[ ] Att. — ca. 128 BC — Ag. 15.248+
Agora 15.248, fr.c + Ag I 7478 (= e) (Tracy):
                   8 to 10 lines missing
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ω̣Ι̣ κ̣α̣[ὶ]
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Η̣
[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]Ι̣Σ̣․․Η̣Ρ̣Ι̣Α̣
[ἀγαθῆι τύχηι δεδόχθαι τῶι δήμωι, τὰ μὲν ἀγαθὰ δέχεσθαι τὰ γεγον]ότα ἐν τοῖς
5 [ἱεροῖς οἷς ἔθυον ἐφ’ ὑγιείαι καὶ σωτηρίαι τῆς τε βουλῆς καὶ] τοῦ δήμου
[καὶ παίδων καὶ γυναικῶν καὶ τῶν φίλων καὶ συμμάχων· ἐπειδὴ δ]ὲ̣ οἱ πρυτά-
[νεις τάς τε θυσίας ἔθυσαν ἁπάσας τὰς καθηκούσας ἐν τεῖ π]ρυτανείαι
[καλῶς καὶ φιλοτίμως, ἐπεμελήθησαν δὲ καὶ τῆς συλλογῆς τῆ]ς τε βουλῆς
[καὶ τοῦ δήμου καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων καλῶς καὶ ἀκολούθ]ως τοῖς νόμοις,
10 [ἐπαινέσαι τοὺς πρυτάνεις τῆς Κεκροπίδος καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στε]φάνωι κατὰ
[τὸν νόμον εὐσεβείας ἕνεκα τῆς πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ φιλοτιμίας τῆς] εἰς τὴν βου-
[λὴν καὶ τὸν δῆμον· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τὸν γραμματέ]α τὸν κατὰ
[πρυτανείαν ἐν στήληι] λι[θίνηι καὶ στῆσαι οὗ ἂν εὔκαιρον ἦι· τὸ δ]ὲ ἐσόμενον (= Agora 15.248, fr. c.1)
[ἀνάλωμα μερ]ί̣σαι τ[ὸν ταμίαν τῶν στρατιωτικῶν καὶ ἀνενεγκεῖν ἐν τ]οῖς λόγοις.
cr 1.15 [ἡ βου]λ̣ὴ τὸν ταμίαν
15a    in corona:
16 [Μ]νάσωνα
[— —]μ̣ιο̣[— —]
   [— — —].
cr 2.15               [ὁ δῆμος]
15a              [in corona:]
16                [τοὺς]
             [πρυτάνεις].
cr 3.15                         [ἡ βουλὴ τὸν γρ]αμματέα
15a                           reliquiae coronae
16                                [— — —]
                             [— — — — —]
                              [— — — —].
20 Agora 15.248, fr.c + Ag I 7478.1-3 (Traill):
1 [— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]ω̣ι κ̣α̣[ὶ]
[— — — — — — — — — — — — — — — καὶ τοῖς ἄλλοις θεοῖς οἷς πάτρ]ιον ἦν̣
[ἔθυσαν δὲ καὶ — — — — — — — καὶ τῶι Ἀπόλλωνι τῶι Πρ]ο̣σ[τατ]ηρίω[ι]
Search Help
Contact Us