[ ] Att. — Eleusis — stoich. c. 43 — 217/16 BC? — IG II² 1303
See also:
1 [θ]ε[ο]ί.
[ἔ]δ̣ο[ξ]εν Ἀθηναί[ων τ]οῖς τεταγμέ[νοις Ἐλευσῖν]ι κα[ὶ] Πα-
νάκ[τ]ωι καὶ Φυλ[ῆι· ἐπ]ειδὴ Θεόφραστος εὔνου̣ς̣ ὢν διατε-
λεῖ̣ [τῶι δ]ήμωι τῶ[ι Ἀθ]ηναίων καὶ εἰς ὅσας ἐπι̣μελείας
5 αὐ[τὸν π]αρα[κ]α[λ]ο[ίη κα]λῶς καὶ ἐνδόξως αὐτ[ὰ]ς ἐξῆχε π̣[άσ]-
[ας· καὶ] μ̣ὲν χειροτονηθεὶς [γ]υμνασίαρχος εἰς τὸν ἐ̣ν̣[ιαυ]-
[τὸν τ]ὸν ἐπ’ Ἀντιφ̣ίλου ἄ[ρχ]οντο[ς τ]ά τε κατὰ τ[ὰ] γυμνά[σια]
[διεξ]ή̣γ̣α[γ]ε[ν] ε[ὐ]τάκτως καὶ ἀκολούθως τοῖς νόμοις, κ̣[αὶ]
[τοὺς] ἀ̣γ̣ῶνα̣ς ἔθηκε, τούς τε κ[αθή]κοντας καὶ [ἰ]δίαι [τῶι]
10 βασ̣ιλεῖ Πτολ[ε]μαίωι προ̣θεὶς [ἆ]θλα τοῖς ἀγ[ω]νίζεσ[θαι]
[βο]υλομένοις τῶν νεανίσκων, v φ̣[ι]λοτιμούμ[εν]ος ἀκ[ο]-
[λ]ού̣[θ]ως [τεῖ] τοῦ δήμου προαιρέ[σε]ι τιμᾶν τ̣ὸ̣[ν β]ασ[ι]λ[έα]·
[χειρ]ο̣τονηθε̣ὶ̣ς δὲ καὶ ἵππαρχ[ος ε]ἰς τὸν ἐν[ια]υτὸν τ[ὸν]
ἐ̣[πὶ Μ]ενε[κ]ρ̣[ά]του ἄρχοντος ἐπ̣[εμε]λήθη το[ῦ ἱπ]πικ̣ο[ῦ, ἵπ]-
15 πέ̣α̣ς πάντας ἱπποτροφῶν, ἵν[α δὲ] τοῖ[ς] ὅπ[λοις ὡ]ς ἄρι[στα]
[κ]α̣[τεσκε]υασμένο[ι][σ]ι̣ν̣ [ἐ]π̣[έδωκ]εν δέκα [μνῶ]ν̣ ἐπίδ̣[οσιν]
[τ]οῖς λοχαγοῖς καὶ τὴν β̣ο̣υ̣λ̣ὴν ὑ̣πεδ̣έξ̣ατο τοὺς ἑξακο-
[σ]ίους καὶ πεντή̣κ̣ο̣ν̣τα, οὐθὲν̣ ἐλλείπων̣ τῆς καθ’ αὑτὸν
[φ]ιλοτ[ι]μ[ίας], καὶ [διὰ] ταῦτα ὑπ[ό τ]ε τῆς β[ου]λῆς καὶ το[ῦ]
20 [δ]ήμου καὶ τῶν ἱπ[π]έων ἐστεφ[άνω]ται· [κατ]ασταθεὶς [δ]
[σ]τρατ[ηγ]ὸ̣ς̣ ἐπὶ τ[ὴ]ν χώραν τ̣[ὴν ἐπ’ Ἐλευ]σ̣ῖνος̣ εἰς τ[ὸ]ν
[ἐ]νιαυτὸν τὸν ἐπὶ̣ [Κ]αλλ̣[ι․․5․․ ἄρχον]τος τῆς τε τῶν
[φρο]υ[ρί]ων φ[υ]λ[ακῆς κ]αὶ̣ ὀχ̣[υρώσεως ἐπε]μ̣ε[λή]θη ὅπως ἂ̣[ν]
[σ]ω̣[τηρ]ί̣α[ν] τ̣ῶ̣[ι] δή̣μωι κ̣αὶ εὐ̣[δαιμονί]α̣[ν] τ̣ῶ[ι] ε․․π̣․c.6․․
25 ․․5․․ τ̣ὴν̣ δ̣ημο[σ]ίαν ․․․Ω․․․․11․․․․․Ο․Ε․․c.8․․․
[․․․․ τὸ]ν̣ ἐ[νια]υτὸν ὃ̣ν [ἐ]στρα[τή]γ[ησε ὑπ]οδοχ̣[α]ῖ ․․․c.9․․․
․․․․Ι̣Ν̣․Η․ ἐφ̣ρ̣όντισεν ․․․8․․․․ΙΛ̣Ε․․․c.11․․․․
[․․․․9․․․․ π]α[ρ]α̣γενόμ[εν]ο[ς ․․․․9․․․․]Ω̣․ΑΣΤΑ̣․c.6․․
․․․․․13․․․․․․Ω․․ ἐπ̣ειδ[ὴ ․․․․10․․․․]ΤΟ̣ΝΜΥ․c.6․․
30 ․․․․․․․16․․․․․․․Ν̣Ο̣ΙΗ̣Α ․․․․ΝΟΝ․․6․․․Υ ἀσφά[λ]ε[ια]
․․․․․․․․․․․․27․․․․․․․․․․․․․ΟΝ․․․Τ̣Ο․․Υ̣Μ․Χ̣Ε̣․․
․Ο̣Ι̣․Ν̣․․․․․․․․․․․․26․․․․․․․․․․․․ΩΙ․․․․ΟΙΣΟ̣․․
․․․․․․․․․․․․․․31․․․․․․․․․․․․․․․ τοῦ δήμο[υ] το[ῦ]
Ἀθηνα̣[ί]ω̣[ν ․․6․․․]Τ̣Η․․․․․․15․․․․․․․Ο․ καὶ ․Κ̣․c.4․
35 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Search Help