[ ] Att. — non-stoich. — init. s. III a.? — IG II² 732 Add. (pt. 1.2 p. 666)
1 — — — — — — — οερ — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
[— — — — — — ἔχ]οντες̣ τὴν πρὸς τὸν δῆμον — — — — — — — — —
[— — — χρεί]αν παρεχόμενοι ․․․ο․․ παρα — — — — — — — — — —
— — — — — — δήμωι τήν τε πόλιν καὶ τὰ φρ[ουρία — — — — —]
5 — — — — — — αν ἀγωνιζόμενοι ὅταν ὑπὲρ τ — — — — — — — — —
— — — — — — ων οἱ συνδιαπεπολεμηκότες καὶ — — — — — — — —
— — — — — — — ν καταξίαν· ἀγαθεῖ τυχεῖ δεδόχθ[αι τῆι βουλῆι τοὺς προέδρους οἳ ἂν λά]-
[χωσι προεδρ]εύειν ἐν τῶι δήμωι εἰς τὴν πρώτη[ν ἐκκλησίαν ὅταν ἐξήκωσιν αἱ]
[ἐκ τοῦ νόμου] ἡμέραι, χρηματίσαι περὶ τούτων, [γνώμην δὲ ξυμβάλλεσθαι τῆς βουλῆς]
10 [εἰς τὸν δῆμον ὅτι] δοκεῖ τῆι βουλεῖ, ἐπαινέσαι — — — — —
— — — — — — — — — ου καὶ στεφανῶσαι αὐτο[ὺ]ς χρ[υσῶι στεφάνωι κατὰ τὸν νόμον καὶ εἶν]-
[αι προξένους καὶ εὐ]εργέτας τοῦ δήμου καὶ α[ὐ]τοὺ[ς καὶ ἐκγόνους. εἶναι δὲ καὶ ἔγκτη]-
[σιν γῆς καὶ οἰ]κίας μὴ πλήονος τιμήματο[ς — — — — — — — — —]
— — — — — — — — α π̣επολέμητο τε̣․ απο — — — — — — — — — —
15 — — — — — — — — — τας ἐναντίον τῶν̣ [— — — — — — τοὺς δὲ θε]-
[σμοθέτας εἰσα]γαγεῖν [αὐτοῖς τὴν δοκιμασίαν τῆς δωρεᾶς — — —]
— — — — — — τας εἰς το — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — νο — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help