[ ] Lakonike — Gytheion — Rom. Imp. period
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]νίου
[— — — — — — — — — — — — τὸ μ]ὲν δημόσιον κουφισθῇ ταύ[της τῆς]
[δαπάνης — — — — — — — — — μ]ηδὲ τὸ μὲν γυμνάσιον καὶ οἱ πα[— —]
[— — — — — — — εἰ δέ τινες] ξένοι παρεπιδημήσουσιν, τὸν ἀπὸ [— —]
5 [— — — — — — — — — — —] κόσμον καὶ θεραπείαν τοῦ σώματος [— —]
[— — — — — — — — — —]#⁷ρημα τὸ προγεγραμμένον, ὅπως κα[θ’ ἕκα]-
[στον ἔτος οἱ καθεστῶ]τες ἄρχοντες, ὅταν καὶ τὰ λοιπὰ δημ[όσια χρή]-
[ματα ἐγδίδωσι]ν, ἀπὸ τοῦ ἐπὶ Ἀριστοπόλεος στρατηγοῦ [ἐνιαυ]-
[τοῦ κατὰ τὰ δόγμα]τα τῶν τῆς πόλεος συνέδρων καὶ τοῦ δ[ήμου],
10 [καὶ τὴν ἐλαϊκὴ]ν πιπράσκωσι παροχὴν <ἐν>τεταμένως [σκοποῦν]-
[τες, ὅπως ἐκ τῆς ἐ]μῆς χάριτος καὶ δωρεᾶς ἀθάνατα προσ[γίνη]-
[ται κέρδη τοῦ ἀρ]γυρίου ἐγδιδομένου καὶ τῶν λαμβανόν[των τὸ]
[ἀργύριον ἐγγύ]ας ἐνγαίους τῇ πόλει διδόντων ἀξι[οχρέονας],
[ἵνα ἐκ τῶν τόκων τ]ὸ ἔλαιον εἰς αἰῶνα τοῖς Γυθεατῶν πολί[ταις τε]
15 [καὶ ξένοις χορ]ηγῆται, πᾶσάν τε πίστιν καὶ σπουδὴν [οἱ ἄρχον]-
[τες καὶ οἱ σύ]νεδροι εἰσφέρωνται κατ’ ἔτος, ὅπως ἀΐδιο[ς ἡ τοῦ ἐ]-
[λαίου δόσις τῶι] γυμνασίωι διαμίνῃ καὶ τῇ πόλει, μηδενὸ[ς τολμῶν]-
[τος μήτε κατ’ ἰδία]ν μήτε δημοσίᾳ τῆς ἐμῆς χάριτος κατολ[ιγωρεῖν].
[ἐὰν δὲ οἱ γινόμ]ενοι κατ’ ἔτος ἄρχοντες ἢ οἱ σύνεδροι ἢ ἡ πό[λις ὀ]-
20 [λιγωρήσωσιν] τῆς εἰς αἰῶνα τοῦ ἐλαίου χορηγίας ἢ μὴ κα[τὰ τὰ]
[γεγραμμένα ἐγ]δανείσωσι τὸ ἀργύριον ἢ μὴ ἀξιοχρέονας [ἐνγαί]-
[ους ἐγγύας λάβωσ]ιν παρὰ τῶν τὸν ἐλαϊκὸν μελλόντων [τῶι δημο]-
[σίωι ἀποφέρε]ιν τόκον, ἵνα ἐκ παντὸς ᾖ τὸ ἄλειμμα [τῇ πόλει],
[ἢ μὴ πολυπρα]<γ>μ<ο>νήσωσι εἰς τὸ τὴν ἐμὴν τοῦ ἀργυρίου [δόσιν]
25 [ἀΐδιον μένει]ν, ἀλλὰ μὴ τῆς πόλεως γενέσθαι δόξα[ν ὀλι]-
[γωρίας, ἐξέστω] τῷ βουλομένῳ καὶ Ἑλλήνων καὶ Ῥωμαίων̣ [κα]-
[τηγορῆσαι ὀλι]γωρίας τῆς πόλεως ἐπὶ τοῦ δήμου [τῶν Λακε]-
[δαιμονίων, δεχο]μένων μὲν τῶν ἀρχόντων τὴν ἐπανγελί[αν ταύ]-
[την, τὸ δὲ ἀντίγ]ραφον διδόντος τοῦ κατηγόρου καὶ προθεσ[μί]-
30 [αν προγράφοντο]ς· μὴ δεχομένων δὲ ἐκκολλησαντ[— — — — —]
[— — — — — — — — —]Ι̣· <τ>ὸ μὲν τέταρτον ἔστω μέρος [τῶν]
[ὀ]κτακ[ισχιλίων διναρίων] τοῦ κατηγορήσαντος, ἐὰν ἐλ[έν]-
[ξ]<ῃ> τὴ[ν τῶν Γυθεατῶν] ῥαθυ[μία]ν, τὰ δὲ ἑξακισχίλια δινά[ρια τῆς]
[π]όλεως [τῶν Λακεδ]αιμονίων. ἐὰν̣ [δ]ὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι [ὀλι]-
35 [γω]ρήσωσιν [τῆς ἐμ]ῆς χάριτος, ἔστω [τὰ ἑ]ξακισχίλια διν[άρια]
[τῆς] Σεβαστῆ[ς θε]ᾶς, ἐλένξαντος τοῦ β[ουλ]ομένου τὴν [Λα]-
[κεδα]ιμονίων ὀλιγ[ω]ρίαν καὶ τοῖ<ς> Σεβαστοῖς τὸ ἀρ̣[γύριο]ν ἀνε[νεγ]-
[κόν]τ̣ος. βούλομαι δὲ καὶ τοὺς δούλους τῆς τοῦ [ἀλείμματος φι]-
[λανθρω]πίας μετέχει<ν> κατ’ ἔτος ἐπὶ ἓξ ἡμέρας, τρῖς [μὲν ․․․․․․]
40 [․․․․]#⁷ους καὶ τρῖς τὰς τῆς θεοῦ, μήτε ἄρχοντος [μήτε συνέδρου]
[μήτε γ]υμνασιάρχου κωλύοντος αὐτοὺς ἀλείφεσθαι, κα̣[ὶ εἰς]
[λιθίν]ας τρεῖς στήλας ἀναγραφῆναι τὴν τῆς ἐμῆς <χ>[άριτος ἐ]-
[πὶ τοῖς] ῥητοῖς γεινομένην τῷ γυμνασίωι καὶ τῇ πόλει δω[ρεάν],
[ἵνα μί]α μὲν ἐν ἀγορᾷ πρὸ τῆς ἐμῆς οἰκίας εἰς τὸν τ[οῖχον]
45 [προσερ]εισθῆι, μία δὲ εἰς τὸ Καισάρηον ἀνασταθῇ παρὰ τὰ[ς ․․]
[․․․․ πύ]λας τεθεῖσα, μία δὲ εἰς τὸ γυμνάσιον, ἵνα καὶ πολ[ί]-
[ταις καὶ] ξένοις εἰς αἰῶνα φανερὰ καὶ εὔγνωστος ᾖ πᾶσιν [ἡ]
[τῆς ἐμ]ῆς χάριτος φιλανθρωπία. παρακατατίθεμαι δὲ τῇ [πό]-
[λει καὶ το]ῖς συνέδροις καὶ τοὺς θρεπτούς μου καὶ ἀπ[ελευ]-
50 [θέρους] πάντας τε καὶ πάσας. ἐνεύχομαί τε ὑμεῖν θε[οὺς]
[καὶ θεὰς] καὶ τὴν τῶν Σεβαστῶν Τύχην, καὶ ζώσης ἐμοῦ [καὶ ἐὰν]
[ἀνθρώπε]ιόν τι πάθω, καὶ κατὰ ἄνδρα καὶ κοινῇ, τὴν ἀρίστην [καὶ]
[φιλτάτην] <ἐ>μοῦ καὶ ὧν ἐγὼ τειμῶ καὶ τετείμηκα θρε[πτῶν]
[καὶ ἀπελε]υθέρων διὰ παντὸς ὑμᾶς ποιήσασθαι πρόνο[ι]-
55 [αν, ἵνα ․․․․]επείδητοι διὰ τὴν ἁπάντων ὑμῶν εἰς ἐμὲ ε[ὔ]-
[νοιαν ἀμετακίν]ητοι φυλαχθῶσιν. ἀθάνατος γὰρ εἶναι δόξω [χάριν]
[ταύτην κομισ]αμένη δικαίαν καὶ συνπαθεστάτην ἐμοὶ παρ’ [ὑμῶν],
[οὐδὲ θεῶν καθι]στεριῶ τῇ πόλει πεπιστευκῦα. vacat
[ἔγραψα Πόπλιος Φαί]νιος Πρεῖμος ὁ θρεπτὸς καὶ ἀπελεύθερο[ς Φαι]-
60 [νίας Βωματίου κ]ελευούσης διὰ φροντιστοῦ καὶ κυρίου Πο[πλίου]
[Ὀφελλίου Κρίσπο]υ̣. Φαινία Βωμάτιον εὐδοκῶ τοῖς προγε[γραμ]-
[μένοις πᾶσιν]. Πόπλιος Ὀφέλλιος Κρίσπος ὁ φροντισ[τὴς]
[καὶ κύριος συνευδοκῶ] τοῖς προγεγραμμένοις.
                                                            Ὀ(φέλλιος), Β(ωμάτιον).
Search Help