[ ] Att. — 204/3 BC — IG II² 944b + SEG 26.98
IG II(2) 944b + SEG 26.98.40 (SEG 26.98) (Tracy):
40 [βην Ἑόρτιον Ἑρμοδώρ]ου Ἀχα̣ρ̣ν̣[έ]α̣ ὅ̣τ̣[ι το]ῖς νό̣[μοις τοῦ δήμου] καὶ τοῖς ψη%⁸⁰-
IG II(2) 944b+SEG 26.98.78-88 (Tracy [89-102 Traill]):
col. I.78 [— c.6 —]Σ Κ[— c.7 —] Κ̣ηφισιεύς
Αἰγεῖδος
80   Διοκλῆς Φιλοστράτου̣ Ἐρχιεύς
  Φιλόστρατος Φιλοστ[ρ]ά̣του Ἐρχιε(ύς)
Πανδιονίδος
Λεωντίδος
  Χαρίας Ἀπολλοδώρου Κ̣[— — — —]
85 Πτολεμαΐδο[ς]
  Ἀρχέτιμος Πολυ[σ]τράτου Βε[ρενι(κίδης)]
  Αἰσχίνη[ς —c.7—]άδου Βερ[ενικί(δης)]
  Ἀπολλών[ιος Ἀπο]λλοδώρο[υ — — — —]
              vacat 0.018 m.
col. II.89 Ἀκαμαντίδος
90 Οἰνεῖδος
  Εὔκριτος Εὐκρίτου Ἐπικηφίσιος
 Ἐργοχάρης Νικοβούλου Οἰῆθεν
  Στησίλεως Νικοβούλου Οἰῆθεν
 Ἀνθεμίων Θεοφῶντος Περιθοίδης
95   Οἰνόβιος Οἰνοβίου Ἐπικηφίσιος
  Δημήτριος Μηνοφίλου Ἀχαρνεύ̣[ς]
Κεκροπίδος
  Λυσῖνος Κηφισοφῶντος Ἀθμ[ονεύς]
Ἱπποθωντίδος
100   Κόνων Ξενοφάντο̣[υ Κειριάδης]
 Ἄβας Κλεάνδρ̣ο̣[υ Ἁμαξαντεύς]
Αἰαντ̣[ίδος]
  lacuna of seven lines
infra col I-II.110                ἡ βουλή                 illegible
               ὁ δῆμος                  traces
             τὸν παι[δο]-
             τρίβην Ἑ[ό]ρ̣-
            τιον Ἑρμοδ[ώ]-
115               ρου̣ Ἀχαρ-
                 νέα
                         vacat 0.041 m.
               ἡ βουλή                  illegible
               ὁ δῆμος                   traces
120               τὸν κατα-
             παλτ[α]φ[έ]-
            την Ν[έ]α[ν]-
             δρον Πεδιέ-
            ως ἐκ Κερ[α]-
125                 μέων
                         vacat to bottom 0.10 m.
Search Help