[ ] Pamph. — Perge (Aksu): Incik — late Antonine-Severan period — JHS 32.1912.270-276
Dedication.1 [— — — κατ’ ἐπι]ταγάς.
West.I.1                   {²Z. 1-5 fehlt.}²
— — —
II.1      [ααααγʹ     ζʹ]     Ἀθην[ᾶς Ἀρείας].
[χεῖοι τέσσ]αρες ὄντες ὁμ[οῦ, τρεῖος εἷς φρά]ζει·
ἔχθραν καὶ [κακότητα φυγὼν ἥξεις ποτ’εἰ]ς ἆθλα,
ἥξεις καὶ δώ[σει σοι θεὰ γλαυκ]ῶπις Ἀθήνη.
5 ἔσται σοι [βουλὴ καταθύμιος]· ἣν ἐπιβάλλῃ.
III.1     [δ]αα[α]αʹ     ηʹ       Μοιρῶν
[τέσσ]αρες εἷς πείπτων {²⁶πίπτων}²⁶ καὶ χε[ῖοι τέσσαρες ὄντες]·
[π]ρᾶξιν, ἣν πρᾶσεις, μὴ πράσε· οὐ [γὰρ ἄμεινον].
[ἀμφὶ δ]ὲ κάμνοντος χαλεπ[ὸν καὶ ἀμήχανον ἔσ]ται·
5 εἰ δ’ἀπόδη[μο]ν [ἰ]δέσ[θαι] χρόνῳ· καὶ ο[ὐθὲν {²⁶οὐδὲν}²⁶ κακ]ὸν [ἔσται].
IV.1      γ[γαα]αʹ     θʹ     [Ἀετοῦ] Διό[ς]
[εἰ] δέ κε [πεί]πτωσιν {²⁶πίπτωσιν}²⁶ δ[ύο τρεῖοι, τρεῖς δ’][μα χεῖοι]·
[αἰετὸς ὑψιπέτης ἐπὶ δεξιὰ] χειρὸ[ς] ὁδεί[της],
[ὢν ἐπὶ μαντ]είαν ἀγαθὴν· σὺν Ζ[ην]ὶ με[γίστῳ]
5 τεύξῃ, ἐ[φ’]ἣν ὁρμᾷ[ς,] πρᾶξ[ιν]· μηδὲν δὲ [φ]οβη[θῇς].
V.1      [ς]ααα[αʹ     ιʹ     Δαίμ]ονος Μεγ[ίστου]
[ἑξ]είτης μοῦνο[ς] κ[αὶ] χε[ῖοι τ]έσσαρε̣[ς ὄντες]·
[δαί]μονι, ἥντιν’ ἔχεις ε[ὐ]χ[ὴ]ν ἀποδόντι [σοι ἔσται]
[βέ]λτειον, εἰ μέλλεις [πρά]σειν κατὰ νοῦν ἃ [μεριμνᾷς]·
5 [Δη]μήτηρ γάρ σοι καὶ Ζεὺς σωτήριος ἔ[σται].
VI.1      αααδγʹ     ιʹ     Τύχης Κηδαίμονο[ς]
[ε]ἰ δέ κε τρεῖς χεῖοι καὶ τέσσα[ρ]α [κ]αὶ τρί’ὁ π[ένπτος]·
[τὴ]ν πρᾶξιν μὴ πράξῃ[ς, ἣν] νῦν ἐπιβάλλ[ῃ]·
τόν τε [νοῦν σ]ὸν ἐόντα θεοὶ κα[τέ]χουσι ἔτ’[αὐτ]όν·
5 τό[ν τε π]όνον λύσου[σ]ι θεοὶ κ[αὶ] οὐ̣[θὲ]ν κακὸ[ν ἔσται].
VII.1      γγ[γ]ααʹ     ιαʹ     Νείκης
εἰ δέ κε τρεῖς τρία πείπτω[σι]ν, χεῖοι δύο δ’ ἄ[λοι {²⁶ἄλλοι}²⁶]·
νεικητὴς λήνψῃ δ’ ἃ θέλεις, τὰ δὲ πάν[τ’][πιτεύξῃ]·
[τει]μητόν σε τιθεῖ Δαίμων, ἐχθρῶν συ κρατ[ήσεις],
5 [β]ουλὴ δ’ ἔσταισοι καταθύμιος· ἣν ἐπ[ιβάλλῃ].
VIII.1      δδαααʹ     ιαʹ     Νείκης Ἱλαρᾶς
εἰ δέ κε πείπτωσιν δύο τέσσαρες, τρεῖς [δ’ ἅ]μα χεῖοι·
τὴν πρᾶξιν πᾶσαν πράσε· ἔσται γὰρ ἄμ[εινον],
τόν τε νοσοῦντα θεοὶ σώσουσ’ ἀπὸ κλ̣[ίνης],
5 καὶ τὸν ἐν ἄλλῳ δήμῳ ἐόντα ἥξειν θεὸς αὐδᾷ.
IX.1      δγγααʹ     ιβʹ     Ἀσκληπιοῦ
τέσσαρα δ’ εἷς πείπτων, χεῖοι δύο καὶ δύο τρε[ῖοι]·
πρᾶξιν μὲν χειμὼν ἐνκείσεται, ἀλλὰ καλόν̣ [σοι]·
καὶ τὸν κάμ̣ν[ο]ντ’ἐν [ν]ού[σῳ] σώζειν θεὸς αὐδᾷ,
5 τόν τ’ ἀπόδημον ἐόντα θεοὶ σώζουσιν ἐς ο[ἴκους].
X.1      αααϛγʹ     ιβʹ     Τύχης Κυβερνώσ[ης]
τρεῖς χεῖοι καὶ ἑξείτης, πένπτος τρία πείπτω[ν]·
μὴ σπεῦδ’, ἀλλ’ ἀνάμεινον· εἰ δέ κε[νο]σπούδω[ς]
χρῄσ[ῃ], ἑαυτὸν μεγὰ βλάψεις. ἐπίμε[ιν]ε
5 τάδε καιρόν, κατὰ πάντ’ ἐπιτεύξῃ.
XI.1      αααϛδʹ     ιγʹ     Ἀφροδείτης
τρεῖς χεῖοι καὶ ἑξείτης, πένπτος τέσσαρα πείπτω[ν]·
στέλλε, ὅπου χρῄζεις· χαίρων σὺ δὲ οἴκαδ’ ἀφ[ίξῃ],
[ε]ὑρὼν κ[α]ὶ πράξας, ὅσα φρεσὶ με[ν]οιν[ᾷς].
5 — — —
South.XXIII.1      [δγγγγʹ     ιϛʹ     Κρόνου]
[τέσα]ρα [πείπτον εἷς, τρί]α τέσαρ[ες ἄλλοι]·
[σκορ]πίοι ἑστᾶσιν κ]αθ̣’ [ὁ]δ̣ὸ̣ν· μὴ σπε[ῦδ’ ἐπὶ πρᾶξιν],
[ἣν μέλλεις; μεῖνον δέ, κ]αὶ̣ ὕσ̣τερον [ἔσται, ἃ βούλει]·
5 [οὔτε γ][ρ ὠν]εῖσ[θαι τό]δε λώιον οὔτ’ ἀ̣π̣[οδόσθαι].
XXIV.1      [δδδαγʹ     ιϛʹ]     Ἀπόλλωνος [Δελφικοῦ]
[τέσσαρες] δὲ τρῖς, [μοῦνος χ]ε[ῖο]ς καὶ τρ[ί’ ὁ πένπτος]·
[μὴ σ]πεῦδʹ, οὔπ[ω γὰρ ὁ και]ρ[ό]ς· [μ]ετὰ ταῦ[τα δὲ πράξεις]·
[πά]ντα κατὰ γν[ώμην· καί σοι θ]εὸς ἡγεμ̣[ονεύσει]·
5 [μήτ]ε γὰ[ρ] ὠνεῖσθ̣[αι σπεύσῃ]ς τόδε [μήτ’ ἀποδόσθαι].
XXV.1      ϛϛ[αα]γʹ     ιζʹ     [Εἴσιδ]ος Σω[τείρης]
[εἰ δύο δ’]ἑξεῖται, [χεῖοι δύο] καὶ τρί’ ὁ πένπ[τος]·
[εἰσάκου’ἐκ τρίποδος φθόνγ]ον δέ· [σ]οὶ ἔσται ὁ καιρὸς̣
[πλήρης καὶ θ]άλ̣λων· σὺ γαμ̣[ήσας οἴκ]αδ’ [ἀ]φίξῃ,
5 λ̣[αμβάνεις,] ἃ θέλεις· πράξας [εὑ]ρὼν δ’ ἃ μεριμνᾷς.
XXVI.1      α[ςγγδʹ]     ιζʹ     [Ἑρμ]οῦ Σωτῆρος
[χ]εῖ[ο]ς καὶ ἑξε[ίτης, δύ]ο [τρεῖς] καὶ [τέ]σσαρ’ ὁ [πένπτος]·
ο̣ὐθ̣έν σοι λυ[πηρ]ὸν [ὁρῶ, π]ερὶ ὧν μ’ ἐπερωτᾷς·
[μ]ηδ’ [ὀ]λιγοψύχ[ει· θαρ]ρῶν ἴθι· πάντα δ’ ἃ χρῄζεις·
5 [ε][ρή]σεις· εὔχ[η] δ’ [ἔσ]ται καὶ κα̣ρ<π>ὸς ἄμενπτος.
XXVII.1      δδγγ[γʹ     ι]ζʹ     Σεράπεως
τέσσαρα δ’ εἰ π[είπτ]ωσιν δύο, τρῖς τρία κλῆ[ρ]ο[ι]·
θάρσ{ε}ει, ἀγων{ν}ί[ζου·] Ζεὺς Κτήσιος ἐστὶν ἀρω[γός].
τόν τε σὸν ἀν[τ]ίπαλον κο[λ]ά̣σῃ κ’ ὑποχίρ[ιο]ν ἕξε[ις],
5 δώσει δὲ ε̣ὐ̣[φ]ροσ[ύνην ἔργοι]ς, ἀνθ’ ὧν σὺ χ̣α[ρ]ήση̣.
XXVIII.1      αδδδδʹ     [ιζʹ]     Νεμέσεως
[μο]ῦνος δ’ ἤ κε πε[σοῖ] καὶ τέσαρ’ οἱ ἄλοι {²⁶ἄλλοι}²⁶·
[ν]ῦν σοι πάντα τε̣λ[εῖ Δ]α[ίμων καὶ εἰς ὀρθὸν ὁδηγ[εῖ].
[πράξεις π]άν̣τα κατὰ ν[οῦ]ν· μηκ[έ]τι τροῖχε {²⁶τρῦχε}²⁶ σεαυτόν.
5 [ἐπιτεύ]ξ[ῃ] σύ τε ἀ[μ][μπ]ως, ὧν ἐπιθυ[μ]ε[ῖ]ς.
XXIX.1      [ϛϛ]ααδʹ     [ιηʹ]     [Ἀ]δραστείης
[εἰ δύο δ’] ἑξεῖται, χ[εῖοι δ]ύο καὶ τέσσαρα ὁ πέμπτος·
[τὴν πρ]ᾶξιν [πρ]άσων, [ἐνχεί]ρει· ἔσται ὁ καιρός.
[ἐν γ]ενέσει χαλεπ[ὸ]ν καὶ ὁ [κ]ίνδυνος π[α]ρακεῖτα[ι].
5 [κ]αὶ πε̣ρὶ τῶν ἄλω[ν {²⁶ἄλλων}²⁶ μα]ν[τ]ε[ίω]ν ἐστὶ καλῶς σοι.
XXX.1      α[ϛ]δδγʹ     [ι]ηʹ     Διὸς Κεραυνίου
[χ]εῖος καὶ ἑξείτη[ς, δύ]ο τέσσαρα καὶ τρ[ί]’ ὁ πένπτ[ος]·
[ο]ὔκ ἐστιν πράσον[τα κατὰ] γν[ώμην,] ἃ μεριμνᾷς,
ο[ὔ]τε [ἐ]ν ἄλλῳ δήμῳ ἰέ[ναι σ]ύνφορόν ἐστιν,
5 οὔτ’ ὠ[νούμ]ενος <αἰσθήσῃ> οὔτε ὀνή̣[σιμό]ν̣ ἐστιν.
XXXI.1      δδδγγʹ     [ιηʹ]     [Δαίμον]ος [Ἱκ]ε[σίου]
[τέ]σσαρα δ’ ἢν̣ π[είπτωσιν ὁμοῦ τρεῖς κ]αὶ δύ[ο] τρ[εῖοι]·
[οὔ σ]οι ὁρῶ βο[υλὴν τήνδ’ἀσφαλῆ, ἀλλ’ἀνάμεινον]·
— — —
5
East.XXXV.1      [γ]δδ[δδʹ     ιθʹ     Ἑρ]μοῦ [Κερ]δεν[πόρου]
εἰ δέ κε τρεῖ[ς μοῦνος καὶ] πάντες τέσσαρ’ οἱ ἄλ[λοι]·
Ζεὺ[ς ἀγα]θ[ὴν β]ο[υλὴν σ]αῖσιν [φρεσ]ίν, ὦ ξένε, δ[ώσ]ει·
[ν ἕνεκ’ ἔσ]ται πάντα καλῶς, ἐ̣[π]ιτεύξῃ, [ἃ βούλει].
5 [εὑρήσ]εις δ’ ὅσα μαντεύῃ, καὶ [ο]ὐθὲν {²⁶οὐδὲν}²⁶ [κ]ακὸ[ν ἔσται].
XXXVI.1      γγγϛδʹ     ιθʹ     Νείκης
[τρεῖς τρεῖοι, μ]οῦνος δ’ ἑξε[ίτης] καὶ τ[έσσαρ’ ὁ πένπτο]ς·
μαντείαν ἀγαθὴν [ἐνέπεις], ὦ ξένε, τήνδε νοήσῃ·
[π]ρά[ξει]ς [δ’ ὅσσα θέ]λεις καὶ συνλ[ήπτωρ] θεὸς ἔστα̣[ι].
5 [νεικ]ήσις, [κ]αρποὺς λή[ν]ψῃ κα[ὶ π]άν[τ’] ἐπιτεύξῃ.
XXXVII.1      δδδδδʹ     κʹ     Μοιρῶν Ἀδυσω[πήτων]
εἰ δέ κε τ[έσ]σαρα πάντες ὁμοῦ πείπ[τωσι]ν [ὅμοι]οι·
[ἠέλ̣ι]ός τε δέδοικεν, ἐ[φ]έστηκεν δ’ [ὀλοὴ νύξ].
πάντα δ’ ἀμαυροῦται· παῦ[σαι, π]ερὶ [ὧν μ’ ἐπερω]τᾷς,
5 οὔτε γὰρ ὠνεῖσθαι τὸ λώϊο[ν] ο[ὔ]τ’ ἀπο[δόσθαι].
XXXVIII.1      δγϛϛαʹ     κʹ     Ἑλέ[ν]ης
[τ]έσαρα καὶ τρία, δύο δ’ [ἑ]ξεῖται καὶ χεῖ[ος] ὁ π̣[ένπτος]·
[τὴν πρ][ξι]ν ταύ[την μὴ] πρά[ξ]ῃς· οὔ[κ] ἐστί σο[ι ἐσθλόν]·
[τόν τ’ ἐν ν]ο̣ύσῳ ἐ<ό>ντα σώζε[ιν] θεὸς αὐδᾷ·
5 εἰ δὲ φόβος τις ἔπεστιν, οὐκ ἔ[σ]ται [σ]οι κακὸν οὐθέν.
XXXIX.1      ϛγγδδʹ     κʹ     Διοσκόρ[ων Κ]ηδαιμόνω[ν]
μοῦνος δ’ ἑξεί[τ]ης, τρεῖοι δύο {καὶ} τέσαρ’ οἱ ἄλλοι·
[ο]ὐκ ἔστιν σπεύδοντα τυχεῖν, ὅσα καιρὸς ἀνώ[γ]ει·
[κ]έρδος ἔχεις, πάντ[ῃ] δ’ ἐσ[τὶ]ν φό[βος ἐκ κ]ακότ[ητ]ο[ς]·
5 [δ]ύσμορος ἡ [π]ρᾶξις, μοχθ<η>ρ[ὰ] δὲ πάντα φύλ[αξ]αι.
     ααϛϛϛʹ     κʹ     Ἡφαίστου
[εἰ δέ κε χεῖοι δ]ύο, τρεῖς δ’ ἑξεῖται τάδε φράσει·
[οὐκ ἔστιν] πρᾶξαί τι, ματὴν [μὴ] δὴ κενὰ μόχθε[ι]·
[καὶ μὴ πάντα λίθον κίν]ει, μὴ σκορπίον εὕρῃς·
5 [δύσμορος ἡ πρᾶξις, μοχθηρὰ δὲ] π[ά]ντα φυλάξῃ.
— — —
North.L — — —
1      δδδϛϛʹ     κδʹ     [Κ]ρόνου Τεκ[νοφάγου]
[τέ]σ[σ]αρα τ[ρ]εῖς, δύο δ’ ἑξεῖται· τάδε φράζε]·
[μ]ίμνε δόμων ἐπὶ σῶν· πάλιν μηδ’ ἄλοθε {²⁶ἄλλοθεν}²⁶ βαῖν[ε],
[μ]ή σοι θὴρ ὀλοὸς καὶ ἀλάστωρ ἐνγύθεν ἔλθ̣[ῃ].
5 [οὐ] γὰρ ὁρῶ πρᾶξιν τήνδε ἀσφαλῆ [ο]ὐδὲ [β]έβ[εον {²⁶βέβαιον}²⁶].
LI.1      [δϛϛϛγʹ     κεʹ     Μ]ηνὸς Φω̣σφόρου
τέσσαρα δ’ εἷς πείπτων, [τρε]ῖς̣ δ’ ἑξεῖται κ[αὶ τ]ρεῖος ὁ πένπτος {²⁶πέμπτος}²⁶·
θ̣άρσει, καιρὸν ἔχεις, πράξεις ἃ θέλεις, καιροῦ ἐπιτε[ύ]ξῃ·
εἰς ὁδὸν ὁρμηθ[ῆ]ναι. ἔχει καρ<π>όν τ[ιν’ ὁ] μόχθος.
5 ἔργον δ’ ἐνχειρεῖ[ν] ἀγαθὸν καὶ ἀγῶνα δίκην τε.
LII.1      ϛϛϛϛαʹ     κεʹ     Μητρὸς Θεῶν
[τ]έσαρα δ’ ἑξεῖται, πένπ[τ]ος χεῖος· τάδ[ε φ]ράσει·
ὡς ἄρνων κρ[ατ]έουσι λύκοι [κ]ρατεροί [τε] λέοντες
[β]οῦς ἕλικας πάντας, τούτων δ̣’ [ἔ]τι καὶ σὺ κ[ρ]ατ̣ή̣σ[ε]ις,
5 καὶ πάντ’ ἔσται σοι [ὅσ]σ’ ἐπερωτᾷς, σὺν Διὸς Ἑ[ρ]μεῖ.
LIII.1      ϛϛϛδδʹ     κϛʹ     Διὸ[ς] Καταχθον[ίου]
[τρ]εῖς ὁ[μοῦ ἑ]ξεῖται, δύο τ[έσσαρ— —]
— — —
Search Help