[ ] Att. — Athens — non-stoich. — 380/79 BC — IG II² 1126
See also:
1 [Π]υθέ̣ο̣ ἄρχοντος, [ἐπ]ὶ τῆ̣ς [Ἱ]π̣[π]οθ[ων]τίδ̣ο̣ς̣ τρίτη[ς πρυτανείας — — — —]
[․]#⁷Ο[․․․]. vacat
δικα̣[ξῶ τ]ὰς δ[ίκ]ας ὥς κα̣ δ[ικ]αιοτά̣τα̣[ι γ]νώμα[ι, τ]ὰ̣ μὲγ γε[γρ]αμμ[ένα — — — — — — — τὰ δὲ ἄ]-
γρα[πτα κ]α̣τὰ(γ) γνώμαν τὰν αὑτο̣ῦ̣ καὶ [ο]ὐ̣ κ̣ερδ̣α̣ν̣ῶ τᾶν δ[ικ]ᾶν οὐ[δεμιᾶι — — — — — — — —]
5 ΠΟΚΛ̣[․․․]Ι̣ τὰ καταδικασθέντα ἐκπραξέω ἐν δύνασιν Κ̣[․]ΙΓΛ̣Ε#⁷[— — — — — — —]
τῶι ἑ[λ]όντ[ι] οὐδὲ τῶν [χ]ρημάτων τῶ[ν] Ἀμφικτιονικῶν Υ․․[— — — — — — — οὔτ’ αὐτὸς ἐγὼ οὔτ’ ἄλλος]
ἐμίγ̣γ̣α οὐδ’ ἄλλωι δωσ[ῶ] τῶγ κοινῶν χρημάτων Π̣[․․]Λ[․]Λ[․]Ε[․— — — — — — — — — — — — — — — — οὕτως ποὶ]
τ[ο͂] Ἀπόλλωνος τοῦ Π[υ]θίου καὶ τὰς Λατο͂ς καὶ Ἀρτά̣[μιτος ὑπίσχομαι καὶ εὐορκέοντι μέμ μοι πολ]-
λὰ καὶ τἀγαθά, αἰ δ’ ἐφιορκέ<οιμι>, τὰ κακὰ ἀντὶ τῶν ἀγαθῶν [— — — — — — — — — — — — — — τῶγ γ]-
10 εγραμμένων μὴ ἀπογραψ[ε͂]ν ἄλ̣λ̣[ο] ἢ̣ κατὰ τοὶ ἱερομνάμ̣[ο]ν̣ες κε[λευσέοντι — — —]
κ̣[α]τ̣ὰν δ[ί]κ̣αν μηδὲ δώρα δεξε̣ῖ̣σ̣θαι μηδέπο̣κ̣α̣· οὕτως ὑπί̣σχ[ο]μα̣[ι ποὶ το͂ Ἀππόλωνος το͂ Πυθίο καὶ τᾶς Λα]-
το̣͂ς̣ καὶ τᾶς Ἀρτάμιτος καὶ ε̣ὐ̣[ορ]κέοντι μέμ μ[ο]ι πολλὰ καὶ ἀγαθά̣, [αἰ δ’ ἐφιορκέοιμι — — — —· το͂ς δὲ]
ἱ̣ερομνάμονας ὁρκιξέω καὶ τ̣ὸς κ̣άρυκ̣ας τὸν αὐτὸν ὅρκον ․[— — — — — — — — — — —]
τ̣ὸ̣[μ] φόρον [κ]αὶ τ̣ὰ̣ ἱερῆ̣ι̣α ἀθρόα συναγόντων τὸ ἔ̣θ̣νος τὸν δοκιμ[α— — — — — — — — — — — — — — — ἑκ]-
15 ατόμβαν ὅ[ρ]κον ὀμόσας εἶπερ τοὶ ἱερομ[νάμ]ονες δοκιμαζέτω. ∶ π[— — — — — — — — — αἴ τις τὰν γᾶν ἐπιερ]-
γάζ̣[ο]ιτο̣ ἂν Ἀμφικτίονες ἱάρωσαν, ἐπεί κ̣[α] ἁ π̣έ̣[ρο]δ̣ο̣ς̣ γ̣ί̣ν̣[η]τ̣α̣ι̣ ἀποτ[εισάτω — — — — — — — — — —]
στατῆρ̣α̣ς Αἰγιναίος κὰτ τ[ὸ] πέλεθρον ἕ̣[κασ]τον. τ̣ο̣ὶ̣ δ̣ὲ̣ ἱ̣[ερομνάμονες περιιόντων ἀεὶ τὰν ἱερὰν γᾶν]
καὶ π̣ρ̣[ασ]σόντων τὸν ἐπιεργαζόμενον· αἰ δὲ μὴ περιιεῖεν ἢ μ̣[ὴ πράσσοιεν, ἀποτεισάτω ὁ μὴ περιιὼν]
μηδ’ ἐ̣[κπ]ράσσων τριάκοντα στατῆρας· αἰ δέ κα μὴ ἀποτίνηι θ[— — — — — ἁ πόλις ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱαρομνάμων — — — —]
20 εἰλέσ[θω] τοῦ ἱαροῦ καὶ στρατευόντων ἐπ’ αὐτὸς Ἀμφικτύονες [— — — — — — — —]
ΛΩΝ[․․· ἐκ] τᾶς ἱερᾶς γᾶς κόπρον μὴ ἄγεν μηδεμίαν. v οἰκήσιος· ΕΠΙ[— — — — — — — — — — — — — — —]
ΕΝ <ϝ>ιδία[․] ἐπὶ θαλάσσαι, τὰς δὲ παστάδας κοινὰς εἶμεν πάντεσσι #⁷[— — — — — — — — — — — — — — — μι]-
σθὸν μη[δ]ένα φέρεν μηδενὶ μηδ’ ἐνοικε͂ν τὸν αὐτὸν πλέον τριάκ[οντα — — — — — — — — — — — — — — — —]
ἐνοικ̣ε̣͂[ν μ]ηδεμίαν, μηδὲ μύλαν ἐνεῖμεν μηδὲ ὀλμὸν· αἰ δέ τις τ[ὸς νόμος τούτους παραβαίνοι, τοὶ ἱ]-
25 αρομν̣[άμ]ο̣νες ζαμιόντων ὅτινί κα δικαίωι σφ[ι]ν δόκηι εἶμεν ΕΠΩ̣[— — — — — —]
κἀξαγ[γε]λ̣λόντων ποὶ τὸς ἱαρομνάμονας. ∶ λῶτις· ἁ λῶτις τᾶς Ἀμφι[κτιον— — — — — — — — — — στατῆρες]
Αἰγινα[ῖ]ο̣ι· τὸ δ’ ἀμπέχονον πεντήκοντα καὶ ἑκατὸν στατῆρ[ες Αἰγιναῖοι — — — — — — — — — — — — πορπαμά]-
των ἑκατὸν στατῆρες Αἰγιναῖοι· τᾶς στεφάνας ἑκατὸν στατ[ῆρες Αἰγιναῖοι — — —]
δεκα στατῆρες Αἰγιναῖοι· τᾶς ἀσπίδος διακάτιοι στατῆρες Αἰγι[ναῖοι — — — — — — — — — — — — — — στα]-
30 τῆρες Αἰγιναῖοι· λόφου πεντεκαίδεκα στατῆρ[ε]ς Αἰγιναῖοι· δόρατ[ος — — — — — — — — — — — — — στατῆρε]-
ς Αἰγιναῖοι· καὶ τὰ πορ<π>άματα καὶ ἁ στεφάνα χρύσεα ἐόντων Π[— — — — — — — —]
ἐνέστω· [τ]οῦ βοὸς τιμὰ τοῦ ἥρωος, ἑκατὸν στατῆρες Αἰγιναῖοι ΤΑΣ[— — — — — —]
ὀφειλέτω. χρηστήριον αἴ τ[ί]ς κα μ[ὴ] π̣αρέχηι, ἑκατὸν στατῆρας ὀφε[ιλέτω — — — — — — — — — — — —]
Σ ἔφοδον θύεν ἐν Ἀνεμαίαις τρικτε̣ύ̣αν κηύαν τῶι τ̣[ρ]ι̣κ̣τεύαν ΚΗΥΜ[— — — — — — — — — — — — — — — —. ἀκέσ]-
35 ιος· τὸν ναὸν τοῦ Ἀπόλλων[ο]ς το͂ Πυθίο καὶ τὰν αὐλὰν καὶ τὸν τᾶς Ἀ[θαναίας τᾶς Προναίας ναὸν καὶ τὸν]
δρόμον καὶ τὰν κράναν τὰν ἐμ πεδίωι τοὶ ἱαρομνάμονες τοὶ Ἀμφι[κτυονικοὶ κατὰ τὰν Πυθιάδα ἑκά]-
σταν ἐφακείσθων πρὸ Πυθ[ί]ων ὅτινός κα δέωνται· αἴ κα μὴ τοὶ ἱαρομ[νάμονες τοὶ Ἀμφικτιονικοὶ]
ἐν {ται} τᾶι Πυθιάδι τὰ ἱαρᾶ {ι} ἐπικοσμήσωντι ὅτινός κα δέωνται, ἀπο[τεισάτω — — — — — — — — — — —]
στατῆρας Αἰγιναίος· αἴ κα μὴ ἀποτίνηι τ[οῖ]ς ἱερομναμόνεσσι το̣[ῖς Ἀμφικτιονικοῖς, εἰλέσθω τοῦ ἱ]-
40 αροῦ ἁ πόλις ἐξ ἇς κ’ εἶ ὁ ἱαρομνάμων ἔντε κα ἀποτείσηι. ∶ ὁδῶν· ΤΑΝ̣[— — — — — — — — — — — — — — — — τ]-
ὰς γεφύρας ἐφακε͂σθαι Ἀμφικτίονας κὰτ τὰν αὑτο͂ ἕκαστον Κ[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
μὴ σίνηται καὶ τοῦ δρόμ[ου] τοὺς ἱαρομνάμονας τοὺς Ἀμφικτι[ονικοὺς ἐπιμελεῖσθαι ὅτινός κα δ]-
έηται καὶ ζαμιούντων τοὶ ἱαρομνάμονες κἠπὶ τοῖς ποταμοῖς — — — — — — — — — — — — — — — — —. ἱερομηνία]
ἁ Πυθιάς ∶ ἐνιαυτία ἁ ἱερομηνία ἁ Πυθ[ι]άς, ἴσα πάντεσσι ἐκ τᾶς Η̣[— — — — — — — — — — — — — — — — —]
45 Πυθιάδα ἐόντων τοῦ Βου[κ]ατίου μηνὸς τοῦ ἐν Δελφοῖς· τὸς δ’ ἐπ[αγγέλλοντας τὰ Πυθία πεμπότων Δ]-
ελφοὶ τοῦ Βυσίου μηνός· α[ἰ] δέ κα μὴ πέμπωντι, ἀποτεισάντω[ν — — — — — — — — — — — — — —]
πὸτ τὸν θεὸν κὰτ τὰ πάτρια διδόντων τοῖς Δελφοῖς· αἰ δέ κα̣ [μὴ δίδωντι — — — — — — — — — — — — — — μὴ]
[δέ]χ̣ωνται τὰν ἐκεχηρία̣[ν], εἰλέσθων τοῦ ἱαροῦ Π[— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —]
[․4-5․] ἐ̣κ̣εχηρίαν ἱερομη̣ν̣ί̣ας ․․․Ν[․․․]ΟΝ[— — — — — — — — —]
Search Help
Contact Us