ώρωι τ̣ο̣ῖς δ̣[ιο]ι̣κ̣ηταῖς ἵν[α ἐπακολουθῶσιν]. ζ̣ιρʹ, Ὑπερβερε̣[ταίου, — —].
B.5 [βα]σ̣ιλεὺ[ς Ἀντίο]χ̣ος [Κλέ]ω̣ν[ι] χ̣αίρ[ει]ν. τὰ κατα̣γ̣[εγραμμένα παρ’ ἡμῶν (?)] τ̣ῶι στρατηγῶι
[— —]Π̣Ι̣Υ̣Ν̣[— — — — —] κ̣αὶ ἀπι̣[—]Μ̣Η̣Α̣Ι̣ΕϹ̣[— —]ΕΝ[— —]ΤΗ[— — — — —]ω α̣ὐ̣τῶι κατ̣ὰ τὸ̣
[— —]δοθ̣ὲν διὰ [— — — —]ΝΤΩ̣[— — —]Δ̣ΟΜΗ[— — — — — —]—ένηι χώ[ραι․]
                               τ̣ὴ̣ν̣ [α]ὐ̣[τὴ]ν [Ἡλιοδώρωι․]
C.8 [βα]σιλεὺ[ς Ἀντίοχος Κλέωνι] χ̣α̣ί̣ρ̣ειν. τοῦ ὑπομνήμ[ατος οὗ ἔδωκ]ε[ν ἡ]μ̣ῖν Πτ[ολεμαῖος]
[ὁ στ]ρατηγ[ὸς καὶ ἀρχιερεὺς ὑπο]τ̣έ̣τ̣ακται̣ τὸ̣ ἀ̣ν̣τ̣ί̣γ̣[ραφον. γεν]έ̣σ̣θ̣ω̣ [οὖ]ν ὥσπερ ἀξιοῖ. δ̣[ιρʹ, —,—].
D.11 [βασ]ιλεῖ Ἀν̣[τιόχωι ὑπ]όμνη̣μα παρὰ Π̣τ̣ο̣λ̣εμ[αίου] στρ̣α̣τηγοῦ καὶ ἀρχιερ̣[έως — — — —]
[— —]ένων [— — — —]λ̣άτων ἀξιῶ γραφῆ̣ναι [— —] ὅ̣σα μ[ὲ]ν̣ ἂν ἦι ἐ̣ν ταῖς κώμα̣ις [μου]
[το]ῖς λαοῖς π̣[— — α]ὐ̣τοὺς ε[ἶ]ν̣α̣ι̣ ἐξα̣[γώγιμα (?)] ἐπὶ τῶν παρ’ ἐμοῦ. ὅσα δ’ ἂν ἦι πρὸς τοὺ[ς]
[τῶν] ἄλλων κ̣ωμῶ[ν ὅ] τε οἰκονό[μος καὶ ὁ — —]ο̣υ̣ [προ(?)]εστηκὼς ἐπισ[κο]πῶσιν. ἐὰν δὲ τ̣[— —]
15 [— —]ΦΟ̣[— —]ηι ἢ καὶ μείζ̣ονα δ̣ο̣κ̣ῆ̣[ι (?) — — — — ἀνα]π̣έμπηται ἐπὶ τὸν ἐν Ϲ̣[υρ]ί̣αι κ[αὶ] Φ̣[ο]ινίκηι
[σ]τ̣ρατηγόν, τοὺς δ[ὲ] φρουράρχο̣υς [καὶ τοὺς ἐ]πὶ τῶν τόπων τ̣εταγμένο[υς] μὴ περι[ιδεῖν]
[κατὰ] μηθένα τρόπον τοὺς παρα̣β̣[αίνοντασ(?)․] τὴν [α]ὐ̣τὴν̣ [Ἡ]λ̣ιοδώρ̣ωι.
E.18 [βα]σιλεὺς Ἀντίοχος Κ[λέω]νι χαίρειν. [τοῦ ὑπ]ο̣μνήματος̣ οὗ ἔδω[κεν ἡμῖν]
[Πτ]ο̣λεμαῖος ὁ στρατηγὸς καὶ ἀρχιερεὺς ὑποτ̣[έτακτα]ι̣ τὸ ἀν̣τίγρ̣αφον.
20 [γεν]έσθω οὖν καθ̣άπερ ἀξιοῖ. {²vac.}² δ̣ιρʹ, Αὐ̣δ̣ναίου, δʹ.
F.21 [βασ]ιλεῖ μεγάλω̣[ι] Ἀντιόχωι ὑπόμνημα [παρὰ Πτολ]ε̣μ[αίου] στρατηγοῦ
[καὶ] ἀρχιερέως. ἀξιῶ, ἐάν σοι φαίνηται, [β]ασιλεῦ, [γραφῆναι — —] π̣ρός τε
[Κλέ]ωνα καὶ Ἡλιόδω[ρο]ν [τοὺ]ς διοικητὰς̣ εἰς τὰς ὑπ[αρχ]ο̣ύσας μοι κώ̣[μ]α̣ς
[ἐγ]γ̣τήσει καὶ εἰς [τ]ὸ πα[τ]ρικὸν καὶ εἰς [ἃ]ς̣ σ̣ὺ προ[σ]έταξας καταγράψ[αι]
25 [μη]θενὶ ἐξουσίαν εἶναι ἐπισταθ[μ]εύειν κατὰ μ̣[ηδε]μίαν [π]αρεύρεσιν
[μ]η̣δ’ ἑ̣τέρους ἐπα‵γα′γεῖν μηδ’ ἐπιβολὴν ποιήσασ[θ]αι ἐπὶ τ[ὰ] κτήματα
μ[η]δὲ λαοὺς ἐξάγειν.   {²vac.}² τὴν αὐτ̣[ὴ]ν̣ Ἡλιοδώρωι.
G.28 β̣[α]σιλεὺ̣ς Ἀντίοχος Μαρσύαι χαίρειν. ἐν̣[ε]φ[ά]νι̣σ̣ε̣ν ἡμῖν
[Π]τολεμαῖ[ος ὁ] σ̣τρατηγὸς καὶ ἀρχιερεὺ[ς] πλείο[νας] τ̣ῶ̣ν διοδε[υ]ομένων
30 καταλύειν τε μετὰ βίας ἐν ταῖς κώ̣μα̣[ις] αὐτοῦ [καὶ] ἄ̣λ̣λ̣α ἀδικήματα
οὐκ ὀλίγα συντελεῖσθ̣αι μὴ προσέχοντας τ[οῖς παρ’] ἡμ[ῶ]ν̣ ἐπιστα̣[λεῖσι]
περὶ τούτων. [ἐ]πιμέλειαν οὖν ποιο[ῖ]<ς>, ὅπως μὴ μόν̣[ον] κ̣[ω]λ̣ύω[ν]τα[ι — —,]
ἀ̣λ̣λὰ καὶ ζη̣[μιῶ]ν̣ται δεκαπλαῖς αἷς ἂν ποιῶνται βλ̣ά̣β̣α̣[ις. — — — (?)]
 {²vac,}² ἡ αὐτὴ̣ [Λυσα]ν̣ίαι, Λ̣έοντι, Διον̣ίκωι.
H.34 [β]ασιλεὺς Ἀ̣ν̣τίοχος̣ Ἡλιοδ[ώ]ρ̣ω[ι] χ[αίρ]ειν. τῆς ἐπισ̣τ̣[ολῆς ἧς]
35 [γ]εγράφαμεν̣ πρ̣ὸ̣ς̣ Μαρσ̣[ύ]αν ὑ̣ποτέτακται τὸ ἀντίγραφο̣[ν. σὺ δ’ οὖν]
ἐπακολού̣[θει].   {²vac.}²          ζιρʹ, Ξ̣[α]ν̣δ̣[ικοῦ, —].
I.38 [ὑ]πετάγ̣[η ἡ πρὸς Μαρ]σ̣ύ̣αν. ἡ αὐ̣τ̣ὴ Θεοδό̣τωι τ[ῆ]ς [πρ]ὸς Λυ̣σανία̣[ν,]
Ἀπολλοφάνει̣ τῆς π̣[ρὸς Λέοντα, Π]λ̣ο̣υ̣τογέν̣[ει] τῆς πρὸς̣ Διόνικο̣ν̣.
Search Help
Contact Us