SEG 47:724
Epitaph of Simias, son of Euandros, of Illyrian Apollonia. Marble stele.
[ ] Thessalia (Magnesia) — Demetrias — 4th c. BC — IG IX,2 1174 — BE (1999) 307 (B. Helly, J.-C. Decourt)
See also:
1 Σιμία[ς] Εὐάνδρου
Ἀπ<ολ>λωνιάτης.
Search Help