SEG 41:141
[ ] Att. — Athens — stoich. (1-3) — 380/79 BC — Horos 8-9.1990/91.53-58
1 Φορμίσιος Μενεκλείδου Θυμαιτάδης
χορηγῶν ἐνίκα Ἱπποθωντίδι Αἰαντίδι
ἀνδρῶν. Διοφῶν Ἀθηναῖος ἐδίδασκε.
Κ̣[․]λ̣[․]ι̣κλ̣[․]η̣ς {²⁷Κ̣[α]λ̣[λ]ι̣κλ̣[έ]η̣ς?}²⁷ Τε̣γ̣ε̣ά̣[τη]ς̣ [ηὔ]λ̣ε̣ι̣. Π[υ]θ̣έ̣α̣ς ἦ̣ρχ̣ε̣.
Search Help
Contact Us