[ ] Mys. — Pergamon — 197-159 BC — Welles 53
A.col. I.1 αι μά̣[λισ]τ̣’ ἐκ τόσο[υ ․․․․․․․․․․ βα]σκανίας.
1a
2 ἐὰμ μή τινες αὐταὶ τ[ηρεῖν τὰ δέοντ]α̣ ἐπιστρέ-
πτως ἔχωσιν, ἀλλ’ ἀν̣[ιστῶσι τὰς δει]νὰς ἐν ἀλλή-
3a ⸐-
4 λαις διαφοράς, ἐξ ὧν ταραχή [τε καὶ] κ̣οιναὶ βλάβαι
5 συμβαίνουσιν, σφόδρα θεῶι [ζημιω]δῶς, καὶ μά-
λιστα μὲν δι’ ἑαυτῶν θέλειν [συλλῦσ]α̣ι· εἰ δὲ μή, διδό-
ναι οὕτως ἐμαυτόν, ὅπως εἰς ὁ̣[μόνοια]ν ἀποκατα-
στήσας βεβαι[— — — — — — — — — — — — —]ο̣γ χρόνον
[—]․․Σ#⁷․[— — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
10
B.col. I.1 [— — — — — — — — — — — — — — — πανηγύρ(?)]εως ἔσεσ-
[θε {²⁷ἔσεσ|[θαι?}²⁷ — — ἀν]α̣φ̣έρουσιν αἱ ἀντιλογί-
[αι εἰς — — — — — — — καὶ] ε̣ἰς πολυχρόνια γράμ-
[ματα — — — — — — — — — διορθ]ῶσαι δὲ μόνον
5 [— — — — — — — — — — — — — —] γ̣νώμηι καὶ δι-
[κ— {²⁷δι|[α—?}²⁷ — — — — — — — — — —]οτε
C.1 [․․․․․․․․․] τ̣ις ἄ̣[λλος(?) — — — — — — — — — — — — —]
σ[․․․]κε[ν εἰ]ρημέν[— — — — — — — — — — — — — — —]
σ[․․]ν. κα[τ]αξιοῦ[μεν — — — — — — — — — — — — ἐν]
3a
4 τῆι χώραι πα̣νηγ̣[υρ— — — — — — — — — — — — — — ἄλ]-
5 λο τι συναλλασ[σ— — — — — — — — ὅπως καθιστῶνται]
ὑφ’ ὑμῶμ πανηγυριάρχαι κατά τε τὴν ὑμ[ετέραν ὑπὲρ]
6a
7 τῆς πανηγύρεως ἐπαγγελίαγ καὶ κα̣[τὰ τὰ δόγμα]-
τα τῶμ βασιλέων, ἕτερος δὲ μηδεὶς τ[αύτης τῆς]
ἀρχῆς ἀντιποῆται. φροντίσαι δὲ ὡσαύτ[ως καὶ περὶ]
9a
10 τῶν ἄλλων τῶγ κατακεχωρισμένων ἐν τ[ῆι γραφῆι]
ὡς καταπλεονεκτουμένων ὑμῶν, ταῦτ’ [ἐν οἷς ἡμάρ]-
11a
12 τανε ποήσειν ἀκόλουθα τῆι πρὸς τοὺς Τ[ηΐους προαι]-
ρέσει· οἱ δὲ Τήϊοι διὰ τοῦ ψηφίσματος ἀν̣[αδεξάμε]-
13a
14 νοι τὰ ὑπ’ ἐμοῦ διασαφηθέντ’ αὐτοῖς ἐντ[υχόντος]
15 τῆι ἐπιστολῆι, δι’ ἧς ἐμφανισάντωμ μο[ι καὶ τῶν ἐ]-
μῶμ πρεσβευτῶν ὅτι κεχειροτόνηντ[αι — — — — — — —]
A.col. II.1 τ̣οὺς νόμ̣ο̣υ̣[ς — — — —]․․ν σ[— — — — — — — — — — —]․ εἰς
τὴμ πρόνοιαμ ποεῖσ[θ]α̣ι πρὸς ․[— — — — — — — —]․ πάν-
τα τὸγ χρόνον αὐτοῖς. διοικεῖσθα̣[ι] δὲ καὶ τ̣ὰ κατὰ τὸ
3a
4 κοινοδίκιον ὥσπερ συνέθεντο πρὸς ὑμᾶς, ὁρκιζο-
5 μένων τῶν δικαστῶν ὃν τρόπογ καὶ ἔμπροσθεν.
5a
6 εἰ δὲ προσδεῖται διορθώσεως ὁ ὑπὲρ τούτου νόμος,
καὶ πρότερον ἑτοίμως ἔχειν συνδιορθοῦσθαι, καὶ
7a
8 νῦν τὸ αὐτὸ ποιοῦντα̣[ς παρ’] ἡμ̣ῶ̣ν̣ εὑρεθήσεσθαι
[— — —][— — — — — — — — — — — — —]․․[— — —]
10
B.col. II.1 [πα]λ̣αιῶν ἀ̣εὶ̣(?) ․․․[—]․․․[—]․ω․․[— — — — — — — —] ο̣ἰ̣-
[κ]ονομήσασθαι· ἃ δὲ παρ’ αὐτῶν τῶν Τηΐων, οὐ κοινὴν
[πο]η̣σαμένων τὴν συντέλειαν αὐτῆς, ἀλλ’ ὑμετέ-
ραμ μὲγ κεκρικότων ἰδίαν, εἰ δέ τι πρὸς τὰς προσ-
4a ⸐-
5 όδους συνέτεινε τῆς πόλεως, τὴν ὑπὲρ τῶν τοιού-
των συγχώρησιν πρὸς ἑαυτοὺς διειληφότων ἀν-
ήκειν, ὃ καὶ ἦν δίκαιον. καὶ τὰ μὲν ὁλοσχερῆ πρὸς τὴν
ἀμφισβήτησιν, ἣν ἐδόκει μοι διάνοιαν ἔχειν καὶ
ἀφ’ ἧς αἰτίας ἕκαστα συνσταθῆναι, ταῦτ’ ἐστίν. τῶν
10 [— — — — — — — — — — — —][— — — — — —][— — —]
A.col. III.1 κα̣ς [ε]ἰ̣θ̣ι̣σμ̣ένα̣ι̣ς δ’ ἀμφ̣οτ̣ερ̣[— — — — — — — — — — —]
ρωγ γενῶγ καὶ οὐδὲν ἧσσον τα[— — — — — — — — — — —]
ταις καὶ ἐν ἑτέροις πλείοσιν ἐπι̣[— — — — — — — — —]
μὴ ἀμφοτέροις ἐστὶν ὅμοια καὶ ταῦτα [— — — — συνε(?)]-
5 τὰ τοῖς μὴ ἀπαιδεύτοις. τὸ αὐτὸ δὴ κ[αὶ — — — — — —]
5a
6 σχεδὸν ἑώρωγ γεγονὸς κατὰ τὴν εξ̣[— — — — — — — αἵ(?)]-
ρεσιν, διά τε τοῦτο καὶ συνθήκηγ γρα̣[φ— {²⁷γρα̣[ψ—?}²⁷ — — — —]
7a
8 κα παρε̣[․․․․․․]ις τὸν συνοικισμὸγ̣ [— — — — — — — —]
[— — — — — — —]σταθὲν ο̣[ἷ]ς ε․[— — — — — — — — — —]
10
B.col. III [— — — — — — — — — — — — — — — τῶν ἱε]-
1 ρῶν νόμωγ καὶ ἐθισμ[άτων συντελεῖν τὴμ]
πανήγυριν μὴ ὑπευθύνους [ταῖς ἀρχαῖς τῆς]
πόλεως, εἰς ἣμ πάρεισιν.  κε[— — — — — —]
οὐ φαίνεταί μοι ἀγνωμονεῖ[ν — — — — τοῦ]
4a
5 ὅρκου, ὃμ πρότερον εἴθιστο τ[οὺς δικαστὰς ὁρ]-
κίζεσθαι περιέχοντα δικάσ[ειν κατά τε τοὺς]
νόμους καὶ τὰς ἐπιστολὰς τ[ῶμ βασιλέων καὶ]
τὰ ψηφίσματα τοῦ δήμου Ι[— — — — — — — — —]
πολ̣λ̣οῖς ἔτεσιν ἔμπρ̣ο̣σθε ․[— — — — — — — —]
10
D.1 [— — — — — — — — — — — — — — — ε]<ν>αι(?) ἱερεωσ<υ>-
[ν— — — — — — — — — — — — — —]ς ἀγωνοθέτης
[— — — — — — — — — — — — — —] Δίφιλος. δο-
κιμά<ζ>ω [δ’ ἐπὶ τῶι λόγωι τῶι(?) συ]γγραφέντι
5 ὑπἈριστμάχου [τοῦ Περγα]μ̣η̣νοῦ̣ τοῦ παρ-
μῶν ἀποσταλέντος καὶ τῶμ προχειρισθέν-
των ὑφὑμῶν τε καὶ τῶ̣ν Τηΐων ἐξ ἑκατέ-
ρων τριῶν ἀνδρῶ̣<γ>, κεκυρωμένωι̣ δ’ ὑ̣φ’ ὑ-
μῶν. ὅπερ κρίνω, ἀναγ̣ραφῆναι εἰς τὸ ερὸν
10 τοῦ Διονύσου̣, ὅπως ὑμῖν ἀσφαλὲς καὶ ἴσον
τοῖς νόμοι̣ς εἰς τὸν λοιπ̣<γ> χρόνον ὑπάρ-
χηι· τὸ δὲ συνυπ̣ο̣κείμενον ἄκυρον εἶ-
ναι. προσαναγράφεσθα̣ι δὲ καὶ ἐάν τι-
να μετὰ ταῦτα̣ κοινῆι̣ κρίναντες μετ
15 τοῦ πεμπομένου ἀεὶ ἐπὶ τὴν διεξαγωγὴν
[διαγνῶτε].
E.1 [— — —]․․Ε̣Λ̣․[— — — — — — — —]
[— — — —]θ<α>ι ὑπο[— — — — — —]
[— — τοὺ]ς νόμους [— — — — — —]
[— — —] προσεχρ[ήσ— — — — — —]
5 [— — — τ]ὴμ πανή[γυριν — — — —]
[— — —] ὁμολογο[υμεν— — — — —]
[— — — τ]ὰ λοιπὰ σ[— — — — — —]
[— — —] δανείων [— — — — — —]
[— — — —]ωντων ομ[— — — — — — —]
10 [— — —] τοὺς ἐγχ[ειροῦντας(?) — —]
[— — —]․ως ἐπὶ τῶ[ν {²⁷τῶ[ι?}²⁷ — —]
[— — —]ω καθ’ οὓς ε[— — — — — —]
[— — —]․ μετεχο[— — — — — — — —]
F.1 [— — — — — — — — —]․α[—]ιω[— — —]
[— — — —]․․ν․[․]․ ἐπιβαλλο̣[— — —]
[— — τ]ῶν ἐγγυητῶν ἡ πρᾶ[ξις — —]
[— — τ]ῆ̣ς πανηγύρ[εω]ς ε․[— — —]
5 [— — —]οντων․[— — — — — — — — —]
G.1 [— — — — — —]εια̣ [κ]αὶ δι(?)[— —]
[— — τῆς πα]νηγύρεως χ[— — —]
[— — — — —] πρασσον̣[τ— — — — —]
[— — — — — — —]ωι [— — — — — —]
5
H.1 [— — — — —]α̣τ[— — — — — — — — —]
[— — — —]․ετω[— — — — — — — — —]
[— — — —]εραις δὲ [— — — — — — —]
[— — —]νται ὅπως μ[— — — — — — —]
5 [— —] εἰς τὴμ παν[ήγυριν — — — —]
τ̣ῶγ̣ κ<α>ὶ μὴ τυχ[όντων — — — ἄλ]-
λη παν̣ήγ̣υρις κ[— — — — — — — ἔ]-
7a
8 χειμ μ[— — —]․γε․[— — — — — — — ἰ]-
δ̣ίωι ․[— — — — — — — — — — — — —]
10 ․εσ[— — — — — — — — — — — — — κα]-
θορμ[ιζ— — — — — — — — — — — — —]
11a
12 ἐ̣μο[— — — — — — — — — — — — — — —]
ΤΑΣ[— — — — — — — — — — — — — — —]
13a
14 ΤΗΣ̣[— — — — — — — — — — — — — — —]
15
I.1 [— — — — — — — — — — — — —]․Ο̣ [τοῖ]ς̣ βασιλεῦσι καὶ
[— — — — — — — — — κ]α̣ὶ τῶν ἀφικνουμένων εἰς
[τὴμ πανήγυριν — — —] καὶ τῶν ἄλλ[ω]γ ξένων ἰδι-
[ωτῶν — — — — — — — —]ας ὑποτασσομένων ὑπὸ τοὺς κ․[—]
5 [— — — — — — — — — —]σχ[— — — — — — — — — — — — — —]
K.1 [— — τὸ]ν δῆμο[ν — —]
[— — — πα]ν̣ηγυ[ρ— —]
L.1 [— — — — — —] ἐπὶ τῆς διακρ[ίσεως — —]
[— — γενομένω(?)]ν δ’ ὑμῖν διαφ[ορῶν — —]
[— — — — — — —] οἷόν τινα δι[— — — — —]
[— — — — — — —] τετάχθαι #⁷[— — — — —]
5 [— — — — — — — —] ὅτι δ̣ικ[— — — — — —]
M.1 [— —]Λ̣[․][— — —]
διακριθῆνα[ι — —]
   {²vacat}²
N.1 [— — — — δρα]χμὰ̣[ς — — — — —]
[— — — καθ]ά̣περ ὁ γ․[— — —]
[— — ἠδικ(?)]ηκὸς κρίν[ειν — —]
[— — — — —]ς κα[ὶ] ․․․․[— — —]
5
O.1 [— — —] ὅρκογ κ[— —]
[— — —]τέρωμ ․[— — —]
[— — —]ταδ[— — —]
P.1 [— — —]․․․․[— — — —]
[— — —]․ δίκαι(?) {²⁷—]ι̣δι καὶ̣?}²⁷ [— — —]
[— — —]το τόδ̣[ε — — —]
Q.1 [— — — — —]․κ[— — — — — —]
[— — κ]αθ’ ἕκαστο̣[ν — — —]
[— — τ]ὰς αἰτίας [—]τ[— — —]
R.1 [— — — —]σ[— — —]
[— — ὁλ]οσχ[ερ— —]
[— — συν]στα[θ— —]
S.1 [— — —][— — —][—][— —]
[— — —]α {²⁷ἃ?}²⁷ νομίζετ[ε {²⁷νομίζετ[αι?}²⁷ — —]
[— — —] καὶ ἀσυλί̣[α — —]
[— — πρ]ε̣σ̣βεία̣[— — —]
5
T.1 [— — —]ΣΟ̣[— — — — — — — —]
[— —]#⁷ΩΙ̣Κ[— — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
[— — — — — — — — — — — — —]
5 [— — —]ΩΚ̣[— — — — — — — —]
[— — —]ε ἐγὼ [— — — — — —]
[— τῆς] π̣όλεω[ς — — — — —]
λεσ[— — —]στ[— — — — — — —]
ρως ἕξε̣[ι] τι κα[— — — πο]-
10 [λ]ιτῶν ο[—]#⁷[— — — — — —]
[․]ο τὰς η[— — — — — — — —]
[—]․εσ[— — — — — — — — — —]
U.1 [— — —]․․․ν[— — — —]
[— — —] ἱερέω[ς — — — —]
[— — —]․ ὑμῖ̣[ν(?) — —]
V.1 [— — δ]έ τ̣ινες θ̣ε[— — —]
[— — —] ἱ̣ερὸγ κατ[— — —]
W.1 [— — — — — — —]․․․[— — —]
[— — ἀναγ]καῖον ἀλ[λ— —]
[— — — — ἐ]πιμέλε[ια — —]
X.1 [— — ἄ]λλο ․․․[— — —]
[— — —]σαντες μ[— — —]
[— — —]․γ καὶ κ#⁷[— — —]
[— — ἐ]λθουσ[— — —]
5
Y.1 [— — — — —]․Π̣․․[— — — — — — —]
[— — παρ]ευρέσε[ι οὐδεμιᾶι — —]
[— — γὰ]ρ πραξα[— — — — — — —]
[— — —]ς φιλ̣αμ[— — — — — — —]
5
Z.1 [— — —][— — —]
[— —]ΟΤ̣[․][— — —]
[— —]αι καὶ ․[—]
[— — —]οτερο[—]
5 [— — —]ῆ̣ναι
[— — — ὑ]μᾶς(?)
a.1 [— — —]γ̣ου {²⁷—]τ̣ου?}²⁷ μ[— — —]
[— — — —]ομ ποίωι [— — —]
[— — γ]ὰρ ἐπελ[αβ(?)— {²⁷ἐπελ[αθ—?}²⁷ — —]
[— — —]ν στα[— — — — —]
5 [— — —]․․․[— — — — — —]
b.1 [π]ρὸς Λ̣[— — —]
ἀπὸ πολ̣[λῶν(?) — —]
δυσχ[ερ— — — — —]
δ̣ιατ․[— — — — —]
5 [․]#⁷[— — — — —]
c.1 [— — — —]․ε․[․]․ισι μ[— — —]
[— — ἄγα]λ̣(?)μα παρεκπ̣[εμπ(?)— —]
[— — —] τ̣οὺς [— — — — — —]
[— — ἱε(?)]ρὸν [— — — — — — —]
5
d.1 [— — —][— — — — —]
[— — ἐκ]εῖνοι̣(?) [— —]
[— — —] οὕτως̣ [— — —]
[— — —]#⁷[— — — —]
5
e.1 [— — —]․․[— — —]
[— — —]․ι καὶ [— —]
[— —]ων ἡ α[— — —]
[— — —]․․․[— — —]
5
f.1 [— — —] π̣α[ντ(?)— —]
[— — —]․ περὶ κ[— —]
g.1 [— — —] κ̣αὶ ἐμ[— —]
[— —]ν τῶμ πρ[— — —]
[— — — —]νσΥ̣[— — —]
h.1 [— — ἀ]πὸ σα̣[— — —]
[— — —]ς ὁ λιπ[— — —]
[— — —]․πο[— — —]
[— — —]Ο̣[— — — — —]
5
i.1 [—]․․[— — — — — — —]
[— —]θ<α>ι τῶι̣ {²⁷τῶν̣?}²⁷ [— — —]
2a
3 τό τε κρα[— — — — —]
[— — — — — — — — —]
5
k.1 [— — — —]ως
[— — —] ἐκεῖ {²⁷ἐκει|[ν—]?}²⁷
[— — γ]ε̣νομ̣[εν(?)—]
l.1 [— — —]Ε
[— — —]․Ε
[— — —]Μ
[— — —]ΡΙ
5 [— — —]․Ι
[— — —]ΤΑ
[— — —]Ε
m.1 [— —]ΑΤΑ[— — —]
[— —]․ΝΩ[— — —]
n.1 [— — —]․ΔΟ[— —]
[— —]․#⁷[— — —]
o.1 [— — —]ΝΤΗ̣[— —]
[— — —][— — —]
p.1 [— — —][— — —]
[— —]․Ω#⁷[— —]
[— — —]ΕΡΑΤ[— —]
[— — —]․ΝΤΛ̣[— —]
5 [— — —][— — —]
q.1 [— —]ΣΕ[— — —]
[— — —]ΟΜ․[— —]
[— — —]ΓΟ․[— —]
[— — —]․ΟΙ․[— —]
5 [— — —]#⁷ΓΕ[— —]
[— — —]Μ#⁷[— —]
r.1 [— —]Ε․[— — —]
[— — —]ΕΜΠ[— —]
[— — —]ΤΑΙ[— —]
[— — —]Μ[— — —]
5
s.1 [— —]ΟΝ[— — —]
[— — —][— —]
ΗΚΟ[— — —]
ΚΑΙ[— — —]
ΕΠΙ[— — —]
ΡΟΥ[— — —]
ΠΑΡ[— — —]
ΟΡΘ[— — —]
ΤΑΙΕ[— — —]
ΦΕΡ[— — —]
ΤΑ[— — —]
u.1 [— —]․․[— — —]
[— —]ΠΟ[— — —]
v.1 [— — —]ΕΚΤΩ․[— —]
[— — —]ΠΟΙΗ[— —]
[— — —]ΑΣΧΑ[— —]
[— — —]ΤΩΓ[— — —]
5
w.1 [— — — — — — — — — — — —]․Ν
[βασιλεὺς Εὐμένης βασιλ]έως
[Ἀττάλου — — — χαίρειν].
Search Help