[ ] Att. — Athens? — 333/2 BC — IG II² 2401 — ABSA 84.1989.333-344
See also:
I.1 [— — — —ο]υ
II.2 [— — — — — — — —]
   Περγασε[ῖς καθύπε(ρθε)]
Ἀλκιμαχίδης Α[— — — —]
5 Χαιρέφιλος Ν[— — — —]
Φιλόνεως Φιλοσ̣[— — — —]
Κίμων Κίμωνος
Τελένικος Τελε̣[— — — —]
Περγασεῖς ὑ̣πέ(νερθε)
10 Χαρικλῆς Ἀλεξ[ιμένου]
Ἀ̣ριστίων Ἀριστονί[κου]
Δ̣ικαιοκράτης Εὐμ[— — — —]
[Δ]η̣μοκρίνης Δημοκρ[— — — —]
Ἀντίφημος Θερσίου
15 Ἀγα̣κλῆς Πασικλεί(δου)
[Λα]μ̣πτε̣ῖ̣ς {²⁶Λαμπτρεῖς}²⁶ [καθ]ύπε(ρθε)
Ἱ̣έ̣ρων Λυσίου
Ξ̣ε̣ν̣ο̣φῶ̣ν Θεοδ̣ότου
[Φί]λ̣ων Θεοδώρου
20 [Φ]ιλόδ̣[ημος] Φρύνωνο[ς?]
[Διοπεί]θης Διοπείθου
[Διοκλ]ῆς Δ̣ι̣ο̣κλείδου
[Χα]ριναύτης Χαριξένο[υ]
[Κάλλ]ιππος [Δ]ιοπε̣[— — — —]
25 [— — — — — — — —]ο[— — — —]
Search Help
Contact Us