[ ] Att. — stoich. 37 — init. s. III a.
See also:
1 ․․․․․12․․․․․ι· v δε[δόχθαι τῶι δήμωι εἶναι ․․]
․․․8․․․․ο․ Ἀθηναῖον κ[αὶ αὐτὸν καὶ ἐκγόνους]
[καὶ ἔστ]ω αὐτῶι φυλῆς καὶ δή[μ]ου καὶ φ[ρατρίας γ]-
[ράψα]σθαι ἧς ἂν βούληται. δοῦναι δὲ π[ερὶ αὐτοῦ]
5 [τὴν] ψῆφον τοὺς πρυτάνεις ἐν τεῖ πρώ[τηι ἐκκλη]-
[σί]αι. v ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα [τὸν γραμμ]-
[α]τέα τὸν κατὰ πρυτανείαν ἐν στήλη[ι λιθίνηι ἐ]-
[ν ἀ]κροπόλει, εἰς δὲ τὴν ἀναγραφὴν κ[αὶ τὴν ποίη]-
[σιν τῆ]ς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τεῖ [διοικήσει]
10 [ἐκ τῶν κατὰ] ψηφίσματα ἀναλισκομ[ένων τὸ ἀνάλ]-
[ωμα].
                 vacat 0.015
Search Help
Contact Us