[ ] Att. — stoich. 32-36 — 294/3 BC — IG II² 378 + frg.
IG II(2) 378+EM 12764 (Dow):
frg. a (378).1 [ἐπὶ Ἀρχίππου ἄρχοντος], ἀναγραφέως Θ̣ρ̣ασ-
[υκλέους τοῦ(?) Ναυσικράτους Θρ]ι̣ασίου, ἐπὶ τῆς
[․․․․․․c.16․․․․․․ πρυταν]ε̣ίας, Ποσιδει-
[ῶνος ․․․․․․c.17․․․․․․․, τε]τάρτει καὶ ε-
5 [ἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκ]λησία κυρί̣[α]·
[τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν Ἀρ]ιστοφά[νης]
[․c.6․․· συμπρόεδροι ․c.5․ Παι]ανιεύ[ς, ․․]
․․․․․․․․․․c.25․․․․․․․․․․․ΛΙ#⁷ Λ — — — —
8a                  lacuna vss. X-XX
frg. b.9                  reliquiae nonnullae
10 [— — — — — — — — — — καὶ σ]τεφανῶσα[ι χρυσῶ]-
[ι στεφάνωι εὐνοίας ἕνεκ]α τῆς εἰς τὸ̣ν̣ [δῆμ]-
[ον τὸν Ἀθηναίων· εἶναι δ’] αὐτὸν Ἀθηνα̣ῖο[ν κ]-
[αὶ ἐγγόνους αὐτοῦ· γρά]ψ̣ασθαι δ’ αὐτὸν φυ[λ]-
[ῆς καὶ δήμου καὶ φρατρί]ας ἧς ἂν βούλητα[ι]
15 [κατὰ τὸν νόμον· τοὺς δὲ] πρυτάνεις εἰς τὴν
[πρώτην ἐκκλησίαν δοῦναι] ὑ̣πὲρ αὐτοῦ τὴν v
[ψῆφον ․․․․․․c.16․․․․․․ ἐ]κκλησίαν· ἀν[α]-
[γράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στ]ήληι λιθίνηι κ-
[αὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς δὲ τὴν ἀ]ν̣αγραφὴν
20 [τῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοικήσει τὸ]
[γενόμενον ἀνάλωμα].
IG II(2) 378+EM 12764 (Meritt):
frg. a (378).1 [ἄρχων Ὀλυμπιόδωρος· ἐπ’] ἀναγραφέως Θρασ-
[․․․․․․․․19․․․․․․․․․ Φυ]λ̣ασίου, ἐπὶ τῆς
[․․․8․․․․δος ἕκτης πρυταν]είας· Ποσιδει-
[ῶνος ἑβδόμει μετ’ εἰκάδας, τε]τάρτει καὶ ε-
5 [ἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλ]ησία κυρία·
[τῶν προέδρων ἐπεψήφιζεν v Ἀρ]ιστοφά̣[νης]
[— — — · συμπρόεδροι — — — Παι]ανιεὺ[ς, ․․]
— — — — — — — — — — — — — — — — ΛΙΙΙ#⁷ — — —
8a                           lacuna
frg. b.9 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 [— — — — — — — — — — καὶ σ]τεφανῶσα[ι χρυσῶ]-
[ι στεφάνωι εὐνοίας ἕνεκ]α τῆς εἰς τὸ̣ν̣ [δῆμ]-
[ον τὸν Ἀθηναίων· εἶναι δ’] αὐτὸν Ἀθην[α]ῖο[ν κ]-
[αὶ ἐγγόνους αὐτοῦ· γράψ]ασθαι δ’ αὐτὸν φυ[λ]-
[ῆς καὶ δήμου καὶ φρατρί]ας ἧς ἂν βούλητα[ι]
15 [κατὰ τὸν νόμον· τοὺς δὲ] πρυτάνεις εἰς τὴν
[πρώτην ἐκκλησίαν δοῦναι] ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν [ψ]-
[ῆφον ․․․․․․․c.18․․․․․․․ ἐ]κκλησίαν· ἀν[αγ]-
[ράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐν στ]ήληι λιθίνηι κα-
[ὶ στῆσαι ἐν ἀκροπόλει· εἰς δὲ τὴν ἀ]ναγραφὴν τ̣-
20 [ῆς στήλης μερίσαι τὸν ἐπὶ τῆι διοική]σ̣[ει τὸ]
[γενόμενον ἀνάλωμα].
IG II(2) 378+EM 12764, frg. a (378).2-5 (Meritt):
2 [․․․․․․․․19․․․․․․․․․ Φυ]λ̣ασίου, ἐπὶ τῆς
[․․․․ιδος  πέμπτης πρυταν]είας· Ποσιδει-
[ῶνος τετράδι ἱστάμενου, τε]τάρτει καὶ ε-
5 [ἰκοστεῖ τῆς πρυτανείας· ἐκκλ]ησία κυρία·
Search Help
Contact Us