[ ] Mys. — Pergamon — last 3rd 2nd c. BC — Müller, Dekrete (unpubl., 1997) [15]
a.1 [— — — — — — — — — —]ΙΒ̣Ο[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — Στράτων Σ]τράτωνος [— — — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — ἐπὶ πρυτ]άνε̣ως [κ]αὶ ἱερ[έως — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — —]τ̣ε τῆς ἐκκρίσεω[ς τῶν ἐφήβων — — — — — — — —]
5 [— — — — — — —]ν ὅπως ἐγλέγωσιν [— — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — —] ἔχοντες κ̣αὶ τὸν̣ π̣εριτ[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — ὁ]σ̣ίως καὶ ἀξίως τῆς τε τοῦ δ[ήμου — — — — — — — —]
[— — — — κ]α̣ὶ τῆς τῶν προσηκόντων τοῖς ἐ̣[φήβοις — — — — — — —]
[— — — —] τῆς τε ἐν τοῖς μ̣α̣θήμασιν αὐτ̣ῶν αὐσ̣[τ]η[ρότητος — — —]
10 [— — ἐ]νενοήσατο τοὺς μὲν ἐκ τοῦ δημοσίου κα̣θε̣[στηκότας παιδευτὰς]
[πρ]οσαγόμενος ταῖς πρεπούσαις [φ]ι̣λα̣νθρωπ̣ίαις δι[ατελέσας καὶ προσ]-
ε̣ισ̣αγαγὼν εἰς τοὺς δύο παιδευτὰς ἀπὸ τῶν ἰδίων ἄ[λλους — —c.7— —]
ὅπ̣ως μηθὲν ἐ̣λ[λ]ε̣ίπηι τῶν ἀναγκ̣αίων αὐτοῖς μαθη[μάτων, καὶ οὕτως]
ἑ̣αυτῶι μὲν ἀε̣ίμνηστος ὑπὸ τῶν εὐπαθόντων ἔπαι[νος, αὐτοῖς δὲ]
15 [κ]αλῶς ἀχθ̣[ε][σ]α̣ ἡ συμφορωτάτη τῶν πρὸς τὸν βίον ἐ̣π[ιτηδείων ἐπα]-
νόρθ̣ωσις ὑπ̣[ῆρ]ξεν, δι’ ὅλου τε τοῦ ἐνιαυτοῦ ἔθηκε[ν][φθόνως] τ[ὸ ἄλειμ]-
μα ἐκ τοῦ ἰδίου, καλλίστην ἡγησάμενος κ̣α̣ὶ τῶν̣ ἀ[․․․․]ΜΗ[․․․]
τὴν εἰς τὰ τοιαῦτα δαπάνην καὶ χορηγίαν̣ ἔσε[σ]θ[αι, ἔν] τε τ̣[ῆι εἰς]
[τ]ὴν ἀρχὴν εἰσόδωι ἐβουθύτησεν παρ’ ἑα̣υτοῦ πᾶσιν [ἐπευξ][μενος]
20 [τοῖς] θ̣εοῖς ὑπὲρ τῆς τοῦ δήμου σωτηρίας καὶ ὁμον̣ο̣ί̣[ας καὶ τὴν]
[διανομὴ]ν̣ ἐλαίου λευκ̣οῦ καὶ κρεανομίαν ἐπετέλε̣σ̣ε̣ν̣
[— — —] καὶ παρονΟ̣[․․]ΚΑΙ#⁷#⁷[— — — — — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — —]#⁷Μ̣Ι̣[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
bcdef.1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷Α̣ΝΔΙ[— —c.9— —]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — —]ΙΠ̣Ο̣ΕΙΣ ἆθλα ἀπο[— —c.8— —]
[— — — — — — — — — — — — —]ιε̣νον ἔσεσθαι τοῖς θεοῖς [— —c.7— —]
[— — — — — — — — — — — — — — —]ΜΙ αὐτοῖς ἐπιτέληται καὶ Κ#⁷[․․․]
5 [— — — — — — — — — — — — — — —]ειν ἀρχόντων, ἐξ ὧν ἤμελλεν ὑπα[ρ]-
[ξαι τῶι δήμωι — — — ἡ παρὰ τῶν θεῶν] εὐμενεία. τῶν δὲ καιρῶν εἰς ΑΙΡΕ#⁷Ω․
[— — — — — — — — — — — — — —] τ̣ῆς πολεμικῆς περιστάσεως καὶ τοῦ
[— — — — — — — — — τὸ εἰσε]νεχθὲν ὑπ’ αὐτοῦ ψήφισμ[α] φιλανθρω-
[— — — — — — — — — — — — — —] α̣ὐ̣στηρῶς δὲ καὶ μισοπονήρως ο[ὖ]σι
10 [— — — — — — — — — — — — — — — — —] καὶ κοινῆι πρέποντος τῶι̣ δή-
[μωι — — — — — — — — — — — — —]Ι̣Σ κ̣ατ’ ἰδίαν πρός τινας, ὧν οὐ
[— — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣ πᾶ̣σιν τοῖς τε κατὰ τὸ γυμνά-
[σιον καὶ — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ν καὶ ἀρίστων ἰδειῶν
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — κ]αὶ πρέπουσαν ἐποιήσα-
15 [το — — — — — — — — — — — — — — — — — — — ε]ἰ̣ς τὰς ἀκροάσεις καὶ̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —] ἄρχουσιν τῆς ἀρχῆς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣Ο̣Ν̣ ε̣ἰθισμένας
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ζομένων
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ας παρε
20 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ΕΛΕ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ΡΙ
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ τῆς τ̣ω̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ατο τῶ̣[ν] νέων πρὸς
[— — — — — — — — — — — — — — — — — ἐν] τ̣οῖς ἀναγκαιοτάτοις και-
25 [ροῖς — — — — — — — — — — — — — — —]ων κρίσιν ἴσην καὶ δικαί[αν]
[— — — — — — — — — — — — — —] ἐφ’ οὗ γίνονται αἱ ἐπιγραφ̣[αὶ ․․]
[— — — — — — — — — — — —]#⁷αι ἀξίαν τῆς περὶ τὰ τοι[αῦτ]α̣ [․․]
[— — — — — — — — — — — — — — — —]νος οὐδενὸς λείπεσθα̣[ι ․․]#⁷ΙΕ
[— — — — — — — — ἐν τῶι τῆς ἀ]ρχῆς χρόνωι διδούσης αὐ̣[τ]ῶι τῆς
30 [— — — — — — — — — — — τὸν ἐ]ν̣ιαύσιον χρόνον προνοηθείς, ὅπως
[— — — — — — — πᾶσαν σπουδὴν κα]ὶ φιλοπονίαν εἰσενεγκάμενοι κο-
[— — — — — — — — — — — — — — — — —]ας παραχρῆμα θεωροῦντες ἑαυ-
[τοὺς — — — — — — — — — — — — τ]ε̣τευχότας τῶν ἐπιβαλλόντων ἐπά-
[θλων — — — — — — — οἱ ἐπιστ]α̣τ̣οῦντες αὐτῶν παιδευταὶ ἐστεφανώ-
35 [θησαν — — — — — — — — — —] ἐπιτελεσθέντι ἀγῶνι τῶι Ἑρμεῖ ἐνη-
[— — — — — — — — — — — — —]τησεν ἐκ τοῦ ἰδίου καὶ τ̣ο̣ὺς εἰθισμέ-
[νους — — — — — — — — — — — ἀπο]δε̣ξάμενος τὸ τίμιον κα̣ὶ ἔνδοξον
[— — — — — — — — — — — — ἐ]νηνεγμένον [ἐ]π̣’ αὐτῶν̣ εἰς τοὺς στε-
[φάνους — — — — — — — — — — —]Λ̣․Σ ἐχόντω̣ν̣ οὐδέ[π]οτε λείπεσθαι
40 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷Ι̣․ ἵνα οὖν καὶ ὁ δῆμος
[φαίνηται σημειούμενος(?) τοὺς καλοὺς ἄνδ]ρας καὶ καθαρείως ἐν ταῖς
[ἀρχαῖς ἀναστρεφομένους, ἀγαθῆι τύχηι δε]δ̣[όχ]θαι τῆι βουλῆι καὶ τῶι
[δήμωι ἐπαινέσαι τε Στράτωνα ἐπὶ τοῖς προγεγρ]α̣μμένοι[ς] κ̣αὶ στεφανῶσαι
[χρυσῶι στεφάνωι τῶι ἐκ τοῦ νόμου μεγίστωι] καὶ εἰκόνι χαλκ̣ῆ̣ι, ἣν στῆσαι
45 [— — — — — — — — — — — — — — — —]#⁷ου καὶ ἐπιγράψαι "ὁ δ̣[ῆμ]ος
[ἐτίμησεν Στράτωνα Στράτωνος γυμνασιαρχήσ]αντα καλῶς καὶ ἐνδόξω[ς καὶ]
[ἐπιμεληθέντα τῆς τε τῶν ἐφήβων καὶ] νέων ἀγωγῆς καὶ παιδείας
[φιλοτίμως καὶ τῶν κατὰ τὸ γυμνάσιον προστάντ]α πάντων ἀξίως τῆς πόλεως".
[παραστῆσαι δὲ καὶ στήλην λίθου λευκοῦ] εἰς ἣν ἀναγράψαι τόδε τὸ ψήφισμα.
50 [εἶναι δὲ αὐτῶι καὶ προεδρίαν ἐν τοῖς ὑπ’ αὐτοῦ] τιθεμένοις ἀγῶσιν. ἐπεὶ δὲ
[καὶ οἱ νέοι διὰ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν εἰς αὐτοὺ]ς εὔνοιαν βούλονται καὶ παρ’ ἑ-
[αυτῶν ἀνατεθῆναι αὐτῶι στέφανον χρυσοῦ]ν κα[ὶ] ε̣ἰκόνα χαλκῆν, δεδόχθαι̣
[τῆι βουλῆι κ]αὶ τῶι δ̣ή̣μ̣[ωι στε]φα̣ν̣ω̣θ̣ῆναι αὐτὸ[ν κ]αὶ ὑπὸ τῶν νέων στεφάνωι
[χρυσῶι καὶ εἰ]κόν̣ι̣ χαλκῆι, ἧς τὴν ἀνάθεσιν ὁμοίως ποιήσασθαι ἐν τῶι γυμνασίωι
55 [καὶ ἐπιγράψα]ι̣· "οἱ νέοι Στράτωνα Στράτωνος γυμνασ̣ι̣α̣ρχήσαντα καὶ προ-
[νοήσαντα αὑ]τῶν κ̣αλῶς καὶ δικαίως", τὴν δὲ ἀναγόρευσιν τῶν τιμῶν ποήσασ-
[θαι τὸν ἀγω]νοθέτην ἐν τῆι πρώτηι ἀχθησομένηι πανηγύρ̣ε̣ι. ἵνα δὲ συντελεσ-
[θῆι τὰ δεδ]ογμένα, ἀποδεῖξαι ἄνδρας δύο τοὺς ἐσομένους ἐ̣[π]ὶ τῆς κατασκευ-
[ῆς τῶν ἐ]ψηφισμένων.
60            προεβλήθησαν ἐπὶ τῆς κατασκευῆ̣[ς]
           Δίης Ἀριστοφάνου, Κράτης Ἡρώιδ[ο]υ.
Search Help