[ ] Att. — non-stoich. — ante 159 a. — IG II² 954 Add. (pt. 1.2 p. 669)
frg. a.1 [ἐπὶ — — — — ἄρχοντος· Μουνιχιῶνο]ς δευτέραι μετ’ ε[ἰ]-
[κάδας, — — — τῆς πρυτανείας· βουλὴ σύ]νκλητος στρατη-
[γῶν παραγγειλάντων καὶ ἀπὸ τῆς βουλ]ῆς ἐκκλησία ἀρ[χ]-
[αιρεσίαι κατὰ τὴν μαντείαν τὴν τοῦ] θεοῦ· vv Τίμων Α[—]
5 [— — — — — — εἶπεν]· ἐπειδὴ Παυσίμ[αχ]-
[ος πρότερόν τε διατρίβων παρὰ τῶι βασ]ιλεῖ Εὐμένε[ι]
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — νει — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
frg. b.8 [τοὺς λαχόντας] προέδρ[ους εἰς τὴν ἐπιοῦσαν ἐκκλησία]-
[ν χρηματίσαι] περὶ τούτω[ν, γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι]
10 [τῆς βουλῆς εἰ]ς τὸν δῆμον ὅ[τι δοκεῖ τῆι βουλῆι ἐπαινέ]-
[σαι Παυσίμαχ]ον Φιλοστ[ρ]άτου [— — — καὶ στεφανῶσ]-
[αι θαλλοῦ στ]εφάνωι [ε]ὐνοίας ἕν[εκεν καὶ φιλοτιμί]-
[ας τῆς πρὸς] τὸν δῆμον τὸν Ἀθη[ναίων· δεδόσθαι δὲ αὐ]-
[τῶι πολιτεί]αν κατὰ τὸν νόμον. [τοὺς δὲ θεσμοθέτας]
15 [ὅταν καὶ ὣς] πληρῶσιν τὸ δ[ι]καστ[ήριον εἰς ἕνα καὶ πεν]-
[τακοσίους δ]ικαστάς, εἰσαγαγε[ῖν αὐτῶι τὴν δοκιμα]-
[σίαν τῆς πολ]ιτογραφίας, καὶ ε[ἶναι αὐτῶι δοκιμασθέν]-
[τι γράψασθα]ι φυλῆς καὶ δήμο[υ καὶ φρατρίας ἧς ἂν βούλη]-
[ται· ἵνα δὲ καὶ] ὑπόμνημα ὑπά[ρχηι τῆς γεγονείας παρὰ]
20 [τοῦ δήμου τι]μῆς, ἀναγάψ[αι τὸ ψήφισμα τόδε τὸν γραμμ]-
[ατέα τὸν κατ]ὰ πρυτανεί[αν ἐν στήλει λιθίνει καὶ στῆσαι]
[ἐν ἀκροπό]λει, τὸ δὲ γενό[μενον ἀνάλωμα μερίσαι]
[τὸν ταμία]ν τῶν στρατι[ωτικῶν].
                   vacat 0.045
Search Help
Contact Us