[ ] Att. — non-stoich. — fin. s. II a. — IG II² 840 Add. (pt. 1.2 p. 668)
1 ․․ο — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
․․#⁷σζω․․․․․12․․․․․δ̣․c.5․ν̣[․c.5․ ἐπειδὴ πρό]-
[σ]οδον ποιη[σ]άμενος πρὸς τὴν βουλ[ὴν ὁ ἱερεὺς]
τοῦ ἥρωος [το]ῦ ἰατροῦ τοῦ ἐν ἄστει Διο[νύσιος Ἀ]-
5 πολλωνίου [Κηφι]σιεὺς vacat
[ἐ]μφανίζε[ι] ὑπάρχειν τῶι θεῶι κανοῦν κα[ὶ] οἰν[ο]-
χ[ό]ην κα[ὶ π]οτήρια δύο καὶ λιβανωτίδα καὶ [φιά]-
[λην] καὶ τα[ῦ]τα γεγονέναι ἄχρηστα διὰ τὸν χρό[ν]-
[ον] καὶ διὰ [τ]αῦτα παρακαλεῖ τὴμ βουλὴν ἑλέσ[θ]-
10 [αι ἐ]ξ ἑαυτῆς τρεῖς ἄνδρας, ὁμοίως δὲ καὶ δημ[ό]-
[σιο]ν τ[ὸν λ]ειτουργήσοντα αὐτοῖς, οἵτινες μ[ε]-
[τά τε] το[ῦ ἱερ]έως καὶ τοῦ ἐπὶ τὴν παρασκευὴ[ν σ]-
[τρατηγοῦ] καὶ τοῦ ἀρχιτέκτονος τοῦ ἐπὶ τὰ ἱερ-
[ὰ μετακατ]ασκευῶσιν τῶι θεῶι κανοῦν κα[ὶ οἰ]-
15 [νοχόην κ]αὶ ποτήρια δύο καὶ λιβανωτίδα καὶ φιά-
[λην κα]θελόντες καὶ τὰ ἀνακείμενα τυ[πία]
[ἐν τῶι ἱ]ερῶι, ἃ καὶ ἐπιγράψαντες ἀναθήσ[ουσ]-
[ιν τῶι θ]εῶι· ἀγαθεῖ τύχει δεδόχθαι τεῖ β[ουλ]-
[εῖ χειρο]τονῆσαι τὴν βουλὴν ἐξ ἑαυτ[ῆς ἄν]-
20 [δρας τρ]εῖς, ὁμοίως δὲ καὶ δημόσιον, οἵτιν[ες]
[μετά] τε τοῦ ἱερέως καὶ τοῦ στρατηγοῦ
[τοῦ] ἐπὶ τὴν παρασκευὴν καὶ τοῦ ἀρχιτ[έ]-
[κτο]νος τοῦ ἐπὶ τὰ ἱερὰ ποιήσονται [τὴν]
μετακατασκευὴν τῶν προειρημένων [καὶ]
25 [κατ]αβαλοῦνται λόγον εἰς τὸ μητρῶιο[ν]
[ὧ]ν ἂν οἰκονομήσωσιν, ἀναγράψου[σιν]
[δὲ] καὶ εἰς τὸ ἱερὸν τὰ μετακατα[σκευ]-
[ασθ]έντα καὶ καθαιρεθέντα, ἵνα το[ύτων]
[συν]τελουμένων εὐσεβῶς ἔχη[ι τῆι τε]
30 [βου]λῆι καὶ τῶι δήμωι τὰ πρὸς τοὺς
[θε]ούς.
   μετακατασκευάσοντες οἵδε
[κε]χειροτόνηνται· Διονύσιος Παλληνεύς,
[Εὔ]μαχος? ἐκ Κολωνοῦ,
35 [Κ]αλλιφῶν Παμβωτάδης· δημόσιος Σώταιρο<ς>.
[στ]ρατηγὸς ἐπὶ τὴν παρασκευὴν
[Στ]ράτων? Ἑκαλῆθεν.
[τ]άδε μετακατεσκευάσθη·
[πο]τήριον οὗ ὁλκή vv 𐅄Δ
40 [ἕτερον] ποτήριον οὗ ὁλκή vv 𐅄Δ
[φι]άλη [ἧ]ς ὁλκή vvvvv λιβανωτὶς ἧς ὁλκή vacat
[κα]νοῦν οὗ ὁλκή vvvvvvv ΗΗΗΗ
[οἰ]νοχόη ἧς ὁλκή vvv ΗΔΔ
43a                 vacat 0.2
44 ἐπὶ ἱερέως Διονυσίου τοῦ Ἀπολλωνίου
45 Κηφισιέως
ζακορεύοντος Ζωβίου Μιλησίου.
Search Help